COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Përkrahje financiare


Apliko për Bursë

Afatet:

Afati i parë për aplikim (I):
04.05.2021 deri më 18.09.2021


Rezultatet preliminare:
21.09.2021


Shpallja e rezultateve përfundimtare:
23.09.2021


Konfirmimi i bursës
(Award Letter):
24.09.2021 – 09.10.2021


 

Programi i bursave meritore të UEJL-së (MBS)

UEJL përmes programit të bursave meritore [MBS] mundëson përkrahje financiare për studentët e rinj që do të regjistrohen në vitin akademik 2021/22 në ciklin e parë të studimeve - në studime të rregullta.

Ky program ka për qëllim t’i përkrahë financiarisht studentët e ardhshëm që dëshirojnë të marrin dije profesionale dhe shkathtësi cilësore përmes vijimit të programeve studimore në UEJL.


Bursat meritore (MBS) do të akordohen në bazë të suksesit të arritur gjatë shkollimit të mesëm (nota mesatare gjatë katër viteve).
Me notë mesatare 5.00 (lartësia e bursës vjetore 60%)

Me notë mesatare 4.50 – deri 4.99 (lartësia e bursës vjetore 40%)

Të drejtë aplikimi kanë edhe kandidatët që transferohet nga institucione tjera të arsimit të lartë (në vit të dytë të studimeve deridiplomike), të cilët përveç notës mesatare në shkollimin e mesëm, gjatë studimeve universitare duhet të kenë notë mesatare 8.50.

Numri i bursave meritore

Do të akordohen të gjithë kandidatët e pranuar në UEJL, sipas konkursit për regjistrim në vitin akademik 2021/21, që i plotësojnë kriteret e akordimit të bursës meritore.

FAKULTETI

[Grupi A]

60%
E SHKOLLIMIT

[Grupi B]

40%
E SHKOLLIMIT

Biznes dhe Ekonomi (BE) (i) 1080 EUR 720 EUR
Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore (ShTB) (ii) 1080 EUR 720 EUR
Drejtësi 780 EUR 520 EUR
Shkencat Shoqërore Bashkëkohore (ShShB) 780 EUR 520 EUR
Gjuhë, Kulturë dhe Komunikim (GjKK) 780 EUR 520 EUR

Të drejtë aplikimi kanë nxënësit që kanë përfunduar shkollimin e mesëm katërvjeçar dhe që në 4 (katër) vitet e shkollimi të mesëm (viti I, II, III dhe IV) kanë treguar sukses të shkëlqyeshëm me notë mesatare 4.50 deri 5.00.


Të interesuarit duhet të dorëzojnë:
 1. Aplikacion të plotësuar për bursë meritore
 2. Kopje të deftesave për kryerjen e vitit të parë, dytë, tretë dhe katërt.
Formular për Aplikim

Bursat meritore janë vazhduese nga viti në vit dhe mbulojnë periudhë 4 (katër) vjeçare të studimeve deridiplomike.

Kriteret për vazhdim të bursës pas vitit të parë dhe vitit të dytë janë si në vijim:
 • 60 ECTS kredi të fituara në fund të çdo viti akademik.
 • Notë mesatare minimum 8.50 për kategorinë e bursës B dhe notë mesatare minimum 9.00 për kategorinë e bursës A

Lartësia e bursës meritore (pas vitit të parë)


Vazhdimi i bursave (përtëritja) do të bëhet pas çdo viti akademik dhe varësisht nga nota mesatare e arritur, studentit do t’i akordohet bursa e kategorisë gjegjëse.

Kategoria e bursës Grupi A Grupi B
Nota mesatare pas çdo viti 9.00 8.50
Lartësia e bursës vjetore në fakultetet BE, ShTB 1080 EUR 720 EUR
Lartësia e bursës në fakultetet Drejtësi, APShP dhe GjKK 780 EUR 520 EUR
 • Në programin studimor Information Systems and Management, që ligjërohet në gjuhën angleze, bursa vjetore në Grupin A është 1200 EUR, ndërsa në Grupin B është 800 EUR.
 • Në programin studimor Business Informatics dhe Computer Sciences, që ligjërohen në gjuhen angleze, bursa vjetore në Grupin A është 1200 EUR, ndërsa në Grupin B është 800 EUR.
Apliko për Bursë sociale

Afatet:


Afati i parë për aplikim (I):03.05.2021 deri 18.09.2021


Rezulatet preliminare:
20.09.2021


Shpallja e rezultateve përfundimtare:
22.09.2021


Konfirmimi i bursës
(Award Letter):
24.09.2021 – 08.10.2021


 

Programi i bursave sociale të UEJL-së(Merit + need-based Scholarship Program) - NBS

UEJL përmes programit të bursave sociale [NBS] mundëson përkrahje financiare për studentët e rinj që do të regjistrohen në vitin akademik 2021-22 në ciklin e parë të studimeve - në studime të rregullta.
Bursa sociale (NBS) mbulon tërë periudhën e studimeve deridiplomike (3 gjegjësisht 4 vite studimi), të paraparë me program studimor që regjistron studenti. Ndahet në fillim të studimeve dhe ripërtrihet (vazhdohet) çdo vit akademik.

Bursa sociale (NBS) akordohet në bazë të:

suksesit të shkëlqyeshëm gjatë shkollimit të mesëm (kriteri meritor)

nevojës për asistencës financiare të studentit e cila duhet të dëshmohet me dokumentacion dhe verifikim përkatës (kriteri social)

Të drejtë aplikimi kanë edhe kandidatët që transferohet nga institucione tjera të arsimit të lartë (në vit të dytë të studimeve deridiplomike), të cilët përveç notës mesatare në shkollimin e mesëm, gjatë studimeve universitare duhet të kenë notë mesatare 8.50.

Bursat sociale mundësohen në të gjitha fakultetet/programet studimore, sipas ofertës akademike të UEJL-së për vitin akademik 2021-22:

 • do të akordohen (ndahen) gjithsej 53 bursa (në nivel Universiteti)
 • bursa ndahet për pagesë të shkollimit në UEJL dhe mbulon 80% të shkollimit të programit studimor përkatës.
 • studenti participon me 20% në pagesën për shkollim (kontributi personal).

Lartësia e bursës vjetore, sipas fakultetit/programit studimor, janë të përcaktuara si në vijim:

Fakulteti

Lartësia e bursës

NBS
(vjetore)

Participimi i

studentit
(vjetor)

Biznes dhe Ekonomi (BE) (i) 1440 EUR 360 EUR
Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore (CST) (ii) 1440 EUR 360 EUR
Drejtësi 1040 EUR 260 EUR
Shkencat Bashkëkohore Sociale (CSS) 1040 EUR 260 EUR
Gjuhë, Kulturë dhe Komunikim (LCC) 1040 EUR 260 EUR
 • Në Fakultetin e BE-së, në programet e studimit që ofrohen në gjuhën angleze, bursa vjetore është 1600 EUR, ndërsa participimi i studentit 400 EUR në vit.
 • Në Fakultetin ShTB, në programet e studimit që ofrohen në gjuhën angleze, bursa vjetore është 1600 EUR, ndërsa participimi i studentit 400 EUR në vit.

Komisioni për bursa në fakultetin gjegjës do të shqyrtojë vetëm aplikacionet e kompletuara. Në plotësimin e kushteve të përgjithshme, fillimisht do të aplikohet përmbushja e kriterit meritor në bazë të notë mesatare. Kandidatët që nuk e plotësojnë këtë kusht s’kualifikohen për vlerësim të mëtejshëm.

Nevoja për ndihmë financiare (need) do të vlerësohet nga dokumentacioni i dorëzuar dhe verifikimi përkatës i të dhënave.
Për akordimin e bursave në këtë program, Komisioni gjegjës do të mbajë intervista me aplikuesit në bazë të së cilës do të bëjë vlerësim të kandidatëve në aspekt meritor dhe verifikim përkatës të nevojës për ndihmë financiare.
Komisioni përkatës do të bëjë përzgjedhjen e aplikuesve në bazë të kriterit meritor dhe nevojës për ndihmë financiare dhe do të akordojë numrin e paraparë të bursave dhe lartësinë e paraparë të bursës vjetore.

Të interesuarit duhet të dorëzojnë:

Afati për aplikim: 18.09.2021
Dokumentacioni i paraparë për aplikim dorëzohen në Zyrën për Ndihma Financiare në Tetovë.

Bursa sociale ripërtrihet çdo fillim viti akademik me dokomentacionin gjegjës.
Për vazhdim të bursës sociale pas vitit të parë, të dytë apo të tretë, studenti duhet arrijë progres akademik, sipas kushteve në vijim:

 • 60 ECTS kredi të fituara në fund të çdo viti akademik;
 • note mesatare (kumulative) së paku 9.00

Komponenta sociale (nevoja për ndihmë financiare) rishikohet çdo vit me dokumantacion përkatës.
Lartësia e bursës dhe kushtet për vazhdim, konfirmohen në Letrën e akordimit (Scholarship Award Letter) në fillim të çdo viti akademik.

Apliko për Punë & Studime

Afatet:

Afati aplikimit:
01.09.2021 – 18.09.2021


Intervista me kandidatët:
28.09.2021 – 06.10.2021


 

QËLLIMI I PROGRAMIT

Me programin “Punë dhe studime”, UEJL u mundëson studentëve përkrahje financiare gjatë studimeve dhe mundësi për të marrë përvojë pune. Në vitin akademik 2021/2022 nga ky program do të përfitojnë rreth 100 studentë.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

 • Studentët mund të angazhohen deri në 12 orë pune në javë dhe studentit i lejohet që gjatë studimeve të angazhohet më së shumti deri në pagesën e shkollimit për një vit akademik.
 • Të drejtë aplikimi në programin “Work and study” kanë të gjithë studentët, por në përzgjedhjen e kandidatëve përparësi do të kenë studentët që kanë nevojë financiare dhe që do të dëshmojnë shkathtësi për vendin e punës.

MËNYRA DHE AFATI I APLIKIMIT

Të interesuarit që dëshirojnë të përfitojnë nga ky program duhet të dorëzojnë:

 • Aplikacion për programin "Work and study" dhe
 • Dokumentacionin e nevojshëm për gjendjen sociale dhe ekonomike të studentit.

AFATI PËR APLIKIM

Nga data 01 deri 18 shtator 2021 (studentët që do të regjistrohen në vitin e parë)

Aplikacionin për programin "Punë dhe studime" mund ta shkarkoni këtu Formular për Aplikim, ose mund të merret prej te Zyra për Ndihmë Financiare (Tetovë), ndërtesa 801.

Apliko

Afatet:

Afati Aplikimit:
01.12.2021 – 26.02.2022

Lehtësimi financiar vlen vetëm për studentët të cilët nuk kanë përfitime ose bursë nga programet tjera për financim, të financuara nga UEJL ose nga institucione tjera.


 

Lehtësimi financiar
(studenti i dytë dhe i tretë prej një familje)

Zyra për ndihma financiare е UEJL-së shpall dhe administron aplikimet për lehtësimin financiar në pagesë të shkollimit për studentin e dytë dhe të tretë të një familjeje (vetëm anëtarë të familjes së ngushtë - bërthamë).

Lehtësimi financiar aplikohet për studentë aktiv të regjistruar në UEJL në vitin akademik 2021/21 në ciklin e parë ose të dytë të studimeve.


QËLLIMI PROGRAMIT

Lehtësimi financiar në pagesë të shkollimit për dy apo më tepër studentë të një familje (vetëm anëtare të familjes së ngushtë vëlla apo motër) që studiojnë në UEJL do të bëhet sipas skemës në vijim:

Për vitin akademit 2021/21 rreth 25.000 Euro do të ndahen për këtë program.

Lartësia e lehtësimit financiar (zbritjes):

 • Studenti i parë i familjes paguan 100% të shkollimit
 • Studenti i dytë i familjes paguan 85% të shkollimit (15 % zbritje)
 • Studenti i tretë i familjes paguan 75% të shkollimit (25% zbritje)

Kushtet e aplikimit të lehtësimit financiar:

 • Të drejtë aplikimi për lehtësim financiar (zbritje nga shuma vjetore e shkollimit) kanë anëtarët e një familjeje të ngushtë të regjistruar në vitin akademik 2021/21
 • Aplikuesit duhet të kenë ngarkesë financiare për vitin akademik 2021/21
 • Zbritja e shkollimit aplikohet tek studenti i dytë dhe i tretë i familjes
 • Lehtësimi financiar (zbritja) nuk mundësohet:
  • nëse ndonjëri nga studentët – anëtar të familjes së ngushtë - gjatë vitit akademik 2021/21 është akorduar me bursë ose ndihmë financiare nga fondet që administrohen në UEJL ose fonde tjera të jashtme
  • nëse ndonjëri nga studentët – anëtar të familjes së ngushtë - është i angazhuar në programin „Work-study“.
  • nëse ndonjëri nga studentët – anëtar të familjes së ngushtë - në vitin akademik 2021/21 ka ngarkesë financiare në lartësi më pak se 50 % e shumës së një semestri.

Shënim: Nëse ndonjëri nga aplikuesit ka ngarkesë financiare më tepër se 50% e shumës së një semestri por më pak se shuma e plotë për një vit akademik, atëherë i mundësohet gjysma zbritjes së paraparë.

Dokumentacioni i nevojshëm

 • Formulari për aplikim
 • Çertifikatë të lindjes (fotokopje), vetëm për studentët që aplikojnë për zbritje financiare për herë të pare.

Dokumentacioni i nevojshëm dorëzohet në Zyrën për Ndihmë Financiare, kampusi UEJL në Tetovë, ndërtesa nr.801.

Të gatshëm për t’ju ofruar ndihmë

Zyra për Ndihmë Financiare jep informacione dhe asistencë për studentët gjatë gjithë vitit akademik, edhe pse shumica e studentëve mendojnë për ndihmë financiare vetëm një herë në vit.

Për prenotim të takimeve me stafin tonë:

Hapur, ora 8:00 deri 16:00 (e Hënë deri të Premten)
financialaid@seeu.edu.mk
P: +389 (044) 356 044
Google+