Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 12 јули

  15:00
  Магистерска теза
  Елдина Рашити

  Улогата на платформите за социјални медиуми во олеснувањето на комуникацијата по англиски јазик меѓу учениците који учат англиски како странски јазик - Студија на случај во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 12 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Шахноз Ашурмамадова

  Градење на одржлива иднина: усвојување, бариери и патишта за напредок во одржливоста - случај на одржливо градење

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 12 јули

  11:00
  Докторска теза
  Мергим Хоти

  Оценување на квалитетот на услугите на компанијата, засновано врз анализа на расположението на корисникот изразен во социјалните медиуми напишано на албански јазик

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Јаумин Ајдари
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 12 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бесиана Џемаили

  Анализа на економско-финансиското работење на дел од компании од регионот на Кичево за периодот 2018-2023 година

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 12 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Милена Цицаковска

  Создавање конкурентска предност преку бизнис- стратегии во осигурувањето на живот во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Skopje
  Сала: SK 2.12
 • 11 јули

  15:00
  Магистерска теза
  Рејхане Незирај

  Улогата на стратегиите за учтивост во пишувањето емаил – Студија на случај на колеџот „Универзум“ во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.01)
 • 11 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Елмедина Мусаи

  Ефектите на странските директни инвестиции во реалната економска активност во Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Блерта Абази Чауши
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 11 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Аида Исмаили

  Влијанието на кризата „Ковид-19“ и енергетската криза врз економските, монетарните и фискалните перформанси во рамките на критериумите од Мастрихт за интеграција во ЕУ за Северна Македонија и Република Албанија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 11 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Арлинда Ахмеди

  Анализа на буџетските политики и реализација на фискалните перформанси на Општина Кичево за периодот 2018-2023 година

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 11 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Гоце Ефтоски

  Влијанието на цената и локацијата на супермаркетите врз одлуката за купување на потрошувачите во Полошкиот регион.

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јусуф Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 10 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Арменд Мехај

  „Управувањето со надворешната политика на Косово како меѓународен субјект: Анализа на меѓународната поддршка“

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 10 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Радмила Кочовска

  Ефективно и успешно лидерство како предуслов за успехот на училиштата во Општина Јегуновце

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 10 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Нора Шахини

  Односот наставник-ученик во часови по англиски како странски јазик и неговите импликации врз мотивацијата и учењето – Студија на случај во основното училиште „Мустафе Венхари" во Вуштри

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 09 јули

  14:00
  Докторска теза
  Сара Муча Мустафа

  Деловни модели и еколошки перформанси: Посредничката улога на зелените иновации и одржливиот корпоративен развој

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 09 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Енес Синани

  Ефектот на Политиката за еднаков регионален развој (РРР) во регионот на Полог.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мерита Зулфиу Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 09 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Евзал Салаи

  Интертекстуалноста вo поезиите на Ноли со библиски мотив

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 08 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Фатлона Есати Бекјири

  Теоријата и практиката на едукативните игри како средство за промовирање подобро учење

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 08 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Арлинд Бајрами

  Економска интеграција во Европската унија на земјите од Западен Балкан. Студија на случај: Република Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Џеваир Мемеди
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 08 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Абедин Јонузи

  „Компаративна анализа на меѓународните поштенски системи и Северна Македонска пошта за иновациите, технолошкиот развој и задоволството на клиентите“.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мерита Зулфиу Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 08 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Елхаме Тахири

  Улогата на родот во контекст на изучување на англискиот јазик - социјална перспектива

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: Classroom
 • 08 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Влора Ејупи

  Влијанието на автентичните материјали во подобрувањето на усвојувањето англиски јазик, придобивките и предизвиците- Cтудија на случај во Гостивар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 04 јули

  10:00
  Докторска теза
  Виган Диша

  Односот помеѓу странските директни инвестиции и меѓународната трговија: емпириска проценка на земјите од Западен Балкан и новите земји - членки на ЕУ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 04 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Шасивар Арслани

  Систем за препораки за итни случаи во скијачките центри

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: 816
 • 04 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Весна Цветковска

  Практична визуализација на квалитетот на воздухот во реално време со користење на сензори со ниска цена

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Mennan Selimi
  Локација: Тетово
  Сала: MVDSI
 • 03 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Сузане Љатифи

  Интегриран наставен пристап за развој на комуникациски вештини“ – Cтудија на случај во Бујановац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 03 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Кренаре Селмани

  Подобрување на совладувањето текстови преку употреба на технологија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 02 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Проф. д-р.Маја Мухич

  Универзитетската подготовка на наставници на англиски јазик како странски јазик и мотивирањето на учениците од страна на наставниците во основните училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.01)
 • 01 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Сава Андријевиќ

  Трговија со луѓе и криумчарење мигранти во РСМ за период 2015-2020

  Локација: Тетово
  Сала: 303,11
 • 01 јули

  11:00
  Докторска теза
  м-р Назлије Латифај

  Формативно уценување во наставата и учењето во основното образование во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30
 • 28 јуни

  11:30
  Докторска теза
  м-р. Хајрије Деветаку Гојани

  Конструктивистичкиот пристап кон Методологијата на изучување на Албанскиот Јазик во задолжителното образование во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: Conference BDC 2.30

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+