Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 14 nëntor

  09:00
  Tezë doktorature
  Mr. Emin Idrizi

  Korpuset elektronike dhe nxënia e fjalëve - përdorimi i korpuseve në përmirësimin e nxënies së fjalëve dhe në shtimin e autonomisë tek studentët në mjediset akademike

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 13 nëntor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Hava Alili

  Analiza e procesit të menaxhimit të koncesioneve të lëndëve minerale në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.06
 • 10 nëntor

  08:00
  Tezë magjistrature
  Arian Jusufi

  Profitabiliteti kundrejt likuiditetit: Rasti i kompanive të listuara në Bursën e Maqedonisë për periudhën 2014-2017

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Fitim Deari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 09 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Hireme Useini

  Rëndësia e njohurive pedagogjike e mësuesve dhe ndikimi i metodave të tyre të mësimdhënies që ndikojnë në të mësuarit e nxënësve - Një studim i kryer në shkollat e mesme të Tetovës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 08 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Shefka Rexhepi

  Poezia e Fan Stilian Nolit

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 07 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Enis Retkoceri

  Faktorët kryesor që ndikojnë te kompanitë në Kosovë në përzgjedhjen midis angazhimit të agjencive të marketingut apo ndërtimit të një ekipi të brendshëm të marketingut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 07 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Anesa Jonuzoska

  INVOLVIMI E ANËTARËVE TË FAMILJES NË MENAXHIMIN E BIZNESIT: ROLET, TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË (Studim rasti)

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 07 nëntor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Yvesa Jusaj

  Ndikimi i promocionit në përzgjedhjen e institucioneve private të Arsimit të Lartë në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.05
 • 01 nëntor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Enkel Rexhepi

  Zakonet e fejesës, martesës dhe dasmave në rrethin e Preshevës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Hamit Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 01 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ainhoa Feal Navas

  Alfabeti i Vithkuqit. Analiza ndërfushore

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 31 tetor

  15:30
  Tezë magjistrature
  Arjan Tome

  "Ndikimi i krizës financiare në industrinë e lehtë me theks në sektorin e fasonit”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Sadudin Ibraimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.02
 • 30 tetor

  16:30
  Tezë magjistrature
  Kujtesa Reçi

  Mësimdhënia e Gjuhës Angleze si gjuhë e huaj në klasa të kombinuara në shkollat fillore në komunën e Strugës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 26 tetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Berat Neziri

  Aspektet kriminologjike dhe kriminalistike të vjedhjeve me forcë në RM në periudhën 2010-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 24 tetor

  15:30
  Tezë magjistrature
  Mergime Bytyçi Asllani

  Analize krahsuese midis metodës se mësimdhënies së gjuhës nëpërmjet komunikimit (CLT) dhe metodën e Përkthimit të Gramatikës (GTM) - Rast studimi in sistemin arsimor fillor në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 24 tetor

  14:30
  Tezë magjistrature
  Mustafë Asllani

  Huazimet nga Gjuha Angleze të ndikuara nga teknologjia dhe mediat sociale - Rast studimi: Shkolla e mesme Frang Bardhi - Mitrovicë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 19 tetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Sibel Rashit

  Pozita juridiko-trashëgimore e bashkëshortëve martesorë dhe jashtëmartesorë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Doc. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 18 tetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Eremira Balaj

  Shkelja e privatësisë në portalet elektronike, rast studimi portalet në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 18 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Vlora Destani

  Ndikimi i resurseve digjitale në mësimnxënien e matematikës

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Mentor Hamiti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 17 tetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Armir Rexhaj

  “Zbatimi i teknikave për trajnimin e të punësuarve te bizneset në regjionin e Gjakovës”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Brikend Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01
 • 16 tetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Gjilizare Veljiu

  “Matja e efektivitetit të performancës menaxheriale në bizneset në Republikën e Maqedonisë”

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Sadudin Ibraimi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.07
 • 15 tetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ajsere Kamberi

  Keshilli i Evropes dhe lufta antikorrupsion: Instrumente dhe raportet antikorrupsion ne AP te RM -se

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Abdulla Azizi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 15 tetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Sumejra Xhaferi

  Sfidat e decentralizimit në arsim: studim rasti Komuna e Gostivarit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 05 tetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Rrita Suli

  Pedagogjia gjuhësore e bazuar në detyrë: Promovimi i përdorimit efektiv të gjuhës për qëllime kumptimplote

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus
 • 04 tetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Mr. Sejdi Gashi

  Areali gjuhësor i Istogut me rrethinë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Mustafa Ibrahimi
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus
 • 03 tetor

  15:30
  Tezë doktorature
  Milaim Musliu

  Vlerësimi i gjendjes ekologjike dhe ndikimi antropogjen në rrjedhat ujore në bjeshkët e Karadakut bazuar në strukturën biocenotike të makrozoobentosit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Murtezan Ismaili
  Vendi: Tetovë
  Salla: Library Room
 • 02 tetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Laura Zekaj

  Përdorimi i teknologjisë në mësimdhënien e fjalorit: Studim në shkollën fillore “Abedin Rexha”- Skenderaj/Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 02 tetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Artan Memishi

  Mjetet juridike ne baze te Ligjit te Procedures Penale te Republikes se Maqedonise

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Besa Arifi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 02 tetor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Shkëndije Gucati

  Efektiviteti i përdorimit të materialeve audio vizuale brenda klasës me nxënësit e shkollave fillore për të mbështetur zhvillimin e shkathtësive gjuhësore/studim në shkollën fillore ‘Shaban Jashari’ Skënderaj/Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 28 shtator

  12:00
  Tezë magjistrature
  Feride Musliu

  Ritet e dasmës në rrethinën e Preshevës (Maxhere, Miratoc, Rainc)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Zeqir Kadriu
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 28 shtator

  12:00
  Tezë doktorature
  Mr. Teuta Agaj

  Funksionet emërore të fjalive të varura të shprehura me paskajore dhe përcjellore në gjuhën angleze dhe shqipe – Analizë Kontrastive

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof.dr. Vilma Tafani
  Vendi: Shkup
  Salla: Skopje Campus

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+