Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Senati

Senati është organi më i lartë akademik i Universitetit. 

Senati përbëhet nga:

 1. Rektori;
 2. Prorektorët;
 3. Dekanët e fakulteteve dhe drejtorët e njësive tjera akademike;
 4. Dy anëtarë të zgjedhur nga stafi akademik i çdo fakulteti, ose njësie tjetër jashtë fakulteteve;
 5. Një anëtar nga çdo fakultet që është student dhe zgjidhet nga vetë studentët e atij fakulteti;
 6. Një anëtar i zgjedhur nga ana e stafit jo-akademik.

Senati është përgjegjës për: 

 • Diskutimet rreth çështjeve të përgjithshme që kanë të bëjnë me punën hulumtuese-shkencore, studimin, mësimdhënien dhe lëndët mësimore të universitetit;
 • Përmbajtjen e plan-programit me rekomandimin e Këshillave të fakulteteve;
 • Në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi arsimin e lartë, me rekomandim nga Këshillat e fakulteteve përcakton  aktivitetet arsimore të Universitetit që duhen mbajtur në gjuhën shqipe, maqedonase, dhe gjuhët ndërkombëtare;
 • Krijimin e procedurave për të siguruar cilësi akademike duke përfshirë caktimin e një Komisioni për evaluim dhe miratimin e doracakëve për evaluim në përputhje me Ligjin mbi arsimin e lartë.
 • Implementimin e procedurave për të siguruar standarde akademike dhe miratimin dhe rishikimin e lëndëve mësimore;
 • Përcaktimin e numrit të studentëve që do të regjistrohen dhe kritereve për pranim, me rekomandim të Këshillit të Rektorit;
 • Politikat, kriteret dhe procedurat e vlerësimit dhe kontrollit të performancës akademike të studentëve, me rekomandim të Këshillit të Rektorit;
 • Dhënien e titujve, diplomave dhe certifikatave, me rekomandim të Këshillave të fakulteteve;
 • Përcaktimin e dispozitës për mësim të përjetshëm me rekomandim të Këshillit të Rektorit;
 • Procedurat për dhënien e kualifikimeve dhe titujve akademikë të nderit;
 • Procedurat për përjashtim të studentëve për arsye akademike dhe të tjera;
 • Shqyrtimin e politikës për mbrojtjen e pronësisë intelektuale të Universitetit dhe shfrytëzimin komercial të saj;
 • Dispozitën për këshillëdhënie për çështje të tjera, për të cilat Bordi i Universitetit, Komiteti Ekzekutiv, rektori ose Këshilli i Rektorit mund t’i drejtohen Senatit;
 • Sipas nenit 16.2 të verifikojë, një listë të shkurtër të kandidatëve për pozitën e Rektorit.
Google+