COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Финансиска поддршка

Аплицирај за Стипендија

Рокови:

Прв рок за аплицирање:
04.05.2021 до 18.09.2021


Објавување на прелиминарните резултати :
21.09.2021


Објавување на конечните резултати :
23.09.2021


Конфирмација на доделените стипендии:
24.09.2021 – 09.10.2021


 

Програма на УЈИЕ за стипендии по заслуга

Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) преку стипендиите по заслуга (MBS) има за цел финансиски да ги поддржи новите студенти во првиот циклус на студии (додипломски студии) кои ќе се запишат како редовни студенти во академската 2021/22 година.

Целта на оваа програма е да се поддржат финансиски сите идни студенти кои сакаат да стекнат квалитетни и професионални знаења и вештини преку студиските програми на УЈИЕ.


Стипендиите по заслуга (MBS) ќе бидат доделени врз основа на успехот од средното училиште (со просек на оценки од четирите години на образование):
ПРОСЕК НА ОЦЕНКИ 5.00 (СТИПЕНДИЈА 60% ОД ШКОЛАРИНА)

ПРОСЕК НА ОЦЕНКИ ОД 4.50 ДO 4.99 (СТИПЕНДИЈА 40% ОД ШКОЛАРИНА)

Право на пријавување имаат кандидатите кои се префрлени од други образовни институции (во втора година на додипломски студии), кои покрај просечната оценка во средното училиште, за време на универзитетските студии мора да имаат просек 8,50.

Број на стипендии по заслуга

Стипендиите по заслуга ќе се доделат на сите студенти кои ќе се запишат на УЈИЕ според Конкурсот за запишување студенти за академската 2021/21 година, а кои ги исполнуваат критериумите за доделување стипендии по заслуга.

Факултет

[Група A]

60%
школарина

[Група Б]

40%
школарина

Бизнис и економија (БЕ) (i) 1080 евра 720 евра
Современи науки и технологии (СНТ) (ii) 1080 евра 720 евра
Правен 780 евра 520 евра
Современи Општествени Науки (СОН) 780 евра 520 евра
Јазици, култури и комуникација (ЈКК) 780 евра 520 евра

Право на пријавување имаат учениците кои го завршуваат средното четиригодишно образование и кои во претходните 4 (четири) години од средно образование (прва, втора, трета и четврта) имаат постигнато одличен успех со просек на оценки од 4.50 до 5.00.


Кандидатите треба да поднесат:
 1. Пополнета апликација за стипендија по заслуга
 2. Копија од свидетелства за завршување на прва, втора, трета и на четврта година.
Форма за Аплицирање

Стипендиите по заслуга се продолжуваат секоја година и покриваат четиригодишен период на додипломски студии.

Критериумите за продолжување на стипендиите по заслуга по првата и по втората година се следниве:
 • 60 ЕКТС остварени креди во секој семестар
 • Кумулативен просек на оценки минимум 8.50 за категоријата Б на стипендии и кумулативен просек на оценки минимум 9.00 за категоријата А на стипендии.

Висина на стипендијата по заслуга (по првата година)


Продолжувањето на стипендијата (обновувањето) ќе биде секоја академска година и ќе зависи од кумулативниот просек на оценки и на студентот ќе му се додели стипендијата од релевантната категорија.

Категорија на стипендии Група A Група Б
Кумулативен просек на оценки 9.00 8.50
Годишна висина на стипендијата по заслуга на Факултетот за БЕ и на Факултетот за СНТ 1080 евра 720 евра
Годишна висина на стипендијата по заслуга на Правниот факултет, Факултетот за ЈАПН и на Факултетот за ЈКК 780 евра 520 евра
 • На студиската програма Информациски системи и менаџмент, со настава на англиски јазик, годишната стипендија во групата А е 1200 евра, а во групата Б е 800 евра.
 • На студиската програма Бизнис информатика и Компјутерскии науки, со настава на англиски јазик, годишната стипендија во групата А е 1200 евра, а во групата Б е 800 евра.
Аплицирај за стипендија по потреба

Рокови:


Прв рок за аплицирање:03.05.2021 until 18.09.2021


Објавување на прелиминарните резултати:
20.09.2021


Објавување на конечните резултати:
22.09.2021


Конфирмација на доделените стипендии:
24.09.2021 – 08.10.2021


 

Програма за стипендија по заслуга + потреба (Merit + need-based Scholarship Program - NBS) - Социјална стипендија

УЈИЕ преку Програмата за социјални стипендии [NBS] обезбедува финансиска поддршка за новите студенти кои ќе се запишат во академската 2021-2022 година на првиот циклус на студии ‒ редовни студии.
Социјалната стипендија (NBS) го опфаќа целиот период на додипломски студии (3 или 4 години студии), предвидени во студиската програма што студентот ја запишува. Се доделува на почетокот на студиите и се обновува (продолжува) секоја академска година.

Социјалната стипендија (NBS) се доделува врз основа на:

одличен успех од средното образование (критериум за заслуги)

потреба од финансиска помош на студентот што мора да се докаже со соодветна документација и верификација (социјален критериум)

Право на пријавување имаат кандидатите кои се префрлени од други образовни институции (во втора година на додипломски студии), кои покрај просечната оценка во средното училиште, за време на универзитетските студии мора да имаат просек 8,50.

Социјалните стипендии се достапни на сите факултети / студиски програми, според академската понуда на УЈИЕ за академската 2021-2022 година:

 • Вкупно ќе бидат доделени 53 стипендии (на ниво на Универзитет).
 • Стипендијата се доделува за плаќање школарина на УЈИЕ и опфаќа 80 % од школарината на соодветната студиска програма.
 • Студентот учествува со 20 % од школарината (личен придонес).

Годишниот износ на стипендија, според факултетот / студиската програма, се дефинирани како што следува:

Факултет

Износ на

стипендии (NBS)
(годишно)

Износ на

студентот
(годишно)

Бизнис и економија(БЕ) (i) 1440 EUR 360 EUR
Современи науки и технологии (СНТ) (ii) 1440 EUR 360 EUR
Правен 1040 EUR 260 EUR
Современи општествени науки (СОН) 1040 EUR 260 EUR
Јазици, култури и комуникација (ЈКК) 1040 EUR 260 EUR
 • На факултетот БЕ, на студиските програми понудени на англиски јазик, годишната стипендија во групата А е 1600 евра, додека во групата Б е 400 евра.
 • На Факултетот за СНТ, во студиските програми понудени на англиски јазик, годишната стипендија е 1600 евра, додека учеството на студентот е 400 евра годишно.

Комисијата за доделување стипендија на соодветниот факултет ќе ги разгледува само пополнетите апликации. При исполнување на општите барања, првично ќе се примени исполнувањето на критериумот за заслуги заснован на просекот на оценката. Кандидатите кои не ги исполнуваат овие критериуми немаат право за понатамошно оценување.

Потребата од финансиска помош ќе се процени врз основа на доставената документација и релевантната потврда на податоците.
За доделување на стипендии во оваа програма, релевантната Комисија ќе има интервјуа со кандидати врз основа на кои ќе ги оценува кандидатите во однос на заслугата и според соодветната проверка на потребата од финансиска помош.
Релевантната комисија ќе ги избере кандидатите врз основа на критериумите за заслуги и потребата од финансиска помош и ќе ги додели предвидениот број на стипендии и предвидениот износ на годишната стипендија.

Заинтересираните кандидати треба да достават:

Краен рок: 18.09.2021
Документацијата за пријавување се доставува до Канцеларијата за финансиска помош или Канцеларијата за упис во Тетово.

Социјалната стипендија се обновува на почетокот на секоја академска година врз основа на релевантната документација.
За да ја продолжи социјалната стипендија по првата, втората или по третата година, студентот мора да постигне академски напредок, според следниве критериуми:

 • 60 ЕКТС кредити стекнати на крајот на секоја академска година;
 • Просек на оценки (кумулативен) најмалку 9,00.

Социјалната компонента (потребата за финансиска помош) се ревидира на годишно ниво со соодветна документација.
Износот на стипендијата и условите за продолжување се потврдени во Писмото за доделување стипендија на почетокот на секоја академска година.


Аплицирај за "Работи и студирај"

Рокови:

Краен рок за пријавување
01.09.2021 – 18.09.2021


Интервју со кандидатите
28.09.2021 – 06.10.2021


 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Со програмата "Работи и студирај", УЈИЕ им овозможува на студентите финансиска поддршка во текот на нивните студии со истовремено стекнување работно искуство и со можност да ги покажат своите професионални вештини. Во академската 2021/22 година ќе бидат поддржани околу 100 студенти.

ОПШТИ УСЛОВИ

 • Студентите можат да бидат ангажирани до 12 часа неделно, до износот потребен за школарина за една академска година во текот на неговите студии.
 • Право да аплицираат за програмата „Работи и студирај" имаат сите студенти, но предност ќе им се даде на студентите кои ќе докажат дека имаат потреба од финансиска поддршка и на оние кои поседуваат вештини за работното место.

НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Заинтересираните кандидати за оваа програма треба да достават:

 • Пополнета апликација за програмата „Работи и студирај“, и
 • Потребна документација со која се докажува социјалната и економската состојба на студентот.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Од 01 до 18 септември 2021 год (за студентите кои ќе се запишат во првата година)

Апликацијата за програмата "Работи и студирај" можете да се преземе од тука Образец за пријавување, или од канцеларијата за финансиска помош (Тетово), објект 801.

Аплицирај

Рокови:

Краен рок за пријавување:
01.12.2021 – 26.02.2022


 

Финансиско олеснување
(за втор и трет член од семејството)

Канцеларијата за финансиска поддршка на ЈИЕУ ги објавува и ги администрира апликациите за финансиското олеснување за плаќање на школарина за двајца или повеќемина студенти од исто семејство (само членови на потесно семејство)

Финансиското олеснување важи за активните студенти запишани во УЈИЕ во академската 2021/21 година на првиот или на вториот циклус на студии.


ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Финансиското олеснување на плаќање на школарина за двајца или повеќе студенти од исто семејство (само членови на потесно семејство – брат или сестра) кои студиратта во ЈИЕУ ќе се применува според следнава шема:

За академската година 2021/21 околу 25.000 евра ќе бидат доделени за оваа програма.

Висината на финансиското олеснување (намалување):

 • Првиот студент од семејството плаќа 100% од школарината
 • Вториот студент од семејството плаќа 85% од школарината (15% попуст)
 • Третиот студент од семејството плаќа 75% од школарината (25% попуст)

Условите на аплицирањето за финансиското олеснување

 • Право на аплицирање за финансиско олеснување (намалување на годишниот износ на школување) имаат членовите на потесното семејство кои се запишани во академската 2021/21 година.
 • Апликантите треба да имаат финансиска обврска за академската 2021/21 година
 • Намалувањето на годишниот износ на школување се применува кај вториот и третиот член на семејството
 • Финансиското олеснување (попустот) не се применува:
  • ако некој од студентите – член на потесно семејство-во академската 2021/21 прима стипендија или финансиска помош од фондови кои се администрираат од УЈИЕ или од странски фондови;
  • ако некој од студентите – член на потесно семејство е ангажиран во програмата „работи-студирај“.
  • ако некој од студентите – член на потесно семејство-во академската 2021/21 има финансиска обврска помала од 50% од износот на школарина за еден семестар.

Забелешка: Ако еден од апликантите има финансиска обврска повеќе од 50 % од износот на школарина за еден семестар, но помалку од школарината за една академска година, тогаш се овозможува пола од предвидениот попуст.

Потребната документација

 • Образец за пријавување
 • Извод од матична книга на родените, само за студнетите кои аплицират за прв пaт.

Пополнетиот формулар со потребната документација се доставува во Канцеларијата за финансиска подршка, УЈИЕ кампус во Тетово, објект бр.801

Подготвеност да ви помогнеме

Канцеларијата за финансискa поддршка обезбедува информации и помош за студентите во текот на целата академска година, иако повеќето од студентите размислуваат за финансиската поддршка само еднаш во годината.

Закажете состанок со нашиот кадар:

Отворен, од 8:00 до 16:00 (Понеделник до Петок)
financialaid@seeu.edu.mk
P: +389 (044) 356 044
Google+