COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Lista e studentëve të pranuar në UEJL, në afatin e dytë të regjistrimit

Në bazë të konkursit të shpallur për regjistrimin e studentëve në vitin e parë, në fakultetet e UEJL, për vitin akademik 2011/2012 dhe vendimit të Këshillit të Rektorit të UEJL-së, në mbledhjen e mbajtur më datë 13.09.2011, Komisioni qendror për regjistrimin e studentëve shpall listën e studentëve të pranuar në UEJL, në afatin e dytë të regjistrimit, sipas fakulteteve:

Lista perfundimtare e rezultateve te afatit te dyte

Parashtrimi i ankesave

Kandidatët që kanë aplikuar në afatin e dytë për regjistrim në UEJL mund të parashtrojnë ankesë brenda 24 orëve nga data e shpalljes së rezultateve preliminare, deri më 14.09.2011, në orën 24.00 në e-mail adresën: admissions@seeu.edu.mk.

Komisioni Qendror për regjistrimin e studentëve ankesat eventuale do ti shqyrtojë me datë 16 shtator 2011.

Shërbimi Studentor (Zyra e Pranimit) do të realizoj regjistrimin e studentëve në periudhën nga 14.09.2011 deri më 16.09.20011 (detajet janë shpjeguar më poshtë).

Shënim:

1.

a. Kandidatët, të cilët nuk i kanë të kompletuara dokumentet mund ta kompletojnë dokumentacionin në afatin e dytë, nga 14 shtator deri 24 shtator 2011.

b. Kandidatët, të cilët nuk e kanë kaluar me sukses provimin e maturës shtetërore, por që e kanë kaluar maturën shkollore ose provimin përfundimtar, do të konsiderohen për pranim në afatin të tretë.

c. Kandidatët të cilët kanë kryer shkollimin e mesëm në shkolla qe nuk i nënshtohen provimit të maturës shtetërore do të konsiderohen për pranim në afatin e tretë.

2. Nëse në grupe studimore, përfundimisht me afatin e tretë të regjistrimit (24 shtator 2011), numri i kandidatëve do të jetë i pamjaftueshëm për formim të grupit në programin gjegjës të shpallur në konkursit, atëherë atyre kandidatëve do t’u ofrohet mundësia për regjistrim në programe studimore të ngjashme në Universitet.

3. Këshilli i Rektorit të UEJL-së vendosi që kandidatët, të cilët kanë kryer shkollimin e mesëm jashtë Republikës së Maqedonisë, do të pranohen në këtë afat, me kusht që deri më datë 30 shtator 2011 të sjellin konfirmimin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës se RM për fillim të procedurës së nostrifikimit të diplomës së shkollës së mesme.

Regjistrimi i studentëve do të bëhet nga data 14.09.2011 deri më 16.09.2011

Për informata shtesë kontaktojeni Zyrën e Pranimit, ndërtesa 802.

E-mail: admissions@seeu.edu.mk

Tel.: +389 44 356 091 dhe +389 356 081

Informatë për kushtet dhe mënyrën e regjistrimit

Informohen të gjithë studentët, të cilët i kanë plotësuar kushtet për t’u pranuar në ciklin e parë të studimeve në UEJL, në mënyrë të drejtpërdrejtë, për vitin akademik 2011/2012 , se regjistrimi i tyre do të bëhet nga data 14.09.2011 deri më 16.09.2011.

Për regjistrim, studentët duhet të sjellin fletëpagesë për semestrin e paguar në shumë sipas Fakultetit, respektivisht programit studimorë, edhe atë:

Për studime të rregullta:

- Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë

§ drejtimi i Administrimit të Biznesit 55300 den

§ drejtimi i Ekonomiksit 55300 den

§ drejtimi i Adminsitrimit të Biznesit (Anglisht) 61500 den

- Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore

§ drejtimi i Shkencave Kompjuterike 55300 den

§ drejtimi i Inxhinierisë Kompjuterike 61500 den

§ drejtimi Informatika e Biznesit 61500 den

- Fakulteti të Drejtësisë

§ Drejtimi i Drejtësisë 40000 den

§ Drejtimi I Kriminalogjisë dhe Sigurisë 40000 den

- Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike

§ drejtimi Administrim Publik 40000 den

§ drejtimi Shkencat Politike 40000 den

§ drejtimi Lidershipi dhe Puna me Rininë në Shoqëri 40000 den

- Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit

§ drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 40000 den

§ drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Angleze 40000 den

§ drejtimi Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 40000 den

§ drejtimi Shkencat e Komunikimit 40000 den

Për studime me korrespodencë:

- Fakulteti i Administrimit të Biznesit 40000 den

- Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore 40000 den

- Fakulteti të Drejtësisë, 27700 den

- Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike 27700 den

- Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit 27700 den

Shënim:Lartësia e pagesës së shkollimit për studime në distancë është e njejtë për të gjitha programet studimore në kaudë të fakultetit përkatës.

Pagesa bëhet në xhirollogarinë vijuese të UEJL-së:

Pranues: UEJL

Xhirollogaria: 200-0008775390-10

Deponent: Stopanska Banka

Shënim: Në fletëpagesë detyrimisht shënoni numrin amzë

Informata shtesë rreth pagesës së semestrit (mundësi të pagesës së semestrit në këste ose me parapagim të vitit mund të merren në Zyrën e Bursarit, ndërtesa 802.

E-mail: bursary@seeu.edu.mk

Tel.: +389 44 356 049

/files/rezultatet/Admmitted Students2nd Term AY 2011-12 v.pdf

Google+