Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

За нас

„Сѐ она што нѐ вознемирува кај другите може да помогне да се разбереме себе си” – Карл Густав Јунг

Историја

Центарот за културна интеракција и дијалог (ЦКИД) е основан во ноември 2011 од Факултетот за јазици, култури и комуникација (ФЈКК)при Универзитетот на Југоисточна Европа, во партнерство со Канцеларијата на УНЕСКО во Венеција. Центарот започна со работа во ноември 2011 како проект финансиран од УНЕСКО, а насловен: „Зајакнување на меѓуетничкиот дијалог и меѓуетничката соработка на заедниците” и беше координиран од професори по јазици и комуникации од Факултетот за ЈКК во ЈИЕУ. Во рамките на овој проект финансиран УНЕСКО, во периодот од ноември до март 2012, ЦКИД организираше серија на обуки, работилници и на тркалезни маси за улогата, промовирањето и за важноста на мултикултурализмот во работата на наставниците и во општеството. Проектот на УНЕСКО заврши на крајот на академската година 2012 и оттогаш ЦКИД е независна институција во рамките на Факултетот за ЈКК на Универзитетот на Југоисточна Европа.

Зошто ЦКИД?

Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) е модел за мултиетничко, мултијазично високо образование во Југоисточна Европа. Мисијата и визијата на Универзитетот е да се промовираат меѓуетничко разбирање, повеќејазичниот и мултикултурниот пристап кон наставата и истражувањето, како и развојот на наставни програми во согласност со меѓународните и европските модели. ЦКИД е директно посветен на остварувањето на оваа визија преку своите активности и проекти. Центарот е формиран во рамките на Факултетот за ЈКК со цел да придонесе за наставата и истражувачките ресурси на Факултетот.

Цел

ЦКИД има две главни цели: академска и насочеа кон проекти.  Центарот се стреми да ја олесни комуникацијата меѓу припадниците на различните културни, религиски и јазични заедници во Македонија преку поттикнување академска дебата и дискусија за важни прашања кои се однесуваат на меѓукултурниот соживот. Центарот поттикнува соработка на истражувачки проекти од областа на меѓукултурното разбирање и меѓукултурната соработка и го промовира таквото истражување преку публикации.

            Центарот има за цел да го поттикне истражувањето во главните сфери на меѓукултурниот дијалог, разбирањето и соработката, да ги олесни партнерствата со клучните организации, вклучувајќи ги и универзитетите во земјава и во регионов, како и ширење на истражувањата и идеите. Центарот поканува домашни и странски предавачи, организира јавни предавања, тркалезни маси и работилници, поддржува посета на визитинг-професори и лидери на заедниците кои можат да придонесат за полесна реализацијата на целите на Центарот. За да ги постигне своите цели, ЦКИД соработува и со различни меѓународни организации од регионов и дејствува како локален партнер за невладиниот сектор и за други организации кои работат за мирот и стабилноста на Балканот.

Мисија

Мисија на ЦКИД е да ги ја олесни комуникацијата меѓу педагозите од различни институции во Македонија и во регионов, кои имаат интерес во полето на културната интеракција и дијалогот. Истовремено, Центарот се труди да го олесни дијалогот меѓу научниците од различни дисциплини преку поттикнување соработка на истражувачки проекти од областа на културните студии, а со особен интерес во сферата на меѓукултурниот дијалог.

Google+