COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Листата на примените студенти во вториот уписен рок по факултети:

Според објавениот Конкурс за запишување на студенти во прва година, на факултетите на ЈИЕУ, во академската 2011/2012година и Одлуката на Советот на Ректорот, одржан на 13.09.2011, Централната комисија за запишување на студенти ја објавува листатана примените студентиво вториот уписен рок по факултети:

Листата на примените студенти во вториот уписен рок по факултети:

Поднесување на жалби

Кандидатите кои се пријавиле во првиот уписе рок мозе да поднесат жалба во рок од 24 часа од денот на објавување на резултатите, до 24 часот, 14.09.2011, преку е-маил адресата admissions@seeu.edu.mk.

Жалбите ќе бидат разгледани на 16септември2011.

Студентската Служба (Кацеларијата за прием) ќе регистрира студенти во период од 14.09.2011 до 16.09.2010 (деталите се објаснети во понатамошниот текст)

Напомена

а. Кадидатите кои не доставиле целосна документација, тоа може да го направат во третиот уписен рок, од 14 септември до 24 септември 2011.

б. Кандидатите кои не положиле државна матура, но имат положено школска матура или заршен испит ќе се сметат за прием во третиот уписен рок.

В. Кандидатите со завршено средно образование во училиштата во кои не се применува државна матура ќе се сметат за прием во третиот уписен рок.

  1. Доколку заклучно со третиот уписен рок (24 септември 2011), во одредени студиски групи не ќе се пријават доволен број студенти, како е предвидено со огласот за нови студенти, тогаш на тие студенти ќе им се понуди можноста да бират меѓу сличните студиски програми.
  2. Советот на Ректорот на УЈИЕ одлучи да студентите кои завршиле средно образование надвор од Република Македонија да бидат примени во првиот уписен рок, под услов да до 30 септември достават конфирмација од Министерството за Образование и Наука на РМ за започната постапка за нострификација на средното образование.

Регистрација на примените студенти ќе биде во период од 14.09.2010 до 16.09.2010.

За детални информации контактирајте со Кацеларијата за Прием, зграда 802.

Е-маил: admission@seeu.edu.mk

Тел +389 44 356 091 и +389 44 356 081

Информации за условите и начинот на регистрација

Се информираат сите студенти кои ги исполнуват условите за прием во првиот циклус на студии во УЈИЕ дека регистрацијата на првата година на студии ќе се изврши во период од 14.09.2011 до 16.09.2011.

За регистрација студентите треба да донесат уплатница за уплатена школарина за првиот семестар во износ зависно од студиската програма, според следната шема

За редовни студии

Факултет за Бизнис и економија

· Бизнис администрација 55300 ДЕН

· Економија 55300 ДЕН

· Агробизнис 55300 ДЕН

· Туризам 55300 ДЕН

· Бизнис администрација (на англиски) 61500 ДЕН

Факултет за Современи науки и технологии

· Компјутерски науки 55300 ДЕН

· Компјутерско Инжењерство 61150 ДЕН

· Бизнис Информатика 61500 ДЕН

Правен Факултет 40000 ДЕН

Факултет за Јавна администрација и политички 40000 ДЕН

Факултет за Јазици, култури и комуникација 40000ДЕН

За вонредни студии

  • Бизнис и економија 40000 ДЕН
  • Современи науки и технологии 40000 ДЕН
  • Правни студии 27700 ДЕН
  • Јавна администрација и полички науки 27700 ДЕН
  • Јазици, култури и комуникација 27700 ДЕН

Уплатата треба да се изврши во следната жиро сметка

Примач УЈИЕ

Сметка 200-0008775390-10

Депонент Стопанска Банка

Напомена: Во уплатницата задолжително внесете го матичниот број.

За дополнителни информации за уплата на семестарот (можноста за плаќање на рати) контактирајте со Канцеларијата на бурсар, зграда 802.

Е-маил: bursary@seeu.edu.mk

Тел:+389 44 356 049

Google+