Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

SEEU Review

SEEU Review он-лајн научно списание со меѓународен карактер, со меѓуколегијална рецензија I со отворен пристап, кoe се издава од Универзитетот на Југоисточна Европа и од издавачот Де Грутер. Ова е официјално истражувачко списание на Универзитетот на Југоисточна Европа.

https://seeur/seeur-overview.xml

Нашето списание има за цел да обезбеди меѓународен форум за истражување, анализи и за дебати од различни области како што се: правото, економијата, јавната администрација, меѓународните односи, политичките науки, јазиците, комуникацијата, технолошките науки, животната средина и др.

Списанието има за цел да издава оригинални истражувања кои демонстрираат актуелност и релевантност од соодветната област на студии. Доставените трудови ќе бидат рецензирани од анонимни рецензенти од специфични области вклучени во списанието.

SEEU Review се издава двапати годишно.

Архива на SEEU Review

Google+