Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 17 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Alma Kaleci

  FAKTORËT QË NDIKOJNË NË ZHVILLIMIN E BIZNESEVE TË VOGLA NË KOMUNËN E STRUGËS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 17 maj

  10:00
  Tezë doktorature
  Kosovare Ukshini

  Kontributi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në rritjen e punësimit në Kosovë – Politikat mbështetëse dhe efektet

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 16 maj

  13:00
  Tezë magjistrature
  Goran Kiprijanovski

  Roli i liderëve në motivimin e të punësuarve në ndërmarrjet në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.10
 • 16 maj

  10:30
  Tezë magjistrature
  Gëzim Aliti

  Burimet e hetimit të krimit kompjuterik dhe parandalimi i tij në faza të hershme.

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 09 maj

  15:30
  Tezë magjistrature
  Muhamet Ismaili

  Fshehja e tatimit si vepër penale kundë financave publike në RM, me thks të veçantë në praktikën e Gjykatës Themelore në Tetovë (2008-2014)

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 maj

  15:00
  Tezë magjistrature
  Qëndrim Zeneli

  Kriminaliteti ekonomik, aspekte krahasuese, me vështrim të posacëm në Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 09 maj

  14:30
  Tezë magjistrature
  Armend Iljazi

  Kundëregzaminimi sipas Ligjit të ri të Procedurës Penale në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 06 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Hava Abazi

  Krimet e luftës në territorin e RM-së gjatë konfliktit të armatosur të vitit 2001

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 02 maj

  14:30
  Tezë magjistrature
  Sara Ahmeti

  Veprat penale të vjedhjes në territorin e Gjykatës Themelore në Gjilan- dega Viti gjatë periudhës 2015-2018

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 02 maj

  14:00
  Tezë magjistrature
  Agnesa Beka

  Format dhe shkaqet e korrupsionit ne Kosovë gjatë periudhës 2012-2017

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 24 prill

  16:00
  Tezë magjistrature
  Besa Ramadani

  Roli i modeleve të Kontrollit të Cilësisë në performancën e përgjithshme dhe financiare të institucioneve shëndetësore: krijimi i një modeli konceptual për Maqedoninë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Sadudin Ibraimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 24 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Zekije Azizi

  Modelet e parashikimit të bankrotit: Një evidencë empirike për firmat e listuara në bursën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Fitim Deari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 22 prill

  14:30
  Tezë magjistrature
  Sara Muça

  Ndikimi i modeleve tradicionale të shpërndarjes së pasurisë familjare në trashëgiminë e bizneseve familjare dhe ndikimi në performacën e tyre

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 22 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Merita Ajruli

  Cilësia e shërbimeve bankare faktor i rritjes së satisfakcionit të klientëve: Rasti i Bankës Ekonomike

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 15 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ajlin Saiti

  Roli i përthithjes së fondeve IPA në zhvillimin e institucioneve në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 12 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Arta Beluli

  Ndikimi i feedback-ut në zhvillimin e aftësive të të shkruarit – një studim nga shkolla fillore ‘Selami Hallaci’ në Gjilan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 12 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Albulenë Xhaferi

  Efektiviteti i përdorimit të lojërave gjuhësore për të zvogëluar ankthin e komunikimit verbal të nxënësve në klasë" - rast studimi nga shkolla fillore “Gjon Sereci’ në Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 11 prill

  12:00
  Tezë magjistrature
  Harbin Iljazi

  Diskriminimi në bazë të përkatësisë etnike të kandidatëve gjatë procedurës së punësimit dhe të punësuarve gjatë mardhënies së punës në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Sami Mehmeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 08 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arlind Qamili

  Dimenzioni politik dhe ekonomik i procesit të decentralizimit në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 05 prill

  16:00
  Tezë magjistrature
  Diana Ibraimi

  Teknikat të cilat përdoren në monitorimin e studentëve në klasë: Një studim rasti në Preshevë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 05 prill

  15:00
  Tezë magjistrature
  Qëndresa Shaipi

  Qëndrimet e mësimdhënësve ndaj integrimit të teknologjisë në mësimdhënien e anglishtes si gjuhë e huaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 04 prill

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ulifet Plava Saiti

  Roli i drejtorit në zbatimin e metodave bashkëkohore në mësimdhënie te shkollat fillore në Tetovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 04 prill

  13:00
  Tezë magjistrature
  Elmaze Çitaku

  Strategjitë e menaxhimit të klasave prej 1-5 në shkollat fillore të komunës së Mitrovicës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 03 prill

  16:00
  Tezë magjistrature
  Mimoza Musliu

  Aplikimi i parimeve të Projekt Menaxhmentit në procesin e menaxhimit të ofertave

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 25 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Vedije Ziberi

  Ndikimi i korrupsionit në Zhvillimin ekonomike. Studim rasti: Vendet në trazicion

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Selajdin Abduli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 22 mars

  15:00
  Tezë magjistrature
  Blerina Arifi

  Psikologjia e mësimdhënies ndëraktive të gjuhës angleze për nxënësit e shkollës ‘Gjon Sereçi’ në Ferizaj

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arafat Shabani
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 22 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Dushica Gorgevska

  Forcimi i besimit midis policisë dhe publikut në një epokë të rritjes së transparencës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 21 mars

  12:30
  Tezë magjistrature
  Elzana Mustafi

  Veprat penale që rrezikojnë sigurinë e Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 21 mars

  12:00
  Tezë magjistrature
  Zagorka Boçvarova

  Shtëpitë e verdha në Ballkan-trafikimi i organeve dhe i indeve njerëzore

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 19 mars

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arbër Alija

  Konfiskimi i dobisë pasurore të fituar me vepër penale – aspekte krahasimore Republika e Maqedonisë me Republikën e Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+