Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Punë dhe Politikë Sociale (2020/2021)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: SWSP-240
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Punëtor Social i Diplomuar
SETK: 240 (4 vitе) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimi i këtij programi studimor është:
- Adoptimi i njohurive të punës sociale me individë, familje, grupe dhe komunitete lokale, të cilët gjenden në rrezik social, ose përballje me një problem shoqëror;
- Miratimi i njohurive për tejkalimin e pabarazive sociale dhe kontributi për grupet shoqërore të grupeve vulnerabil;
- Adoptimi i aftësive për ofrimin e shërbimeve pa diskriminim bazuar në racën, gjininë, përkatësinë etnike, përkatësinë fetare, statusin ekonomik, moshën dhe të tjera;
- Miratimi i njohurive për krijimin e politikave sociale në fushat e mbrojtjes sociale, sigurimeve sociale, punësimit, arsimit, strehimit, etj.;
Studimet në këtë drerjtim, do të zhvillohet në tetë semestra. Numri i përgjithshëm i kredive të marra nga studimet është 240.

Pas përfundimit të programit të studimit, studentët mund të punësohen në qendrat për punë sociale, spitale, institucione rehabilitimi, institucione arsimore, organizata joqeveritare në sferen e shërbimeve sociale etj.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Demonstron njohuri dhe të kuptuarit e fushës së studimit, që bazohet në arsimin e mëparshëm, duke përfshirë njohuri në fushën e teorike, praktike, konceptuale krahasuese dhe kritike, në fushën e punës sociale dhe politikës sociale dhe metodologjinë e duhur. Kuptimi i një fushe dhe njohurie specifike për çështjet aktuale që lidhen me kërkimin shkencor dhe burimet e reja të njohurive në sferën sociale. Tregon njohuri dhe kuptim të teorive të ndryshme, metodologjive në punën dhe politikën sociale.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Mund të aplikojë njohuritë dhe të kuptuarit në mënyrë profesionale në punë ose profesion. Tregon kompetencat për identifikimin, analizimin dhe zgjidhjen e problemeve që hasin individët, familjet, grupet, komunitetet lokale dhe problemet e tjera sociale. Aftësia për të gjetur dhe përforcuar argumentet brenda fushës së studimit.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësi për të mbledhur, analizuar, vlerësuar dhe paraqitur informacion, ide, koncepte nga të dhënat përkatëse nën kompetencën e sistemit të mbrojtjes sociale. Bërje e vlerësimt të përshtatshëm duke marrë parasysh aspektet personale, sociale, shkencore dhe etike që punonjësi social duhet të ketë. Të jesh në gjendje të vlerësojë çështjet teorike dhe praktike, të japë shpjegime për arsyet dhe të zgjedhë zgjidhjen e duhur.

Aftësitë e komunikimit

Aftësia për të komunikuar dhe diskutuar me palët profesionale dhe joprofesionale për informacionet, idetë, problemet dhe zgjidhjet. Aftësi për pjesëmarrje të pavarur, me qasje profesionale, në diskutime specifike, shkencore dhe ndërdisiplinore.

Aftësitë e të mësuarit

Marrje e iniciativave për t’i identifikuar nevojat për fitimin e njohurive dhe të mësuarit të mëtejshëm me një shkallë të lartë pavarësie.

Semestri 1

 • [CPS-104] [6 SETK] Teoria e Shtetit dhe e së Drejtës
  Lënda studentëve ju ofron njohuri hyrëse teorike për konceptet dhe institutet kryesore në fushën e shtetit dhe të drejtës. Në mënyrë plotësuese program i lëndës është thelbësor për studimin e një vargu të lëndëve të tjera gjatë studimeve.
 • [CPS-1011] [6 SETK] Hyrje në Sociologji
  Lënda ka për qëllim të përgatisë studentët me njohuri të përgjithshme rreth fenomeneve sociale, si dhe me njohuri të veçanta dhe specifike rreth proceseve dhe fenomeneve shoqërore me të cilat ata përballen dhe do të përballen në të ardhmen si qytetarë dhe akademikë.
 • [CPA-101] [6 SETK] Hyrje në Administrimin Publik
  Administrimi publik përfaqëson një fushë me interes të veçantë për shkencën. Me lëndën Hyrje në Administrimin Publik studentët marrin njohuri mbi konceptet themelore të administrimit publik. Theks i veçantë, do t’i kushtohet vlerësimit të administrimit publik, si dhe reformave në këtë fushë në vendin tonë. Studentët, do të kenë mundësi të njihen me këtë fushë dhe në mënyrë kritike të analizojnë zhvillimin dhe dukuritë në administrimin publik. Meqë, kjo fushë është subjekt i ndryshimeve konstante, vëmendje e veçantë do t’u kushtohet teorive të reja, si dhe teorive klasike të administrimit publik. Subjekti i hulumtimit përbëhet nga: termet dhe njohuritë themelore lidhur me parimet dhe institucionet e administrimit publik; roli dhe rëndësia e administrimit publik në shoqërinë e organizuar; gjeneza dhe zhvillimi historik i administrimit publik; struktura organizative e administrimit publik; funksionimi i institucioneve të administratës publike; nëpunësit civilë; kontrolli dhe pëgjegjësia e administrimit publik; komunikimi në administrimin publik; administrimi publik si shërbim për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të njeriut, etj.
 • [3 SETK] Gjuhë Shqipe/Maqedonase
  • [BS018] Gjuhë Maqedonase për Fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë Maqedonase për Fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë Maqedonase Niveli i Mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë Maqedonase Niveli i Mesëm 2
  • [MAPP1010] Gjuhë Maqedonase për Qëllime Profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë Maqedonase për Qëllime Profesionale 2
  • [BAM1010] Gjuhë Shqipe për Fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë Shqipe për Fillestarë 2
 • [3 SETK] Gjuhë Angleze
  • [EE-01] Gjuhë Angleze Niveli Fillestarë
  • [PIE-02] Gjuhë Aangleze Niveli i Mesëm i Ulët
  • [IE-03] Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm
  • [UIE-04] Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm i Lartë
  • [AE-05] Gjuhë Angleze Niveli i Avancuar
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EFE-121] Zhvillimi Profesional i Karrierës
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja

Semestri 2

 • [ECSS-03] [6 SETK] Bazat e Politikës Sociale Sociale
  Objektivat e programit të lëndës (kompetencat): Fitimi i njohurive të thella mbi bazën teorike dhe ideologjike të politikës sociale, zhvillimin historik të saj, aktorët që ofrojnë masa nga politika sociale, si dhe njohuri për politikat specifike në fushat: punësimi, pagat, sigurimet shoqërore, mbrojtja sociale, arsimi, etj.
 • [EPA086] [6 SETK] Hyrje në Ekonomi
  Përmes kësaj lënde studentët do të njihen me mjedisin e jashtëm dhe të brendshëm të ndërmarrjes. Ndërkaq, kujdes do t’i kushtohet funksionit të financimit, marketingut dhe organizatimit të ndërmarrjes. Përveç kësaj, analizohet edhe ndikimi i ndërmarrjes në bashkësinë ku ajo vepron.
 • [CPS-201] [6 SETK] Psikologjia Sociale
  Temat e diskutimit përfshijnë: përceptimin e personalitetit, marrëveshjet, formimin e mendimeve, vlerësimin dhe ndryshimet, paragjykimet, agresivitetin, të mësuarit social, dinamikën e grupit, psikologjinë sociale dhe aplikimin shoqëror, ligjor dhe organizativ.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja
 • [3 SETK] Gjuhë Angleze
  • [EE-01] Gjuhë Angleze Niveli Fillestarë
  • [PIE-02] Gjuhë Aangleze Niveli i Mesëm i Ulët
  • [IE-03] Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm
  • [UIE-04] Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm i Lartë
  • [AE-05] Gjuhë Angleze Niveli i Avancuar
 • [3 SETK] Gjuhë Shqipe/Maqedonase
  • [BS018] Gjuhë Maqedonase për Fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë Maqedonase për Fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë Maqedonase Niveli i Mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë Maqedonase Niveli i Mesëm 2
  • [MAPP1010] Gjuhë Maqedonase për Qëllime Profesionale 1
  • [MAPP1020] Gjuhë Maqedonase për Qëllime Profesionale 2
  • [BAM1010] Gjuhë Shqipe për Fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë Shqipe për Fillestarë 2

Semestri 3

 • [CPA-6033] [6 SETK] Metodate Kualitative dhe Kuantitative në Shkencat Shoqërore
  Qëllimi i lëndës është që të fokusohet në dy qasje të përgjithshme për analizën e të dhënave, domethënë, në atë sasiore dhe cilësore. Sa i përket analizës sasiore, studenti përqendrohet në përdorimin e analizave statistikore në aspektin e analizës cilësore në të cilën përcaktohet si ato qasje që nuk përfshijnë qasjet sasiore - ose i përfshijnë qasjet që nuk përdorin manipulimin numerik. Gjithashtu, studenti do të analizojë dhe do të prezantojë rastet studimore, metodat e hulumtimit, qasjet kërkimore, zbatimin e dizajnit empirik dhe analizën multivariate.
 • [CSWSP-03] [6 SETK] Antropologjia Sociokulturore
  Studentët njihen me kuptime të ndryshme të çështjeve themelore që kanë të bëjnë me statusin e antropologjisë, si një disiplinë shkencore - pyetjet e lëndës, teoria dhe procedurat e kërkimit antropologjik, kategoritë themelore dhe fusha kërkimore antropologjike.
 • [CSWSP-04] [6 SETK] E Drejta Sociale dhe Mbrojtja Sociale
  Të fitojnë njohuri më të thellë të konceptit, parimeve, burimet, institucioneve dhe përmbajtjen e ligjit social evropian dhe kombëtar, si dhe aftësi në analizimin dhe interpretimin e legjislacionit të fortë dhe të butë në fushën e të drejtës sociale. Të fitojë njohuri për përvojën teorike dhe praktike të zbatimit të mbrojtjes sociale. Studentët, duhet të jenë në gjendje të analizojnë dhe diskutojnë qasjet moderne për mbrojtjen e përdoruesve dhe për t'u mundësuar atyre që ta zbatojnë atë.
 • [6 SETK] Gjuhë Angleze për Qëllime Specifike 1
  • [ESS-01] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 1
  • [ESS-02] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 2
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EFE-121] Zhvillimi Profesional i Karrierës
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja

Semestri 4

 • [CPA-201] [6 SETK] Lidershipi Publik dhe Zhvillimi Organizativ
  Kjo lëndë ka për qëllim t’i njoftojë studentët me mënyrën se si liderët dhe udhëheqësit i zhvillojnë dhe sii zbatojnë arritjet e misionit dhe vizionit në një organizatë të dhënë në sektorin publik; zhvillimin e vlerave të nevojshme për sukses afatgjatë dhe zbatimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve dhe shprehive të përshtatshme; si liderët dhe udhëheqësit janë personalisht të përfshirë në sigurimin, që sistemet e menaxhimit të sigurisë, do të zhvillohen dhe zbatohen. Gjithashtu, i njofton për mënyrën se si organizata e realizon misionin dhe vizionin e saj përmes një strategjie të qartë të bazuar në pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara, të mbështetur nga të gjitha politikat relevante, planet, qëllimet dhe proceset.
 • [CPA-402] [6 SETK] Procedura Administrative
  Në lëndën Proceduara Administrative studentët do të fitojnë njohuri lidhur me karakteristikat themelore të legjislacionit pozitiv për procedurën e përgjithshme administrative në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe në procedurat e veçanta, të cilat zhvillohen në organet kompetente, si e drejta formale, por edhe nga aspekti krahasues me vendet tjera e veçanërisht atyre të rajonit.
 • [CPA-501] [6 SETK] Konceptet dhe Parimet Bashkëkohore të Menaxhimit në Sektorin Publik
  Studentët, do të mund të njihen me aspektet fundamentale të menaxhimit publik si një fushë shkencore dhe si profesion, si dhe t’i analizojnë aktivitetet e qeverisë nga perspektiva e së drejtës, menaxheriale dhe politike.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EFE-121] Zhvillimi Profesional i Karrierës
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja
 • [6 SETK] Gjuhë Angleze për Qëllime Specifike 2
  • [LE-01] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 1
  • [LE-02] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 2

Semestri 5

 • [CSWSP-01] [6 SETK] Teoria e Punës Sociale
  Të fitojë njohuri shkencore, e cila është një hyrje në të gjitha fushat shkencore të lidhura me punën sociale. Bazat metodologjike të punës sociale (lëndë, funksione, metoda, koncepte); gjeneza dhe zhvillimi i punës sociale (themeluesit, puna vullnetare, ideologjitë të punës sociale). Funksionet e aplikimit të punës sociale (detyrat, procesi, format, metodat, modelet dhe qasjet).
 • [CPA093] [6 SETK] Pune Sociale me Individ dhe Grupe
  Njohje e studentëve me konceptet bashkëkohore, që lidhen me metodën e punës sociale me individ, duke analizuar procesin e punës me klientët sipas modaliteteve të ndryshme, duke studiuar një qasje interdisiplinare në punën me klientët,duke u mundësuar atyre që ta zbatojnë atë.
 • [ELSP5030] [6 SETK] Menaxhimi i Burimeve Njerzore
  Menaxhimi i Burimeve Njerëzore (MBNJ) është një aspekt i rëndësishëm i menaxhimit organizativ. Kjo lëndë fokusohet në shprehje të shumta të menaxhimit të burimeve njerëzore në sektorin publik. Nëpërmjet kësaj lënde, do të shqyrtohen teoritë dhe praktikat e MBNJ-së në kontekstin e faktorëve, të demokratizimit të shoqërisë, zhvillimit të shpejtë të teknologjisë dhe globalizimit që drejtëpërdrejtë ndikojnë në zhvillimin e MBNJ-së. Njëkohësisht, shkoqitet edhe roli i MBNJ-së në organizata me theks të rekrutimit, seleksionimit dhe testimit, trajnimit, zhvillimit dhe kompensimit të burimeve njerëzore në organizatë. Gjithashtu, aktivitetet e rëndësishme të MBNJ-së përfshijnë edhe analizën dhe përshkrimin e vendeve të punës. Të menduarit strategjik gjatë analizës së sfidave organizative dhe kadrovike u ofron zgjidhje konkrete udhëheqësve të sektorit publik. Kjo lëndë i përgatit studentët të jenë menaxherë të suksesshëm, duke ekzaminuar teoritë, praktikat dhe politikat bashkëkohore të MBNJ-së.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Profesionale)
  • [ELSP6020] Puna Sociale dhe Mbrojtja Shëndetësore
  • [ELSP6030] Puna Sociale në Arsim
  • [ELSP4060] Puna Preventive dhe Sociale
  • [ELSP4050] Mbrojtja e Fëmijëve
  • [ECS025] Zgjidhja e Konflikteve
  • [ESWSP-01] Ekonomia e Politikës Sociale
  • [ESWSP-02] Organizimi i Administratës dhe Shërbimeve Sociale
  • [ESWSP-03] Intervenimet Emergjente në Punën Sociale
  • [ESWSP-04] Puna Sociale në Organizimin e Komunitetit
  • [ESWSP-05] Punë Sociale me Njerëz me Nevoja të Veçanta
  • [ESWSP-06] Varfëria dhe Puna Sociale
  • [ESWSP-07] Politika Sociale e Bashkimit Evropian
  • [ESWSP-08] Analiza dhe Dizajnimi i Pyetësorëve
  • [CPS-503] Financat Publike
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECCS-01] Ti në Sektorin Publik
  • [CTTA60] Udhëheqja dhe të Mësuarit
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EFE-121] Zhvillimi Profesional i Karrierës
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja

Semestri 6

 • [CLSP4030] [6 SETK] Politika Sociale Komparative
  Të fitojë njohuri në thellësi të metodave dhe qasjeve në studimin krahasues të politikës sociale, si dhe të fitojë njohuri dhe shkathtësi për të analizuar specifikat e shteteve sociale në Evropë. Të fitojnë aftësi për të kuptuar dhe analizuar specifikat krahasuese të politikave të asistencës sociale, politikat familjare, politikat e strehimit, politikat shëndetësore.
 • [EPS2020] [6 SETK] E Drejta Humanitare Ndërkombëtare
  E Drejta Humanitare si lëndë paraqet një nga mundesitë e mira që studentët të njoftohen me tërësinë e rregullave, të cilat nga aspekti humanitar kanë për qëllim që t’i limitojnë efektet nga konfliktet e armatosura. Studentët, do të kenë mundësi të dëgjojnë për masat e mbrojtjes së personave, të cilët nuk kanë marrë pjesë, apo nuk marrin pjesë në armiqësi dhe i kufizojnë mjetet dhe metodat e luftës. Veçanërisht, është i rëndësishëm roli i rregullave pozitive që kanë të bëjnë me detyrimet e nëpunësve civilë në rast të konflikteve të armatosura.
 • [ELSP4070] [6 SETK] Menaxhimi Social
  Lënda do të trajtojë konceptet dhe mjetet që lidhen me menaxhimin e organizatave shoqërore, si dhe konceptin e ndikimit kolektiv. Gjithashtu, synon t'i ekspozojë studentët në një perspektivë menaxhimi që është një alternativë ndaj qasjeve tradicionale të menaxhimit të organizatave shoqërore; një qasje të qeverisjes shoqërore bazuar në një koncept të vetëm të një roli profesional.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EFE-121] Zhvillimi Profesional i Karrierës
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Profesionale)
  • [ELSP6020] Puna Sociale dhe Mbrojtja Shëndetësore
  • [ELSP6030] Puna Sociale në Arsim
  • [ELSP4060] Puna Preventive dhe Sociale
  • [ELSP4050] Mbrojtja e Fëmijëve
  • [ECS025] Zgjidhja e Konflikteve
  • [ESWSP-01] Ekonomia e Politikës Sociale
  • [ESWSP-02] Organizimi i Administratës dhe Shërbimeve Sociale
  • [ESWSP-03] Intervenimet Emergjente në Punën Sociale
  • [ESWSP-04] Puna Sociale në Organizimin e Komunitetit
  • [ESWSP-06] Varfëria dhe Puna Sociale
  • [ESWSP-07] Politika Sociale e Bashkimit Evropian
  • [ESWSP-08] Analiza dhe Dizajnimi i Pyetësorëve
  • [CPS-503] Financat Publike
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECCS-01] Ti në Sektorin Publik
  • [CTTA60] Udhëheqja dhe të Mësuarit

Semestri 7

 • [CLSP6030] [6 SETK] Etika e Punës Sociale
  Qëllimet e planprogramit të lëndës: - Të ketë njohuri dhe ta kuptojë semantikën dhe konceptet e moralit e të etikës, standardet e sjelljes, arsyetimin moral dhe filozofinë morale. - Të zhvillojë qëndrim për pozitën e moralit në jetën profesionale. - Të formojë qëndrime të qarta për të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve në administratën publike dhe atë shtetërore. - Të ketë aftësi për t’u ballafaquar me situata problematike etike. - Ta ketë ndjenjën e karakterit të nevojshëm në profesionin e administratorit. - Të njihet me literaturën për etikën në sferën a administrimit publik. - Të ketë gatishmëri për të përdorur mjete të komunikimit dhe të respektojë standardet etike në punën në institucionet shtetërore dhe aktorëve publikë.
 • [EPA081] [6 SETK] Puna Sociale në Sektorin e OJQve
  Të fitojë njohuri shkencore dhe të thelluara të qasjeve më të rëndësishme për problemet e të rinjve në shoqëri dhe të studiojnë mënyrat në të cilat grupet e ndryshme të të rinjve marrin pjesë në jetën shoqërore, ndërtimin e nënkulturave specifike dhe stilet e jetës. Studentët njihen me politikën rinore të shtetit.
 • [CSWSP-701] [6 SETK] E Drejta e Punës dhe Marrëdhëniet e Punës
  E drejta e punës është një disiplinë e veçantë dhe e pavarur e së drejtës në sistemin ligjor. Subjekti themelor i studimit dhe rregullimit janë marrëdhëniet e punës në vetvete. Programi i lëndës e drejta e punës përbëhet nga dy pjesë: Pjesa e parë - Çështjet e përgjithshme dhe themelore të Ligjit të punës dhe Pjesa e dytë - Marrëdhëniet e punës. Pjesa e parë mbulon çështje të përgjithshme-teorike si: lënda, përkufizimi, kuptimi, vendi në sistemin ligjor, karakteristikat, lidhja me ligjin e punës me disiplina të tjera ligjore, zhvillimi, burimet vendore dhe ndërkombëtare. Përveç vërejtjeve hyrëse, në këtë seksion, vëmendje e konsiderueshme u është kushtuar marrëveshjeve kolektive dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO).
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Profesionale)
  • [ELSP6020] Puna Sociale dhe Mbrojtja Shëndetësore
  • [ELSP6030] Puna Sociale në Arsim
  • [ELSP4060] Puna Preventive dhe Sociale
  • [ELSP4050] Mbrojtja e Fëmijëve
  • [ECS025] Zgjidhja e Konflikteve
  • [ESWSP-01] Ekonomia e Politikës Sociale
  • [ESWSP-02] Organizimi i Administratës dhe Shërbimeve Sociale
  • [ESWSP-03] Intervenimet Emergjente në Punën Sociale
  • [ESWSP-04] Puna Sociale në Organizimin e Komunitetit
  • [ESWSP-05] Punë Sociale me Njerëz me Nevoja të Veçanta
  • [ESWSP-06] Varfëria dhe Puna Sociale
  • [ESWSP-07] Politika Sociale e Bashkimit Evropian
  • [ESWSP-08] Analiza dhe Dizajnimi i Pyetësorëve
  • [CPS-503] Financat Publike
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECCS-01] Ti në Sektorin Publik
  • [CTTA60] Udhëheqja dhe të Mësuarit
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
  • [EFE-105] Gjuhë Gjermane
  • [BSIL3010] Gjuhë Italiane
  • [EF999] Gjuhë Frenge
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [CCS084] Komunikimi Ndërkulturor
  • [EWC-01] Krijimi i Ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i Mediumeve Digjitale
  • [EITSOP-03] Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EITL-02] E Drejta e Teknologjisë së Informacionit
  • [EFE-121] Zhvillimi Profesional i Karrierës
  • [EATN-02] Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika
  • [ESSD-01] Zhvillimi i Shkathtësive Sociale
  • [ESCHC-01] Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë
  • [EBI-502] Ueb-Teknologjitë
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EFE-104] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën shqipe
  • [EFE-103] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Maqedonase
  • [CBA112] Gjuhë Shqipe për Qëllime Specifike
  • [EPEG-01] Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë
  • [ECE-02] Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ELE065] Mbrojtja e Konsumatorëve
  • [CLE-302] E Drejta Tregtare
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [ECS-01] Siguria Kompjuterike
  • [ESML-02] Mediat Sociale dhe e Drejta
  • [EBEM-503] Komunikimi Afarist
  • [ELOD-03] Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ
  • [EFE-109] Aftësitë e Komunikimit
  • [ECTHD-01] Zhvillimi i të Menduartit Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja

Semestri 8

 • [CSWSP-07] [6 SETK] Bazat e Këshillimit
  Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë studentëve një përvojë teorike dhe praktike për kryerjen e këshillimit dhe vlerësimit në punën sociale. Studentët duhet të jenë në gjendje të analizojnë dhe diskutojnë qasjet bashkëkohore të këshillimit dhe vlerësimit në punën sociale dhe zbatimin e tyre në punën sociale.
 • [CSWSP-06] [6 SETK] Puna e të Rinjve në Komunitet
  Përmes kësaj lënde ofrohet një perspektivë bashkëkohore socio-politike e politikës dhe rinisë si grupacioni më thelbësor i shoqërisë. Rinia e sotme, përveç që është temë e analizave të shumta shkencore, ajo në të vërtetë gjendet para sfidave të mëdha vendore dhe globale për karrierën dhe ekzistencën e saj. Të rinjtë janë pjesë përbërëse e një grupacioni ku janë lindur dhe jetojnë. Por, njëherësh ata janë pjesë përbërëse e një strukture të ndërlikuar të organizimit, e cila i ka problemet e veta sidomos me institucionet politike. Në suazat e lëndës, do të sublimohen të gjitha dilemat teorike dhe praktike në sferën e relacionit të gjeneratës rinore me jetën politike dhe institucionet e shoqërisë demokratike. Procesi i socializimit të gjeneratës së re, pjesëmarrja në jetën politike dhe publike. Frojdi këtë e quan super ego, ndërsa Herbert Mid komunikim me mjedisin. Do të përfshihen temat vijuese: procesi i liberalizmit dhe rinia, shëndetësia publike dhe dukuritë patologjike, siç janë: alkoolizmi, droga, prostitucioni, huliganizmi etj. Në bazë të faktit që rinia është ardhmëria e shoqërisë - a kemi ne participim adekuat politik? Temat, të cilat do të shtjellohen lidhen me problemet e adoleshentëve, bashkëpunimin me shoqërinë, aktivizimin, jetën politike të rinisë, grupet e të rinjve-bandat, lëvizjet rinore, ndryshimet shoqërore në shkollë, lagje, etj.
 • [CLSP6010] [6 SETK] Planifikimi i Zhvillimit Social
  Studentët fitojnë njohuri për arritjet shkencore në fushën e zhvillimit social, rëndësinë dhe nevojën për dinamikën e zhvillimit shoqëror, format e tij, metodat dhe fushat e shprehjes, përpilimin, planifikimin dhe kompetencat.
 • [CPA-604] [6 SETK] Punim Diplome
  Ky është një aktivitet lidhur me punimin e diplomës dhe projekt profesional. Nga studentët kërkohet ta shkruajnë një projekt që zakonisht lidhet me punën e diplomës, të punohet struktura e projektit, të bëhet një hulumtim dhe të shkruhet raporti.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [ELSP6020] Puna Sociale dhe Mbrojtja Shëndetësore
  • [ELSP6030] Puna Sociale në Arsim
  • [ELSP4060] Puna Preventive dhe Sociale
  • [ELSP4050] Mbrojtja e Fëmijëve
  • [ECS025] Zgjidhja e Konflikteve
  • [ESWSP-01] Ekonomia e Politikës Sociale
  • [ESWSP-02] Organizimi i Administratës dhe Shërbimeve Sociale
  • [ESWSP-03] Intervenimet Emergjente në Punën Sociale
  • [ESWSP-04] Puna Sociale në Organizimin e Komunitetit
  • [ESWSP-05] Punë Sociale me Njerëz me Nevoja të Veçanta
  • [ESWSP-06] Varfëria dhe Puna Sociale
  • [ESWSP-07] Politika Sociale e Bashkimit Evropian
  • [ESWSP-08] Analiza dhe Dizajnimi i Pyetësorëve
  • [CPS-503] Financat Publike
  • [ECSS-02] Strategjitë për kërkim të punës
  • [ECCS-01] Ti në Sektorin Publik
  • [CTTA60] Udhëheqja dhe të Mësuarit
Google+