COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Докторантот на УЈИЕ, Нухи Бесими за прв пат објавува научен труд во меѓународното реномирано научно списание „Микропроцесори и микросистеми“ со импакт фактор 1,6

Д-р Нухи Бесими, студент на докторски студии на Универзитетот на Југоисточна Европа го објави научниот труд насловен „Користење на дистрибуирани Raspberry PIs за овозможување на енергетски ефикасни алгоритми за машинско учење за препораки на научни трудови), во меѓународното научно списание Микропроцесори и микросистеми (MICPRO). Тој е единствениот студент на докторски студии на Факултетот за современи науки и технологии, кој објави научен труд со импакт фактор 1,61 (според Кларивејт аналитикс).

Целиот процес траеше 1 година и имавме неколку циклуси на коментари од различни рецензенти и благодарение на помошта од менторот, проф.д-р Бетим Чичо и вработените професори од Факултетот за современи науки и технологии, особено деканот проф. д-р Адриан Бесими (коавтор) и проф. д-р Висар Шеху (коавтор), успеавме нашиот труд да биде прифатен во списанието „Микропроцесори и микросистеми“ (MICPRO) “, вели Нухи Бесими.

„Од објавените резултати во MICPRO, дојдовме до заклучок дека е можно да се користат дури и поевтини платформи за експерименти различни од нашата истражувачка работа. Таков пример се дистрибуираните Raspberry PIs кои овозможија обработка на текстуални податоци и примена на алгоритми за машинско учење по многу ниска цена“, нагласува авторот на трудот Нухи Бесими.

Докторската теза на кандидатот за докторски студии, Нухи Бесими е насловена како „Хибридно решение за препорака за скалабилни истражувачки трудови“ и главниот фокус на неговото истражување е да дефинира модел базиран на алгоритми за машинско учење за препорака, организирање и обработка на трудовите за полесно да се идентификуваат научните трендови во различни области и да се идентификуваат истражувачките студии за докторантите и младите истражувачи.

Google+