Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 29 dhjetor

  17:00
  Tezë doktorature
  Mr. Arta Vinca

  Hulumtimi i rolit të mësimdhënësve dhe qëndrimet e tyre ndaj anglishtes për qëllime specifike – Një studim rasti në arsimin e lartë në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 2.09 Skopje Campus
 • 29 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Zimile Ismaili

  IDENTIFIKIMI I FAKTORËVE PËRCAKTUES TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM EKONOMIK: RASTI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË, PËR PERIUDHËN 2006-2016

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101-02
 • 29 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Marija Stepanoska

  MBIKËQYRJA SUPERVIZORE E BANKAVE - PARAKUSHT PËR SISTEM BANKAR STABIL DHE EFIKAS

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof.dr Mirolub Shukarov
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.05
 • 29 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Valon Fejzullahu

  Rëndësia e prenzentimit dhe mësimdhënies së leksikut tek grupmoshat e reja

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 29 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Driton Ramadani

  Mënyrat efektive për të mësuar fjalorin në shkollën fillore “Hasan Prishtina” në Godanc, komuna e Shtimes

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 28 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Jasmina Radonçiq

  Menaxhimi i Rrezikut Financiar në banka - Rast studimor i Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.10
 • 28 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Rejhan Sadiki

  “Miti dhe realiteti në romanet e Ismail Kadaresë: Lulet e ftohta të marsit dhe Krushqit janë të ngrirë”

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 28 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Armont Shaini

  Dënimi me kusht në Gjykatën Themelore të Dibrës për periudhën 2008-2014

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Luljeta Deari

  Optimizimi I bisnes proceseve me anë të SAP HCM implementimit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Majlinda Fetaji
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 26 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Margarita Brdeska

  Sistemet e menaxhimit të bankave me theks të veçantë në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 dhjetor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Valmir Cice

  Analiza e biznes proceseve në sistemet e informacionit në shëndetësi

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Doc. Dr. Visar Shehu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.02
 • 23 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Dobrilla Billbillovska Tomoska

  Standardet e Bazelit 3 - Zgjidhjet e domosdoshme për kapitalin dhe likuiditetin dhe zbatimi i tij në menaxhimin e kapitalit të bankave në R.M.

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.05
 • 22 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Lindita Ceka

  Hapja e trashëgimisë në rrethin e Gjykatës Themelore të Tetovës për perriudhën e viteve 2007-2012

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fjolla Hoxha

  “Kompensimi i dëmit në marrëdhëniet juridike të punës”

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Fatmir Sabriu

  Përgjegjësia juridiko-civile për dëmin e shkaktuar nga punëtorët shëndetësor dhe institucionet shëndetësore

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 22 dhjetor

  13:00
  Tezë doktorature
  Lindita Nebiu - Hyseni

  Kornizë e integruar për modelizim konceptual

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zamir Dika
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH4
 • 21 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Patriot Haliti

  Një krahasim i perceptimeve të mësuesve dhe nxënësve të gjuhës angleze si gjuhë e huaj ndaj detyrave interaktive në klasë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 20 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Fatlume Shehu

  Strategjitë e marketing miksit faktor i zhvillimit të bizneseve private në Kosovë - Rasti i studimit “Devolli Company”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 20 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arben Feka

  Qarkullimi juridik i të drejtave të pronësisë industriale në Republikën e Kosovës nga viti 2010 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 19 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Goran Anastasieski

  Likuiditeti i sistemit bankаr – Rasti i Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 18 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Shpend Selmani

  Mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut si funskion i të drejtës penale

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 18 dhjetor

  13:30
  Tezë magjistrature
  Vigan Gacaferi

  Ndikimi i investimeve të huaja direkte dhe bilancit tregtar në rritjen ekonomike: Rasti i Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Nexhbi Veseli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101-02
 • 15 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Martina Grasheska

  Komunikimi- faktor i rëndësishëm në udhëheqje

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Liljana Siljanovska
  Vendi: Tetovë
  Salla: Skopje Campus
 • 15 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Sevim Mustafa

  “Mbrojtja e së drejtës së pronësisë në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë"

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 14 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Donika Bakiu

  Mikrotoponimet e fshatrave të Malësisë së Tetovës; Gajre, Shipkovicë, Lisec dhe Veshallë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 13 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Flamur Ziberi

  Përgjegjësia e noterit në të drejtën komperative dhe në RM

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 11 dhjetor

  13:00
  Tezë doktorature
  Donik Sallova

  Politika e Ndertimit te identitetit kombetar shqiptar

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Hasan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 11 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Matjana Beqiri

  Mbeshtetja e shoqerise civile permes IPA II: raport -progreset e komisionit Evropian per Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 815.01
 • 07 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Fortesa Kuci

  Rëndësia dhe ndikimi motivues i aplikimit të lojërave gjuhësore në të mësuarin e fjalorit të gjuhës angleze tek nxënësit e klasës së pestë: studim nga shkollat fillore “7 Marsi” dhe “Dituria” në Suharekë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 06 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Fatlume Mehmeti

  Procedurat e realizimit të të drejtave para GJEDNJ dhe masat per përmbarimin e vendimeve të saja në RM në periudhën kohore 2010-2014

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+