Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 04 декември

  13:00
  Докторска теза
  Бесник Мурати

  Државноста на Косово од аспект на меѓународниот легитимитет и превентивната дипломатија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 29 ноември

  10:00
  Магистерска теза
  Берат Адеми

  Улогата на управувањето со квалитетот во подобрувањето на перформансата на организацијата - студија на случај: Компании од полошкиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: FBE nr.12
 • 28 ноември

  12:00
  Магистерска теза
  Таип Рушити

  Повреда на тајноста на гласањето

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 27 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Фатон Хајдини

  Вокабуларот користен од страна на американците вработени во амерички фирми на Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 20 ноември

  16:00
  Магистерска теза
  Драгана Василевска

  Јавната комуникација на Јавното сообраќајно претпријатие Скопје преку современи средства за поврзување со патниците

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Лилјана Силјановска
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 ноември

  11:00
  Докторска теза
  Дорентина Асани Хавзији

  Политичкиот систем на Република Македонија и кризата

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 ноември

  09:00
  Докторска теза
  м-р Емин Идризи

  Електронски курпуси и усвојување вокабулар - користење корпуси во академски средини за проширување и зацврстување вокабулар кај студентите

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 13 ноември

  09:00
  Магистерска теза
  Хава Алили

  Анализа на процесот на управување со концесиите на минералните суровини во Република Макендонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Rufi Osmani
  Локација: Тетово
  Сала: 101.06
 • 10 ноември

  08:00
  Магистерска теза
  Ариан Јусуфи

  Профитабилноста наспроти ликвидноста: Предмет на истражување на компании листирани во Македонската Берза во периодот 2014-2017

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Фитим Деари
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 09 ноември

  11:00
  Магистерска теза
  Хиреме Усеини

  Важноста на педагошкото познавање на наставниците и влијанието на наставните методи врз учењето - Истражување спроведено во средните училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 08 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Шефка Реџепи

  Поезијата на Фан Стиљиан Ноли

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 07 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Енис Реткоцери

  Главни фактори кои влијаат на компаниите во Косово кога одлучуваат меѓу ангажирање на маркетинг агенција или градење на внатрешен тим за маркетинг

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 07 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Анеса Јонузоска

  ИНВОЛВИРАНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СЕМЕЈСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕ СО БИЗНИСОТ: УЛОГИ, ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ (Студија на случај)

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 07 ноември

  11:00
  Магистерска теза
  Увеса Јусај

  Влијанието на промоцијата во изборот на приватни Високо Образовни институции во Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зекири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.05
 • 01 ноември

  14:00
  Магистерска теза
  Енкел Реџепи

  Обичаите на веридбата, женидбата на свадбите во околината на Прешево

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хамит Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 01 ноември

  13:00
  Магистерска теза
  Аинхоа Феал Навас

  Азбуката на Виткуќ. Меѓуобласна анализа

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 31 октомври

  15:30
  Магистерска теза
  Арјан Томе

  „Влијанието на финансиската криза во лесната индустрија со акцент на договореното производство"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садудин Ибраими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 30 октомври

  16:30
  Магистерска теза
  Кујтеса Речи

  Предавањето на англиски како странски јазик во комбинирани училници во основните училишта во општина Струга

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 26 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Берат Незири

  Криминолошки и криминалистички аспекти на разбојничките кражби во Република Македонија во периодот 2010-2015 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 24 октомври

  15:30
  Магистерска теза
  Мергиме Битичи Аслани

  Компаративна анализа помеѓу методата на настава на јазик преку комуникациja и методaтa на преведување на граматика - Студија на случај vo системот на основно образование во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 24 октомври

  14:30
  Магистерска теза
  Мустафе Аслани

  Позајмените зборови од Англискиот јазик инфлуенцирани од технологијата и социалните мрежи-студија на случај –Средното училиште ‘Франг Барди’-Митровица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 19 октомври

  11:00
  Магистерска теза
  Сибел Рашид

  Наследно- правна положба на брачните и вонбрачните другари

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 18 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Ермира Балај

  Нарушување на приватноста во електронските портали, студија на случај портали во Косово

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 18 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Влора Дестани

  Влијанието на дигиталните ресурси врз учењето на математиката

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 17 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Армир Реџај

  "Примена на современите техники за обука на вработените кај претпријатијата во Ѓаковскиот регион"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Брикенд Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 16 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Ѓилизаре Велију

  ​"Мерење на ефективноста на менаџерски перформанси во бизнисот на Републиката Македонија"​

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Садудин Ибраими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.07
 • 15 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Ајсере Камбери

  Совет на Европа и Антикорупциска војна: инструменти и извештаи за борба против корупцијата во JА на Република Македонија

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 15 октомври

  12:00
  Магистерска теза
  Сумејра Џафери

  Предизвици на децентрализацијата во образованието: студија на случај Општина Гостивар

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 05 октомври

  12:00
  Магистерска теза
  Рита Сули

  Јазична педагогија базирана на задачи: Промовирање на ефективната употреба на јазикот за смислени цели

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus
 • 04 октомври

  14:00
  Докторска теза
  м-р Сејди Гаши

  Јазичниот ареал на Истог и околината

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+