COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 01 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Артина Зеќири

  УЛОГАТА НА ЕФИКАСНАТА КОМУНИКАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУЛРА ВО БИЗНИС ПЕРФОРМАНАСОТ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 01 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Марија Војноска

  Улогата на контролата и управувањето со квалитетот во подобрување на здравствениот систем: со посебен осврт на здравствениот систем во РМ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 30 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Регзон Смерќаку

  Ефективни начини на предавање на вокабулар кај учениците од основното училиште Мула Идризи

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 30 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Шпетим Виши

  Малолетничка деликвенција на територијата на Основниот суд Феризај за периодот 2014-2019 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 30 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Ериса Гаши

  Согледби на студентите за стратегиите за читање и импликациите врз предавањето на читање - студија на случај на Универзитетот во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 30 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Дуреса Гаши

  Дигитално учење во англискиот како странски јазик: Концепти, согледби и влијание врз подобрувањето на квалитетот во образованието

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 29 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Беким Ламалари

  Примарна здравствена заштита во Република Македонија и ефектите од тековните здравствени политики

  Факултет: Институтот Max van der Stoel
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 26 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Фатлум Мисини

  Влијанието на карактеристиките на личноста на наставниците по англиски јазик врз ефективноста на учењето – студија на случај од гимназијата Кувенди Лежес во Витина, Република Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Суат Незири

  Правата и обврските на вештакот во кривичната постапка

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Егзона Салиху

  Зборување иницирано од наставниот и усниот дискурс на студентите при изучување на странскиот јазик- Стдија на случај во деветоделенци во две основни училишта во Општина Скендерај

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Вјолца Алиу

  Говорниот чин барање кај албанските изучзвачи на германскиот јазик (Die Sprechhandlung Aufforderung bei den albanischsprachigen Deutschlernenden)

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Билјана Ивановска
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 26 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Ариан Шабан

  Влијанието на интерактивните електронски игри врз унапредувањето на јазичните вештини - студија на случај од средното училиште Сарај

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 јуни

  16:00
  Магистерска теза
  Елита Асани

  Дизајнирање, Имплементирање и Анализирање на Систем за Управување со Учењето како Дигитална Платформа за Интерактивно Е-Учење во Средните Училишта.

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Доц. д-р Марика Апостолова Трпковска
  Локација: Тетово
  Сала: https://meet.google
 • 25 јуни

  14:30
  Магистерска теза
  Ард Зеќири

  Сауди Визија 2030 - Причини, Имплементација и Ефекти

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Агрон Чауши
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Ирена Ѓерасимовска

  Квалитативна анализа на евалуациите на студентите - случајот на Универзитетот на Југоисточна Европа

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 25 јуни

  11:30
  Докторска теза
  м-р Арта Бектеши

  Синтактички структури и семантички прашања на негацијата во англискиот и албанскиот јазик-Контрастивна анализа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф.д-р Вилма Тафани
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 25 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Ѓејлане Шаља Морина

  Развој на вештините за комуникација и изразување на учениците по англиски јазик во основните училишта во Косово – споредба на наставната програма од седмо и осмо одделение

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 24 јуни

  16:00
  Магистерска теза
  Бесмира Ибраими

  Семантичка и прагматичка анализа на слоганите политички партии во Македонија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 24 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Ферда Ејупи

  Правните и практичните аспекти на процесот на приватизација во Република Македонија и во споредбеното право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 24 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Лаурета Марке

  Перцепција и неизбирање на локални брендови од страна на потрошувачите на Република Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 24 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Албана Сула

  Вклученоста на учениците со посебни потреби во основните училишта ‘Ахмед Хоџа’ ‘Ѓон Серечи’ ‘Тефик Чанга’ и ‘Абетарја’ во Урошевац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 24 јуни

  11:00
  Магистерска теза
  Рушит Јета

  Теоретските и практичните аспекти на менаџирањето и водството на современото училиште на Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 24 јуни

  10:00
  Магистерска теза
  Фросина Котеска

  Правни и криминолошки аспекти на криминалот на насилство во РСМ

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 23 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Александра Србиноска

  Влијанието на дигиталниот маркетинг врз свеста за брендот

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 23 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Афердита Хоџа

  Главните индикатори за работата на директорите на училиштата во основното образование во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 23 јуни

  12:30
  Магистерска теза
  Флутра Алија

  ДСГ системот и предизвиците на неговото спроведување во Република Македонија - компаративни аспекти

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 23 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Бесјан Положани

  113/5000 Сведочење на сведоци како доказ во кривична постапка во Република Северна Македонија, како и во компаративен аспект

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 22 јуни

  14:00
  Магистерска теза
  Ајет Мирзо

  Важноста на маркетинг стратегиите во трговските центри

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 22 јуни

  13:00
  Магистерска теза
  Мерита Рамадани Садику

  Организираниот криминал и политиката на сузбивање на организираниот криминал во Република Северна Македонија за периодот 2010-2019

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 22 јуни

  12:00
  Магистерска теза
  Јетмира Пирева

  Улогата на наставниците во мотивирање на учениците за постигнување на учење во основните училишта на Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: Online

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+