Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Projekte hulumtuese

Erasmus +


1. Inclusion of Roma and Migrants in Schools: Trainings, Open Discussions and Youth Volunteering Activities(RoMigSc).
Coordinator - International School for Social and Business Studies, Celje, Slovenia
Project ID: 580228-EPP-1-2016-1-SI-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Read more on this link: https://romigsc.eu/

Erasmus FETCH


1. Erasmus FETCH - Future Education and Training in Computing: How to support learning ant anytime anywhere (FETCH)
Coordinator - Prof. Dr. Betim Cico
b.cico@seeu.edu.mk

Main project outcomes and products:
1. ETN FETCH "Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere".
2. A set of recommendations for future DCCET 2020.
3. New didactical theories and learning models for using social media in education.
4. Six conferences with co-event workshops in the field of computing.
5. Publications of the results in journals, newspapers, magazines, brochures and web sites.
6. Internal and external evaluation reports.
Project ID: 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

Dhjetë vite, Marrëveshja Kornizë e Ohrit “A funksionon Maqedonia si shtet multietnik”


Ky botim është fryt i një projekti hulumtues njëvjeçar i Universitetit të Evropës Juglindore, që përmbledh analizat dhe kërkimet shkencore të dhjetëra profesorëve lidhur me implementimin dhjetëvjeçar të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (MKO). Qëllimi i këtij projekti hulumtues ndërdisiplinar ishte që nga aspekti akademik të hulumtohej se sa kjo marrëveshje, në dhjetëvjetorin e nënshkrimit të saj ishte zbatuar nga aspekti politik, kushtetues-juridik, përfaqësues shtetëror, buxhetor, gjuhësor e komunikues? Sidomos nga fakti se implementimi i kësaj marrëveshjeje në aspektin kohor vonohej për shtatë vite. Ndërkaq, në aspektin substancial kishin mbetur pa u zbatuar së paku edhe katër çështje kyçe, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, përfaqësimi i shqiptarëve në postet më të larta shtetërore, pjesëmarrja e barabartë buxhetore dhe zbatimi i Ligjit për amnistinë. Analizat që janë të përmbledhura në këtë botim tregjuhësor shqip, maqedonisht dhe anglisht, sikur edhe hulumtimi i opinionit publik të Maqedonisë i zhvilluar në pjesë të ndryshme të Maqedonisë, duhej t’i përgjigjeshin pyetjes thelbësore të këtij kërkimi shkencor a funksionon Maqedonia (dhjetë vite nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje), si shtet shumetnik?
More information

Biznesi dhe Ekonomia


1. “Kriza ekonomike globale dhe biznesi i vogël në rajonin e Pollogut”
Koordinator: Prof. Dr. Izet Zeqiri
2. “Ndikimi i evolucionit të pronësisë në performancën e ndërmarrjes dhe aktivitete inovative – dëshmi nga një model i firmave të Maqedonisë”
Koordinator: Hyrije Abazi-Alili

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike


1. “Përfaqësimi i femrës shqiptare në jetën publike në komunat e Maqedonisë perëndimore”
Koordinator: Prof. Dr. Etem Aziri
2. “Zhvillimi socio-ekonomik i komunave rurale të Zhelinës dhe sarajit dhe Çuçer Sandevës deri në vitin 2020” (faza II)
Koordinator: prof. Dr. Hasan Jashari
3. “Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve publike që ofrohen në njësitë e vetëqeverisjes lokale”
Koordinator: Prof. Dr. Jonuz Abdullai

Drejtësi

1. “Lëmia dhe aplikimi i asistencës legale pro-bono në Maqedoni” (faza II)
Koordinator: Mr. Besa Arifi

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi


1. “Hulumtime etnografike, folklorike dhe sociolinguistike në katundet arbëreshe të Italisë”
Koordinator: Prof. Dr. Vebi Bexheti

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore


1. “Aspekte metodologjike të matematikës duke përdorur TI teknologji”
Koordinator: Mr. Halil Snopçe
2. “ Zhvillimi i sistemit të menaxhimit të diturive të të mësuarit mobil”
Koordinator: Prof. Dr. Bekim Fetaji
Vërejtje: Përkthimi të bëhet nga përkthyes kompetentë
3. “Lidhja e të dhënave publike të universitetit”
Koordinator: Prof. Dr. Lule Ahmedi
4. “ E-tregu i biznesit rajonal: dizajni dhe zhvillimi”
Koordinator: Prof. Dr. Zamir Dika

Rektorati


1. “Sistemi i përcjelljes së parametrave klimatike”
Koordinator: Prof. Dr. Murtezan Ismaili
2. “Monitorimi i cilësisë së energjisë elektrike të dorëzuar në pjesën e rrjetit të tensionit të ulët të UEJL dhe menaxhimi i ngarkesës maksimale nëpërmjet optimizimit”
Koordinator: Akademik Alajdin Abazi

Biznesi dhe Ekonomia

1. “Roli i ndërmarrësisë në zvogëlimin e papunësisë në rajonin e Pollogut”
Koordinator: Brikend Aziri, ndërsa mbikëqyrës: Izet Zeqiri.
2. “Efektet e reformave tatimore në performancën (aktivet dhe strukturën e kapitalit) të NVM në komunën e Tetovës dhe Gostivarit”
Koordinator: Rufi OsmaniAdministrimi publik dhe shkencat politike

1. “Perspektivat euro-atlantike të RM-së: problemet, sfidat dhe realiteti politik pas dështimit në samitin e Bukureshtit (Hulumtim mbi politikën aktuale dhe opinionin e qytetarëve).
Koordinator: Abdulla Azizi
2. “Ofrimi i shërbimeve administrative duke përdorur mjete mobile”
Koordinator: Fadil Zendeli


Drejtësi

1. “Harmonizimi i Ligjit penal ne RM me Acquis Communitaire”
Koordinatorë: Bistra Netkova dhe Ismail Zejneli


Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

1. Projekti” Përcaktimi i niveleve për mësimin e shqipes dhe maqedonishtes sipas ALTE programit të UE-së në formë multimediale”
Koordinator: Henry Dixon.
2. Projekti “Hulumtime etnografike, folklorike dhe dialektologjike në katundet arbëreshe të Sicilisë-Itali (faza e parë)”
Koordinator: Vebi Bexheti
3. Projekti” Strategjitë e komunikimit për gratë në politikë në RM”
Koordinator: Biljana Sazdanovska dhe mbikëqyrës Ymer Ismaili.


Shkencat dhe Teknologjite Bashkëkohore

1. “ Dizajni dhe zhvillimi i mësimit të sistemit të menaxhmentit në UEJL” faza II
Koordinator: Zamir Dika
2. “Rrjeti - mundësimi i e-Infrastrukturës në UEJL” faza II
Koordinator: Azir Aliu
3. “M-shërbimet në procesin arsimor”
Koordinator: Majlinda Fetaji


Rektorati

1. “Punim i studimit për ndikimin e mjeteve motorike në ndotjen e ajrit në qytet”
Koordinator: Vullnet Zenki
2. “Lëmia dhe aplikimi i asistencës legale pro-bono në Maqedoni” faza I
Koordinator: Besa Arifi
3. “Multimedia web marketing për UEJL”
Koordinator: Florije Ismaili

Biznesi dhe Ekonomia

1. “Sukuk-kontratat muslimane pa interes dhe aplikimi i mundshëm i tyre në RM”
Koordinator: Prof. Dr. Mirolub Shukarov
e-mail: m.shukarov@seeu.edu.mk
2. ”Roli i institucioneve për zhvillim ekonomik të vendeve me theks të veçantë në RM”
Koordinator MA Shenaj Haxhimustafa
e-mail: s.dauti@seeu.edu.mk
3. “Rëndësia e marketingut direkt në zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, veçanërisht në rajonin e Tetovës”
Koordinator Dr. Nexhbi Vejseli
e-mail: n.veseli@seeu.edu.mk

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike

1. “Zhvillimi socio-ekonomik të komunave rurale të Pollogut të Poshtëm”
Koordinator Prof. Dr. Hasan Jashari
e-mail: h.jashari@seeu.edu.mk
2. “Hulumtim i terminologjisë sociologjike”
Koordinator Dr. Ali Pajaziti
e-mail: a.pajaziti@seeu.edu.mk

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi

1. “ Hulumtim etno-folklorik dhe dialektologjik në lokalitetet shqiptare në RM”
Koordinator Doc Hamit Xhaferi
e-mail: h.xhaferi@seeu.edu.mk
2. “ Ndërtimi i përshkrimeve precize dhe evaluimeve të njohjes së gjuhës shqipe dhe maqedonase”
Koordinator MA Henry Dixon
e-mail: h.dixon@seeu.edu.mk
3. “ Përdorimi i strategjive për mësimin e vokabularit nga studentët e UEJL-së dhe qëndrimi i mësimdhënies së vokabularit”
Koordinator MA Brikena Xhaferi
e-mail: b.xhaferi@seeu.edu.mk
4. “ Ndikimi i komunikimit mësimdhënës-student në përkushtimin e studentëve të universitetit”
Koordinator MA Veronika Kareva
e-mail: v.kareva@seeu.edu.mk
5. “Perfeksionimi i vazhdueshëm i absolventëve të diplomuar të gjeneratave të fakultetit”
Koordinator Prof. Dr. Tahir Zajazi
6. " Matja e ndërgjegjes kulturore në mësimin e gjuhës së huaj”
Koordinator MA Agim Poshka
e-mail: a.poshka@seeu.edu.mk

Drejtësi

1. "Komentim dhe definim të termeve juridike maqedonisht – shqip”
Koordinator Prof. Dr. Ismail Zendeli & MA Jeton Shasivari
e-mail: j.shasivari@seeu.edu.mk
2. “Krimi i organizuar, analiza teorike dhe implikime praktike, me theks të veçantë në RM”
Koordinator Dr. Bistra Netkova
e-mail: b.netkova@seeu.edu.mk

Shkencat dhe Teknologjite Bashkëkohore

1. “Sistemi i vetëreferimit në intelegjencën artificiale dhe fizikën kuantike – Pjesa e dytë”
Koordinator Prof. Dr. Biljana Percinkova
e-mail: b.percinkova@seeu.edu.mk
2. "Dizajni dhe zhvillimi të sistemit menaxhues mësimor të UEJL”
Koordinator Prof. Dr. Zamir Dika
e-mail: z.dika@seeu.edu.mk
3. “Universiteti i EJL – Kampus virtuel ”
Koordinator Prof. Dr. Zamir Dika
e-mail: z.dika@seeu.edu.mk
4. "Etika dhe tekonologjia e informacionit "
Koordinator MA Mentor Hamiti
e-mail: m.hamiti@seeu.edu.mk
5. " Grid- enabled e-Infrastrukturë në Universitetin e EJL”
Koordinator MSc Hazir Aliu
e-mail: azir.aliu@seeu.edu.mk

Rektorati

1. “Vizitë në Panairin e Librit për furnizim me tituj të librave hulumtues”
Koordinator Diturije Ismaili
e-mail: d.ismaili@seeu.edu.mk
2. "Hulumtim në trajtimin e të burgosurve”
Koordinator MA Besa Arifi
e-mail: b.arifi@seeu.edu.mk
3. "Analizat krahasuese të ujit të rrjetit të Tetovës, fshatrave të malësisë dhe fshatrave të rrafshit të Pollogut”
Koordinator - Prof. Dr. Murtezan Ismaili
e-mail: murtezan.ismaili@seeu.edu.mk

Biznesi dhe Ekonomia

1."Mjetet e bazuara në web për proceset e sigurimit të cilësisë në UEJL"
Koordinator : Prof. Dr. Alp Kut
2."CD multimediale për mësimin e gjuhës shqipe" Koordinator
Prof. Dr.Mustafa Ibrahimi
3."Sistemi i vetëreferimit në intelegjencën artificiale dhe fizikën kuantike – teoria radikale dhe aplikimi"
Koordinator : Prof. Dr. Biljana Percinkova
Rezultate: :http://mmlab.seeu.edu.mk/biljana/
http://www.charlesberner.org/
http://www.lilaparadigm.org/
4. "M-mësimi: rritja e nivelit të komunikimit, qasja dhe mësimi përmes pajisjeve mobile dhe aplikacioneve wireless"
Koordinator : MSc. Majlinda Fetaji.
Rezultati: http://www.icvl.eu/2007/papers-list.

Administrimi Publik dhe Shkencat Politike

1. “Zhvillimi socio-ekonomik i komunave rurale të Pollogut të Poshtëm”
Koordinator – Dr. Hasan Jashari
e-mail: h.jashari@seeu.edu.mk
2. Hulumtim i terminologjisë sociologjike”
Koordinator – Dr. Ali Pajaziti
3. “Perceptimi i studentëve të fenomeneve globale politike dhe religjioze”
Koordinator : Dr. Hasan Jashari
Projekt i përbashkët me TT dhe PA
4. “Shteti i së drejtës dhe reformat në administratën publike”
Koordinator – Dr. Nazmi Maliqi
e-mail: n.maliqi@seeu.edu.mk

Drejtësi

1. “Aspektet Juridike të trafikimit me njerëz”
Koordinator – Dr. Bistra Netkova
e-mail: b.netkova@seeu.edu.mk
2. “Dhuna familjare në Republikën e Maqedonisë: Projekt hulumtues dhe raportues”
Koordinator – Dr. Bistra Netkova
e-mail: b.netkova@seeu.edu.mk

Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi;

1. “Perceptimi studentor i fenomeneve globale politike dhe religjioze”
Koordinator – Prof. Dr. Hasan Jashari
e-mail: h.jashari@seeu.edu.mk
2. “CD multimediale për mësimin e shqipes”
Koordinator – Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
e-mail: m.ibrahimi@seeu.edu.mk
3. “Bilinguizmi i integruar në Administratën Publike të nivelit lokal”
Koordinator – MA. Florim Ajdini
e-mail: f.ajdini@seeu.edu.mk

Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore

1. ."Mjetet e bazuara në web për proceset e sigurimit të cilësisë në UEJL"
Koordinator – Prof. Dr. Alp Kut
e-mail: a.kut@seeu.edu.mk
2."CD multimediale për mësimin e gjuhës shqipe"
Koordinator – Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
e-mail: m.ibrahimi@seeu.edu.mk
3. ."Sistemi i vetëreferimit në intelegjencën artificiale dhe fizikën kuantike – teoria radikale dhe aplikimi"
Koordinator – Prof. Dr. Biljana Percinkova
Rezultate:
http://mmlab.seeu.edu.mk/biljana/
http://www.charlesberner.org/
http://www.lilaparadigm.org/
4. "M-mësimi: rritja e nivelit të komunikimit, qasja dhe mësimi përmes pajisjeve mobile dhe aplikacioneve wireless"
Koordinator – MA. Majlinda Fetaji
Rezultati:
http://www.icvl.eu/2007/papers-list

Google+