Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конференции и списанија: основни карактеристики

Како советник на  вработените и на студентите на Универзитетот на  Југоисточна Европа, Канцеларијата за истражување на УЈИЕ подготви основна листа  на  крактеристките на добрите и на лошите  конференции и журнали. Ниту еден од овие не треба да е  апсолутно дефинитивен; ова е  наменето  како помош  во вашите размислувања  во однос на тоа каде да  го презентирате или  објавите вашиот труд.

Знаци на лошо списание:

 • Висока партиципација за објавување
 • Нејасен или генерализиран наслов
 • Објавување трудови   во виртуелно секоја  област на истражување
 • Итно или брзо прифаќање
 • Нема јасна физичка локација  за издавачот  или за несоодветните локации (на пр. Американско списание за лингвистика  не треба да се  објавува во Бангалор, Индија )
 • Голем уреднички одбор  од непознати  од целиот свет
 • Сиромашна употреба на јазикот  во тек на коресподенција
 • Ве контактира  директно и необјасниво  ( нема позната повразаност со вас)
 • Се објавува повеќе од 4 пати годишно
 • И-мејл адресата е  приватна и не е  поврзана со институција
 • Сопственикот на издавачаката куќа е одреден за уредник  на голем број  од издадените списанија 
 • Нетранспарентни процедури за објавување
 • Измамничко навестување за импакт фактор  или давање посебен импакт фактор
 • Мамење  кога се наведува  индексирање ( на пр.  Во базата на податоци на индекс кој не постои  или  вклучување на цитати  во   легитимни и престижни  бази на податоци на индекси , каде што не можат да се вклучат)
 • Несоодветен издавач на веб-страница без никаква реална основа (на пр. „водечки издавач“-  во каталози но е многу нов во постоење)

Знаци на добро списание:

 • Познат во областа
 • Јасен фокус на темата
 • Придружуван  од посебен издавач, универзитет или институција
 • Нема никаква, или многу ниска  партиципација за  издавање ( за автор)
 • Уреднучкиот одбор се состои од  идентификувани  индивидуи познати во областа
 • Долго време за  одговор  (за рецензија)
 • Одбивања или  барања за промени
 • Јасен и информиран  совет  од рецензентите  со референции специфични за  предметот
 • Издава  повик за трудови но не ве поканува  лично да го доставувате
 • Издадените трудови содржат бројки според дигиталниот идентификатор на бројки

Знаци за лоша конференција:

 • Лоцирана во хотел или во изнајмен просор , не на универзитет  или во интелектуална  институција
 • Има нејасна тема која опфаќа многу  дисциплини
 • Истакнува  паралелни сесии  за да  може да  ги прилагоди на  големиот  број прифатени  трудови
 • Организирање  комитети за луѓе од целиот свет , а не за индивидуи  кои се локални  според локацијата на конференцијата
 • Нуди сместување со спа и  одморалиште
 • Ветува да објавува  трудови кои  ќе бидат „доставени“ за индексирање или за рангирање
 • Трошоците за регистрација  се непропрционално  повисоки  од она што може да се образложи  што би добил учесникот (храна, збирка на апстракти итн.)
 • Слаба употреба на јазикот  во Повикот  за трудови  или во последовтелната  коресподенција
 • Поттикнува„виртуелни“ презентации

Знаци за  добра конференција:

 • Има специфична или јасна тема
 • Лоцирана  на Универзитет или друга институција која е поврзана со наука или истражување
 • Има познат комитет за организација, или барем  комитет за организација  кој јасно  се поврзува со институцијата или  со локацијата
 • Има јасно и разумно  објаснување  за тоа што вклучува  и што покрива уплатата  за конференцијата
 • Јасно објаснува  кои се  договорите за објавување , доколку има, ќе бидат за објавените трудови
 • Приоритизација на личните презентации

Помошни работи за оценување на изадавачите

Погледнете ги и следниве статии:

Доколку имате прашања за  квалитетот на  списанието или на издавачот ве молиме да ја контактирате:

Канцеларијата за истражувањена УЈИЕ

Google+