Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Ректор

Ректорот ќе биде одговорен пред Одборот на Универзитетот за ефикасноста на работата и редот на Универзитетот, како и за менаџментот во рамките на правилата одредени од страна на Одборот.

Ректорот, ќе биде назначен од Одборот на Универзитетот од потесниот избор на три кандидати утврдени од Сенатот. Процедурата за назначување на Ректор ќе биде пропишана од Одборот на Универзитетот. 

Назначувањето обично е во времетраење од четири години, и се обновува само еднаш, но Одборот на Универзитетот може под дискреција и поради ефикасно планирање на наследувањето и обука да склучи договор за привремено обновување на мандатот на Ректорот до две години. 

Ректорот не смее истовремено да врши функција на Декан на некој од Факултетите, директор или било каква друга менаџерска функција (освен позицијата Директор на Фондацијата на ЈИЕ Универзитетот како што е наведено и во Статутот на Фондацијата) или да врши некоја друга функција која според одредбите на Законот за Високо образование е некомпатибилна за позицијата Ректор на Универзитетот. 

Ректорот, како главен академски раководител на Универзитетот, претседава со Сенатот и Ректорскиот Совет, и има право да присуствува на сите состаноци на Одборот и Извршниот комитет (освен кога се дискутира за лични прашања во врска со Ректорот). 

Ректорот има правна одговорност во согласност со одредбите на Законот соодветен за Универзитетот како приватна-јавна непрофитна високо образовна институција и одредбите на Статутoт на Универзитетот.

Ректорот особено е одговорен за следново:

  1. Презентација на предлози пред Одборот на Универзитетот, во врска со образовниот карактер и мисијата на Универзитетот, земајќи ги предвид препораките и ставовите на Сенатот и Ректорскиот Совет;
  2. Имплементација на одлуките донесени од страна на Одборот на Универзитетот и Извршниот комитет;
  3. Организација, управување и менаџмент со Универзитетот, како и раководење со вработените;
  4. Презентација на годишните приходни и расходни предвидувања на разгледување пред Одборот на Универзитетот, и менаџмент на буџетот и ресурсите во рамките на проценките дадени од страна на Одборот на Универзитетот. 
Google+