Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 29 декември

  17:00
  Докторска теза
  м-р Арта Винца

  Истражување на улогата и ставовите на наставниците кон англискиот јазик за специјални намени- Студија на случај спроведена во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: 2.09 Skopje Campus
 • 29 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Зимиле Исмаили

  ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ФАКТОРИ​ТЕ на ​ОДРЖЛИВ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: СЛУЧАЈ​ОТ​ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,​ ​ЗА ПЕРИОДОТ 2006-2016​

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101-02
 • 29 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Марија Степаноска

  СУПЕРВИЗОРСКИ НАДЗОР НА БАНКИТЕ – ПРЕДУСЛОВ ЗА ЕФИКАСЕН И СТАБИЛЕН БАНКАРСКИ СИСТЕМ

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф.др Миролуб Шукаров
  Локација: Skopje
  Сала: 2.05
 • 29 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Ваљон Фејзулаху

  Улогата на презентацијата и предавањето на вокабуларот на млади ученици

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 29 декември

  12:00
  Магистерска теза
  Дритон Рамадани

  Ефективни начини за изучување вокабулар во основното училиште Хасан Приштина во Годанц, општина Штиме

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 28 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Јасмина Радонќич

  Управување со финансиските ризици во банки-Студија на случај на Народната Банка на Република Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Skopje
  Сала: 2.10
 • 28 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Рејхан Садики

  “Митот и реалноста во романите на Исмаил Кадаре: Lulet e ftohta të marsit dhe Krushqit janë të ngrirë”

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 28 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Армонт Шаини

  Условната осуда во Основниот суд Дебар за периодот 2008-2014

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Лулјета Деари

  Оптимизирање на бизнец процесите преку SAP HCM имплементација

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Мајлинда Фетаји
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 26 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Маргарита Брдаска

  Системи на управување на банките со посебен осврт во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 26 декември

  09:00
  Магистерска теза
  Валмир Чиче

  Анализа на бизнис процеси во здравствените информатички системи

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Доц. д-р Висар Шеху
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 23 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Добрила Билбиловска Томоска

  Базел 3 стандарди – Неопходните решенија за капиталот и ликвидноста и негова имплементација во управувањето со капиталот на банките во Р.М.

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101.05
 • 22 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Линдита Цека

  Отворање на наследство во подрачјето на Основниот суд во Тетово за период од 2007-2012

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Абдула Алиу
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 22 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Фјола Хоџа

  "Надомест на штета во трудово-правните односи"

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 22 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Фатмир Сабриу

  Граѓанско-правна одговорност за штетата предизвикана од здравствените работници и здравствените институции

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 22 декември

  13:00
  Докторска теза
  Линдита Небиу - Хусени

  Интегрирана рамка за концептуално моделирање

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Замир Дика
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 21 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Патриот Халити

  Споредба на перцепциите за интерактивните задачи меѓу професорите и студентите при изучување на англискиот како странски јазик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 20 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Фатлуме Шеху

  Mаркетинг микс стратегиите фактор за развој на приватните бизниси во Косово - Студија на случај "Деволи компани"

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 20 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Арбен Фека

  Правниот промет на правата од индустриска сопственост во Косово од 2010 година наваму

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 19 декември

  13:00
  Магистерска теза
  Горан Анастасиески

  Ликвидноста на банкарскиот систем - Случајот на Република Македонија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Доц. д-р Хирије Абази-Алили
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 18 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Шпенд Селмани

  Заштитата на човековите права и слободи како функција на кривичното право

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Беса Арифи
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 18 декември

  13:30
  Магистерска теза
  Виган Гацафери

  Влијанието на странските директни инвестиции и трговскиот биланс врз економскиот раст: Случајот на Република Косово

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Неџби Весели
  Локација: Тетово
  Сала: 101-02
 • 15 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Мартина Грашеска

  Комуникацијата- важен фактор во лидерството

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Лилјана Силјановска
  Локација: Тетово
  Сала: Skopje Campus
 • 15 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Севим Мустафа

  "Заштитата на правото на сопственост во правниот систем на Република Македонија"

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Доц. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 14 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Доника Бакиу

  Микротопонимите во Тетовските планински села: Гајре, Шипковицa, Лисец и Вешала

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Мустафа Ибрахими
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 13 декември

  14:00
  Магистерска теза
  Фламур Зибери

  Одговорноста на нотарот во компаративното право и во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 11 декември

  13:00
  Докторска теза
  Доник Салова

  Албанска национална политика за градење идентитет

  Факултет: Факултетот за јавна администрација и политички науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 11 декември

  11:00
  Магистерска теза
  Матјана Беќири

  Поддршка на граѓанското општество преку ИПА II: извештај - напредок на Европската комисија за Македонија

  Факултет: Факултетот за јавна администрација и политички науки
  Ментор: Проф. д-р Абдула Азизи
  Локација: Тетово
  Сала: 815.01
 • 07 декември

  10:00
  Магистерска теза
  Фортеса Кучи

  Важноста и мотивациското влијание на јазичните игри при изучувањето на англискиот вокабулар кај учениците од 5то одделение: студија на случај од основните училишта 7 Март и Дитуриа од Сухарека

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 06 декември

  15:00
  Магистерска теза
  Фатлуме Мехмети

  Постака за реализација на правата пред ЕСЧП и мерките за извршување на одлуките во РМ во период 2010-2014

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+