Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Arkivi i mbrojtjeve publike

 • 28 dhjetor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Elena Daskalova

  Dallimet ligjore ndërkombëtare ndërmjet trafikimit me njerëz dhe kontrabandimit të migrantëve

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Assoc. Prof. Dr. Bistra Netkova
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 28 dhjetor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Sumejra Xhaferi

  Sfidat e decentralizimit në arsim: studim rasti Komuna e Gostivarit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Memet Memeti
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 26 dhjetor

  14:00
  Tezë doktorature
  Albana Pasjaqa

  Mbrojtja juridike e investimeve të huaja direkte, me theks të veçantë Kosovën dhe Shqipërinë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Alba Dumi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 26 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Edita Rahimi

  Ndikimi i satisfaskionit nga puna në përkushtimin organizativ - Rasti në kompanitë në regjionin e Pollogut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Jusuf Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 26 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Rilinda Rahimi

  Faktorët e jashtëm dhe të brendshëm që ndikojnë në zhvillimin e NVM-ve

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: LH3
 • 24 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Sherif Dauti

  Kriza politike gjatë procesit të tranzicionit në Maqedoni

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Jonuz Abdullai
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 24 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Fisnik Jusufi

  Servitutet sendore në sistemin juridik të Republikës së Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 21 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Arta Miftari

  Roli i inovacioneve në sipërmarësinë e korporatave në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi
  Vendi: Shkup
  Salla: 2.04
 • 21 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Besnik Baftiu

  Ekzekutimi i dënimit me burgim ndaj të miturve sipas të drejtës pozitive të Republikës së Kosovës

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 21 dhjetor

  10:00
  Tezë doktorature
  Rushan Ceka

  Monitorimi i cilësisë së ajrit nga ndotja urbane në komunën e Prishtinës në funksion të shëndetit publik

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Mile Srbinovsli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813
 • 21 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Narcise Ibrahimi

  Bankat kujdestare: si behet zgjedhja e tyre nga ana e institucioneve financiare

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili
  Vendi: Tetovë
  Salla: BDC
 • 19 dhjetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Nora Maloku

  Të drejtat e fëmijëve në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 17 dhjetor

  15:00
  Tezë doktorature
  Laura Naka Mr.

  Sfidat e udhëzimeve të diferencuara/ndryshuara në procesin e të mësuarit të Gjuhës Angleze si gjuhë e huaj (Rast studimi me studentët e klasave të përziera të Fakultetit të Filologjisë dhe Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Gjakovës “Fehmi Agani”)

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 17 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Arta Aliu

  Si të zhvillojmë shkathtësitë e të menduarit kritiк te nxënësit përmes të shkruarit në gjuhën angleze si gjuhë e huaj: studim nga shkollat e mesme si gjimnazi “Ulpiana” dhe shkolla profesionale “Adem Gllavica” në Lipjan

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Veronika Kareva
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 17 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Arbenita Jupolli

  Marrdheniet diplomatike konsullore mes Kosoves dhe Shqiperis ne sferen e se drejtes pasurre dhe te drejtes se autorit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Zemri Elezi
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 dhjetor

  11:00
  Tezë magjistrature
  Leonora Mustafi

  Pozita juridiko-pasurore e gruas pas shkurorëzimit të martesës- aspekte komparative

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Emine Zendeli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 14 dhjetor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Edona Agusholli

  Nxitja e vetëbesimit të studentëve në të folurit e gjuhës angleze - rast studimi në shkollën e mesme “Bedri Pejani” në Pejë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC Faculty Building
 • 13 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Irfan Rahimi

  Krijimi i një aplikacioni hipermedial për mësim dhe vlerësim, Rast studimi: Aplikacion për “Informatika” për vitin e parë të shkollave të mesme

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Azir Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.01
 • 13 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Ersin Daut

  Ndikimi i frekuencës së përditësimit të aplikacioneve në përvojën e përdoruesit

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Azir Aliu
  Vendi: Tetovë
  Salla: 813.01
 • 12 dhjetor

  14:00
  Tezë magjistrature
  Ejup Abdullahi

  Sfidat, problemet dhe perspektivat e financimit të bizneseve të vogla në Rajonin e Karadakut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Veland Ramadani
  Vendi: Shkup
  Salla: LH
 • 12 dhjetor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Vjollca Zendeli

  Efektet juridike që shkaktohen nga vonesa e debitorit në Maqedoni me theks të veçantë në territorin e Gjykatës Themelore në Gostivar nga viti 2015 e këndej

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Adnan Jashari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 04 dhjetor

  13:00
  Tezë doktorature
  Besnik Murati

  Shtetformimi i Kosovës në aspektin e legjitimitetit ndërkombëtar dhe diplomacisë preventive

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 29 nëntor

  10:00
  Tezë magjistrature
  Berat Ademi

  Roli i menaxhimit të cilësisë në përmirësimin e performancës së organizatës - rast studimor kompanitë e rajonit të Pollogut

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Izet Zeqiri
  Vendi: Tetovë
  Salla: FBE nr.12
 • 28 nëntor

  12:00
  Tezë magjistrature
  Taip Rushiti

  Cënimi i fshehtësisë së votimit

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Ismail Zejneli
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.01
 • 27 nëntor

  13:00
  Tezë magjistrature
  Faton Hajdini

  Leksiku i përdorur në dokumente të shkruara nga Punonjësit Amerikanë në Kompanitë Amerikane në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Arta Toci
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 20 nëntor

  16:00
  Tezë magjistrature
  Dragana Vasilevska

  Komunikimi Publik i Kompanisë së Transportit Publik - Shkup, përmes mjeteve dhe teknologjisë moderne për kyçje me pasagjerët

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Liljana Siljanovska
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 19 nëntor

  11:00
  Tezë doktorature
  Dorentina Asani Havziji

  Sistemi Politik i Republikes se Maqedonis dhe kriza

  Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore
  Mentor: Prof. Dr. Etem Aziri
  Vendi: Tetovë
  Salla: 302.10
 • 14 nëntor

  09:00
  Tezë doktorature
  Mr. Emin Idrizi

  Korpuset elektronike dhe nxënia e fjalëve - përdorimi i korpuseve në përmirësimin e nxënies së fjalëve dhe në shtimin e autonomisë tek studentët në mjediset akademike

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Brikena Xhaferi
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 13 nëntor

  09:00
  Tezë magjistrature
  Hava Alili

  Analiza e procesit të menaxhimit të koncesioneve të lëndëve minerale në Republikën e Maqedonisë

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Prof. Dr. Rufi Osmani
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.06
 • 10 nëntor

  08:00
  Tezë magjistrature
  Arian Jusufi

  Profitabiliteti kundrejt likuiditetit: Rasti i kompanive të listuara në Bursën e Maqedonisë për periudhën 2014-2017

  Fakulteti: Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë
  Mentor: Doc. Dr. Fitim Deari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 101.01

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+