Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Маркетинг (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по економски науки / Насока: Маркетинг
ЕКТС: 60 (1 годинa) Aкредитација
Решение:
Целите на програмата се :
 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развиток на современиот менаџмент;
 • Оспособување и изградување на менаџери од современ профил: претприемачи, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Образование на високо квалификувани и професионални менаџери со лидерски способности и желба за справување со предизвиците на новиот милениум;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век. 
 

Дипломираните од овој профил ќе поседуваат општи и посебни компетенции, вклучувајќи го капацитетот за анализа и синтеза, основното знаење од областа на студирањето. Ќе имаат способност да ги интерпретираат деловните податоци, економските индикатори, да интерпретираат проспекти, извршни  извештаи, резимеа, физибилити студии, да планираат, да организираат, да донесуваат одлуки, да контролираат и да ги разгледуваат деловните одлуки во организацијата, да мотивираат со цел да ги постигнат деловните цели; способност  да применуваат квантитативни методи, истражувачки методи, теоретски методи со цел да решаваат деловни проблеми и ќе имаат способност да развиваат деловни планови /стратешки планови (краткорочни, среднорочни и долгорочни), да управуваат со организациите во периодот на транзиција и ќе има способност да создаваат услови за локален економски развој, правејќи разлика во конкурентните предности за посебни области на студирање. 

Знаење и разбирање
 • Пресметка на основните макроекономски агрегати и критичка анализа на постојните макроекономски политики.
 • Давање критички осврт на развојните политики и на нивната примена во националното стопанство.
 
Примена на знаењето и разбирањето
 • Можноста за дијагностицирање на реалните пазарни случувања, предвидување на тенденциите на тие случувања како и анализирање на ефектите на преземените мерки на економската политика врз пазарните движења.
Способност за проценка
 • Способни да бидат вклучени во позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и насекаде низ светот.
 • Анализа на општите процеси на економскиот развој во светот и посебно процесите на транзиција, регионализација и на глобализација на светските економски текови.
 
Комуникациски вештини
 • Овозможување на развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.
 • Овозможување на студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на на бизнис и економија.
 
Вештини на учење
 • Развивање на концептот на критичко размислување на студентите.
 • Овозможување за стекнување истражувачки способности и искуство за претприемништвото, менаџментот, маркетингот и за финансиите во јавните, во приватните и  во непрофитабилните организации.
 

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Квантитативни и квалитативни методи на истражување и нивната примена во студиите по економија и бизнис, истражувања и нивна анализа, студии на случај, регресивна анализа, користење статички софтвер како SPSS и Mikrofiti.
 • [6 ЕКТС] Маркетинг менаџмент
  Целта на предметот е студентите да се стекнат со знаења од областа на управувањето со активностите на маркетингот, маркетинг-околината и нејзиното влијание врз работењето на претпријатијата, елаборирање на политиката на производот, цените, дистрибуцијата и промоцијата, како и донесувањето на одлуките кои менаџерите ги носат во однос на овие политики. Исто така се елаборираат стратегиите кои ги применуваат менаџерите, како и последиците од тие стратегии, маркетинг-планирањето, маркетинг-тактиките и маркетинг-контролата.
 • [6 ЕКТС] Истражување на пазарот
  Испитување на потребите од маркетинг информации и ресурси вклучува собирање и проширување на примарните и секундарните податоци, дефинирање на проблем, дизајн на истражувањето, пробни техники, собирање и анализа на податоци,општ преглед на методи за мерење на реакциите на клиентите за карактеристиките на проектот, ефективноста на рекламирањето и други промотивни девизи.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Maркетинг на услуги
  • Дизајн и управување со производ
  • Оперативен менаџмент
  • Менаџмент на информациони системи
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Maркетинг на услуги
  • Дизајн и управување со производ
  • Оперативен менаџмент
  • Менаџмент на информациони системи

Семестар 2

 • [24 ЕКТС] Магистерски труд
  По положувањето испити, студентот може да ја започне постапката на поднесување, подготвување и јавната одбрана на магистарската тезата. Студентот избира ментор, со чии инструкции го подготвува барањето за магистерската тезата. Барањето мора да биде дозволено од Наставно-научниот совет на Факултетот. По подговување на конечната верзија на магистерскиот труд, Наставно - научниот совет на Факултетот формира тричлена комисија, која го подготвува извештајот, со кој се прифаќа или се одбива магистерскиот труд. Позитивниот извештај се одобрува од Наставно - научниот совет и се утврдува датумот за јавна одбрана. По успешното завршување на одбраната студентот стекнува диплома - Магистер по економски науки / Насока: Маркетинг.
 • [6 ЕКТС] Слободно изборен предмет 1
  • Менаџмент на вкупен квалитет
  • Систем на дистрибуција и продажба
  • Oдбрани поглавја од ИТ- апликации за изработка на научен труд
  • Апликации за статистичка обработка на податоци
Google+