Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Ментор Академско титула Дата на акредитација
Абдулменаф Беџети Редовен професор 20.06.2017 (03-1543/1)
Изет Зеќири Редовен професор 20.06.2017 (03-1540/1)
Мирољуб Шукаров Редовен професор 20.06.2017 (03-1541/1)
Неџби Весели Редовен професор 20.06.2017 (03-1539/1)
Насир Селими Редовен професор 20.06.2017 (03-1542/1)
Бесник Фетаи Вонреден професор 20.06.2017 (03-1545/1)
Руфи Османи Вонреден професор 20.06.2017 (03-1546/1)
Садудин Ибраими Вонреден професор 17.02.2018 (03-1240/1)
Стефан Ќирици Вонреден професор 19.10.2016 (17-3235/4)
Албана Хашрова Вонреден професор 10.12.2014 (03-1284/2)
Илиа Кристо Редовен професор 19.10.2016 (17-3235/2)
Арсена Ѓипали Вонреден професор 10.12.2014 (03-1284/2)
Елеина Ќирици Вонреден професор 19.10.2016 (17-3235/6)
Мурат Садику Вонреден професор 20.06.2017 (03-1544/1)
Веланд Рамадани Вонреден професор 26.09.2017 (03-341/2)
Гадаф Реџепи Вонреден професор 01.06.2018 (03-1398/1)
Јусуф Зеќири Вонреден професор 01.06.2018 (03-1402/1)
Јетон Мазлами Вонреден професор 01.06.2018 (03-1401/1)
Садри Алија Вонреден професор 20.03.2019 (03-564/1)
Селајдин Абдули Вонреден професор 20.03.2019 (03-571/1)
Шенај Хаџимустафа Вонреден професор 20.03.2019 (03-563/1)
Хирије Абази - Алили Вонреден професор 20.03.2019 (03-567/1)
Ментор Академска титула Дата на акредитацијакредитација
Етем Азири Редовен професор 21.03.2017 (03-624/3)
Блерим Река Редовен професор 21.03.2017 (03-624/12)
Хасан Јашари Редовен професор 21.03.2017 (03-624/10)
Јонуз Абдулаи Редовен професор 21.03.2017 (03-624/4)
Елена Андреевска Редовен професор 21.03.2017 (03-624/5)
Ветон Љатифи Редовен професор 21.03.2017 (03-624/11)
Аљи Пајазити Редовен професор 21.03.2017 (03-624/9)
Абдула Азизи Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/8)
Фадиљ Зендељи Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/6)
Љиљјана Сиљјановска Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/1)
Миро Хачек Редовен професор 24.12.2014 (03-2167/2)
Нано Руждин Редовен професор 24.12.2014 (03-252/2)
Земри Ељези Вонреден професор 03.11.2014 (03-264/1)
Агни Аљиу Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/10)
Вељи Креци Вонреден професор 21.03.2017 (03-624/7)
Мемет Мемети Вонреден професор 20.03.2019 (03-566/1)
Агрон Рустеми Вонреден професор 20.03.2019 (03-565/1)
Ментор Академска титула Дата на акредитација
Замир Дика Редовен професор 29.06.2017 (03-1629/1)
Бетим Чицо Редовен професор 29.06.2017 (03-1629/9)
Неки Фрашери Редовен професор 21.12.2012 (03-874/12)
Агни Дика Редовен професор 21.12.2012 (03-874/12)
Аљајдин Абази Редовен професор 21.12.2012 (03-874/12)
Бернард Фраислебен Редовен професор 10.12.2014 (03-1444/2)
Козета Севрани Редовен професор 21.12.2014 (03-2569/2)
Љејља Абази - Беџети Редовен професор 11.02.2015 (03-180/1)
Арбана Кадриу Вонреден професор 11.02.2015 (03-180/1)
Беким Фетаји Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/2)
Ермира Менизи Вонреден професор 19.10.2016 (18-3235/2)
Мајљинда Фетаји Редовен професор 29.06.2017 (03-1629/3)
Љуље Ахмеди Вонреден професор 29.06.2017 (03-1628/1)
Хаљиљ Снопче Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/5)
Ментор Хамити Вонреден професор 29.06.2017 (03-1629/6)
Артан Љума Вонреден професор 02.05.2018 (03-1038/2)
Арјан Дуреси Редовен професор 29.06.2017 (03-1629/8)
Бесник Селими Вонреден професор 02.05.2018 (03-1038/1)
Бујар Рауфи Вонреден професор 01.06.2018 (03-2020/1)
Флорие Исмаиљи Вонреден професор 01.06.2018 (03-1400/1)
Јаумин Ајдари Вонреден професор 01.06.2018 (03-1399/1)
Ментор Академска титула Дата на акредитација
Исмаиљ Зејнељи Редовен професор 18.08.2017 (03-2123/1)
Владо Камбовски Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Реџеп Гаши Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Реџеп Мурати Редовен професор 19.10.2016 (15-3235/1)
Беса Арифи Вонреден професор 19.10.2016 (17-3235/5)
Аљба Думи Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Родна Живковска Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Данче Манолева Митровска Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Аднан Јашари Вонреден професор 20.11.2013 (14-154/2)
Јетон Шасивари Вонреден професор 20.02.2015 (03-179/3)
Емине Зендељи Вонреден професор 20.03.2019 (03-570/1)
Денис Фарингтон Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Стефан Стор Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Татјана Петрушевска Редовен професор 15.08.2012 (14-874/4)
Јетон Шасивари Вонреден професор 20.02.2015 (03-179/3)
Блерим Река Редовен професор 20.03.2019 (03-568/1)
Беким Нухија Вонреден професор 20.03.2019 (03-569/1)
Јетон Шасивари Вонреден професор 18.08.2017 (03-212/1)
Ментор Аладемска титула Дата на акредитација
Андреу Гудспид Вонреден професор 21.05.2013 (03-379/2)
Брикена Џафери Вонреден професор 21.02.2014 (03-198/1)
Арта Точи Редовен професор 20.02.2015 (03-179/1)
Маја Мухиќ Вонреден професор 20.02.2015 (03-179/1)
Агим Пошка Вонреден професор 20.02.2015 (03-179/1)
Арафат Шабани Вонреден професор 20.02.2015 (03-179/1)
Вероника Карева Вонреден професор 11.02.2019 (03-275/1)
Гезим Џафери Редовен професор 16.08.2012 (03-874/9)
Веби Беџети Редовен професор 21.03.2017 (03-624/2)
Зеќир Кадриу Редовен професор 16.08.2012 (03-874/9)
Хамит Џафери Редовен професор 16.08.2012 (03-874/9)
Ментор Академска титула Дата на акредитација
Муртезан Исмаили Редовен професор 01.06.2018 (03-1404/1)
Зоран Шапуриќ Редовен професор 13.03.2013 (03-874/13)
Наташа Марковска Редовен професор 13.03.2013 (03-874/13)
Миле Србиновски Вонреден професор 01.06.2018 (03-1403/1)
Google+