Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Правна служба и набавка

Канцеларијата за правна служба и набавка како дел од секретаријатот има за цел да ја исполни мисијата на Универзитетот на Југоисточна Европа.

Правната служба  е посветена да обезбеди квалитативни и  навремени услуги за кадарот на Универзитетот и за студентите преку ефективно толкување на правните одредби во областа на високото образование и другите области. Исто така обезбедува толкување на статутот, правилниците и процедурите на Универзитетот и советување за истите.

Службата за набавка е посветена преку транспарентен, праведен и конкурентен процес во согласност со законите, правилниците и процедурите на Универзитетот да обезбеди квалитетни и навремени услуги за кадарот и за студентите на универзитетот како и за надворешните клиенти.  

Архива преку систематизација и електронско архивирање се чуваат најважните средства на универзитетот – документите кои се дел од историјата на универзитетот, придружните документи во текот на процесот на донесување одлуки и други документи преку понуда на квалитетни и транспарентни услуги за кадарот и за студентите на универзитетот и надворешните клиенти.

Бесник Џеладини
Одговорен за правна служба и набавка
Тел: +389 44 356 094
и-мејл:b.xheladini@seeu.edu.mk

Хава Спахиу
Службеник за правна служба и набавка
Тел: +389 44 356 103
и-мејл:h.qamili@seeu.edu.mk

Google+