Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 19 октомври

  11:00
  Магистерска теза
  Сибел Рашид

  Наследно- правна положба на брачните и вонбрачните другари

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 18 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Ермира Балај

  Нарушување на приватноста во електронските портали, студија на случај портали во Косово

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 18 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Влора Дестани

  Влијанието на дигиталните ресурси врз учењето на математиката

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 17 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Армир Реџај

  "Примена на современите техники за обука на вработените кај претпријатијата во Ѓаковскиот регион"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Брикенд Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 16 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Ѓилизаре Велију

  ​"Мерење на ефективноста на менаџерски перформанси во бизнисот на Републиката Македонија"​

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садудин Ибраими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.07
 • 15 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Ајсере Камбери

  Совет на Европа и Антикорупциска војна: инструменти и извештаи за борба против корупцијата во JА на Република Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 15 октомври

  12:00
  Магистерска теза
  Сумејра Џафери

  Предизвици на децентрализацијата во образованието: студија на случај Општина Гостивар

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 05 октомври

  12:00
  Магистерска теза
  Рита Сули

  Јазична педагогија базирана на задачи: Промовирање на ефективната употреба на јазикот за смислени цели

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 04 октомври

  14:00
  Докторска теза
  м-р Сејди Гаши

  Јазичниот ареал на Истог и околината

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 03 октомври

  15:30
  Докторска теза
  Милаим Муслиу

  Оценка на еколошката состојба и антропогеното влијание на водените теченија на планината Карадак, врз основа на биоценотичката структура на макрозообентосот

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Муртезан Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: Library Room
 • 02 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Љаура Зекај

  Користењето на компјутерска технологија за учење вокабулар – студија на случај од училиштето Абедин Реџа во Скендерај, Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 02 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Артан Мемиши

  Правните лекови врз основа на Законот за кривичната постапка на Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 02 октомври

  09:00
  Магистерска теза
  Шкендије Гуцати

  Ефективноста на користењето аудио визуелни материјали за подобрување на развојот на вештините при изучувањето на англискиот јазик во основно образование – студија на случај од училиштето ‘Шабан Јашари’ во Скендерај, Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 28 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Фериде Муслиу

  Свадбени обреди во Прешевската област” (Maџере, Миратоц, Раинце)

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 28 септември

  12:00
  Докторска теза
  м-р Теута Агај

  Номиналните функции на инфинитивни и герундивни зависни речници во англиски и албански јазик – Констрастивна анализа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Виљма Тафани
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 28 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Беким Јашари

  Меѓународно казнено-правни аспекти на геноцидот извршен на територијата на поранешна Југославија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 септември

  13:00
  Докторска теза
  Донат Реџа

  "Влијанието на фискалните политиките врз економскиот раст во Косово: Емпириски аналитички пристап “

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 26 септември

  16:30
  Докторска теза
  м-р Даниела Кировска- Симјановска

  Дали студентите претпочитаат дигитална или класична настава кога учат англиски како странски јазик/англиски за специфични потреби?

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Judy Sue Richardson
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 26 септември

  11:00
  Докторска теза
  Пајтим Битичи

  Оценка на еколошкиот статус на сливот на реката Лепенац согласно рамковната директива за води на Европа (EWFD, 2000)

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Муртезан Исмаили
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 25 септември

  14:00
  Докторска теза
  м-р Иранда Куртиши

  Подобрување на Мотивацијата и Учењето на Студентите од Различни Нивоа во Ист Клас по Пат на Диференцирана Настава на Универзитетот на Југоисточна Европа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Judy Sue Richardson
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 22 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Енвер Дардишта

  Функционирање на локалната власт во општина Качаник

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 20 септември

  09:30
  Магистерска теза
  Зулејха Усеини

  "Социјалните финансии и нивната перспектива во Република Македонија"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 19 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Шехиде Рамадани Гаши

  Англиски јазик учење тешкотии: Фактори кои влијаат на индивидуалните Учениците кога англискиот јазик се изучува како L2

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Сања Савеска

  ”Техники за селекција на вработените“

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Брикенд Азири
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 19 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Филорета Исмајли Љатифај

  Ефективноста на работата во парови и работата во групи на наставата по англиски јазик на ученици во Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Валмира Шерифи

  "Истражување на задоволството на потрошувачите за квалитетот на производите од страна на Swisslion - Агроплод Ресен "

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 19 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Албина Авдији

  Влијанието на домашната работа врз учењето на учениците - студија спроведена во средното училиште "Сезаи Сурои" во Бујановац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Албулене Ватовци

  Развивање на општествена одговорност преку предавање англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 18 септември

  14:30
  Магистерска теза
  Арбенит Зеќири

  Превенцијата на кривичните дела преку образовниот процес во тетовскиот регион

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 18 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Албан Ѓоши

  Разбојништво и разбојничка кражба во рамките на Кривичниот законик на Косово, со посебен фокус на подрачјето на Основниот суд во Ѓаковица, за периодот 2008-2012 година.

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+