Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Komunikimi Ndërkombëtar (2022/2023)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Kodi i programit: N-MIC60C
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër në komunikimin ndërkombëtar
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi Komunikimi Ndërkombëtar është dizajnuar për të kontribuar për një edukim bashkëkohor të specializuar dhe për zhvillimin e kapaciteteve kërkimore shkencore që do të jenë të gatshëm të planifikojnë, të menaxhojnë dhe t’i zbatojnë komunikimet e institucioneve dhe organizatave bashkëkohore në procesin e integrimit evropian e euroatlantik dhe në përgjithësi në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në diplomaci.

Programi është hartuar sipas trendeve më bashkëkohore nga fusha e komunikimit të aplikuar në një kontekst ndërkombëtar dhe kjo paraqet një plotësim dhe një vazhdimësi të programit deridiplomik për komunikimin ndërkombëtar të ofruar nga Fakulteti i gjuhëve, kulturave dhe komunikimeve, Universiteti i Evropës Juglindore.

Qëllimi i këtij programi është t’i përgatisë studentët si hulumtues të ardhshëm shkencorë dhe / ose ekspertë të cilët do të jenë në gjendje t’i analizojnë fenomenet dhe proceset e komunikimit në një kontekst ndërkombëtar, t’i studiojnë mediat ndërkombëtare, t’i analizojnë dhe t’i interpretojnë proceset politike dhe shoqërore nga aspekti i trendeve në komunikimet ndërkombëtare, etj.

Me integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO-s të vendeve të rajonit, institucionet qeveritare  dhe  joqeveritare në shtetet anëtare apo kandidate kanë nevojë më shumë se kurrë për ekspertë dhe specializantë të komunikimit ndërkombëtar të cilët do të realizojnë dhe do të zbatojnë komunikimet ndërmjet njësive dhe departamenteve adekuate të institucioneve me qendrat në Bruksel, me institucionet e vendeve të tjera anëtare. Gjithashtu, ka nevojë për studiues në fushën e komunikimit ndërkombëtar që do të shqyrtojnë dhe do të eksplorojnë me metodat e kërkimit sipas modeleve më të përshtatshme për funksionimin e suksesshëm të komunikimit ndërmjet institucioneve të vendeve të rajonit me një administratë qendrore dhe me hierarkinë  e këtyre organizatave ndërkombëtare dhe do të gjejnë forma  e modele për bashkëpunim të suksesshëm me shtetet e tjera anëtare që është thelbi i funksionimit të këtyre organizatave ndërkombëtare.

Objektivat e këtij programi janë që studentët:

 • të fitojnë  njohuri për menaxhim të procesit të komunikimit në kontekst ndërkombëtar;
 • të planifikojnë komunikime ndërkombëtare me organizatat ndërkombëtare dhe në kuadër të organizatave ndërkombëtare;
 • të zbatojnë fushata ndërkombëtare të komunikimit;
 • t’i vlerësojnë rezultatet e komunikimeve ndërkombëtare mes institucioneve ndërkombëtare në marrëdhëniet ndërkombëtare;
 • të jenë në gjendje t’i vlerësojnë marrëdhëniet diplomatike dhe funksionet mes vendeve dhe institucioneve në aspektin e komunikimit;
 • të fitojnë njohuri të teorive të ndryshme të komunikimit, komunikimeve ndërkulturore dhe komunikimeve ndërkombëtare dhe lidershipin në organizatat ndërkombëtare, çështjet shkencore dhe metodologjike të komunikuara në një kontekst ndërkombëtar, si dhe zhvillimin e aftësive analitike dhe krijuese për negociata;
 • të fitojnë njohuri praktike për analizimin e komunikimit mes institucioneve ndërkombëtare, vendeve dhe grupeve, të kuptuarit e funksionimit të mediave ndërkombëtare, praktikat ndërkombëtare të menaxhimit, mesazhe lidershipit, mesazhet në komunikimet ndërkombëtare dhe të zhvillojnë aftësi efektive dhe fushata komunikimi në procesin e komunikimit ndërkombëtar.

Pas përfundimit të Programit master në Komunikimin Ndërkombëtarstudentët mund të punojnë si studiues apo trajnues në sferën e komunikimit ndërkombëtar, të kenë mundësi të punësohen si menaxherë, specialistë, këshilltarë  dhe këshilltarë për komunikime dhe / ose për komunikime ndërkombëtare në:

 • organizatat ndërkombëtare,
 • ambasada,
 • korporatat shumëkombëshe,
 • media,
 • agjencitë për marrëdhënie me publikun,
 • misionet diplomatike,
 • organizatat joqeveritare, etj.
Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Fitimi i njohurive dhe të kuptuarit të procesit të komunikimit në përgjithësi dhe posedimi i njohurive më të thella për teoritë dhe qasjet kryesore të komunikimit ndërkombëtar.
 • Fitimi i njohurive të avancuara të modeleve të komunikimit ndërkombëtar, llojet e fushatave të komunikimit dhe marrëdhënieve me publikun llojet e strategjive, tiparet themelore të diplomacisë dhe funksionimi i organizatave ndërkombëtare.
 • Zhvillimi i të menduarit analitik dhe kritik për komunikimet ndërkombëtare, strategjitë dhe taktikat e tyre.
 • Origjinaliteti në zbatimin e ideve autonome për konstruktimin e mesazhit të komunikimit në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomatike, si dhe të shkruarit dhe të folurit me kompetencë në ambient publik dhe privat për çështjet që lidhen me komunikimet ndërkombëtare.
 • Përcaktimi i një strategjie për zhvillimin e komunikimit me të (dhe brenda) organizatave ndërkombëtare dhe veçanërisht përshkrimi dhe klasifikimi i modeleve të komunikimit dhe i mjeteve në zhvillimin dhe zbatimin e komunikimit ndërkombëtar).
 • Përvetësimi i përvojave të përparuara praktike për komunikim ndërkombëtar.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Të aftësohen për të planifikuar dhe të negociojnë me institucionet ndërkombëtare dhe për ta lehtësuar zgjidhjen e konflikteve ndërmjet dy ose më shumë palëve.
 • Të aftësohen për të planifikuar, menaxhuar dhe vlerësuar projektet kërkimore në fushën e komunikimeve ndërkombëtare dhe të jenë analitikë në fushën e komunikimit ndërkombëtar.
 • Të aftësohen për të mbajtur komunikimet profesionale dhe institucionale me aktorët dhe institucionet ndërkombëtare dhe zhvillimin e marrëdhënieve publike dhe të fushatave të komunikimit në nivel kombëtar dhe global.
 • Të aftësohen për të menaxhuar dhe për të vlerësuar programet dhe pozicionet e institucioneve të ndryshme ndërkombëtare duke mbajtur trajnime e duke dhënë këshilla ekspertësh për shkathtësitë e komunikimit me karakter kombëtar dhe të aspektit ndërkombëtar. Aftësohen të organizojnë dhe strukturojnë në hollësi përmbajtjen e mesazhit të komunikimit në segmentet kryesore të saj në një kontekst ndërkombëtar: informim, ndërgjegjësim, bindje, informacion kthyes dhe transparencë.
 • Të vëzhgojnë, të hulumtojnë dhe t’i analizojnë situatat e caktuara të komunikimit në komunikimin në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe diplomacinë ndërkombëtare dhe çështjet lidhur me mediat ndërkombëtare, lidershipin dhe komunikimin, komunikimin ndërkulturor globalizimin dhe mediat e reja.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Aftësia për të vlerësuar dhe strategjitë e përzgjedhjes në komunikimet ndërkombëtare në përgjithësi dhe më konkretisht aftësia për vlerësimin dhe përzgjedhjen e kanaleve dhe modeleve për të komunikuar me të dhe brenda institucioneve ndërkombëtare.
 • E drejta për selektimin e formave të  fushatave të komunikimit ndërkombëtar, puna me mediat, vlerësimi i mediave më të reja dhe të veçanta në procesin e komunikimit ndërkombëtar.
 •  Vendime për zgjedhjen e argumenteve dhe fakteve për komunikim efektiv në diplomacinë ndërkombëtare mesazh në marrëdhëniet, diplomacinë dhe negociatat me karakter ndërkombëtar.
 • Identifikimi I anëve të forta dhe dobësitë në menaxhimin e strategjive të komunikimit të caktuara në një kontekst ndërkombëtar.
 • Aftësia për të përfshirë në nivel profesional në mediat dhe në debatet e tjera publike dhe për të argumentuar qëndrimet e tyre, të mbështetura në faktet, çështjet që lidhen me komunikimin, mediat e reja, objektivitetin në komunikimet ndërkombëtare, krijimin e opinionit publik, etj.
Aftësitë e komunikimit
 • I planifikojnë, i zbatojnë dhe i vlerësojnë prezantimet e ideve të reja, konceptet dhe strategjitë në fushën e komunikimit ndërkombëtar.
 • E përpilojnë agjendën për të komunikuar mesazhet, idetë dhe vendimet e institucioneve dhe organizatave në praktikën e komunikimit ndërkombëtar
 • Fiton njohuri të avancuara të gjuhëve të huaja për komunikim ndërkombëtar në një nivel akademik.
 • Të sigurojnë prezantim të qartë dhe koherent profesional në një temë apo detyrë që ndërlidhet me komunikimet ndërkombëtare duke përdorur shembuj referimi dhe zgjidhje.
 • Të përdorin burime të avancuara për zhvillimin dhe zbatimin e mëtejshëm të njohurive të fituara.
 • Profesionalisht dhe në mënyrë elokuente të shprehin veten e tyre nëpër media dhe të fitojnë aftësi në të folurit publik mbi çështjet dhe temat lidhur me komunikimet ndërkombëtare.
 • Të organizojnë dhe të menaxhojnë e të  zhvillojnë  debatet profesionale, dhe profesionalisht të debatojnë / të jenë  ekspertë mbi tema në lidhje me komunikimet ndërkombëtare.
 • Specialistët në komunikimet ndërkombëtare krijojnë strategji për të komunikuar në një mjedis ndërkombëtar, duke aplikuar taktikat e duhura dhe mjetet për zbatimin e strategjive dhe planeve të komunikimit ndërkombëtar, për të lehtësuar dhe / ose të ndërmjetësojë në negociatat për të zgjidhur një konflikt të natyrës së komunikimit në një kontekst ndërkombëtar.
Aftësitë e të mësuarit
 • Zotërojnë aftësi profesionale/ekspert për të bërë analiza në fushën e komunikimit ndërkombëtar dhe për të përdorur literaturën  shkencore dhe për të bërë pasqyrimin e autorëve të tjerë.
 • T’i thellojnë njohuritë teorike me situata dhe probleme të ndryshme të komunikimit në marrëdhëniet ndërkombëtare, diplomaci dhe negociata.
 • Të bëjnë formulimin e pyetjeve kërkimore dhe zhvillimin e pyetësorëve dhe metodave të tjera shkencore për hulumtime shkencore në fushën e komunikimeve ndërkombëtare.
 • Të bëjnë anketimin e audiencës / kontekstit publik ndërkombëtar.
 • Të ndërmarrin iniciativën dhe përgjegjësinë për krijimin e politikave globale të komunikimit në institucione

Semestri 1

 • [MIC-101] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Lënda është e fokusuar në çështjet e metodave sasiore dhe cilësore, si dhe në metodologjinë për punimin e tezës së magjistraturës, strukturën dhe standardet për shkrimin e saj. Selektimi i materialit të grumbulluar faktografik, analiza dhe interpretimi shkencor i tij paraqesin një komponentë të rëndësishme të hulumtimit të relacioneve shkak-pasojë.
 • [MIC-102] [6 SETK] Teoria e avancuar e komunikimit
  Kjo lëndë analizon teoritë e komunikimit, analizimin e diskurseve të tyre dhe analizat narrative. Gjithashtu, lënda synon ta analizojë "personin" nëpërmjet modelit të analizës së diskursit, që sjell një model të mirëfilltë në arsim.
 • [CM172] [6 SETK] Komunikimi global dhe ndërkombëtar
  Studentët do të kenë njohuri të thelluara të teorive bashkëkohore të komunikimit global dhe ndërkombëtar, do të jenë në gjendje të bëjnë një strategji për komunikim efektiv global në aspektin e aplikimit të karakteristikave socio-kulturore të ndërtimit dhe organizimit të mesazhit të komunikimit dhe në aspektin e ndikimit në audiencën globale, respektivisht, publikun ndërkombëtar. Studentët gjithashtu do të analizojnë dukuritë kulturore bashkëkohore të komunikimit global si globalizimi, multikulturalizmi, ndërkulturalizmi dhe identiteti kulturor në realitete specifike të komunikimit.
 • [CM173] [6 SETK] Mediat masive, shoqëria dhe opinioni publik
  Masmedia luan një rol të rëndësishëm duke ua bërë të ditur individëve se çfarë mendojnë njerëzit tjerë, por edhe duke u dhënë liderëve politikë audiencë të madhe. Në këtë mënyrë, mediat bëjnë të mundur që opinioni publik të përfshijë një numër të madh individësh dhe hapësira të gjera gjeografike. Një studim diskursiv i organizatave të mediave masive, do të nxjerr në pah se si ato veprojnë dhe ushtrojnë ndikimin e tyre tek individët dhe shoqëria duke u mundësuar studentëve të bëhen konsumatorë të ditur dhe autokritikë të përmbajtjes së mediave masive. Theksi do të vendoset në ato media të angazhuara në lajme e raportime dhe komente për çështjet publike, veçanërisht shtypi, televizioni dhe media digjitale. Kjo lëndë mbulon funksionet, parimet, teoritë, mjetet konceptuale dhe metodat që përdoren për të kuptuar rolin e mediave në shoqëri. Lënda ka për qëllim të thellojë te studentët të kuptuarit e proceseve dhe funksionit të mediave në politikë dhe qeveri, të sqarojë teoritë dhe efektet e mediave në opinionin publik dhe proceset politike, të zhvillojë të kuptuarit e praktikës dhe ndikimit të komunikimit politik, vlerësimin e pjekur për faktorët që ndikojnë në lajmet, të kuptuarit paraprak të roleve që luajnë mediat në ndërmarrje të ndryshme politike dhe qeveritare dhe të vlerësojë në mënyrë kritike performancën e mediave në lidhje me politikën dhe shoqërinë.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore
  • [EM540] Media e re dhe komunikimi strategjik
  • [EM541] Politika bashkëkohore, masmedia dhe gazetaria
  • [EM542] Media dhe politika
  • [EM543] Komunikimi dhe ndërveprimi social
  • [EMIC-302] Menaxhmenti ndërkombëtar: Teoria dhe praktika
  • [EMIC-306] Komunikimi ndërkombëtar dhe rrjetet sociale
  • [EMIC-201] Komunikimi ndërkulturor
  • [EM544] Edukimi mediatik digjital
  • [EM545] Marrëdhëniet ndërkombëtare me publikun dhe komunikimi global
  • [ECM-606] Planifikimi i komunikimeve

Semestri 2

 • [MIC-400] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit. Pas versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me çka pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes, studenti pajiset me diplomë - Magjistër në Komunikimin Ndërkombëtar.
Google+