Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 07 април

  14:00
  Магистерска теза
  Семиа Орана

  Договори за потрошувачи во Република Македонија - Случај на договори по јавни комунални претпријатија - Вода и отпадни води, Скопје во 2015 година до денес

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 06 април

  14:00
  Магистерска теза
  Белкиса Пајазити

  Дискриминација врз верска основа во постапката за вработување и работниот однос во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Сами Мехмети
  Локација: Тетово
  Сала: online
 • 01 април

  15:00
  Магистерска теза
  Хабул Исмаили

  Разликата меѓу Разбојништво и Разбојничка кражба како кривични дела против имотот

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 01 април

  14:30
  Магистерска теза
  Теранда Селими

  Спроведување на кривичните санкции кон малолетниците во Република Северна Македонија за периодот 2009-2018 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 01 април

  14:00
  Магистерска теза
  Арбана Решити

  Корупцијата во Република Македонија и борбата против неа во периодот 2010-2018

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 01 април

  13:30
  Магистерска теза
  Гент Беќири

  Видови на организиран криминал во Италија, компаративни аспекти со Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 01 април

  13:00
  Магистерска теза
  Бирсен Јонузи

  Злосторства против човештвото национални и меѓународни аспекти

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 01 април

  12:30
  Магистерска теза
  Арбер Жута

  Борба против криминалните банди во Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 01 април

  12:00
  Магистерска теза
  Едона Рамани

  Семејното насилство, причини за појавување во албанските семејства во Полошкиот регион во периодот 2013-2018

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 31 март

  14:00
  Магистерска теза
  Бардул Лимани

  Имотниот rежим на брачните другари во Република Северна Македонија и во европско право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 31 март

  12:30
  Магистерска теза
  Биљана Павловска

  Смртна казна-Правна санксција или прекшување на правото на живот

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 28 март

  11:00
  Магистерска теза
  Ибуш Виши

  Поетика на Бедри Хиса

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.04
 • 27 март

  12:00
  Докторска теза
  Лулзиме Нуредини-Мехмеди

  Потрошувачката како фактор за економски развој- компаративен аспект на Македонија со земјите од Југоисточна Европа

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 23 март

  14:00
  Докторска теза
  Шпреса Качику

  Индивидуални и организациски фактори на сигнализација на корупцијата од страна на државните службеници на Република Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Фадил Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 23 март

  10:00
  Магистерска теза
  Берин Исмаили

  Важноста на континуираната проценка за подобрување на перформансите на учениците - Студија на случај на ОУ "Лирија" во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.04
 • 19 март

  15:00
  Магистерска теза
  Хисен Куртиши

  Политички промени во Република Македонија од 2001 до 2015 година

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 19 март

  14:00
  Магистерска теза
  Мирјета Авзиу

  Влијанието на медиумите врз креирањето политики

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 19 март

  12:00
  Магистерска теза
  Арбеса Селмани Геци

  Набљудувања на албанските говори во регионот на Дреница

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.04
 • 19 март

  10:00
  Магистерска теза
  Валентино Георгиевски

  "Нaдвoрeшнa пoлитикa нa Република Северна Македонија и сoрaбoткaта сo зeмјитe oд Eврoпскaта Унијa"

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 17 март

  14:00
  Магистерска теза
  Флорим Селами

  Примена на техниките на Управувачко Сметководство во процесот на деловно одлучување:Случајот на компаниите во регионот на Тетово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 17 март

  14:00
  Докторска теза
  Фјола Капроли

  Медијација како алтернативно решение на граѓански спорови во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 17 март

  12:30
  Докторска теза
  Блерим Халими

  Мерки за обезбедување присуство на обвинетиот во кривична постапка со посебен акцент на притвор - во округот на Основниот суд на Ѓилан за периодот 2011 - 2017 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 17 март

  11:00
  Магистерска теза
  Сазан Хорвати

  Промоција како фактор на зголемување на продажба - Случајот Рамстор

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 12 март

  15:00
  Магистерска теза
  Ерда Шабани

  ПОЗИЦИРАЊЕТО НА ЖЕНИТЕ ВО ВИСОКИТЕ МЕНАЏЕРСКИ ПОЗИЦИИ ВО СЕМЕЈНИТЕ БИЗНИСИ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Skopje
  Сала: LH
 • 12 март

  14:00
  Магистерска теза
  Илмије Исени

  ЗНАЧЕЊЕТО И ФИНАНСИРАЊЕТО НА АКТИВНОСТИТЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ПРЕТПРИЕМНИШТВО: СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ОД СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: 2.09
 • 11 март

  14:00
  Магистерска теза
  Фатуше Рамани

  Влијание на мотивацијата врз перформансите на вработените во МСП во Tетовскиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Теута Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 11 март

  13:00
  Магистерска теза
  Taња Стојановска

  Глoбaлни трeндoви и прeдизвици нa coврeмeнoтo лидeрcтвo вo oбрaзoвaниe

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ветон Љатифи
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.04
 • 11 март

  13:00
  Магистерска теза
  Кристина Китановска

  Маркетинг-продажните услуги и влијанието на клиентите, фактор за градење имиџ на осигурителните компании - случајот Триглав осигурување

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Теута Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 10 март

  11:30
  Магистерска теза
  Косоваре Бериша Грепи

  Придобивките од користење блогови во наставата по англиски јазик – студија на случај од средноо училиште Франг Барди во Митровица, Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.04
 • 09 март

  09:00
  Магистерска теза
  Ребека Сулејмани

  БСЦ и воведување на БСЦ во ЈЗУ Клиничка болница Тетово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+