Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Архива на јавни одбрани

 • 18 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Џејлан Демири

  Разлики во управувањето со формалните и неформалните бизниси, компаративна анализа. Случајот на Полог

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шпреса Сула
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 17 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Лаура Лачи

  Процес на организација на надворешна политика и Косовска Дипломација од оформувањето на државноста

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ветон Латифи
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 16 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бајрам Којунџу

  Зголемување на мотивацијата при учење компјутерско програмирање користејќи модел на инструкции/предавање базирано на роботика во средните училиштата во Македонија

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Мајлинда Фетаји
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 15 јули

  13:00
  Докторска теза
  Бехије Ибрахими

  ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО РЕГИОНОТ НА ГОРА (КОСОВО, МАКЕДОНИЈА, АЛБАНИЈА)

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р. Илиа Кристо
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 15 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Изаим Халили

  Надомест на нематеријална штета во Република Македонија со посебен осврт во територијата на Основен Суд Скопје II - Скопје, од 2015 до денес

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Аднан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 814.02
 • 15 јули

  12:00
  Докторска теза
  м-р Ељвира Кица

  Перцепциите за брак и социјалните можности во романите „Ема“ и „Гордост и предрасуди“ од Џејн Остин

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Ендру Годспид
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 15 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Арјета Идризи-Бегзати

  Законска рамка за запишување на недвижностите во Република Македонија

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Емине Зендели
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 12 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Абдурахман Салоски

  Исламскиот менаџмент, неговото значење и примена во исламското банкарство во земјите од Блискиот исток

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 11 јули

  14:00
  Докторска теза
  Авни Арифи

  ПАЗАРОТ НА ТРУД ЗА МЛАДИ ВО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ - МАКРО И МИКРО АНАЛИЗА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Stefan Qirici
  Локација: Тетово
  Сала: LH4
 • 11 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Мубарек Селими

  Предвидување на цената на акциите врз основа на финансиски вести

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Адриан Бесими
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 11 јули

  12:00
  Докторска теза
  М-р Алма Лама

  Ефектот на инклузивното образование кај учениците со специфични тешкотии во учењето и наставната методологија во Косово

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Агим Пошка
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Мертцан Şимşир

  Улогата на туризмот во турската економија

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Тетово
  Сала: 101.02
 • 11 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Бесиан Селмани

  Владина и општинска политика за поддршка на претприемништвото и бизнисите во Косово, студија на случај Општина Гњилане

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шпреса Сула
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 11 јули

  12:00
  Магистерска теза
  Валмире Мехмети Кастрати

  Користење на социјални мрежи од страна на учениците во средните училишта, позитивни и негативни ефекти

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Ментор Хамити
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 11 јули

  11:00
  Магистерска теза
  Илир Бектеши

  Подучување на англиски на млади ученици преку интегриран метод на вештини - Една студија спроведена во основните училишта во Приштина

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 11 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Раифцан Şимşир

  Практиките на одржливост на хотелите во Турција: Истражување во Измир и Кушадаси

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Шенај Хаџимустафа
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 11 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Енис Лимани

  Анализа на големи податоци и нивното влијание врз донесувањето на бизнис одлуки

  Факултет: Факултетот за современи науки и технологии
  Ментор: Проф. д-р Џемал Зенуни
  Локација: Тетово
  Сала: 813.02
 • 10 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Блеран Ибраими

  ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈАВНОТО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ,, ТЕТОВО,,ПЕРИОД 2010-2018

  Факултет: Факултетот за бизнис и економија
  Ментор: Проф. д-р Руфи Османи
  Локација: Тетово
  Сала: 101.01
 • 09 јули

  15:00
  Магистерска теза
  Агрон Мурати

  Испитување на мислењата на професорите и студентите во врска со предавање граматика - Cтудија од средните училишта во Урошевац

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Брикена Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 09 јули

  14:00
  Магистерска теза
  Греса Аземи

  Ефектите од користењето на реални објекти при изучувањето на англискиот како втор јазик – студија на случај од основното училиште ‘Андон Зако Чајупи’ во Митровица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC
 • 09 јули

  13:00
  Докторска теза
  Филип Кокотович

  Анализирање на структурните политички абнормалности на земјите-членки на Европската унија предизвикани од глобалната економска криза во 2008 година

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Елена Андреевска
  Локација: Skopje
  Сала: LH
 • 09 јули

  13:00
  Магистерска теза
  Елведина Исмајли

  Грешки и корекција на грешки во пишување при изучување на странски јазик– случај на ученици од петто одделение во основното училиште Еќрем Чабеј во Митровица

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Вероника Карева
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 09 јули

  11:00
  Докторска теза
  Али Хајро

  Профил на лидер и лидерство

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Елена Андреевска
  Локација: Skopje
  Сала: LH
 • 09 јули

  10:00
  Магистерска теза
  Бесим Муслиу

  Империјалната толеранција и мултикултурализмот, пример Милет систем

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Али Пајазити
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 09 јули

  10:00
  Докторска теза
  Исуф Јахмуратај

  Правниот систем на Косово со посебен акцент на законодавството на граѓанското право и дејствијата на нивните реформирање

  Факултет: Правен факултет
  Ментор: Проф. д-р Alba Dumi
  Локација: Тетово
  Сала: 814.01
 • 08 јули

  15:00
  Докторска теза
  Албулена Лала -Зечири

  Улогата на директорот на училиштето во менаџирање на перформанcата на јавните училишта на Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Хасан Јашари
  Локација: Тетово
  Сала: 302.10
 • 08 јули

  14:00
  Докторска теза
  М-р Венера Луњи

  Морфолошки, синтактички и семантички аспекти на придавкитe: Споредба помеѓу преводoт на aлбанcки и оригиналниот тeкcт на англиски jaзик

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Арта Тоци
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 08 јули

  12:00
  Докторска теза
  Лирие Алиу

  Етика во социјалните медиуми - случајот на Косово

  Факултет: Факултет за Современи Општествени Науки
  Ментор: Проф. д-р Етем Азири
  Локација: Тетово
  Сала: Lh3
 • 08 јули

  12:00
  Докторска теза
  M-р Мелиза Красниќи

  Литерaтурното и епистoлрното дело на Мусинe Кoкалари

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Хамит Џафери
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05
 • 08 јули

  10:00
  Докторска теза
  M-р Ваљдет Хисенај

  Cоциоономастика на Печ

  Факултет: Факултетот за јазици, култури и комуникација
  Ментор: Проф. д-р Зеќир Кадриу
  Локација: Тетово
  Сала: ISC-Room LC 1001.05

Search by

Факултет
Cycle
Локација
Google+