Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Rektori

Rektori i përgjigjet Bordit të Universitetit për punën efikase, rendin në universitet dhe për menaxhimin e universitetit sipas politikave të përcaktuara nga Bordi i Universitetit.

Rektori emërohet nga Bordi i Universitetit, nga lista e shkurtër nga tre kandidatë të verifikuar në Senat. Procedura për emërimin e rektorit caktohet nga vetë Bordi i Universitetit.

Emërimi bëhet për periudhë katër vjeçare, me mundësi ripërtrirjeje edhe për një mandat, por Bordi i Universitetit mund të lidhë kontratë për ripërtrirje të përkohëshme të mandatit të rektorit deri dy vite, me qëllim të planifikimit dhe trajnimit më efikas.

Rektori nuk mundet në të njëjtën kohë të jetë edhe dekan i ndonjë fakulteti, drejtor, apo në çfarëdo pozite tjetër udhëheqëse (përveç pozitës së drejtorit të Fondacionit të Universitetit të EJL, siç është përcaktuar në Statutin e Fondacionit) ose pozitë tjetër e cila sipas dispozitave të ligjit është jokompatibile me mandatin e rektorit të universitetit.

Rektori, si zyrtar më i lartë akademik në universitet, do të udhëheqë me Senatin dhe Këshillin e Rektorit, dhe do të ketë të drejtën t'i ndjekë të gjitha mbledhjet e Bordit dhe Komitetit Ekzekutiv (përveç rasteve kur në ato mbledhje do të diskutohen çështje personale që kanë të bëjnë me vetë rektorin).

Rektori ka përgjegjësi ligjore në pajtim me ligjin i cili i përshtatet universitetit si institucion i arsimit të lartë privat-publik jofitimprurës dhe dispozitat e Statutit të Universitetit.

Në veçanti, rektori është përgjegjës për:

  1. prezantimin e propozimeve para Bordit të Universitetit sa i takon karakterit arsimor dhe misionit të universitetit, duke marrë parasysh rekomandimet dhe mendimet e Senatit dhe Këshillit të Rektorit;
  2. implementimin e vendimeve të Bordit të Universitetit dhe Komitetit Ekzekutiv;
  3. organizimin, udhëheqjen dhe menaxhimin e universitetit dhe stafit;
  4. përgatitjen e vlerësimeve vjetore të të hyrave dhe harxhimeve, që do të rishikohen nga Bordi i Universitetit, si dhe menaxhimin e buxhetit dhe burimeve brenda vlerësimeve që do t’i aprovojë Bordi i Universitetit.
Google+