Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Apliko!

Kushtet dhe kriteret e pranimit dhe regjistrimit

Pranimi i studentëve në Universitetin e Evropës Juglindore bëhet në bazë të konkursit të aprovuar nga Senati i Universitetit, i cili shpallet çdo vit, në ueb faqen e Universitetit dhe në shtypin ditor.


STUDIME DERIDIPLOMIKE
Kushtet dhe kriteret e pranimit dhe regjistrimit

Aplikoni Online për Studime Deridiplomike
Programet Deridiplomike

Të drejtë regjistrimi në studime deridiplomike kanë kandidatet që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar ose arsim gjegjës me të dhe që kanë kaluar maturën shtetërore.

Në rast se në afatin e parë të regjistrimit nuk plotësohet numri i paraparë i studentëve me këtë konkurs, atëherë të drejtë regjistrimi ne afatin e dytë, (përveç atyre që kanë kaluar maturën shtetërore), kanë edhe kandidatet e gjimnazëve që kanë kaluar maturën shkollore dhe kandidatet nga shkollat e mesme profesionale që kanë dhënë provimin përfundimtar.

Kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar ose arsimin gjegjës me të para vitit 2008, kanë të drejtë të regjistrohen vetëm në bazë të suksesit të shkollës së mesme.

Kandidatët që kanë kryer arsimin e mesëm katërvjeçar ose arsimin gjegjës me të jashtë Republikes së Maqedonisë së Veriut, kanë të drejtë të regjistrohen, vetëm në bazë të suksesit të shkollës së mesme. Ata ndërkohë duhet t’i nostrifikojnë diplomën dhe dëftesat në Ministrinë e arsimit dhe shkencës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Të gjithë kandidatët do t’i nënshtrohen testimit për njohuritë e tyre për shkallën e njohjes së gjuhës angleze. Ky testim nuk ka karakter eliminues, por nevojitet për ta percaktuar nivelin e njohjes së gjuhës angleze.

Për programet me mësim në gjuhën angleze, kriteret minimale janë: TOEFL ITP min. 460 pikë (verzioni në formë të shkruar që ofrohet në UEJL) / TOEFL IBT min. 57 pikë (verzioni në formë kompjuterike) / IELTS min. 5 pikë ose rezultat ekuivalent në testin institucional për njohje të gjuhës angleze nga Qendra e Gjuhëve në UEJL.

Sipas Ligjit për Arsimin e Lartë, kandidatët që kanë diplomuar në universitete jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të obliguar të nostrifikojnë diplomën e tyre në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, për çka do të marrin mbështetje administrative nga Shërbimi Studentor i UEJL-së.
Studentëve ju kërkohet të dorëzojnë dëshmi për nostrifikim gjatë vitit të parë akademik në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Klikoni linkun për procedurën e nostrifikimit të diplomës: KËTU!

Vlerësimi i suksesit nga shkolla e mesme dhe nga matura shtetërore do të shprehet me anë të pikëve.

Vlerësimi i suksesit do të bëhet sipas dy kritereve:

 • suksesi i treguar në shkollën e mesme (gjimnazi apo shkollimi i mesëm profesional) dhe
 • suksesi i treguar në provimin e maturës

Të gjithë kandidatët të cilët aplikojnë në vitin akademik 2019/2020 duhët ta dorëzojnë dokumentacionin e poshtëpërmendur:

 1. Formularin e plotësuar Formulari Online për Aplikim
 2. Fletëpagesën në shumë prej 1500 MKD (25 Euro)

  Detaje për pagesën në denar:
  Pranuesi:
  UEJL
  Emri i bankes:
  STOPANSKA BANKA
  Zhiro llogaria:
  200-0008775390-10
  Detaje për pagesën në Euro:
  Pranuesi:
  UEJL
  Emri i bankes:
  STOPANSKA BANKA
  Bank address:
  Bul. M.Tito bb, Tetovo 1200, Republic of North Macedonia
  Zhiro llogaria:
  0009009090
  IBAN:
  MK07200000900909026
  SWIFT
  STOBMK2X
 3. Biografi e shkurtër/letër përcjellëse e cila do të përmbajë më së paku 500 fjalë. Në këtë biografi/letër duhet të përmenden arsyet pse studenti aplikon në Universitetin e EJL.
 4. Dëftesat origjinale nga të gjitha vitet (ose kopje të verifikuara te noteri).
 5. Diploma origjinale për kryerjen e arsimit të mesëm ose kopje e verifikuar në noter
 6. Vërtetim për rezultatet nga matura shtetërore, gjegjësisht matura shkollore apo provimi përfundimtar.
 7. Çertifikatë e lindjes
 8. Fotokopje e letërnjoftimit ose e pasaportës
SHËNIM

Studentët e transferuar përveç dokumentëve të lartëshënuara duhet të dorëzojnë edhe transkript të notave nga institucioni paraprak i arsimit të lartë.

Kandidatët të cilët aplikojnë para se të jenë shpallur rezultatet e maturës shtetërore dhe që do t'i dorëzojnë dokumentet sipas pikave 1,2,3,4,7 dhe 8, do të konsiderohen se janë pranuar me kusht, pra kanë fituar të drejtën e rezervimit të vendit në fakultetin përkatës, ndërsa pranimi përfundimtar do të bëhet pas dorëzimit të rezultateve të maturës gjegjësisht diplomës për kryerje të shkollës së mesme.

STUDIME TË MAGJISTRATURËS (Master)
Kushtet dhe kriteret e pranimit dhe regjistrimit

Apliko Online për Studime të Magjistraturës
Programet e Magjistraturës

Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 3+2 (dyvjeçare) kanë kandidatët që kanë diplomë (të nostrifikuar)* universiteti (të ciklit të parë), ose diplomë gjegjëse nga studimet trevjeçare (180 ECTS kredi) apo katërvjeçare (240 ECTS).

Të drejtë regjistrimi në regjimin e studimeve pasdiplomike të ciklit të dytë, sipas modelit 4+1 (dysemestral), kanë kandidatët që kanë diplomë (të nostrifikuar) universiteti (të ciklit të parë), ose diplomë gjegjëse nga studimet katërvjeçare (240 ECTS kredi).

Lëndët janë të rregullta dhe modulare sipas sistemit: 50% nga planprogrami mësimor i fakultetit përkatës do të ofrohet në formë të rregullt, ndërsa pjesa tjetër e programit do të mund të kryhet me studime vetjake (të udhëzuara nga mësimdhënësit). Lëndët e rregullta do të ofrohen çdo të dytën javë pas orës 16:00, ndërsa të shtunën nga ora 8:00, me qëllim që t’u përshtaten edhe kandidatëve që janë në marrëdhënie të rregullt pune. Ndërkaq, në rastet e lëndëve modulare (kur kemi profesorë të huaj), ligjëratat do të jenë intensive.

Përparësi do të kenë studentët të cilët gjatë studimeve të ciklit të parë kanë arritur notën mesatare 8.00 e më lartë.

Në rast se në programin përkatës studimor nuk paraqitet një numër i mjaftueshëm i kandidatëve, atëherë në atë program nuk do të organizohet mësim.

Në rastin kur kandidati e ka mbaruar ciklin e parë të studimeve në një lëmi që nuk është adekuate me programin studimor në të cilin konkurron, atëherë komisioni i fakultetit përkatës do t’i caktojë kushtet për kriteret plotësuese që duhen për plotësimin e diturive paraprake për t’u regjistruar në programin e ri studimor të ciklit të dytë.


Të gjitha programet studimore për ciklin e dytë të studimeve (3+2 ose 4+1) ofrohen në gjuhën shqipe, në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze. Megjithatë, pa marrë parasysh gjuhën e programit, Universiteti ka të drejtë të ofrojë një pjesë ligjëratash apo lëndësh në gjuhën angleze, prandaj njohja e gjuhës shqipe, maqedonase dhe angleze është e nevojshme, kurse njohja e së paku dy nga këto gjuhë të përmendura në nivel akademik, është e domosdoshme.

Për programet me mësim në gjuhën angleze, kriteret minimale janë: TOEFL ITP min. 460 pikë (versioni në formë të shkruar që ofrohet në UEJL)/ TOEFL IBT min. 57 pikë (versioni në formë kompjuterike)/IELTS min. 5 pikë ose rezultat ekuivalent në testi n institucional për njohje të gjuhës angleze nga Qendra e Gjuhëve, UEJL.

Të gjithë kandidatët të cilët aplikojnë në vitin akademik 2015/2016 duhetta dorëzojnë dokumentacionin e poshtëshënuar:

 1. Formularin e plotësuar Formulari Online për Aplikim
 2. Fletëpagesën në shumë prej 1500 MKD (25 Euro)

  Detaje për pagesën në denar:
  Pranuesi:
  UEJL
  Emri i bankes:
  STOPANSKA BANKA
  Zhiro llogaria:
  200-0008775390-10
  Detaje për pagesën në Euro:
  Pranuesi:
  UEJL
  Emri i bankes:
  STOPANSKA BANKA
  Bank address:
  Bul. M.Tito bb, Tetovo 1200, Republic of North Macedonia
  Zhiro llogaria:
  0009009090
  IBAN:
  MK07200000900909026
  SWIFT
  STOBMK2X
 3. Biografi e shkurtër/letër përcjellëse e cila do të përmbajë më së paku 500 fjalë. Në këtë biografi duhet të përmenden arsyet pse studenti aplikon në Universitetin e EJL.
 4. Diplomë origjinale universitare (e nostrifikuar) dhe të gjitha transkriptat origjinale (diploma shtesë, nëse ka) nga cikli i parë i studimeve (ose kopje të noterizuara).
 5. Çertifikatë e lindjes
 6. Fotokopje e letërnjoftimit ose e pasaportës.
SHËNIM

Kandidatët që kanë kryer jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas Ligjit për arsim sipëror janë të obliguar në një afat prej gjashtë muajsh ta bëjnë nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e arsimit të RNM. Për përgjigje eventuale negative ose për mos marrje të përgjigjes, kandidatit do t’i ndërpriten studimet pa asnjë përgjegjësi nga ana e UEJL.

Sipas Ligjit për Arsimin e Lartë, kandidatët që kanë diplomuar në universitete jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të obliguar të nostrifikojnë diplomën e tyre në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, për çka do të marrin mbështetje administrative nga Shërbimi Studentor i UEJL-së.
Studentëve ju kërkohet të dorëzojnë dëshmi për nostrifikim gjatë vitit të parë akademik në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Klikoni linkun për procedurën e nostrifikimit të diplomës: KËTU!

STUDIME TË DOKTORATËS
KUSHTET DHE KRITERET E PRANIMIT DHE REGJISTRIMIT

Apliko Onkine për Studimet të Doktoratës
Programet e Doktoratës

Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas Ligjit për arsim të lartë janë të obliguar që ta bëjnë nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e arsimit të RM, ku do të kenë edhe ndihmën e Shërbimit studentor të universitetit.

Në rastin kur aplikuesi ka përfunduar ciklin e dytë në një lëmi që nuk është adekuate me fushën në të cilën paraqitet për fitimin e titullit shkencor të ciklit të tretë në të cilin konkurron, atëherë për kushtet eventuale plotësuese të përshtatjes së njohurive paraprake për regjistrim në programin studimor do të vendosë komisioni i formuar nga fakulteti përkatës.

Kandidatët që kanë diplomuar në universitetet jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut sipas Ligjit për arsim të lartë janë të obliguar që ta bëjnë nostrifikimin e diplomës në Ministrinë e arsimit të RM, ku do të kenë edhe ndihmën e Shërbimit studentor të universitetit.


Për programet studimore që ofrohen në anglisht, kërkesat minimale janë: TOEFL ITP min. 460 pikë (versioni në formë të shkruar që ofrohet në UEJL)/ TOEFL IBT min. 57 pikë (versioni në formë kompjuterike)/IELTS min. 5 pikë; ose të kenë arsim paraprakisht të kompletuar në gjuhën angleze.

Prioritet për pranim në programet e ofruara në gjuhët lokale do të kenë kandidatët të cilët të paktën njohin një gjuhë të huaj. Dëshmia e njohurive të gjuhëve të huaja mund të jetë një certifikatë ndërkombëtare, ose një certifikatë e lëshuar nga Qendra e gjuhëve të UEJL-së, ose një diplomë për arsim të kryer më parë në gjuhën e huaj përkatëse.

Të gjithë aplikantët duhet ta dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm për vitin akademik:

 1. Formularin e plotësuar Formulari Online për Aplikim
 2. Fletëpagesën në shumë prej 1500 MKD (25 Euro)

  Detaje për pagesën në denar:
  Pranuesi:
  UEJL
  Emri i bankes:
  STOPANSKA BANKA
  Zhiro llogaria:
  200-0008775390-10
  Detaje për pagesën në Euro:
  Pranuesi:
  UEJL
  Emri i bankes:
  STOPANSKA BANKA
  Bank address:
  Bul. M.Tito bb, Tetovo 1200, Republic of North Macedonia
  Zhiro llogaria:
  0009009090
  IBAN:
  MK07200000900909026
  SWIFT
  STOBMK2X
 3. Biografinë, duke përfshirë listën e materialeve të publikuara të kandidatit;
 4. Kërkesë që duhet të përmbajë fushën e studimeve ku do të bëhen hulumtime për disertacionin dhe të dhëna për qëllimet e hulumtimit;
 5. Letër motivimi;
 6. Çertifikatë për rezultatet e njohjes së gjuhës angleze;
 7. Fotokopje e letërnjoftimit ose e pasaportës;
 8. Diplomën origjinale nga cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve (kopje të nostrifikuara për diplomat jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut).
 9. Transkriptë origjinale nga cikli i parë dhe i dytë i studimeve ose kopje te verifikuara.

Sipas Ligjit për Arsimin e Lartë, kandidatët që kanë diplomuar në universitete jashtë Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të obliguar të nostrifikojnë diplomën e tyre në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës së RMV-së, për çka do të marrin mbështetje administrative nga Shërbimi Studentor i UEJL-së.
Studentëve ju kërkohet të dorëzojnë dëshmi për nostrifikim gjatë vitit të parë akademik në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
Klikoni linkun për procedurën e nostrifikimit të diplomës: KËTU!

  CIKLI I PARË I STUDIMEVE (DERIDIPLOMIK) CIKLI I DYTË I STUDIMEVE (MASTER) CIKLI I TRETË I STUDIMEVE (DOKTORATË)
AFATI KOHOR I PRANIMIT
AFATI I PARË I REGJISTRIMIT
Afati i fundit 6 maj – 14 shtator 2019 6 maj - 14 shtator 2019 6 maj - 14 shtator 2019
Rezultatet përfundimtare 16 shtator 2019 23 shtator 2019  
AFATI I DYTË I REGJISTRIMIT
Afati i fundit 16 – 27 shtator 2019 16 shtator – 11 tetor 2019  
Rezultatet përfundimtare 30 shtator 2019 18 tetor 2019  
AFATI I TRETË I REGJISTRIMIT
Afati i fundit 30 shtator – 11 tetor 2019 14 tetor – 15 nëntor 2019  
Rezultatet përfundimtare 14 tetor 2019    
PAGESA E SEMESTRIT & REGJISTRIMI I SEMESTRIT
Pagesa e semestrit për studentët e pranuar në afatin e parë të regjistrimit 16 – 30 shtator 2019 23 shtator - 11 tetor 2019  
Pagesa e semestrit për studentët e pranuar në afatin e dytë të regjistrimit 30 shtator –  11 tetor 2019 18 - 25 tetor 2019  
TESTI I CAKTIMIT TË NIVELIT TË NJOHJES SË GJUHËS ANGLEZE
Testi i caktimit të nivelit të njohjes së gjuhës angleze dhe gjuhës maqedonase (Kampusi TETOVË)

23 shtator 2019

Ora: 11:00 dhe 13:00
   
Testi i caktimit të nivelit të njohjes së gjuhës angleze dhe gjuhës maqedonase (Kampusi SHKUP)

23 shtator 2019

Ora: 11:00 dhe 13:00
   
REGJISTRIMI I LËNDËVE
Regjistrimi i lëndëve 23 shtator – 11 tetor 2019 26 shtator – 25 tetor 2019  
Regjistrim / çregjistrim i orëve 23 shtator – 11 tetor 2019 26 shtator – 25 tetor 2019  
JAVA E ORIENTIMIT (MIRËSEARDHJE)
Programi - Java e orientimit (Tetovë) 23 shtator – 27 shtator 2019 10 tetor 2019  
Programi - Java e orientimit (Shkup) 23 shtator – 27 shtator 2019 10 tetor 2019  
AFATI KOHOR PËR AKOMODIM NË KONVIKT
Aplikim për akomodim në konvikt në Kampusin e UEJL-së në Tetovë 2 – 27 shtator 2019 26 shtator – 25 tetor 2019  

Aplikimi i kandidatëve

Të drejtë paraqitjeje kanë të gjithë kandidatët që i plotësojnë kushtet dhe kriteret e parapara në Konkurs. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet e listuara në Kushtet e pranimit, për secilin cikël të studimi veç e veç, në ndërtesën e 802, në qytezën universitare ose nëpërmjet postës, në adresën:


Universiteti i Evropës Juglindore,
Bul. Ilindenska, Nr. 335,
1200 Tetovë, Maqedoni e Veriut

Zyra për pranim Të gatshëm për t’ju ofruar ndihmë

Ne ju asistojmë gjatë gjithë procesit të aplikimit, ju informojmë për rezultatet e aplikimit dhe ju udhëzojmë për fillimin e vitit akademik.


8:00 deri 16:00 (e Hënë deri ditën e Premte)
admissions@seeu.edu.mk
 
Kampusi në Tetovë
T: +389 44 356 188
T: +389 44 356 091
Kampusi në Shkup
T: +389 44 356 396
T: +389 44 356 397
Google+