Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Граѓанско право (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Правен
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по правни науки / Oбласт: Граѓанско право
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Целта на студиската програма по Граѓанско право е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на граѓанско-правните сознанија за приближување кон правничките професиите кои се поврзани со областа на граѓанското право и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и за основите на граѓанското право на Р. Македонија, како и споредбени сознанија од областа во регионов и во ЕУ.

Дипломата на Правниот факултет е призната од Адвокатската комора и од Нотарска комора на РМ. Професионалните адвокатски и нотарски титули бараат формална регистрација во овие комори. Дипломата од Правниот факултет на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно до правосудните органи: судство и јавно обвинителство. Правниот факултет има склучено спогодба за соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители. На студентите чија амбиција е да се занимаваат со научна работа, Правниот факултет при УЈИЕ, им овозможува продолжување на студиите од трет циклус (докторски студии).

Знаење и разбирање
 • Има детални сознанија за граѓанското право, како материјално така и процедуралното право, како и за основните норми во клучните области на граѓанското право.
 • Има детални знаења за принципите и институти на граѓанското право, вклучувајќи ги и нивното потекло и нивната содржина.
 • Процена на области на граѓанското право на критичен, научен и на практичен аспект.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Развива и унапредува аналитички и истражувачки способности на изборот на проблеми во теорија и во практика преку употребата на законските акти и судската практика.
 • Идентификува и анализира најкомплексни проблеми, земајќи активно учество во сите фази на граѓанската постапка и може да толкува комплексно прашање од граѓанското законодавство (вклучувајќи работа како судија, адвокат, нотар), откако ќе стекне квалификации кои се потребни според законодавството на РМ.
Способност за проценка
 • Има поразвиено критичко мислење преку методите на анализа и споредување.
 • Развива вештини на решавање проблеми преку практиката на решавање покомплексни случаи од домашната и од меѓународната судска практика и јуриздикција.
Комуникациски вештини
 • Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на граѓанско-правните науки.
 • Донесува напредни одлуки и работи непосредно и ефективно во сите фази на граѓанско-судската постапка.
 • Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
 • Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во научната работа.
Вештини на учење
 • Развива правилник за истражна работа кој се употребува во неговата професија.
 • Развива практика на продолжено учење ангажирајќи се при тренирање лица кои работат во државните институции за спречување на криминалот.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Студентите ќе бидат оспособени: * Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. * Критички и креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во нивните одговори. * Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на научното истражување и да се во можност да ги критизираат. * Да го проучуваат преку напреден пристап односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. * Да ги применат вештините и знаењето кои ги стекнале преку своите тези.
 • [6 ЕКТС] Граѓанско материјално право
  Концепцијата на наставната програма има за цел студентите да стекнат способност практично да ги аплицираат своите знаења од областа на граѓанското право, способност што мора да ја поседува секој правник. Од студентот се очекува, пред сѐ, да ја совлада техниката на правилна примена на законските прописи (читање и толкување на законските норми). Исто така од студентот се очекува да ја совлада техниката на изработка на: правни дела (договор, тестамент), изработка на најразлични видови поднесоци (тужби, жалби, приговори, барања) како и изработка на акти на судските органи (пресуди, решенија) и други акти на органите на управата (решенија, договори) со кои настануваат, се менуваат и престануваат граѓанско-правните односи.
 • [6 ЕКТС] Стварно право
  Концепцијата на наставната програма има за цел студентите да стекнат способност практично да ги аплицираат своите знаења од областа на стварното право. Од студентот се очекува, пред сѐ, да ја совлада техниката на правилна примена на законските прописи од областа како и правната техника од областа на стварното право.
 • [6 ЕКТС] Право на интелектуална сопственост
  Со изучување на предметната програма студентите ќе стекнат знаења за основите на правото на интелектуална сопственост, видовите права и титуларите на правата. Истовремено ќе се обучат да ги препознаат и да ги разликуваат правата на интелектуална сопственост во предметите што секојдневно ги опкружуваат. Кај правата што подлежат на регистрација, студентите ќе се обучат како да пополнат пријава за патент, трговска марка, индустриски дизајн и сл. Студентите преку едукацијата ќе треба да стекнат знаења како да ги разликуваат творците (автор, пронаоѓач, креатор) од носителите на правата (физички и правни лица), но и да осознаат кои права им припаѓаат (морални, материјални и други). Стекнувајќи знаења за правата што им припаѓаат на носителите, студентите ќе стекнат практични знаења како се врши прометот на правата од интелектуална сопственост.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Методологија на наставата

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Облигационо право
  Со изучување на предметната програма студентите ќе стекнат посебни и специфични знаења за основите на облигационото право и за посебните видови облигациони односи.
 • [6 ЕКТС] Меѓународно приватно право
  Преку овој модул, студентите ќе стекнат напредни сознанија за изворите на правото кои треба да се применат за регулирање на граѓанско – правните односи со странски елемент (национални и меѓународни ) и за начинот на уредување на граѓанско-правните односи со странски елемент (директниот и индиректниот) начин на уредување кој е карактеристичен само за овој модул) како и општите и заедничките елементи на формирање и примена на МПП, фактите преку кои се појавува странскиот елемент (фактите на идентификување), точките на врзување како и институти преку кои се избегува примената на обично меродавно право во МПП.
 • [6 ЕКТС] Семејно право
  Преку предметот Семејно право се изучуваат семејно-правните односи, брачното право и родителското право. По краткиот историски осврт за видовите семејства низ историјата, предметот се фокусира на современи теми, односно на состојбата во Р. Македонија во однос на овие односи. По завршувањето на предавањата по овој предмет од студентите се очекува да стекнат знаења за: поимот и предмет на семејното право во национален и меѓународен аспект; изворите на семејните и брачните односи; условите за склучување брак и нивните форми во случајот кога брачните другари се државјани на РМ, или во случајот кога едниот од брачните другари има странско државјанство; за посвојувањето и старателството во национален и меѓународен аспект.
 • [6 ЕКТС] Трговско право
  Студентите се запознаваат со: правните правила за извршување некоја деловна дејност, начинот на организирање на деловните субјекти, условите за основање и упис на деловните субјекти и трговецот поединец како и со начините на престанување на деловните субјекти; начините за основање некој деловно-правен однос, условите за настанување на тие односи, ефектите и последиците; работата со хартиите од вредност: начините за заштитување на правата на индустриска сопственост, начините на заштитување на деловните субјекти од нелојална конкуренција како и начините на заштитување на потрошувачите.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Методологија на наставата

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Граѓанско процесно право
  Посебните задачи на оваа програма се состојат во оспособување на студентите самостојно да ги идентификуваат и критички да ги анализираат основните институти на парничното право, вонпарничното и извршното право како и да развиваат вештини за примена на стекнатите знаења во практиката во врска со водењето на овие постапки.
 • [6 ЕКТС] Наследно право
  Во рамките на предметот се проучува правното регулирање на преминување на имотот на поединецот врз другите лица во случај на неговата смрт. Посебно се изучуваат правните основи за наследување, наследните редови според правото на РМ, нужниот дел на наследување и нужните наследници, тестаменталното наследување, можноста на создавање тестамент и видовите тестамент, условите за полноважност на тестаментот, моментот на преминување на имотот од оставителот на наследниците како и легатот.
 • [6 ЕКТС] Меѓународно економско право
  Во рамките на овој предмет се обработуваат меѓународно правните трендови и текови во економијата, меѓународните економски институции како и начинот на нивното работење и дејствување. Предметот има за цел да се воведат студентите во начинот на вршење на економската дејност во меѓународните размери како и меѓународните плаќања, со цел стекнување специфични сознанија за активно вклучување во меѓународната економска дејност на домашните субјекти.
 • [6 ЕКТС] Споредбено граѓанско право
  Во рамките на предметов се проучуваат граѓанските системи на различните држави, преку системска анализа на решенијата од граѓанските закони во контекстот на постојните општествени услови, фактори, развојните тенденции, новелирањето на граѓанското законодавство и неговото хармонизирање со граѓанското право во рамките на ЕУ.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Стечајно право
  • Право на осигурување
  • Семејно насилство

Семестар 4

 • [30 ЕКТС] Магистерски труд (изборен)
  Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
Google+