Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 14 јули

  15:00
  Докторска теза
  Хасан Асани

  Придонесот на меѓународните исламски организации за прашањето на меѓународниот мир и безбедност

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Јонуз Абдулаи
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 14 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Хавуше Ајвази

  Предизвици во високото образование во Западен Балкан

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 13 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Бесир Алиу

  Улогата и надлежноста на јавниот обвинител во скратената и во редовната постапка според новиот Закон за кривичната постапка

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 13 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Раиф Деари

  Анализа и споредба на NoSQL со релацона база на податоци модел

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Мајлинда Фетаји
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 13 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Милена Петровска

  "Улогата на полот при наследување на бизнисот: Евиденција од семејните бизниси во Македонија”

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Вељанд Рамадани
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 13 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Назми Јусуфи

  Интра-организациска информативна табла основана на Веб

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Артан Лума
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 13 јули

  09:30
  Магистерска теза
  Бесар Спахија

  Утврдување на влијанието на управување со синџирот на снабдување за B2B на косовскиот пазар

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Доц. д-р Адриан Бесими
  Локација: Тетово
  Сала: 813
 • 13 јули

  09:00
  Докторска теза
  Емира Лимани

  „Улогата на брендот во националното брендирање – Случај Косово”

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 12 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Виона Рашица

  Дигитална дипломатија како тренд на двадесет и првиот век во дипломатска комуникација

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Ylber Sela
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 јули

  12:00
  Докторска теза
  Емине Емурлаи

  Политика и балансирање на функционирањето на американскиот политички систем

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Вулнет Џила

  "Влијанието на даночиниот биланс врз перформансата на претпријатиата во регионот на Струга"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Rufi Osmani
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 12 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Или Папранику

  Улогата и важноста на Врховниот суд во американскиот политички систем

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 12 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Јехона Ука

  “Улогата на управувањето со конфликти во поттикнување на креативноста и иновативноста во малите и средните претпријатија”

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 12 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Албулена Нуредини

  “Управување на односите со клиентите (CRM): Позитивни ефекти на CRM во организација”

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф.д-р Гадф Реџепи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 12 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Лендина Емини

  "Управување со стресот на работа, стрес фактори и влијание врз работното место и на изведувањето кај вработените"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.03
 • 12 јули

  09:00
  Магистерска теза
  Назифе Сефер

  "Управување со ефикасноста и неговото влијание врз развојот на претпријатијата во регионот на Сарај"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Изет Зеќири
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 11 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Валзон Лимани

  Стекнување, остварување и заштита на правата од индустриската сопственост според законодавството на Република Македонија споредувајќи го со тоа на Европската Унија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: проф. д-р Алба Думи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 10 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Сумејра Џафери

  Предизвици на децентрализацијата во образованието: студија на случај Општина Гостивар

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Мемет Мемети
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 10 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Александра Павлески

  Влијание на промотивните активности врз импулсивното купување во угостителскиот сектор во Република Македонија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Лилјана Силјановска
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 10 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Фитим Мучоли

  Примена на моделот, Кооперативно, отворено учење, во изучувањето на англискиот како странски или втор јазик и неговото влијание врз постигнувањата на студентите – студија на случај од средното економско училиште Иса Болетин, во Подуево, Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 10 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Лејла Алили

  Улогата на невладините организации, граѓанското општество и демократските транзициски движења во Македонија од независноста во 1991 година

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Доц. д-р Агрон Рустеми
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 10 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Енкелејда Красниќи

  Стратегии за развој на самонасочени ученици преку часови по англиски јазик – студија на случај од средното училиште ‘Скендер Луараси’ во Сухарека/Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 09 јули

  15:00
  Докторска теза
  Егзона Османај

  Правен основ за наследување во споредбеното право и Република Косово

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 09 јули

  14:30
  Магистерска теза
  Влерсим Џафери

  Условниот отпуст во Кривичниот Законик на РМ со посебен осврт на територијата на Основен суд Гостивар за периодот 2009-2013

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Анита Даути

  Условните казни како алтернативна мерка во практиката на Основниот суд во Струга (2003-2013)

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 јули

  13:30
  Магистерска теза
  Адем Сејдeни

  Kривичното дело Злоупотреба на службената положба во подрачјето на Апелациониот суд во Гостивар за периодот 2005-2016

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Бесиана Велија

  Кривично дело Силување во подрачјето на Основен суд во Тетово за периодот 2012-2017 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Арбеса Зенуни

  Брачните договори - нужност или реалност

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 09 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Бурим Коро

  Товар на докажување во парнична постапка и правна природа на правилата за товарот на докажување

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 04 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Лиридона Авдили

  Реформите - клучот за развојот на образованието во Македонија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+