Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Социјална работа и социјална политика (2020/2021)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: SWSP-240
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Дипломиран социјален работник
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целта на оваа студиска програма e:
- усвојување знаења за социјална работа со поединци, семејства, групи и со локални заедници кои се наоѓаат во социјален ризик или се соочуваат со социјален проблем;
- усвојување знаења за надминување на социјалните нееднаквости и придонес за социјалните групи на ранливите групи;
- усвојување вештини за давање услуги без дискриминација по основ на раса, пол, етничка припадност, верска припадност, економски статус, возраст и друго;
- усвојување знаења за креирање социјални политики во областа на социјална заштита, социјалното осигурување, вработување, образование, домување и др.
Наставата на студиите по Социјална работа и социјална политика ќе се одвива во осум семестри. Вкупниот број кредити кои ги носат студиите е 240. 

По завршување на студиската програма студентите можат да се вработат во центрите за социјална работа, болници, установи за рехабилитација, невладини организации специалнизирани за испорака на социјални услугиобразовни институции, итн.

Знаење и разбирање

Покажува знаење и разбирање на научното поле на студирање, кое се надградува врз претходното образование, вклучувајќи и познавање во областа на теоретски, практични, концептуални компаративни и критички перспективи во научното поле социјална работа и социјална политика и според соодветна методологија. Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење во социјалната сфера. Покажува знаење и разбирање на разни теории, методологии во социјалната работа и социјалната политика.

Примена на знаењето и разбирањето

Може да ги примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или професијата. Покажува компетенции за идентификација, анализа и за решавање проблеми со кои се соочуваат поединци, семејства, групи, локалните заедници и други појави во социјалната област. Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето на студирање.

Способност за проценка

Способност за прибирање, анализирање, оценување и за презентирање информации, идеи, концепти од релевантни податоци кои се во надлежност на системот на социјална заштита. Донесување соодветна процена земајќи ги предвид личните, општествените, научните и етичките аспекти кои треба да ги поседува социјалниот работник. Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно решение.

Комуникациски вештини

Способност да комуницира и да дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија. Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

Вештини на учење

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

Семестар 1

 • [CPS-104] [6 ЕКТС] Теорија на државата и правото
  Предметот на студентите им дава воведни теоретски знаења за клучните поими и институти од областа на државата и правото. Дополнително, предметната програма е клучна во изучувањето низа други предмети во текот на студиите.
 • [CPS-1011] [6 ЕКТС] Вовед во социологија
  Целта на предметот е студентите да стекнат општи знаења за општествените феномени како и посебни и специфични знаења за општествените текови и феномени со кои тие се соочуваат и ќе се соочуваат во иднина како граѓани и академски работници.
 • [CPA-101] [6 ЕКТС] Вовед во јавна администрација
  Јавната администрација претставува област која е од посебен интерес за науката. Со предметот Вовед во јавната администрација студентите ќе стекнат знаења за основните концепти на јавната администрација. Посебен акцент ќе биде ставен врз евалвацијата на јавната администрација, како и врз реформите во оваа област во нашава земја. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа област и критички да ги анализираат развојот и појавите на јавната администрација. Бидејќи оваа област е предмет на постојани промени, посебно внимание ќе се посвети на новите теории, како и на класичните теории на јавната администрација. Предметот на истражување се: поими и основни знаења за принципите и за институциите на јавната администрација; улогата и значењето на јавната администрација во организираното општество; генезата и историскиот развој на јавната администрација; организациската структура на јавната администрација; функционирањето на институциите на јавната администрација; државните службеници; контролатa и одговорноста на ЈА, комуникациите во ЈА, јавната администрација како служба за одбрана и за реализација на човековите права итн.
 • [3 ЕКТС] Aлбански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 2

 • [ECSS-03] [6 ЕКТС] Основи на социјална политика
  Цели на предметната програма (компетенции): Да се добијат продлабочени сознанија за теоретската и идеолошката основа на социјалната политика, нејзиниот историски развој, актерите кои обезбедуваат мерки од социјална политика, како и знаења за специфичните политики во областите: вработување, плати, социјално осигурување, социјална заштита, образование и сл.
 • [EPA086] [6 ЕКТС] Вовед на економија
  Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со надворешното и внатрешното окружување на претпријатието. Меѓутоа, внимание ќе биде посветено и на финансиската функција, на маркетинг-функцијата и на организациската функција на претпријатието. Покрај ова, се согледува и влијанието на претпријатието врз заедницата во која дејствува.
 • [CPS-201] [6 ЕКТС] Социјална психологија
  Темите за дискусија вклучуваат: перцепција на личноста, согласување, формирање ставови, оценување и промена, предрасуди, агресивност, социјално учење, групна динамика, социјалната психологија и општеството и правна и организациска апликација.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [EE-01] Англиски јазик основно ниво
  • [PIE-02] Англиски јазик пониско средно ниво
  • [IE-03] Англиски јазик средно ниво
  • [UIE-04] Англиски јазик повисоко средно ниво
  • [AE-05] Англиски јазик напредно ниво
 • [3 ЕКТС] Албански/македонски јазик
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2

Семестар 3

 • [CPA-6033] [6 ЕКТС] Квалитативни и квантитативни методи во општествените науки
  Во рамките на предметот се опфатени два општи приода кон анализа на податоците, имено квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативна анализа се фокусира на употреба на статистичката анализа, а во квалитативна анализа се дефинираат оние пристапи во кои не се вклучени квантитативните пристапи - или пристапи кои не користат нумеричка манипулација. Ќе биде анализирано и преку студии на случај ќе се презентираат методите на истражување, деловите на општественото научно истражување, приодите за истражувачки дизајн, спроведување емпириски дизајн како и мултиваријабилна анализа.
 • [CSWSP-03] [6 ЕКТС] Социокултурна антрапологија
  Студентите да се запознаат со различните сфаќања на основните прашања поврзани со статусот на антропологијата како научна дисциплина - прашањата на предметот, теоријата и процедурите на антрополошките истражувања, основните категории и подрачја на антрополошките истражувања.
 • [CSWSP-04] [6 ЕКТС] Социјално право и социјална заштита
  Да се добијат продлабочени знаења за поимот, начелата, изворите, институтите и за содржината на европското и националното социјално право, како и вештини за анализа и толкување на тврдата и меката легислатива од областа на социјалното право. Да се добијат продлабочени сознанија за теоретските и практични искуства за спроведување на социјална заштита. Студентите треба да се оспособат да анализираат и да дискутираат за современите пристапи во заштита на корисниците и да се оспособат да ја спроведуваат.
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 1
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 4

 • [CPA-201] [6 ЕКТС] Јавно лидерство и организациски развој
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите како лидери и раководители да го развиваат и да го спроведуваат постигнувањето на мисијата и визијата на одредена организација во јавниот сектор; да ги развиваат вредности кои се неопходни за долгорочниот успех и за нивна примена преку соодветни активности и навики; како лидерите и раководителите лично да се вклучени во обезбедувањето сигурност дека системите за управување со организацијата ќе се развиваат и ќе се спроведуваат. Преку предметот се опфаќа и начинот како организацијата ги спроведува својата мисија и својата визија преку јасна стратегија заснована на мислењата на сите заинтересирани страни, поддржана преку сите релевантни политики, планови, цели и процеси.
 • [CPA-402] [6 ЕКТС] Административна постапка
  Преку предметот Административна постапка студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на позитивната легислатива за општата управна постапка во Република Македонија како и за посебните постапки кои се водат пред надлежните институции, како формално право, но и преку компаративен пристап со други земји (посебно од нашево опкружување).
 • [CPA-501] [6 ЕКТС] Современи концепти и принципи на менаџмент во јавниот сектор
  Студентите ќе можат да ги препознаваат фундаменталните аспекти на јавниот менаџмент како научна област и како професија и ќе можат да направат анализа на активностите на владата од правна, менаџерска и од политичка перспектива.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [6 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 2
  • [LE-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [LE-02] Англиски јазик за општествени науки 2

Семестар 5

 • [CSWSP-01] [6 ЕКТС] Теорија на социјална работа
  Да се добијат научни и продлабочени сознанија кои претставуваат вовед во сите научни области поврзани со социјалната работа. Методолошки основи на социјалната работа (предмет, функции, методи, поими); генеза и развој на теоретско-социјалната работа (основачи, доброволна работа, идеологиите наспроти социјалната работа). Апликативни функции на социјалната работа (обврски, процес, форми, методи, модели и пристапи, подрачја).
 • [CPA093] [6 ЕКТС] Социјална работа со поединци и групи
  Запознавање на студентите со современите сфаќања поврзани со методата на социјалната работа со поединец, анализа на процесот на работа со клиенти според различни модалитети, проучување на интердисциплиниран пристап во работа со клиенти и да се оспособат да ја спроведуваат
 • [ELSP5030] [6 ЕКТС] Менаџмент на човечки ресурси
  Менаџментот со човечките ресурси (МЧР) е важен аспект на организацискиот менаџмент. Овој предмет се фокусира на многукратни изрази на управување со човечките ресурси во јавниот сектор. Преку овој предмет ќе се испитаат теории и практики на МЧР во однос на факторите, демократизацијата на општеството, брзиот развој на технологијата и глобализацијата кои директно имаат влијание врз развојот на МЧР. Воедно се анализира и улогата на МЧР во организации со нагласок на регрутирање, селектирање и тестирање, обука, развивање и компензација на човечките ресурси на организацијата. Значајните активности на МЧР вклучуваат анализирање и опис на работните места. Примената на стратегиското размислување при анализирање на организациските и кадровските предизвици дава конкретни решенија за раководителите во јавниот сектор. Преку предметот студентите се подготвуваат да бидат успешни менаџери со испитување на теориите, практиките и на политиките на модерниот МЧР.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [ELSP6020] Социјална работа и здравствена заштита
  • [ELSP6030] Социјална работа во образование
  • [ELSP4060] Превентива и социјален труд
  • [ELSP4050] Заштита на децата
  • [ECS025] Решавање на конфликти
  • [ESWSP-01] Економија на социјална политика
  • [ESWSP-02] Организирање на управи и социјални служби
  • [ESWSP-03] Основи на кризни интервенции во социјалната работа
  • [ESWSP-04] Социјална работа во организирање на заедницата
  • [ESWSP-05] Социјална работа со лица со посебни потреби
  • [ESWSP-06] Сиромаштија и социјална работа
  • [ESWSP-07] Социјална политика на Европска Унија
  • [ESWSP-08] Анализа и дизајн на прашалници
  • [CPS-503] Јавни финансии
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [ECCS-01] ИТ во јавен сектор
  • [CTTA60] Лидерство и учење
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 6

 • [CLSP4030] [6 ЕКТС] Споредбена социјална политика
  Да се добијат продлабочени сознанија за методите и пристапите во споредбеното проучување на социјалната политика, како и стекнување знаења и вештини за анализа на спецификите на социјалните држави во Европа. Да се стекнат вештини за поимање и анализа на споредбените специфики на политиките за социјална помош, семејни политики, станбени политики, здравствени политики.
 • [EPS2020] [6 ЕКТС] Меѓународно хуманитарно право
  Меѓународното хуманитарно право како предмет претставува една добра можност студентите да бидат запознаени со збир правила, кои од хуманитарни причини, имаат за цел да ги лимитираат ефектите од вооружените конфликти. Студентите ќе бидат во можност да слушнат за мерките за заштита на лицата кои не учествувале или повеќе не учествуваат во непријателствата и ги ограничува средствата и методите на војување. Особено е важна улогата на јавните службеници (било внатрешни било меѓународни) во оваа насока, па поради тоа ќе се осврнеме и на позитивните правила кои се однесуваат на задачите и задолженијата на службениците во случај на воен конфликт.
 • [ELSP4070] [6 ЕКТС] Социјален менаџмент
  Предметот ќе се осврне на концептите и алатките кои се однесуваат на управувањето со општествените организации, како и на концептот на колективно влијание. Студентите ќе се запознаат со перспективата на управување која претставува алтернатива на традиционалните пристапи за управување со општествени организации - пристап за социјално управување кој се заснова на единствен концепт на професионалната улога.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [ELSP6020] Социјална работа и здравствена заштита
  • [ELSP6030] Социјална работа во образование
  • [ELSP4060] Превентива и социјален труд
  • [ELSP4050] Заштита на децата
  • [ECS025] Решавање на конфликти
  • [ESWSP-01] Економија на социјална политика
  • [ESWSP-02] Организирање на управи и социјални служби
  • [ESWSP-03] Основи на кризни интервенции во социјалната работа
  • [ESWSP-04] Социјална работа во организирање на заедницата
  • [ESWSP-06] Сиромаштија и социјална работа
  • [ESWSP-07] Социјална политика на Европска Унија
  • [ESWSP-08] Анализа и дизајн на прашалници
  • [CPS-503] Јавни финансии
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [ECCS-01] ИТ во јавен сектор
  • [CTTA60] Лидерство и учење

Семестар 7

 • [CLSP6030] [6 ЕКТС] Етиката на социјалната работа
  Цели на предметната програма: - Има знаења и ги разбира семантиката и концептите на етиката, стандардите на однесување, моралното расудување и моралната филозофија. - Развива став за позицијата на моралот во професионалниот живот. - Формира јасни ставови за правата и одговорностите на вработениот во јавната-државната администрација. - Способен е да се соочи со етички проблематични ситуации. - Има чувство за карактерот кој се бара во професијата на администраторот. - Запознаен е со литературата за етиката во сферата на јавната администрација. - Подготвен е да употребува комуникативни алатки и да ги почитува етичките стандарди во работата со државните институции и јавните актери.
 • [EPA081] [6 ЕКТС] Социјална работа во невладини организации
  Да се добијат научни и продлабочени сознанија за поважните пристапи кон проблемите на младите во општеството и да се проучат начините на кои различни групи млади учествуваат во општествениот живот, градејќи посебни поткултури и животни стилови. Студентите се запознаваат и со младинската политика што ја води државата.
 • [CSWSP-701] [6 ЕКТС] Трудово право и работни односи
  Tрудовото право е посебна и самостојна правна дисциплина во правниот систем. Негов основен предмет на проучување и уредување претставуваат работните односи per se. Предметната програма се состои од два дела: Прв дел - Општи и основни прашања на трудовото право и Втор дел - работни односи. Првиот дел опфаќа општо-теориски прашања како што се: предмет, дефиниција, значења, место во правниот систем, карактеристики, однос на трудовото право со други правни дисциплини, развој, домашни и меѓународни извори. Покрај воведните напомени, во рамките на овој дел, значително внимание се посветува на колективните договори и на Меѓународната организација на трудот (МОТ).
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Стручен)
  • [ELSP6020] Социјална работа и здравствена заштита
  • [ELSP6030] Социјална работа во образование
  • [ELSP4060] Превентива и социјален труд
  • [ELSP4050] Заштита на децата
  • [ECS025] Решавање на конфликти
  • [ESWSP-01] Економија на социјална политика
  • [ESWSP-02] Организирање на управи и социјални служби
  • [ESWSP-03] Основи на кризни интервенции во социјалната работа
  • [ESWSP-04] Социјална работа во организирање на заедницата
  • [ESWSP-05] Социјална работа со лица со посебни потреби
  • [ESWSP-06] Сиромаштија и социјална работа
  • [ESWSP-07] Социјална политика на Европска Унија
  • [ESWSP-08] Анализа и дизајн на прашалници
  • [CPS-503] Јавни финансии
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [ECCS-01] ИТ во јавен сектор
  • [CTTA60] Лидерство и учење
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
  • [EFE-105] Германски јазик
  • [BSIL3010] Италијански јазик
  • [EF999] Француски јазик
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [CCS084] Меѓукултурна комуникација
  • [EWC-01] Креирање на веб страни
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [EITSOP-03] ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EITL-02] Право на информатичка технологија
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EATN-02] Админситративна терминологија и номотехника
  • [ESSD-01] Разој на социјални вештини
  • [ESCHC-01] Избрани поглавја од компјутерство
  • [EBI-502] Веб Технологии
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [CBA112] Албански јазик за посебни намени
  • [EPEG-01] Граматика по англиски јазик во практика
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ELE065] Заштита на потрошувачите
  • [CLE-302] Трговско право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [ECS-01] Компјутерска безбедност
  • [ESML-02] Социјални медиуми и право
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [ELOD-03] Водство и организациски развој
  • [EFE-109] Комуникациски вештини
  • [ECTHD-01] Развој на критичко мислење
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми

Семестар 8

 • [CSWSP-07] [6 ЕКТС] Основи на советувалиште
  Целта на овој предмет е да им овозможи на студентите теоретски и практични искуства за спроведувањето супервизија и евалуација во социјалната работа. Студентите треба да се оспособат да ги анализираат и да дискутираат за современите пристапи во супервизијата и евалуацијата во социјалната работа и нивната апликација во остварување на социјалната работа.
 • [CSWSP-06] [6 ЕКТС] Младинска работа во заедницата
  Преку овој предмет се нуди една современа социополитичка перспектива на политиката и младите како најсуштествена општествена групација. Денешната младина, освен што е предмет на многу научни анализа, во суштина се наоѓа пред големи локални и глобални предизвици за својата кариера и егзистенција. Младите се составен дел на една групација во која се родени и живеат. Но, во исто време, ние сме составен дел на една сложена структура на организација која има свои проблеми особено со политичките институции. Во рамките на предметот ќе се сублимираат сите теоретски и практични дилеми во сферата на релациите на младата генерација со политичкиот живот и институции на демократското општество. Процесот на социјализација на младата генерација, учеството во јавниот и политичкиот живот. Фројд тоа го вика супер его, а Херберт Мид комуникација со средината. Ќе бидат опфатени следниве теми: процесот на младите и либерализмот, јавното здравство и патолошките појави како што се: алкохолизмот, престапништвото, дрогата, проституцијата, вагабундизмот и др. Дали ние со оглед на фактот дека младата генерација е иднината на општеството, имаме соодветна политичка партиципација? Темите кои ќе бидат обработувани се во тесна врска со проблемите на тинејџерството, соработката со заедницата, активизмот, политичкиот живот на младите, младинските групи-банди, младинските движења, општествените промени во училиштето, соседството и сл.
 • [CLSP6010] [6 ЕКТС] Планирање на социјалниот развој
  Студентите да стекнат знаења за научните достигнувања во областа на социјалниот развој, значењето и потребата за динамизирање на социјалниот развој, неговите форми, методи и области на изразување, споредување, планирање и надлежности.
 • [CPA-604] [6 ЕКТС] Дипломска работа
  Ова е активност поврзано со дипломската работа и професионален пројект. Од студентите се бара да напише проект, обично поврзан со дипломската работа, да се изработи структурата на проектот да се направи истражување и да го напишат извештајот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [ELSP6020] Социјална работа и здравствена заштита
  • [ELSP6030] Социјална работа во образование
  • [ELSP4060] Превентива и социјален труд
  • [ELSP4050] Заштита на децата
  • [ECS025] Решавање на конфликти
  • [ESWSP-01] Економија на социјална политика
  • [ESWSP-02] Организирање на управи и социјални служби
  • [ESWSP-03] Основи на кризни интервенции во социјалната работа
  • [ESWSP-04] Социјална работа во организирање на заедницата
  • [ESWSP-05] Социјална работа со лица со посебни потреби
  • [ESWSP-06] Сиромаштија и социјална работа
  • [ESWSP-07] Социјална политика на Европска Унија
  • [ESWSP-08] Анализа и дизајн на прашалници
  • [CPS-503] Јавни финансии
  • [ECSS-02] Стратегии за пребарување на работа
  • [ECCS-01] ИТ во јавен сектор
  • [CTTA60] Лидерство и учење
Google+