Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Студии по дипломатија (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по дипломатија
ЕКТС: 60 (1 годинa) Aкредитација
Решение:

Програмата Студии по дипломатија е дизајнирана да го развие концептуалното разбирање на
студентите за практиките и процедурите на модерната дипломатија и да им помогне ефективно
да работат во дипломатската заедница. Таа е дизајнирана за дипломати, високи службеници
во различни министерски претставништва во странство, членови на меѓународни и регионални
организации и за службеници во невладини организации и мултинационални корпорации. Оваа
програма, исто така, е наменета за оние кои во иднина сакаат да развијат дипломатска кариера
или да работат во други владини сектори или мултинационални компании. Оваа програма
е комбинација од академски студии и професионален тренинг. Областа на меѓународните и
културните комуникации, меѓународното право и меѓународната економија се надополнуваат
со академските дисциплини кои се изучуваат. Професионалните аспекти ќе се предаваат од
дипломати, политичари и од високи владини службеници кои ќе предаваат како визитинг-
професори. Програмата содржи 60 ЕКТС и ќе се реализира преку редовна настава во времетраење
од 2 семестари.

Студентите кои ќе ја следат оваа програма ќе можат да работат во министерствата за надворешни
работи, во владиниот сектор и на полето на меѓународната дипломатија. Другите можат да работат
во: бизнис-секторот, правниот сектор, полиција, банки, новинарството, консултантски менаџмент,
библиотекарството и да бидат предавачи.

Знаење и разбирање

-    Има длабоки знаења и компетентно разбирање на теориите во областа на дипломатија.
-    Има специфични знаења за преговорите, медијацијата и за другите начини за решавање конфликти.
-    Има одредени знаења за улогата на меѓународните организации во дипломатијата.
-    Има јасни знаења и разбирања за надворешната политика и за главните актери (државни и недржавни) кои ја сочинуваат динамичната мрежа на министерството за надворешни работи.

Примена на знаењето и разбирањето
 •  Може да се вклучува успешно во мали дипломатски задачи, да работи во дипломатск претставништва или во сектори за надворешни работи во рамките на различни
  министерства и да биде член на меѓународни трговски организации и на други институции.
 • Mоже да работи како член на тимот за развој на преговарачките позиции за меѓународни правни прашања.
 • Може да ја толкува теоретската перспектива во меѓународните односи во одредени случаи.
 • Ја опишува улогата на дипломатијата во светската политика.
Способност за проценка
 • Расудува за тековната дипломатија и за процесите на меѓународно ниво.
 • Оценува статии со различна комплексност за меѓународни теми.
 • Има способност да интерпретира релевантни податоци за расудување кои се одраз на релевантни дипломатски прашања.
 • Може да направи критично размислување и да дава критички ставови за работата на
  дипломатските организации како што е министерството за надворешни работи и за
  работата на дипломатските мисии.
Комуникациски вештини
 • Може да пишува писма во рамките на соодветно дипломатско комуницирање.
 • Може да пишува и да презентира научни трудови и да подготви истражувачки проекти од областа на дипломатијата.
 • Може да презентира на аудиториум форми на решавање специфични проблеми во
  меѓународните односи и дипломатијата.
 • Може да развие соодветна дипломатска комуникација и да користи соодветна
  терминологија со претставници на дипломатските мисии во Македонија.
Вештини на учење
 • Може да ги зголеми професионалните знаења работејќи во дипломатските претставништва.
 • Способен е да ги идентификува личните потреби за натамошни знаења и да продолжи со
  индивидуално учење за глобалните прашања.
 • Може да преземе и да примени нов транспарентен начин во македонската дипломатија со
  цел да се реализира евроатлантската перспектива на земјава.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Предметот Методологија на истражување има за цел да ги оспособи студентите на последипломските студии при Факултетот за јавна администрација и политички науки да вршат научноистражувачка дејност почнувајќи од елаборација на идејата на научниот труд, па сè до стекнување продлабочени знаења околу квантитативните и квалитативните знаења за собирање податоци и за нивна обработка.
 • [6 ЕКТС] Меѓународно јавно право
  Преку овој предметј студентите ќе се запознаат со базичните концепти на меѓународното јавно право, честопати идентификувано со меѓународното право воопшто, кое своите основи ги добива во седумнаесеттиот век, како право на нациите, за што сведочи и името на денес најзначајната универзална организација - Обединетите нации. Ќе се запознаат со современото меѓународно јавно право кое ги уредува односите меѓу држави, меѓу држави и меѓународни организации, меѓусебните односи на меѓународните организации и однесувањата на физичките и на правни лица за кои државите и меѓународните организации сметаат дека се важни за меѓународната заедница.
 • [6 ЕКТС] Меѓународни односи
  Преку овој предмет студентите се запознаваат со: теоретските компоненти во меѓународните односи, клучните идеи и дебати во областа на меѓународните односи, основните концепти, актерите во меѓународните односи, надворешната политика и моќта во меѓународните односи.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Анализа на надворешна политика
  • Мирно решавање спорови
  • Меѓународни институции
  • Историја на дипломатијата
  • Глобализацијата како феномен во современото општество
  • Европска унија: институции, политики и право
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Анализа на надворешна политика
  • Мирно решавање спорови
  • Меѓународни институции
  • Историја на дипломатијата
  • Глобализацијата како феномен во современото општество
  • Европска унија: институции, политики и право

Семестар 2

 • [24 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и притоа студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сè што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
 • [6 ЕКТС] Слободно изборен предмет 1
  • Политичка етика: национална, меѓународна и дипломатска
  • Дипломатија и дипломатски методи
  • Апликации за статистичка обработка на податоци
  • Oдбрани поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
Google+