COVID-19 Information

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Dorëzimet e dorëshkrimeve për revistën e UEJL-ës

Revista ka për qëllim që të sigurojë një forum ndërkombëtar për hulumtime, analiza dhe debate në lëmi të ndryshme: ekonomi, drejtësi, adiministratë publike, arsim, gjuhësi, sociologji, ambientin jetësor dhe shëndetin. Revista do të pranojë dhe do të marrë në konsideratë këto lloje punimesh: punime hulumtuese, qëndrime, libra të  bardhë dhe recensione.


Revista e UEJL-së (SEEU Review), kërkon të publikojë punime origjinale që demonstrojnë përdorim dhe relevancë në fushën e studimit të adresuar. Çdo punim i dorëzuar në Revistën e UEJL-së duhet të jetë origjinal dhe në mënyrë të duhur të ceken të gjitha burimet dhe citimet. Akti i dorëzimit të punimit në Revistën e UEJL-së për shqyrtim për botim do të konsiderohet si një deklaratë e autorësisë dhe origjinalitetit nga autori (ët) e punimit të dorëzuar. Punimet e dorëzuara në Revistën e UEJL-së, në të njëjtën kohë, nuk duhet të jenë nën shqyrtim nga ndonjë botues apo revistë tjetër, nuk duhet të jenë botuar më parë, si dhe autorët duhet t’ia kalojnë të drejtën e autorësisë Universitetit të Evropës Juglindore, në qoftë se dorëshkrimi zgjidhet për publikim.


Të gjitha punimet për publikim do të kërkohen nëpërmjet thirrjes së hapur. Thirrja mund të jetë, krejtësisht e hapur, ose e bazuar në një temë specifike, në pajtim me vendimin e kryeredaktorit të revistës. Për të siguruar standard më të lartë për publikim, të gjitha dorëshkrimet do të referohen përmes procesit të barabartë (përbashkët) të recensionit . Të gjitha dorëshkrimet do t’i nënshtrohen edhe një kontrolli shtesë për plagjiaturë. Gjuha e preferuar për dorëshkrimet është gjuha angleze, mirëpo dorëshkrimet në gjuhën shqipe dhe maqedonase, mund të pranohen, në bazë të ndonjë kërkese specifike. Dorëshkrimet duhet të dorëzohen te redaktori: review@seeu.edu.mk.

Autorët duhet t'i dorëzojnë artikujt e tyre (të gjitha dorëshkrimet), në formë elektronike në formatin Microsoft Word. Por, para se të dorëzohen, duhen të jenë të lekturuara. Të gjitha dorëshkrimet duhet t’i përmbahen stilit për format dhe referenca - APA (American Psychological Association), fusnotat dhe shënimet përfundimtare nuk lejohen. Dorëshkrimi nuk duhet të kalojë kufirin e 8.000 fjalëve, duke përfshirë edhe abstraktin (i cili duhet të jetë nga 200 deri 300 fjalë), referencat dhe elementet. 

Formën e duhur të punimit e keni në dispozicion këtu: PAPER TEMPLATE

I gjithë dorëshkrimi, duke përfshirë abstraktin, listën e referencave dhe çdo lloj tabele, duhet të jetë në madhësi A4 me një hapësirë në mes me font 12 Times New Roman. Punimi duhet të fillojë me përmbatjen, duke përfshirë titullin e punimit, emrin (emrat) e autorit (autorëve), lidhjet me institucionet dhe adresat e korrespondencës, e-mail adresën, titulli i shkurtër i sugjeruar dhe tri deri pesë fjalë kryesore. Në faqen tjetër, duhet vendosur titulli i artikulit dhe abstrakti, pastaj duhet vazhduar me përmbatjen e artikulit. Të gjitha faqet duhet të kenë numra.

Autorët janë të dekurajuar të mos përdorin figura. Në qoftë se ka ndonjë arsye të fortë për të patur figura, autorët doemos duhet ta dorëzojnë një kopje elektonike origjinale në EPS, TIF, ose format JPG me rezolucion të lartë. Në qoftë se ka tabela, ato duhet të jenë të krijuara në Word dhe jo në Excel.

Redaktorët e revistës rezervojnë të drejtën që ta kthejnë tek autori/ët punimin, pa kaluar në recensim nga kolegët, nëse i njëjti nuk është formatuar në mënyrën e duhur.

Revista shkencore nuk parasheh shpenzime për përpunimin, gjegjësisht dorëzimin e punimit shkencor.

Google+