Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Menaxhimi dhe udhëheqja në arsim (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër nga menaxhimi dhe udhëheqja në arsim
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi:

Programi studimor menaxhimi dhe udhëheqja në arsim synon të ofrojë një gamë të moduleve që përbëjnë bazën e informacioneve dhe të dijeve të avancuara mbi rritjen e nivelit akademik të procesit të transformimit të arsimimit në mjedis, por edhe më gjerë në rajon.

Kuadër me njohuri të reja në arsim.

Aftësi që të bëjë hulumtime  në sferën e arsimit.

Të bëjë krijimin e politikave të arsimit dhe të shkollimit.

Aftësi për menaxhimin rezultativ me institucionet arsimore.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Të kuptuarit e ndryshimeve vendore, rajonale dhe globale në arsim.
 • Studentët do të jenë liderë në inovacionet arsimore.
 • Studentët do të jenë të udhëzuar drejt për reformat në procesin arsimor të Maqedonisë dhe të rajonit, kështu ata do të posedojnë shkathtësi për implementimin e planeve aksionare dhe  për programet për reformë.
 
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Studentët do të jenë në gjendje t’i këshillojnë politikanët qeveritarë dhe joqeveritarë për arsimin. Përveç kësaj do t’i planifikojnë  nevojat vendore dhe rajonale të kuadrit duke i përshtatur ato me ofertat e burimeve ekonomike të vendit, por, gjithashtu edhe duke i theksuar shkathtësitë e udhëheqjes strategjike.
 • Studentët do të mund t’i marrin rolet udhëheqëse në institucionet arsimorë në Maqedoni e më gjerë.
 
Aftësitë për të vlerësuar
 • Studentët do të ballafaqohen me riskun dhe me sfidat  e ndryshimeve prej sistemit tradicional në atë modern të arsimit.
 • Do të jenë gjendje ta bëjnë vlerësimin e programeve, planeve mësimore, të kuadrit dhe të politikave arsimore.
 
Aftësitë e komunikimit
 • Do të fitojnë shkathtësi të  shkëlqyeshme të komunikimit
 • Do të fitojnë aftësi për përdorimin e teknologjisë në klasë dhe në administratë, me qëllim të funksionimit të suksesshëm në shoqëri dhe në institucionet e diturisë.
 
Aftësitë e të mësuarit
 • Do të fitojnë shkathtësi për t’i udhëhequr shkollat në Maqedoni dhe për implementim të hulumtimeve në institucionet arsimore;
 • Do të fitojnë shkathtësi për menaxhim me resurset njerëzore, ekonomike dhe teknologjike;
 • Do të ushtrohen dhe do të bëhen kompetentë për marrjen e përgjegjësive lidhur me avancimin e arsimit. Përmes trajnimit në mënyre efikase do të mund të ndikojnë në mjedise multikulturore dhe multigjuhësore.

Semestri 1

 • [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Objektivat kryesore të lëndës janë që studentëve t’u ofrojë instrumente që kanë të bëjnë me përcaktimin e problemit studimor dhe me krijimin e metodave kërkimore të mbledhjes së të dhënave me studim dhe hulumtim në shkencat shoqërore. Seleksionimi i materialeve të mbledhura, analiza dhe interpretimi shkencor i tyre janë një komponent i rëndësishëm i shqyrtimit të relacioneve kauzale. Lënda është fokusuar në problemet e metodave dhe teknikave sasiore dhe cilësore të hulumtimit.
 • [6 SETK] Hyrje në udhëheqjen e arsimit
  Lënda ka përmbajtje të pasur stilesh, cilësish dhe mundësish për menaxhimin e shkollës. Temat kryesore janë: - Stilet e të mësuarit; - Cilësia në shkolla; - Ekipet dhe puna ekipore; - Menaxhimi i ndryshimeve në shkollë; - Teoria e organizatës; - Klima dhe kultura; - Udhëheqja; - Përcaktimi i takimeve shkollore;
 • [6 SETK] Psikologjia e arsimit
  Karakteristikat, lënda dhe detyrat e psikologjisë pedagogjike: - zhvillimi historik dhe disiplina; - lënda e disiplinës; - karakteristikat dhe detyrat e disiplinës; - metodat e psikologjisë pedagogjike; - llojet dhe teoritë e të mësuarit; - të mësuarit dhe transferi i të mësuarit; - motivimi dhe vlerësimi i të mësuarit; - aspektet psikike-pedagogjike të të menduarit; - aspektet psikologjike të mësimdhënies;
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Teknologjia e informacionit dhe komunikimit në arsim (ТIКA)
  • Mësimi dhe njohja në arsim
  • Planifikimi strategjik
  • Evaluimi i institucioneve arsimore
  • Sociologjia e arsimit
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Teknologjia e informacionit dhe komunikimit në arsim (ТIКA)
  • Mësimi dhe njohja në arsim
  • Planifikimi strategjik
  • Evaluimi i institucioneve arsimore
  • Sociologjia e arsimit
  • Menaxhimi i burimeve njerëzore

Semestri 2

 • [24 SETK] Punimi i magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, hartimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor shkencor i fakultetit. Pas punimit të versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor shkencor formon komision tre anëtarësh që përgatit raportin, me të cilin pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes studenti pajiset me diplomë – Magjistër nga menaxhimi dhe udhëheqja në arsim.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  • Arsimi multikulturor
  • Çështjet juridike në arsim
  • Kapituj të zgjedhur nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Aplikacione statistikore për përpunimin e të dhënave
Google+