Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Сенат

Сенатот е главен академски орган на Универзитетот.

Сенатот го сочинуваат:

 1. Ректорот;
 2. Проректори;
 3. Деканите на факултетите, директорите на високите школи и другите академски служби;
 4. Двајца членови на академскиот кадар, избрани од самиот академски кадар на секој факултет, или некоја друга единка која не е во рамките на факултетот.
 5. По еден претставник на студентите од секој факултет, избран од самите студенти;
 6. Еден претставник од неакадемскиот кадар.

Сенатот е одговорен за:

 • Општи прашања во врска со: научно-истражувачката работа, стипендиите, наставата и наставните предмети на Универзитетот;
 • Содржината на наставниот план по препорака на советите на факултетите;
 • Согласно со одредбите на Законот по препораки на советите на факултетите ги одредува образовните активности на Универзитетот и нивното реализирање на албански, македонски и на други меѓународни јазици;
 • Процедури за обезбедување квалитет и по совет на Сенатот назначување Комисија за евалвација и за усвојување на Прирачникот за евалвација согласност со член 31 од Законот за високо образование;
 • Имплементација на процедурите за обезбедување академски стандарди и заверка и преглед на наставните предмети;
 • По препорака на Ректорскиот совет одредување на бројот на студентите кои ќе се запишуваат и критериум за прием на студенти;
 • Политиката, критериумите и процедурите за оценување и за испитување на академската работа на студентите по препорака на Ректорскиот совет;
 • Доделување дипломи и сертификати по препорака на советите на факултетите;
 • Одредување на процедурите за доделување квалификации и почесни академски титули;
 • Обезбедување услови за долгорочна стручна надградба по препорака на Советот;
 • Одредување на процедурите за исклучување на студентите поради академски или други причини;
 • Разгледување на политиката за заштита на интелектуалната сопственост на Универзитетот и неговата комерцијална експлоатираност;
 • Советување на Одборот и на Извршниот комитет, Ректоратот или Советот во врска со други вакви прашања;
 • Во согласност со член 16.2 да утврди потесен круг на кандидати за позицијата Ректор.
Google+