Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Водство и управување во образованието (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по водство и управување во образованието
ЕКТС: 60 (1 годинa) Aкредитација
Решение:

Целта на последипломската програма по водство и управување во образованието е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата насознанијата, посебни и систематски знаења,за академското ниво на процесот на трансформација на образованието во опкружувањето и пошироко во регионот

 • Кадар со нови знаења во образованието.
 • Способност да истражува во областа на образованието.
 • Да креира политики во образованието и во школството.
 • Да е способен за резултативно менаџирање со образовните организации.
Знаење и разбирање
 • Разбирање на локалните, регионалните и наглобалните промени во образованието.
 • Студентите ќе бидат лидери во образовните иновации.
 • Студентите ќе бидат добро упатени во реформите на образовниот процес во Македонија и во регионот и ќе поседуваат вештини за имплементација на акционите планови и на програмите за реформи.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Разбирање на локалните, регионалните и наглобалните промени во образованието.
 • Студентите ќе бидат лидери во образовните иновации.
 • Студентите ќе бидат добро упатени во реформите на образовниот процес во Македонија и во регионот и ќе поседуваат вештини за имплементација на акционите планови и на програмите за реформи.
Способност за проценка
 • Студентите ќе се соочат со ризикот и со предизвиците кои ги носи промената на традиционалното со модерното во образовниот систем.
 • Ќе бидат во можност да вршат процена на програмите, наставните планови, кадарот и на образовната политика.
Комуникациски вештини
 • Ќе поседуваат одлични комуникациски вештини.
 • Ќе поседуваат способност за користење на  технологијата во училниците и во администрацијата за нивно успешно функционирање во општествата и институциите базирани на знаење.
Вештини на учење
 • Ќе стекнат вештини за обезбедување водство во училиштата низ Македонија и за имплементитрање на истражувањата во образовните институции.
 • Ќе стекнат вештини за управување со човечките, економските и со технолошките ресурси.
 • Ќе бидат обучени и компетентни за преземање одговорност и за унапредување на образованието. Преку обука, задолжителна за сите студенти, ќе можатефикасно да дејствуваат во мултикултурната и во мултијазичната средина.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Главните цели на предметот се на студентите да им се понудат алатки во однос на изноаѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци, за проучување и истражување во општетсвените науки. Селекцијата на прибраниот фактографски материјал, неговата анализа и научна интерпретација претставуваат значајна компонента на испитувањето на причинско-последичните односи. Предметот е фокусиран на проблемите на квантативните и квалитативните методи и техники на истражување.
 • [6 ЕКТС] Вовед во водството во образованието
  Предметот има богата содржина во врска со стиловите, квалитетот и управувањето со училиштата. Главните теми се: - Стилови на учење; - Квалитет во училиштата; - Тимови и тимска работа; - Управување со промените во училиштата; - Теорија на организација; - Клима и култура; - Водство; - Дефинирање на средбите во училиштата;
 • [6 ЕКТС] Психологија на образованието
  Предметот, карактеристиките и задачите на педагошката психологија: - Историски развој и создавање на дисциплината; - Предметот на дисциплината; - Карактеристики и задачи на дисциплината; - Методите на педагошката психологија; - Видови и теории на учењето; - Трансфер на учењето и способност за учење; - Мотивација и вреднување на учењето; - Психо-педагошки аспекти на мислењето; - Психолошки аспекти на наставата;
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • Учечње и осознавање во образованието
  • Стратегиско планирање
  • Евалвација на образовните организации
  • Социологија на образованието
  • Менаџирање со човечки ресурси
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • Учечње и осознавање во образованието
  • Стратегиско планирање
  • Евалвација на образовните организации
  • Социологија на образованието
  • Менаџирање со човечки ресурси

Семестар 2

 • [24 ЕКТС] Магистерски труд
  По положувањето испити, студентот може да ја започне постапката на поднесување, подготвување и за јавна одбрана на магистерската тезата. Студентот избира ментор, со чии инструкции го подготвува барањето за магистерската тезата. Барањето мора да биде дозволено од наставно-научниот совет на факултетот. По подготвување на конечната верзија на магистерскиот труд, наставно-научниот совет на факултетот формира тричлена комисија, која го подготвува извештајот, со кој се прифаќа или се одбива магистерскиот труд. Позитивниот извештај се одобрува од наставно-научниот совет и се утврдува датумот за јавна одбрана. По успешното завршување на одбраната студентот стекнува диплома - Водство и управување во образованието.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Мултикултурно образование
  • Правни прашања во образованието
  • Oдбрани поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Апликации за статистичка обработка на податоци
Google+