COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 26 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Перо Јовановски

  Педофилијата, компаративен и национален аспект

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 23 септември

  14:00
  Докторска теза
  Кренаре Вокши Шала

  Правни механизми за заштита на потрошувачите во споредбеното право, со посебен акцент во Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: Lh4
 • 21 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Фатлум Рамадани

  "Влијание и бенефиции на е- систем за менаџирање на администрацијата во средните училишта за наставниците и родителите"

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Мајлинда Фетаји
  Локација: Тетово
  Сала: 816.08
 • 20 септември

  12:00
  Докторска теза
  Хирмет Мидити

  "Податочно рударство за подобруваље на компетентноста во донесуваље одлуки на патот на дигиталната трансформација на бизнисот"

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Arbana Kadriu
  Локација: Тетово
  Сала: Lh4
 • 15 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Аниса Беадини

  Компаративна cтудија за употребата на несвршитените времиња во албанскиот и англлискиот јазик во преводот на романот ‘Куклата’ од Исмаил Кадаре

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01 FBE
 • 13 септември

  13:00
  Магистерска теза
  Ганимете Исмаили Реџепи

  “Моделирање на податоци на NoSQL бази на податоци”

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Јаумин Ајдари
  Локација: Тетово
  Сала: 816.08
 • 25 август

  12:00
  Докторска теза
  м-р Аделина Рамадани Аќифи

  Усвојување на англиски локални предлози од страна на албански ученици кои учат англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01 FBE
 • 24 август

  11:00
  Магистерска теза
  Идриз Исмаили

  Нова централизација на основните училишта во РСМ: Една функционална и социо-политичка анализа на организирањето на работите на централните училишта со подрачни училишта

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Demush Bajrami
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01 FBE
 • 14 јули

  14:00
  Докторска теза
  Ромео Тероли

  „СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ПРЕФЕРЕНЦИИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА“

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 јули

  14:00
  Докторска теза
  м-р Донјете Латифај

  Силата на учење засновано на проекти за развој на вештини за критичко размислување при учење англиски јазик како странски јазик во средните училишта во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 14 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Адела Мурати

  Дејтонскиот договор: предизвици и решенија за меѓуетничките проблеми во Босна и Херцеговина“.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Валентина Пјетрај

  МЕТАКОГНИЦИЈА: Унапредување на четири вештини за учење англиски како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Маја Мухиќ
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 14 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Алејна Мемеди

  Уставните, законските и практичните аспекти на седмите локални избори од октомври 2021 година во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 13 јули

  15:00
  Магистерска теза
  Фуркан Абдулаи

  Влијанието на политиката врз образованието во Република Северна Македонија во периодот 2010-2020 година.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 13 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Мухаммед Изети

  Уставен статус на Исламската Верска Заедница во Република Северна Македонија и автономното право на нејзино организирање и функционирање

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Јетон Шасивари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 13 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Елмедина Селмани

  Дипломатски протокол – Жениската облека во дипломатското општество во РМВ.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р. Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 13 јули

  10:00
  Докторска теза
  Артан Бинаку

  Функционалност и влијание на механизмите за заштита на заедниците како алатки за инклузивни политики на лок.ално ниво во Косово и Северна Македонија.

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Вонреден Професор Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Кристина Спироска

  Организирање на банките во РСМ и споредбеното право, со посебен осврт на Халкбанк АД Скопје

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Skopje
  Сала: SK.2.12
 • 11 јули

  15:00
  Докторска теза
  М-р Брисида Сефа

  Комуникативна настава по англиски јазик во контекст на Албанија: Предизвици и предлози за успешна имплементација и дизајнирање на наставни програми

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 11 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Ивана Павлоска

  Споредба помеѓу основното образование во Норвешка и Северна Македонија: пристапи, методи и наставни програми

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 11 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Мевлут Медини

  Склучувањето на бракот според законодавството на Република Северна Македонија со посебен осврт во Градот Скопје за временскиот период од 2015 –2020 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Сами Мехмети
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 11 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Ивана Столеска

  Интеграција на деца со аутизам во училница: студија на случај во рамки на основните државни училишта во Скопје

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 11 јули

  10:00
  Докторска теза
  Петрит Хајдари

  ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО ФУНКЦИЈА НА ЗАШТИТА НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕКОВИ ПРАВА И СЛОБОДИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 08 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Сумеја Алимани

  Влијанието на глобалната финансиска криза врз дознаките: Случајот на Република Северна Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 08 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Неби Џемали

  Финансирање на високообразовни институции со јавен или приватен статус кои генерираат јавни екстерналии

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Абдулменаф Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: BDC
 • 08 јули

  10:30
  Магистерска теза
  Вјолца Ибраими

  Вклученост на жени во извршување на кривични дела кражба на подрачјето на Апелациониот суд во Гостивар за периодот 2012-2021 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 08 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Дана Неделкоска

  Изборни инкриминации – кривични дела против изборите и гласањето во Република Северна Македонија до 2017 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 07 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Фламур Абдули

  Економски раст и конвергенција што се применува во Западен Балкан кон ЕУ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Бесник Фетаи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 07 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Ениз Барди

  Улогата на нотарот во постапката за наследување со посебен акцент во територијата на граѓанскиот суд во Скопје во периодот 2010-2019

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Сами Мехмети
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 07 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Ениса Камбери

  Мотивација на вработените во банкарскиот сектор: Идентификација на родови разлики

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+