Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Projekte hulumtuese

Erasmus FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning ant anytime anywhere (FETCH)
2013-2016 - Project time duration

Coordinator: 
Prof. Dr. Betim Cico 
Contemporary Sciences and Technologies 
South East European University 
b.cico@seeu.edu.mk 
Ilindenska bb, 1200 Tetovo,Macedonia 

Project ID: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

For more information click in CST Web site cst.seeu.edu.mk


2006/2007

Biznesi dhe Ekonomia

1."Mjetet e bazuara në web për proceset e sigurimit të cilësisë në UEJL"
Koordinator : Prof. Dr. Alp Kut

2."CD multimediale për mësimin e gjuhës shqipe" Koordinator : Prof. Dr.Mustafa Ibrahimi

3."Sistemi i vetëreferimit në intelegjencën artificiale dhe fizikën kuantike – teoria radikale dhe aplikimi"
Koordinator : Prof. Dr. Biljana Percinkova
Rezultate: :http://mmlab.seeu.edu.mk/biljana/
http://www.charlesberner.org/
http://www.lilaparadigm.org/

4. "M-mësimi: rritja e nivelit të komunikimit, qasja dhe mësimi përmes pajisjeve mobile dhe aplikacioneve wireless"
Koordinator : MSc. Majlinda Fetaji.
Rezultati: http://www.icvl.eu/2007/papers-list.

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike

1. “Zhvillimi socio-ekonomik i komunave rurale të Pollogut të Poshtëm”.
Koordinator : Prof. Dr. Hasan Jashari.

2. “Hulumtim i terminologjisë sociologjike”.
Koordinator : Dr. Ali Pajaziti.

3. “Perceptimi i studentëve të fenomeneve globale politike dhe religjioze”
Koordinator : Dr. Hasan Jashari
Projekt i përbashkët me TT dhe PA

4.. “Shteti i së drejtës dhe reformat në administratën publike”
Koordinator : Dr. Nazmi Maliqi

Drejtësi

1. “Aspektet Juridike të trafikimit me njerëz”
Koordinator : Dr. Bistra Netkova

2. “Dhuna familjare në Republikën e Maqedonisë: Projekt hulumtues dhe raportues”
Koordinator : Dr. Bistra Netkova

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

1. “Perceptimi studentor i fenomeneve globale politike dhe religjioze”
Koordinator : Prof. Dr. Hasan Jashari

2. “CD multimediale për mësimin e shqipes”
Koordinator: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi

3 . “Bilinguizmi i integruar në Administratën Publike të nivelit lokal”
Koordinator: MA Florim Ajdini

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

1."Mjetet e bazuara në web për proceset e sigurimit të cilësisë në UEJL"
Koordinator: Prof. Dr. Alp Kut

2."CD multimediale për mësimin e gjuhës shqipe" 

Koordinator: Prof. Dr.Mustafa Ibrahimi

3."Sistemi i vetëreferimit në intelegjencën artificiale dhe fizikën kuantike – teoria radikale dhe aplikimi"
Koordinator:  Prof. Dr. Biljana Percinkova
Rezultate: :http://mmlab.seeu.edu.mk/biljana/
http://www.charlesberner.org/
http://www.lilaparadigm.org/

4. "M-mësimi: rritja e nivelit të komunikimit, qasja dhe mësimi përmes pajisjeve mobile dhe aplikacioneve wireless"
Koordinator:  MSc. Majlinda Fetaji
Rezultati: http://www.icvl.eu/2007/papers-list

2007/2008

Biznesi dhe Ekonomia

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike

Drejtësi

 1. “Komentim dhe definim të termeve juridike maqedonisht – shqip”
  Koordinator: Prof. Dr. Ismail Zendeli & MA Jeton Shazivari
  e-mail: j.shasivari@seeu.edu.mk

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

 1. “ Hulumtim etno-folklorik dhe dialektologjik në lokalitetet shqiptare në RM”
  Koordinator: Doc. Hamit Xhaferi
  e-mail: h.xhaferi@seeu.edu.mk
 2. “ Përdorimi i strategjive për mësimin e vokabularit nga studentët e UEJL-së dhe qëndrimi i mësimdhënies së vokabularit”
  Koordinator: MA Brikena Xhaferi
  e-mail: b.xhaferi@seeu.edu.mk
 3. “ Ndërtimi i përshkrimeve precize dhe evaluimeve të njohjes së gjuhës shqipe dhe maqedonase”
  Koordinator: MA Henry Dixon
 4. “ Ndikimi i komunikimit mësimdhënës-student në përkushtimin e studentëve të universitetit”
  Koordinator: MA Veronika Kareva
  e-mail: v.kareva@seeu.edu.mk
 5. “Perfeksionimi i vazhdueshëm i absolventëve të diplomuar të gjeneratave të fakultetit”
  Koordiantor: Prof. Dr. Tahir Zajazi
 6. “ Matja e ndërgjegjes kulturore në mësimin e gjuhës së huaj”
  Koordinator: MA Agim Poshka
  e-mail: a.poshka@seeu.edu.mk

Shkencat dhe Teknoligjite Bashkëkohore

 1. “Sistemi i vetëreferimit në intelegjencën artificiale dhe fizikën kuantike – Pjesa e dytë”
  Koordinator: Prof. Dr. Biljana Percinkova
 2. “Dizajni dhe zhvillimi të sistemit menaxhues mësimor të UEJL”
  Koordinator: Prof. Dr. Zamir Dika

  e-mail: z.dika@seeu.edu.mk
 3. “Universiteti i EJL – Kampus virtuel ”
  Koordinator: Prof. Dr. Zamir Dika
  e-mail: z.dika@seeu.edu.mk
 4. "Etika dhe tekonologjia e informacionit "
  Koordinator: MA Mentor Hamiti
  e-mail: m.hamiti@seeu.edu.mk
 5. " Grid- enabled e-Infrastrukturë në Universitetin e EJL”
  Koordinator: MSc. Hazir Aliu
  e-mail: azir.aliu@seeu.edu.mk

Rektorati

 1. “Vizitë në Panairin e Librit për furnizim me tituj të librave hulumtues”
  Koordinator: Diturije Ismaili
  e-mail: d.ismaili@seeu.edu.mk
 2. “Hulumtim në trajtimin e të burgosurve”
  Koordinator: MA Besa Arifi
  e-mail: b.arifi@seeu.edu.mk
 3. “ Analizat krahasuese të ujit të rrjetit të Tetovës, fshatrave të malësisë dhe fshatrave të rrafshit të Pollogut”
  Koordinator: Doc. Prof. Murtezan Ismaili
  e-mail: murtezan.ismaili@seeu.edu.mk

2008/2009

Biznesi dhe Ekonomia

1. “Roli i ndërmarrësisë në zvogëlimin e papunësisë në rajonin e Pollogut”
Koordinator: Brikend Aziri, ndërsa mbikëqyrës: Izet Zeqiri.

2. “Efektet e reformave tatimore në performancën (aktivet dhe strukturën e kapitalit) të NVM në komunën e Tetovës dhe Gostivarit”
Koordinator: Rufi Osmani

Administrimi publik dhe shkencat politike

1. “Perspektivat euro-atlantike të RM-së: problemet, sfidat dhe realiteti politik pas dështimit në samitin e Bukureshtit (Hulumtim mbi politikën aktuale dhe opinionin e qytetarëve).
Koordinator: Abdulla Azizi

2. “Ofrimi i shërbimeve administrative duke përdorur mjete mobile”
Koordinator: Fadil Zendeli

Drejtësi

1. “Harmonizimi i Ligjit penal ne RM me Acquis Communitaire”
Koordinatorë: Bistra Netkova dhe Ismail Zejneli

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

1. Projekti” Përcaktimi i niveleve për mësimin e shqipes dhe maqedonishtes sipas ALTE programit të UE-së në formë multimediale”
Koordinator: Henry Dixon.

2. Projekti “Hulumtime etnografike, folklorike  dhe dialektologjike në katundet arbëreshe të Sicilisë-Itali (faza e parë)”
Koordinator: Vebi Bexheti

3. Projekti” Strategjitë e komunikimit për gratë në politikë në RM”
Koordinator: Biljana Sazdanovska dhe mbikëqyrës Ymer Ismaili.

Shkencat dhe Teknologjite Bashkëkohore

1. “ Dizajni dhe zhvillimi i mësimit të sistemit të menaxhmentit në UEJL” faza II
Koordinator: Zamir Dika

2. “Rrjeti - mundësimi i e-Infrastrukturës në UEJL” faza II
Koordinator: Azir Aliu

3. “M-shërbimet në procesin arsimor”
Koordinator: Majlinda Fetaji

Rektorati

 1. “Punim i studimit për ndikimin e mjeteve motorike në ndotjen e ajrit në qytet” 
  Koordinator: Vullnet Zenki
 2. “Lëmia dhe aplikimi i asistencës legale pro-bono në Maqedoni” faza I
  Koordinator: Besa Arifi
 3. “Multimedia web marketing për UEJL”
  Koordinator: Florije Ismaili

2009/2010

Biznesi dhe Ekonomia

 1. “Kriza ekonomike globale dhe biznesi i vogël në rajonin e Pollogut”
  Koordinator: Prof. Dr. Izet Zeqiri
 2. “Ndikimi i evolucionit të pronësisë në performancën e ndërmarrjes dhe aktivitete inovative – dëshmi nga një model i firmave të Maqedonisë”
  Koordinator: Hyrije Abazi-Alili

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike

 1. “Përfaqësimi i femrës shqiptare në jetën publike në komunat e Maqedonisë perëndimore”
  Koordinator: Prof. Dr. Etem Aziri

 2. “Zhvillimi socio-ekonomik i komunave rurale të Zhelinës dhe sarajit dhe Çuçer Sandevës deri në vitin 2020” (faza II)
  Koordinator: prof. Dr. Hasan Jashari

 3. “Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike që ofrohen në njësitë e vetëqeverisjes lokale”
  Koordinator: Prof. Dr. Jonuz Abdullai

Drejtësi

 1. “Lëmia dhe aplikimi i asistencës legale pro-bono në Maqedoni” (faza II)
  Koordinator: Mr. Besa Arifi

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

 1. “Hulumtime etnografike, folklorike dhe sociolinguistike në katundet arbëreshe të Italisë”
  Koordinator: Prof. Dr. Vebi Bexheti

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

 1. “Aspekte metodologjike të matematikës duke përdorur TI teknologji”
  Koordinator: Mr. Halil Snopçe
 2. “ Zhvillimi i sistemit të menaxhimit të diturive të të mësuarit mobil”
  Koordinator: Prof. Dr. Bekim Fetaji

  Vërejtje: Përkthimi të bëhet nga përkthyes kompetentë
 3. “Lidhja e të dhënave publike të universitetit”
  Koordinator: Prof. Dr. Lule Ahmedi
 4. “ E-tregu i biznesit rajonal: dizajni dhe zhvillimi”
  Koordinator: Prof. Dr. Zamir Dika

Rektorati

 1. “Sistemi i përcjelljes së parametrave klimatike”
  Koordinator: Prof. Dr. Murtezan Ismaili
 2. “Monitorimi i cilësisë së energjisë elektrike të dorëzuar në pjesën e rrjetit të tensionit të ulët të UEJL dhe menaxhimi i ngarkesës maksimale nëpërmjet optimizimit”
  Koordinator: Akademik Alajdin Abazi

2010/2011

Dhjetë vite, Marrëveshja Kornizë e Ohrit   “A funksionon Maqedonia si shtet multietnik” 

Ky botim është fryt i një projekti hulumtues njëvjeçar i Universitetit të Evropës Juglindore, që përmbledh analizat dhe kërkimet shkencore të dhjetëra profesorëve lidhur me implementimin dhjetëvjeçar të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (MKO). Qëllimi i këtij projekti hulumtues ndërdisiplinar ishte që nga aspekti akademik të hulumtohej se sa kjo marrëveshje, në dhjetëvjetorin e nënshkrimit të saj ishte zbatuar nga aspekti politik, kushtetues-juridik, përfaqësues shtetëror, buxhetor, gjuhësor e komunikues? Sidomos nga fakti se implementimi i kësaj marrëveshjeje në aspektin kohor vonohej për shtatë vite. Ndërkaq, në aspektin substancial kishin mbetur pa u zbatuar së paku edhe katër çështje kyçe, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, përfaqësimi i shqiptarëve në postet më të larta shtetërore, pjesëmarrja e barabartë buxhetore dhe zbatimi i Ligjit për amnistinë. Analizat që janë të përmbledhura në këtë botim tregjuhësor shqip, maqedonisht dhe anglisht, sikur edhe hulumtimi i opinionit publik të Maqedonisë i zhvilluar në pjesë të ndryshme të Maqedonisë, duhej t’i përgjigjeshin pyetjes

thelbësore të këtij kërkimi shkencor a funksionon Maqedonia (dhjetë vite nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje), si shtet shumetnik?

Per me teper informacione -kliko ketu

Google+