COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 20 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Рита Река

  Улогата на социалните медиуми во стратегијата на воведот на новите пазари

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Гадаф Реџепи
  Локација: Skopje
  Сала: 2.13
 • 19 октомври

  15:00
  Магистерска теза
  Егзон Ахмети

  Истражување и откривање на компјутерски криминал во современиот свет

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 19 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Амире Јакупи

  Граѓанска правна одговорност за штетата предизвикана по здравјето во Република Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 19 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Бесире Мјаки

  Правна заштита на трговски марки, национален и меѓународен аспект

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 19 октомври

  13:00
  Магистерска теза
  Агим Шерифи

  Анализа на учеството на женскиот пол во ИКТ заедницата во образованието: Студија на случај - Прешевска долина

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Лејла Абази-Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 14 октомври

  14:30
  Магистерска теза
  Пирил Узун

  Злосторства против човештвото, со посебен акцент на геноцидот и неговата казна

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беким Нухија
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 14 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Егзона Фида Каја

  Интернет присуство на МСП во РСМ - компаративна студија со земјите од Европската унија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Замир Дика
  Локација: Skopje
  Сала: 2.13
 • 14 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Алмедин Агуши

  Компаративна студија за употребливост, предности и типови на платформи на MOOC во светот и во региониот

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Лејла Абази-Беџети
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 01 октомври

  14:00
  Магистерска теза
  Мирзане Мемети

  Управување со односите со клиентите и задржување на клиентите

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Теута Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 30 септември

  14:00
  Докторска теза
  Мерита Каса Халили

  Формализирање преку преговарање на прилагодени Договори за Сервисни Нивоа помеѓу корисниците и провајдерите на сервиси во облак, во околина составена од различни провајдери„ на м-р Мерита Каса Халили

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бетим Чичо
  Локација: Тетово
  Сала: Skopje premises
 • 27 септември

  09:00
  Магистерска теза
  Донике Маџарај

  Имплементација на диференцирана настава во настава со млади ученици и влијанието на истата на совладуването на англискиот јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 24 септември

  14:00
  Докторска теза
  Елва Лека

  Употреба на блокчејн технологија и паметни договори за управување со интелектуална сопственост и податоци на универзитетите

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Бесник Сељими
  Локација: Тетово
  Сала: LH3
 • 23 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Арта Деари Хасани

  Повторување на кривичната постапка заради нови факти и нови докази во РСМ во периодот 2005-2010 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 23 септември

  10:00
  Докторска теза
  Блерина Селманај

  Влијанието на државата врз намалувањето на економските нееднаквости врз земјите на транзиција особено во Република Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Насир Селими
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 22 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Флорије Муслиу

  Управување со училницата и мотивација на учениците за учење

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 21 септември

  15:00
  Магистерска теза
  Надире Жаку

  Легализацијата на марихуаната нов предизвик за Северна Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 21 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Алије Ибрахими Џелили

  Извршување kaзнa затвор во РCМ, со посебен осврт кон Затворот во Идризово, за периодот 2015-2020 година

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Ведије Раткоцери
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 21 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Валбона Хаџиу Јашари

  Улогата на човечките ресурси во управувањето со банкарството: Случај на НЛБ-Приштина

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 21 септември

  10:30
  Магистерска теза
  Ера Балиу

  Мотивација и ангажирање на учениците во онлајн часови во јавните училишта во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 17 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Елена Тулевска

  Анализа на финансиското работење на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија во насока на подобра ефикасност на здравствениот систем

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 17 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Леонора Велиу Фејзулаху

  Интертекстуалност во книжевните дела на Фан Ноли

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Доц. д-р Мерал Шехаби
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 17 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Бехаре Ќерими

  Улогата на ISO стандардите во Универзитетски перформанси-случајот на ЈИЕУ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Селајдин Абдули
  Локација: Skopje
  Сала: 2.13
 • 17 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Егеста Лута

  Училишно раководство и создавање клима за квалитетна работа на наставниците во основните училишта во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арафат Шабани
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.09)
 • 17 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Сами Шамоли

  Импликациите од влијанието на мајчиниот јазик при совладување на вештините за пишување кај младите ученици

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 16 септември

  14:00
  Магистерска теза
  Фиснике Плана

  Важноста и улогата на информатичката технологија во меѓународната комуникација - случајот на косовската дипломатија

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Замир Дика
  Локација: Skopje
  Сала: Skopje Campus (2.09)
 • 16 септември

  12:00
  Магистерска теза
  Надежда Ристевска

  Влијанието на автентични материјали на онлајн часови по англиски јазик во средните училишта во Гостивар

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC Room/ LCC
 • 16 септември

  11:00
  Магистерска теза
  Џемаил Лимани

  Имплементација на меѓународни стандарди за финансиско известување со посебен акцент на „МСФИ-16“ и влијанието врз финансискиот резултат на АД. УНИКА Скопје

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 14 септември

  15:00
  Магистерска теза
  Шасине Османи

  Улогата на полицијата во заштитата на жртвите од семејно насилство

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Исмаил Зеjнели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 10 септември

  10:00
  Магистерска теза
  Елион Рамадани

  Ниво на задоволство на клиентите за услугата 4G во регионот на Приштина, Република Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Теута Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 03 септември

  14:00
  Докторска теза
  Шаноела Зацо

  Правни компоненти на договор за потрошувачи во Косово и Европска легислација

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: LH4

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+