COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 16 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бесарта Феризи

  Ефективноста на измешаното учење во подобрувањето на постигањата на учениците во ОУ Ватра е Дитурисе во Гњилане

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 15 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Селма Реџепи

  Aнализа на потребите на возрасните ученици во приватни училишта во Тетово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Блерина Баќај

  Култивирање на свесноста на часовите по англиски како странски јазик во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: 1001.18 LCC Building
 • 15 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Бјондина Хасај

  Влијанието на кооперативното предавање врз зголемувањето на мотивацијата кај студентите – студија на случај од основното училиште Назми Османи во Качаник”

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 јули

  12:00
  Докторска теза
  Фекри Исени

  ФАКТОРИТЕ НА РАСТ НА КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 15 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Анеса Топко

  Политиката и субверзијата во ерата на социјалните медиуми

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Demush Bajrami
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.09)
 • 15 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Бехије Фејзулаху

  Мотивациони стратегии во наставата по англиски јазик како странски јазик во основните училишта на Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Арбер Малота

  Анализа на сатиричните дела на Ѓерѓ Фишта

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: 1001.17 LCC Building
 • 15 јули

  11:00
  Докторска теза
  м-р Фламур Малоку

  Смрта на авторот и граматиката на јазичните знаци во текстот

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: 1001.19 LCC Building
 • 15 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Рудина Салиху

  Предизвиците при предавање на англиски како странски јазик во мали групи

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Ислам Хаџиу

  Интертекстуалноста во романот Kush e solli Doruntinën на Исмаил Кадаре

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: 1001.17 LCC Building
 • 15 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Берат Гаши

  Влијанието на социјално-економските фактори врз учењето англиски јазик како странски јазик - студија на случај од СОУ „Адем Главица“ во Липјан

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 15 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Зулејха Ибраими

  Разводите на бракови и економските последици – случаи во Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Shpresa Suli
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 15 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Емине Абази

  Влијанието на зависноста од дигиталните алатки врз академските перформанси на учениците

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.09)
 • 15 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бурхан Буњаку

  Употреба на превод како помошно средство во наставата и учењето на англискиот јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: 1001.18 LCC Building
 • 15 јули

  09:00
  Магистерска теза
  Селвије Селмани

  Зборообразување во прозата на Фаик Коница

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 14 јули

  14:00
  Докторска теза
  Џемиле Салиу

  Повреда и заштита на неопходниот дел од наследството во Република Северна Македонија и договорното право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 13 јули

  13:30
  Магистерска теза
  Сеадин Османи

  Систем за обработка на податоци за генерирање на податочен сет на лажни вести

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 13 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Арменд Хоти

  Вклучување на учениците со Даунов синдром во училиштата преку употреба на ИКТ во наставниот процес

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бујар Рауфи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 13 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Имер Адеми

  Интелигентно C2C мобилно решение, режирано од податоци

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 12 јули

  14:30
  Магистерска теза
  Надир Реџепи

  Влијанието на електронските услуги (е-влада) во функционирањето на приватниот сектор во Полошкиот регион

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Агрон Чауши
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 12 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Петар Тевдовски

  Фактори кои влијаат на задоволство на клиентите од услугите на Е-Банкарството

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Теута Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 12 јули

  10:00
  Докторска теза
  Леонита Браха Вокши

  ВЛИЈАНИЕТО НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВРЗ НЕЕДНАКВОСТА КАКО ОПШТЕСТВЕН ПРЕДИЗВИК ВО ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНСКИ ЗЕМЈИ СО ПОСЕБЕН АКЦЕНТ НА КОСОВО

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 08 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Арљинда Каљиси

  Уметноста на комуникацијата во професиите на успешните жени - Студија на случај: Емисијата ‘Современа жена’, на Радио Скопје”

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Demush Bajrami
  Локација: Skopje
  Сала: 2.09 Skopje Campus
 • 07 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Нувит Дранчоли

  Односот помеѓу песимизмот и самотијата во песните на Филип Ларкин

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: Online
 • 07 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Шќипе Хајра

  Влијанието на повратните информации врз подобрување на вештината пишување кај ученици од основно образование при изучување на англискиот како странски јазик. Студија на случај од основното училиште во Михал Грамено Фуше Косово / Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 06 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Абдуш Демири

  Влијание на капиталните трошоци врз движењето на економскиот раст – Компаративна анализа на земјите од Западен Балкан

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Јетон Мазлами
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 05 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Албана Селмани

  Развивање на вештини за критичко размислување на студентите преку учење базирано на задачи. Студија за ученици од основните училишта во Гњилане и неговиот регион

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 05 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Влора Шеху Аџиреџа

  Правните односи помеѓу нотарот и судовите во законодавството на Република Северна Македониа

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Арта Селмани-Бакиу
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 05 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Фламур Сејдиу

  Предности на користењето приказни при развивање на вештини за критичко размислување во основно училиште

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+