Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Школарина,и можности на уплата на школарината

Студентите плаќат школарина во износ зависно од студиската програма и за одредена академска година. Школарината се одредува на годишна база и студентите може да очекуават  можно покачување на школарината во наредните години. Висината на школарината се одредува од Одборот на Универзитетот и се објавува во конкурсот за запишување на студенти.

Висината на школарината зависи од режимот на студиите (редовни студии, вонредни студии стуии онлине, мастер или докторски студии )

Начини на уплата на школарина за додипломски студии

1.     Плаќање на школарината однапред за цела година при што студентите добиват попуст од 3%

2.     Плаќање на школарината на две рати, и тоа на почеток на зимскиот семестер со првата регистрација но не подоцна од 30 септември и почеток на лентиот семестер односно не подоцна од 28 февруари.

3.     Плаќање на школарината на четри еднакви рати според следната шема:

а.За додипломски студии

Прва рата          Со првото запишување но не подоцна од 30 септември

Втора рата         31 ноември

Трета рата         28 февруари

Четврта рата     30 април

Б. За мастер и докторски студии

Прва рата          Со првото запишување но не подоцна од 30 септември

Втора рата         31 декември

Трета рата         28 март

Четврта рата     31 мај

Google+