COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Финансиска поддршка


Аплицирај за Стипендија

Рокови:

Прв рок за аплицирање:
04.05.2020 до 19.09.2020


Објавување на прелиминарните резултати :
21.09.2020


Објавување на конечните резултати :
23.09.2020


Конфирмација на доделените стипендии:
24.09.2020 – 09.10.2020


 

Програма на УЈИЕ за стипендии по заслуга

Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) преку стипендиите по заслуга (MBS) има за цел финансиски да ги поддржи новите студенти во првиот циклус на студии (додипломски студии) кои ќе се запишат како редовни студенти во академската 2020/21 година.

Целта на оваа програма е да се поддржат финансиски сите идни студенти кои сакаат да стекнат квалитетни и професионални знаења и вештини преку студиските програми на УЈИЕ.


Стипендиите по заслуга (MBS) ќе бидат доделени врз основа на успехот од средното училиште (со просек на оценки од четирите години на образование):
ПРОСЕК НА ОЦЕНКИ 5.00 (СТИПЕНДИЈА 60% ОД ШКОЛАРИНА)

ПРОСЕК НА ОЦЕНКИ ОД 4.50 ДO 4.99 (СТИПЕНДИЈА 40% ОД ШКОЛАРИНА)

Број на стипендии по заслуга

Стипендиите по заслуга ќе се доделат на сите студенти кои ќе се запишат на УЈИЕ според Конкурсот за запишување студенти за академската 2020/21 година, а кои ги исполнуваат критериумите за доделување стипендии по заслуга.

Факултет

[Група A]

60%
школарина

[Група Б]

40%
школарина

Бизнис и економија (БЕ) (i) 1080 евра 720 евра
Современи науки и технологии (СНТ) (ii) 1080 евра 720 евра
Правен 780 евра 520 евра
Современи Општествени Науки (СОН) 780 евра 520 евра
Јазици, култури и комуникација (ЈКК) 780 евра 520 евра

Право на пријавување имаат учениците кои го завршуваат средното четиригодишно образование и кои во претходните 4 (четири) години од средно образование (прва, втора, трета и четврта) имаат постигнато одличен успех со просек на оценки од 4.50 до 5.00.


Кандидатите треба да поднесат:
 1. Пополнета апликација за стипендија по заслуга
 2. Копија од свидетелства за завршување на прва, втора, трета и на четврта година.
Форма за Аплицирање

Стипендиите по заслуга се продолжуваат секоја година и покриваат четиригодишен период на додипломски студии.

Критериумите за продолжување на стипендиите по заслуга по првата и по втората година се следниве:
 • 60 ЕКТС остварени креди во секој семестар
 • Кумулативен просек на оценки минимум 8.50 за категоријата Б на стипендии и кумулативен просек на оценки минимум 9.00 за категоријата А на стипендии.

Висина на стипендијата по заслуга (по првата година)


Продолжувањето на стипендијата (обновувањето) ќе биде секоја академска година и ќе зависи од кумулативниот просек на оценки и на студентот ќе му се додели стипендијата од релевантната категорија.

Категорија на стипендии Група A Група Б
Кумулативен просек на оценки 9.00 8.50
Годишна висина на стипендијата по заслуга на Факултетот за БЕ и на Факултетот за СНТ 1080 евра 720 евра
Годишна висина на стипендијата по заслуга на Правниот факултет, Факултетот за ЈАПН и на Факултетот за ЈКК 780 евра 520 евра
 • На студиската програма Информациски системи и менаџмент, со настава на англиски јазик, годишната стипендија во групата А е 1200 евра, а во групата Б е 800 евра.
 • На студиската програма Бизнис информатика и Компјутерскии науки, со настава на англиски јазик, годишната стипендија во групата А е 1200 евра, а во групата Б е 800 евра.

Аплицирај за "Работи и студирај"

Рокови:

Краен рок за пријавување
01.09.2020 – 18.09.2020


Интервју со кандидатите
28.09.2020 – 06.10.2020


 

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Со програмата "Работи и студирај", УЈИЕ им овозможува на студентите финансиска поддршка во текот на нивните студии со истовремено стекнување работно искуство и со можност да ги покажат своите професионални вештини. Во академската 2020/21 година ќе бидат поддржани околу 100 студенти.

ОПШТИ УСЛОВИ

 • Студентите можат да бидат ангажирани до 12 часа неделно, до износот потребен за школарина за една академска година во текот на неговите студии.
 • Право да аплицираат за програмата „Работи и студирај" имаат сите студенти, но предност ќе им се даде на студентите кои ќе докажат дека имаат потреба од финансиска поддршка и на оние кои поседуваат вештини за работното место.

НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Заинтересираните кандидати за оваа програма треба да достават:

 • Пополнета апликација за програмата „Работи и студирај“, и
 • Потребна документација со која се докажува социјалната и економската состојба на студентот.

РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Од 01 до 18 септември 2020 год (за студентите кои ќе се запишат во првата година)

Апликацијата за програмата "Работи и студирај" можете да се преземе од тука Образец за пријавување, или од канцеларијата за финансиска помош (Тетово), објект 801.

Аплицирај

Рокови:

Краен рок за пријавување:
01.12.2020 – 26.02.2021


 

Финансиско олеснување
(за втор и трет член од семејството)

Канцеларијата за финансиска поддршка на ЈИЕУ ги објавува и ги администрира апликациите за финансиското олеснување за плаќање на школарина за двајца или повеќемина студенти од исто семејство (само членови на потесно семејство)

Финансиското олеснување важи за активните студенти запишани во УЈИЕ во академската 2020/21 година на првиот или на вториот циклус на студии.


ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Финансиското олеснување на плаќање на школарина за двајца или повеќе студенти од исто семејство (само членови на потесно семејство – брат или сестра) кои студиратта во ЈИЕУ ќе се применува според следнава шема:

За академската година 2020/21 околу 25.000 евра ќе бидат доделени за оваа програма.

Висината на финансиското олеснување (намалување):

 • Првиот студент од семејството плаќа 100% од школарината
 • Вториот студент од семејството плаќа 85% од школарината (15% попуст)
 • Третиот студент од семејството плаќа 75% од школарината (25% попуст)

Условите на аплицирањето за финансиското олеснување

 • Право на аплицирање за финансиско олеснување (намалување на годишниот износ на школување) имаат членовите на потесното семејство кои се запишани во академската 2020/21 година.
 • Апликантите треба да имаат финансиска обврска за академската 2020/21 година
 • Намалувањето на годишниот износ на школување се применува кај вториот и третиот член на семејството
 • Финансиското олеснување (попустот) не се применува:
  • ако некој од студентите – член на потесно семејство-во академската 2020/21 прима стипендија или финансиска помош од фондови кои се администрираат од УЈИЕ или од странски фондови;
  • ако некој од студентите – член на потесно семејство е ангажиран во програмата „работи-студирај“.
  • ако некој од студентите – член на потесно семејство-во академската 2020/21 има финансиска обврска помала од 50% од износот на школарина за еден семестар.

Забелешка: Ако еден од апликантите има финансиска обврска повеќе од 50 % од износот на школарина за еден семестар, но помалку од школарината за една академска година, тогаш се овозможува пола од предвидениот попуст.

Потребната документација

 • Образец за пријавување
 • Извод од матична книга на родените, само за студнетите кои аплицират за прв пaт.

Пополнетиот формулар со потребната документација се доставува во Канцеларијата за финансиска подршка, УЈИЕ кампус во Тетово, објект бр.801

Подготвеност да ви помогнеме

Канцеларијата за финансискa поддршка обезбедува информации и помош за студентите во текот на целата академска година, иако повеќето од студентите размислуваат за финансиската поддршка само еднаш во годината.

Закажете состанок со нашиот кадар:

Отворен, од 8:00 до 16:00 (Понеделник до Петок)
financialaid@seeu.edu.mk
P: +389 (044) 356 044
Google+