Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Канцеларија за Човечки Ресурси

Мисијата на Канцеларијата за човечки ресурси е исполнување на целите во согласност со стратегијата на Универзитетот, а во однос на компетенциите на Канцеларијата.

Целта на КЧР е да му обезбеди на Универзитетот соодветни човечки ресурси кои се во согласност со законите, статутот, правилниците и со процедурите кои се во сила. Во овој контекст е и менаџментот на процесот на вработување на административниот кадар и на назначување на академскиот кадар во наставно-научни звања.

Канцеларијата за ЧР е одговорна за:

-Вработување на административен кадар  во согласност со процедурата за вработување;
-Мониторинг, обработка и  поддршка во процесот за избор во наставно-научно звање (во согласност со Правилникот за избор во наставно –научно звање);
-Подготовка  на плати и други исплати за кадарот на УЈИЕ и за индивидуални  ангажирања (Правилник за рангирање, плати и други надоместоци);
-Координација на активностите  со администраторот  за развој  и обука  поврзана  со  развојот на кадарот;
-Организација и имплементација на процесот на евалвација во согласност со процедурата за евалвација на кадарот;
-Подготвување и ажурирање на описите на работните места;
-Совет и  упатства (Прирачник за кадарот на УЈИЕ, Упатства за новите вработени), разгледување на жалбите од членовите на кадарот (во согласност  со Процедурата за жалби).

31 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

32 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

33 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

34 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

35 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

36 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

37 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

38 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

39 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

40 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

41 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

42 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

43 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

44 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

45 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

46 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

47 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

48 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

49 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

50 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

51 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

52 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

53 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

54 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

55 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

56 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

57 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

58 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

59 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

60 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

61 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

62 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

63 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа

64 Билтен на Универзитетот на Југоисточна Европа


Факултет за бизнис и економија

Dr. Murat Sadiku

Факултет за современи науки и технологии

Dr. Artan Luma
Dr. Vlladimir Radevski

Правен факултет

Dr. Blerton Sinani
Mr.Sc. Vedije Ratkoceri

Центар за јазици

MA. Marijana Marijanovic Apostolovski

Факултет за јазици, култури и комуникација

MA. Emrije Agai
MA. Estella Eaton
MA. Fatmire Vejseli Emurllai

Факултет за јавна администрација и политички науки

MA. Besa Kadriu

Неби Џемали
В. Д. Директор на канцеларијата за човечки ресурси
тел: +389 44 356 104
и-мејл: n.xhemali@seeu.edu.mk

Феленза Несими
Одговорен за плати
Tel: +389 44 356 087
е-mail:f.abdiu@seeu.edu.mk

Крешник Мустафаи
Асистент на канцеларијата за човечки ресурси
тел:+389 44 356 077
и-мејл:k.mustafai@seeu.edu.mk

Google+