COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Jeton Shasivari

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : j.shasivari@seeu.edu.mk
Adresa : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë-Tetova-Tetovo
Telefoni : 00 389 44 356 121
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C2 - Proficient
Bosnian
C2 - Proficient
Croatian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Bulgarian
A2 - Elementary
Turkish
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Jun 2006 - Jul 2009: Doktor i shkencave të drejtësisë-Doctor of science in Law-Доктор по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Evropës Jug-Lindore-South East European University-JIEU, , Tetovë-Tetova-Тетово
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Procesi i zgjedhjeve si element thelbor i demokracisë përfaqësuese me vështrim të posaçëm në RM-The Election process as a key element of Representative Democracy with special emphasis on RM-Изборниот процес како основен елемент на претставничката демократија со посебен осврт во РМ"

 • Oct 2003 - Mar 2006: Magjistër i shkencave juridike-Master of Law sciences-Магистер по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Prishtinës-University of Pristina-Универзитет во Приштина, Prishtinë-Pristina-Приштина
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Reformat kushtetuese në gjyqësinë e Republikës së Maqedonisë-Constitutional judicial reforms in R. of Macedonia-Уставните реформи во судството на РМ"

Publikimet

 • Јетон ШАСИВАРИ. ТРИДЕЦЕНИСКА СТАТУС - КВО ПОЗИЦИЈА НА УСТАВНИОТ СУД. In ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 24, pp. 19-33. Здружение на граѓани Институт за човекови права Скопје, Skopje, 12 / 2021. ISBN ISSN 1857-7644. (Download)

 • Jeton SHASIVARI e të tjerë/Јетон ШАСИВАРИ и други. GJUHA SHQIPE PARA DHE PAS MIRATIMIT TË LIGJIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE TË VITIT 2019/АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ПРЕД И ПО УСВОЈУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ОД 2019 ГОДИНА. In Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së/Агенција за примена на јазикот на РСМ, pp. 186. Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së, Shkup/Скопје, 11 / 2021. ISBN 978-608-4915-06-5. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE FOUR MAIN CONSTITUTIONAL GAPS REGARDING THE PRESIDENTIAL VETO IN NORTH MACEDONIA AND THEIR FILLING IN THE LIGHT OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW. In Looking for New Paths in Comparative and International Law/Contributions to the Conference on Comparative and International Law International Conference June 25, 2021, Bucharest, pp. 12-28. ADJURIS – International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 9 / 2021. ISBN 978-606-95351-0-3. (Download)

 • Jeton SHASIVARI (Ed.). NORTH MACEDONIA LOOKING FOR THE “BEST ELECTORAL GEOGRAPHY” FOR THE PARLIAMENTARY ELECTIONS-CONTROVERSIES AND PERSPECTIVES. In Expanding Edges of Today's Administrative Law/Contributions to the 4th International Conference Contemporary Challenges in Administrative Law from an Interdisciplinary Perspective May 21, 2021, Bucharest, pp. 164-196. ADJURIS – International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 8 / 2021. ISBN 978-606-94978-9-0. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS OF JULY 15, 2020 IN NORTH MACEDONIA DURING COVID-19 - CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECTS. In The Second Online International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (OISCSLS '20):  RULE OF LAW, GOVERNANCE AND SOCIETY IN THE TIME OF PANDEMIC, pp. 45-80. SEEU, Skopje, 7 / 2021. (Download)

 • Visar MORINA; Florent MUÇAJ; Entela NIKAJ; Jeton SHASIVARI&Luz BALAJ. VETËQEVERISJA LOKALE: SHQYRTIME TEORIKE DHE KRAHASIMORE-LOCAL SELF-GOVERNMENT: THEORETICAL AND COMPARATIVE REVIEWS. Konrad Adenauer Stiftung, Pristina, Kosovo, 5 / 2021. ISBN 978-9951-8871-8. (Download)

 • HOTCHNER, Benjamin. Autocratic Influence in Democratic Transitions: How the Timing of Constitutional Reform Impacts Democratic Consolidation (Cited from my publication, p. 63). In Constitutional Law Commons and the Election Law Commons (Undergraduate Honors Theses). WILLIAM & MARY, Chartered 1693, Williamsburg, VA, USA, 5 / 2021. (Download)

 • Sylwia GÓRA. Separatisms in the Balkans (Cited from my publication pp. 37). In ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA/Pomeranian University in Słupsk/Institute of Security and Management. Poland, 1 / 2021. ISBN DOI:10.17951/k.2020. (Download)

 • Jeton SHASIVARI & Bekim NUHIJA. CHALLENGES OF CONSTITUTIONAL JUDICIAL CONTROL OF THE DELEGATED LEGISLATIVE POWER DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL STANDARDS: THE CASE OF NORTH MACEDONIA. In Juridical Tribune, Volume 10, Issue 3 (Indexed in: Clarivate Analytics (ex: Web of Science); Ebsco, etc), pp. 364-389. Law Department of the Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest-Romania, 12 / 2020. ISBN 2247-7195 / 2248-038. (Download)

 • Serap Yolcu Yavuz-Trakya Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nde Etnik Azınlık Olarak Romanlar (Romani People as an Ethnic Minority in the Republic of North Macedonia) (Cited from my publication). In Nationalism Studies, Ethnic Minorities Studies, Politics and Identity. Electronic Journal of Political Science Studies (EJPSS), 11 / 2020. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. FILLET E SË DREJTËS / INTRODUCTION TO LAW / 269p. / 21 cm/. Logos-A, Shkup, 10 / 2020. ISBN 978-9989-588-18-1. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. The Pardon Power of the President of North Macedonia, as an (un)limited Constitutional Right/Keynote Speaker/. In McLauchlan's North Macedonian Musings/USF St. Petersburg Constitution Day. University of South Florida st. Petersburg, USA , 9 / 2020. (Download)

 • Arianna PIACENTINI PhD / Eurac Research Bolzano Italy/. Ethnonationality’s Evolution in Bosnia Herzegovina and Macedonia (cited from my publication). Palgrave Macmillan, 5 / 2020. ISBN 978-3-030-39188-1. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. POTENTIAL VETTING OF JUDGES IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES. In 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL AND LEGAL SCIENCES (ICSLS’19)-"GOOD GOVERNANCE AND THE RULE OF LAW IN THE PERSPECTIVE OF EU INTEGRATION, pp. 69-91. SEEU, Skopje, 4 / 2020. ISBN 978-608-248-035-0. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. E DREJTA KUSHTETUESE/CONSTITUTIONAL LAW. In Botimi i dytë/Second Edition, pp. 459/21 cm/. FURKAN-ISM, Shkup, 2 / 2020. ISBN 978-6-08-216186-0. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. PËRMBAJTJA, PËRBËRJA DHE ASPEKTET JURIDIKE KRAHASUESE TË KUSHTETUTËS SË MEDINËS TË VITIT 622/СОДРЖИНА, СТРУКТУРА И СПОРЕДБЕНИ ПРАВНИ АСПЕКТИ НА УСТАВОТ НА МЕДИНА ОД 622 ГОДИНА. In International/Regional Scientific Journal "CENTRUM" , No. 12/2019, pp. 171-183. Center for Understanding and Institutional Cooperation, Skopje, 12 / 2019. ISBN ISSN: 1857-8640. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. PREAMBULA SI PJESË E STRUKTURËS SË KUSHTETUTËS: DEKLARATË SIMBOLIKE APO ENERGJI JETËSORE E KUPTIMIT TË KUSHTETUTËS/THE PREAMBLE AS PART OF THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTION: SYMBOLIC STATEMENT OR LIFEBLOOD ENERGY OF THE MEANING OF THE CONSTITUTION. In KAMBOVSKI LIBER AMICORUM-Студија во чест на седумдесет години од животот на Академик Владо Камбовски, pp. 341-356. Македонска Академија на Науките и Уметностите&Правен Факултет Јустинијан Први УКИМ, Skopje, 10 / 2019. ISBN 978-608-203-261-0. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF ADMINISTRATIVE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. In Tribuna Juridica/Juridical Tribune, Volume 9, Special Issue, October 2019-Indexed in: Clarivate Analytics (ex: Web of Science); Ebsco, etc., pp. 60-76. Law Department of the Bucharest Academy of Economic Studies, Bucharest-Romania, 10 / 2019. ISBN ISSN: 2247-7195. (Download)

 • Arianna PIACENTINI, PhD, (Citation from my publication-11). Trying to Fit In”: Multiethnic Parties, Ethno-Clientelism, and Power-Sharing in Bosnia and Herzegovina and Macedonia. In Nationalism and Ethnic Politics, Volume 25, 2019 - Issue 3, pp. 273-291. Taylor & Francis, Inc.,, Philadelphia, 8 / 2019. ISBN 1353-7113 . (Download)

 • Arianna Maria PIACENTINI, PhD (Citation from my Publication). State Ownership and “State-Sharing”: The Role of Collective Identities and the Sociopolitical Cleavage between Ethnic Macedonians and Ethnic Albanians in the Republic of North Macedonia. In Nationalities Papers. Cambridge University Press, UK, 5 / 2019. (Download)

 • Тихо Б. Џакић. ГАРАНТИЈЕ НЕЗАВИСНОСТИ СУДИЈА УСТАВНИХ СУДОВА/докторска дисертација (cited from my publication in: p. 166; p. 177; p. 290). In УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ-ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, 3 / 2019. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. RESTRICTED JUDICIAL ACTIVISM OF CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA REGARDING PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS. In ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol. 15, no. 1/2019, 31 March, pp. 200-213. Danubius University Press, Romania, 3 / 2019. ISBN ISSN: 2065-3891. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. ASPEKTET KUSHTETUESE TË INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË BASHKIMIN EVROPIAN-SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT/CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE INTEGRATION OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE EUROPEAN UNION-CHALLENGES AND PERSPECTIVES. In The International/Regional Scientific Journal "CENTRUM". No. 10, pp. 171-184. Center for Understanding and Institutional Cooperation, Skopje, 12 / 2018. ISBN 1857-8640. (Download)

 • Dr. Aranit Shkurti /College of Engineering and Technology, American University of the Middle East, Kuwait/. Energy Consumption Modeling in the Western Balkan Countries Using a Top-Down Approach/Citation from my publication: p. 37; p. 41/. In Academic Journal of Interdisciplinary Studies/Vol 7 No 3/, pp. 35-41. DE GRUYTER POLAND, Sapienza University, Italy, 11 / 2018. ISBN ISSN 2281-3993 . (Download)

 • Jeton SHASIVARI. CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: FICTION OR REALITY?. In INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION , pp. 1-21. Skopje, 9 / 2018. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE PARTY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2. (Indexed in databases: Web of Science, Elsevier, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, Clarivate Analytics).DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 467-474. STEF92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria., Bulgaria, 8 / 2018. ISBN 978-619-7408-62-1. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN APPLYING THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2. (Indexed in databases: Web of Science, Elsevier, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, Clarivate Analytics).DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 615-622. STEF92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria., Bulgaria, 8 / 2018. ISBN 978-619-7408-62-1. (Download)

 • Arsim BAJRAMI&Florent MUÇAJ (Fakulteti Juridik-Universiteti i Prishtinës). E DREJTA KUSHTETUESE (Citations from my Textbook-Constitutional Law (2015), pp. 32; 79; 87; 127; 134). Fokus Print, Prishtinë, 4 / 2018. ISBN 978-9951-00-229-5.

 • Jeton SHASIVARI. JUDICIAL PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE MISDEMEANOR DECISION ADOPTED BY MISDEMEANOR ORGAN IN REPUBLIC OF MACEDONIA-DILEMMAS AND CHALLENGES. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-19.03.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.1. (Indexed in databases: Web of Science, Elsevier, Springer, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, Clarivate Analytics).DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11, pp. 213-220. STEF92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria., Vienna-Austria, 3 / 2018. ISBN 978-619-7408-30-3. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE CONSTITUTION AND POLITICAL OPPOSITION IN REPUBLIC OF MACEDONIA-EXPECTATIONS AND DILEMMAS. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-19.03.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.1. (Indexed in databases: Web of Science, Elsevier, Springer, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, Clarivate Analytics).DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11, pp. 325-332. STEF92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria., Vienna-Austria, 3 / 2018. ISBN 978-619-7408-30-3. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL ROLE IN THE CONSTITUTIONAL AND POLITICAL SYSTEM-DILEMMAS AND CHALLENGES. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc), pp. 753-762. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL IMPLEMENTATION. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc), pp. 763-772. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2017. ISBN 978-619-7408-14-0. (Download)

 • Elena SPASOVSKA. THE ROLE OF WOMEN’S NON-GOVERNMENT ORGANISATIONS IN BUILDING PEACE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (Citations from my publication: pp. 23, 298). In A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy-School of Communication, International Studies and Languages University of South Australia. South Australia, 5 / 2017. (Download)

 • THOONEN-Tornic, Ana/PhD Thesis/. Access to constitutional courts: popular complaints in Croatia, Slovenia and Macedonia/Citation from my publication in pp.: 69, 173, 181, 214/. In University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich, pp. 317. University of Zurich, Faculty of Law, Zurich, 4 / 2017. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN VIEW OF ITS JUDICIAL PRACTICE. In SGEM 2017 International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 5. LAW-Day 2-29.03.2017). (Conference Proceedings Book 1 Modern Science Volume I) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc), pp. 485-492. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Vienna-HOFBURG Palace-Austria, 3 / 2017. ISBN 978-619-7105-93-3. (Download)

 • Viktor MILANOV (PhD Thesis) (Citations from my Publication in pp. 245, 247, 273, 335 and 337). Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei-International Legal and Political Aspects of the Macedonia's Conflicts. In DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA-FACULTY OF LAW-PhD School-UNIVERSITY OF DEBRECEN-HUNGARY. Debrecen-Hungary, 2 / 2017. (Download)

 • Serap Yolcu Yavuz-Trakya University. THE PERCEPTION OF ROMA PEOPLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (Cited from my publication pp. 489; 497). In International Conference on Social Sciences and Humanities Challenges: from Diversity to Synergy. International Balkan University Skopje, 11 / 2016. (Download)

 • Д-р. Марија РИСТЕСКА&М-р.Емил ШУРКОВ, Центар за истражување и креирање на политики. Трансформативната улога на Уставниот суд на Македонија (Citation from my publication pp. 24). Скопје, 10 / 2016. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE DISPUTE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PROSPECTS. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS. (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc)., pp. 677-684. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2016. ISBN 978-619-7105-73-5. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE JUDICIAL INDEPENDENCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) (Indexed in databases: Thomson Reuters, ISI Web of Knowledge, ISI Web of Science, Scopus, Elsevier products, CrossRef, ProQuest, EBSCOHost, MENDELEY, CITEULIKE, BRITISH LIBRARY, etc)., pp. 555-562. STEF92 TechnologyLtd, Sofia, Bulgaria, Albena Resort, Republic of Bulgaria, 8 / 2016. ISBN 978-619-7105-73-5. (Download)

 • Abdurrahman TEKİN. The Development Process of Human Rights from the Adoption of Charter of Alliance to the Constitutional Complaint in Turkish Constitutional System (Citation from my publication: pp. 122,143) . In Human Rights Review, Year:6, Issue: 11, June 2016. 6 / 2016. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. E DREJTA ADMINISTRATIVE (E DREJTA MATERIALE DHE PROCEDURALE), (Botimi i parë-366 faqe/24 cm)-ADMINISTRATIVE LAW (MATERIAL AND PROCEDURAL LAW), (First Edition-366 pages/24 cm). Furkan ISM, Shkup, 10 / 2015. ISBN 978-608-216-116-7. (Download)

 • Ристе ЗДРАВКОВ. Јавната свест во борбата против корупцијата (Магистерски труд) (cited from my Publication in pp. 28. In Правен факултет-Универзитет "Гоце Делчев"-Штип. Штип, 6 / 2015. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. The Constitutionalists Ideas of Magna Carta Libertatum between Seniority and Modernity. In International Scientific Conference: The Legacy of Magna Carta 1215 for the Western Balkans. SEEU Tetova, 6 / 2015.

 • Jeton SHASIVARI. Gjyqësia e Republikës së Maqedonisë gjatë periudhës së tranzicionit-Gjendja, sfidat dhe perspektiva-Judiciary of the Republic of Macedonia during the Transition Period-Situation, Challenges and Prospects. In The Fourth International Scientific Conference: Shteti, Shoqëria, e drejta: Shqiptarët 25 vjet nga ndryshimi i sistemeve-The State, Society and Law: Albanians 25 Years from the Change of Systems. Universiteti "Aleksandër Mojsiu", Fakulteti i shkencave politike-juridike, Durrës, Shqipëri, Durrës, Albania, 5 / 2015. ISBN 992841078-X. (Download)

 • Jeton SHASIVARI (Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Ebru KARAMAN). MAKEDONYA CUMHURİYETİ’NDE ANAYASA YARGISININ ELLİNCİ YILI DURUM VE BEKLENTİLER. In Türkiye Adalet Akademisi (Yayınlar)-Law Academy of Turkey (Publications). Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi Sayı 17, Ankara, Turkey, 4 / 2015. (Download)

 • Roska, VRGOVA (Researcher, University of the Basque Country). Census, Identity, and the Politics of Numbers: The Case of Macedonia . In Contemporary Southeastern Europe (Citation from my publication in p. 122), pp. 107-125. Graz, Austria, 2 / 2015. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. E DREJTA KUSHTETUESE-CONSTITUTIONAL LAW. In Libri I (Botimi i parë-464 faqe)-Book I (First Edition-464 pages). Furkan ISM Shkup, Shkup, 2 / 2015. ISBN 978-608-216-106-8. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. SHKRIMI DHE ARSYETIMI JURIDIK (Shembuj praktik dhe modele të shkrimeve juridike)-Dispencë (120 faqe)-LEGAL WRITING AND REASONING (Practical Examples and Models of Legal Writings)-Script (120 pages). 1 / 2015.

 • ANDEVA Marina-University American College-Skopje. Minorities in Coalition-Building: the Case of the Republic of Macedonia (Citation from my publication, pp. 19 and 26). In Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol 14, No 2, 2015, pp. 7-26. 2015. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. E DREJTA ADMINISTRATIVE (E DREJTA MATERIALE DHE PROCEDURALE)-Ligjërata të autorizuara-(Dispencë-350 faqe)-ADMINISTRATIVE LAW (MATERIAL AND PROCEDURAL LAW)-Authorized Lectures (Script-350 pages). 11 / 2014.

 • Max Van Der Stoel Institute, South East European University. INTER COMMUNITY RELATIONS-UNDERSTANDING AND COOPERATION FOR DEVELOPMENT (Resource Book). UNDP, 10 / 2014.

 • Ebru KARAMAN (Beykent University, Turkey). Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa Mahkemelerinin Yapısı: Makedonya, Türkiye, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya ve İspanya-Structure of the Constitutional Courts in Comparative Law: Macedonia, Turkey, Germany, Austria, France, Italy and Spain. In International Conference on Eurasian Economies (Citation from my publication, pp. 5), pp. 1-8. Beykent University, Turkey, 7 / 2014. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Corruption as a form of Organized Crime. In International Journal of Humanities and Social Science-Vol. 4 No. 2 [Special Issue] (Index Copernicus Value: 5.29), pp. 99-104. Center for Promoting Ideas (CPI), USA., Los Angeles, CA 90032 USA, 1 / 2014. ISBN ISSN 2220-8488. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Election Report and Political Analyzes of the 5 June 2011 Early Parliamentary Elections in the Republic of Macedonia. In Volume 5, Issue 1 (Index Copernicus Value: 5.27), pp. 17-20. IJSER, 1 / 2014. ISBN ISSN 2229-5518. (Download)

 • Marjan NIKOLOVSKI, PhD&Frosina TASHEVSKA-REMENSKI, PhD, Faculty of Security-Skopje. NORMATIVE REGULATION IN COMBATTING CORRUPTION (Cited from my publication pp. 13). In INTERNATIONAL YEARBOOK-FACULTY OF SECURITY. FACULTY OF SECURITY, Skopje, 2014. ISBN ISSN 1857-6508. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Constitutional Judiciary in the Republic of Macedonia under the shadow of its Fiftieth Anniversary-Situation and Prospects. In Acta Universitatis Danubius. Juridica, Vol 9, No 3 (Indexed in: EBSCO, DOAJ; Scopus; Index Copernicus Value-5.32)., pp. 48-66. Danubius University Press, Galati, Romania, 11 / 2013. ISBN 1844-8062. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. The Legal and Political System of the Republic of Macedonia between the Rule of Ethnos and Demos . In Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.4, No.10 (Indexed in: EBSCO, DOAJ; Scopus; Index Copernicus Value: 6.44). Conference Proceedings ICHSS 2013, 3 International Conference on Human and Social Sciences, September 20-22, 2013, Rome, Italy, Volume No.5., pp. 598-604. Mediterranean Center of Social and Educational Research, Piazzale Aldo Moro, 5., Rome, Italy, 10 / 2013. ISBN ISSN:2039-9340. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE PAST AND THE PRESENT OF THE CONSTITUTIONAL SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN TERMS OF THE POSITION OF ALBANIANS. In June 2013 edition, vol.9, No.17 (Indexed in: EBSCO; DOAJ; Index Copernicus Value: 8.25), pp. 190-206. European Scientific Institute&Azores University, 6 / 2013. ISBN ISSN:1857–7881. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Aspektet juridike dhe politike të pozitës së Shqiptarëve në RM-Legal and political aspects of the position of Albanians in the Republic of Macedonia-Правните и политичките аспекти на позицијата на Албанците во РМ. In Konferenca ndërkombëtare shkencore: Shqipëria dhe pakicat kombëtare, etnike dhe kulturore. Fakulteti i drejtësisë-Universiteti Marin Barleti dhe Instituti Shqiptar për Çështje publike-Tiranë., pp. 12. Tiranë, 2 / 2013. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. THE LEGAL ASPECTS OF HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THEIR IMPLICATIONS ON TEACHING AND LEARNING. In Vol 9, No 1-2013 (Indexed in: EBSCO; DOAJ; Index Copernicus Value: 8.25), pp. 107-118. European Scientific Institute&Azores University, 1 / 2013. ISBN ISSN: 1857 - 7881. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Gjuha shqipe në RM, me theks të veçantë në pushtetin gjyqësor-Albanian language in Macedonia, with special emphasis on the judiciary-Албанскиот јазик во РМ со посебен осврт во судството. In CONSTITUTIO-Revistë studimore për çështje juridiko-kushtetuese dhe parlamentare-Research Journal for Constitutional and Parliamentary issues- No. 2/2012, pp. 211-222. Instituti për studime kushtetuese dhe parlamentare-Instit. for Constitutional&Parliamentary studies, Prishtinë-Pristina, 11 / 2012. ISBN ISSN: 1409-8962.

 • Jeton SHASIVARI. The process of judicial reforms and their impact in higher legal education in the Republic of Macedonia. In 100 Anniversary of the Albanian Independence-Proceedings-International Interdisciplinary Conference-26-28 November 2012, Vlora-Albania, pp. 90. Albanian Institute of Sociology, Vlora-Albania, 11 / 2012. ISBN 978-9928-4000-2-4.

 • Jeton SHASIVARI. Open Candidate Lists as an Opportunity to Personalize the Will of the Voters in the Republic of Macedonia. In SEEU REVIEW, Volume 8, Number 1, 2012, pp. 8-26. SEEU, Tetovë, 9 / 2012. ISBN ISSN-1409-7001. (Download)

 • Ali PAJAZITI&Bedri KASAMI. Religion and Education in New Millennium Macedonia-(Yeni Binyıl Makedonyası’nda Din ve Eğitim).. In MİLEL VE NİHAL-inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi cilt 9 sayı 2 Mayıs–Ağustos 2012 (Cited from my Publication, pp. 23)., pp. 9-36. 8 / 2012. (Download)

 • Ali PAJAZITI. Culturological studies-Education-Politics-Identity (Cited from my publication pp 58). Dauti Fondation&Institute for Political and International Studies, Skopje, 7 / 2012. ISBN 978-608-65469-0-8. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Listat e hapura mundësi më tepër për zgjedhësit në RM-Open lists more opportunities for voters in Macedonia-Отворените листи повеќе можности за избирачите во Македонија. In Konferenca akademike nacionale-National Academic Conference: Përfaqësim dhe përgjegjësi-Lista të hapura apo të mbyllura të kandidatëve-Paneli 4-(Mars 2010), pp. 78-88. NDI-Macedonia; USAID-Macedonia;, Skopje, 3 / 2012.

 • Jeton SHASIVARI. Statusi i Shqiptarëve në sistemin kushtetues, juridik dhe politik të Republikës së Maqedonisë-The Status of Albanians in the Legal, Constitutional and Political System of the Republic of Macedonia. In Revista për çështje juridike dhe shoqërore E DREJTA, viti XXXVII, Nr 1-2012-Journal for Juridical and Social Issues E DREJTA-LAW, pp. 99-114. Fakulteti juridik-Prishtinë-Law Faculty-Pristina, Prishtinë, 2012. (Download)

 • Biljana STOJANOSKA. Corruption in Macedonia: Fighting with inadequate weapons-(Cited from my publication-p. 277). In Eurodialogue 15, Journal for European issues, pp. 273-291. Skopje, 12 / 2011. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. "Marrëveshja Kornizë e Ohrit-përdorimi i gjuhës shqipe dhe i simbolit kombëtar"-Ohrid Framework Agreement, the use of Albanian language and Albanian symbols"-Охридскиот Рамковен Договор и употребата на Албанскиот јазик и симбол. In "10 vite Marrëveshja Kornizë e Ohrit-A funksionon Maqedonia si shtet multietnik?"-"10 Years Ohrid Framework Agreement-Is Macedonia Functioning as a multi-ethnic state?"-"10 godini Ohridski Ramkoven Dogovor-Dali Makedonija funkcionira kako multietnichka drzava?"., pp. 140-145. UEJL-SEEU-JIEU, Tetovë-Tetova-Tetovo, 12 / 2011. ISBN 978-608-4503-66-8. (Download)

 • Јетон ШАСИВАРИ. "УСТАВНИОТ РАЗВОЈ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И МЕЃУЕТНИЧКАТА (НЕ) РАМНОПРАВНОСТ"-"Zhvillimi kushtetues i RM-së dhe (pa) barazia ndëretnike"-"Constitutional development in the RM and inter-ethnic (in)equality". In Politichka Mislla, godina 9, broj 35 (Septemvri 2011)-Mendimi politik, viti 9, nr. 35 (Shtator 2011)-Political Thought, Year 9, number 35 (September 2011)-"20 godini od donesuvanjeto na Ustavot na RM"-"20 vjetori i miratimit te Kushtetutës së RM-së"-"20 Years of Constitution of RM", pp. 31-41. Konrad Adenauer Stiftung & Institute for Democracy Societas Civilis-Skopje, Skopje-Shkup-Skopje, 9 / 2011. ISBN ISSN 1409-9853. (Download)

 • Елена ИВАНОВА. Сузбивање на трговијата со луѓе–со посебен осврт врз трговија со малолетни лица (Cited from my Publication in pp. 15 and 72). In Магистерска Теза-Правен Факултет-УКИМ-Скопје. 2011. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. E DREJTA KUSHTETUESE-CONSTITUTIONAL LAW-USTAVNO PRAVO. In E drejta kushtetuese, (Ligjërata të autorizuara-Authorized Lectures-Авторизирани предавања), pp. 303. Tetovë , 2 / 2010.

 • Jeton SHASIVARI. "Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara të Amerikës si një e arritur epokale e lirisë dhe e sovranitetit popullor"-"The Constitution of United States of America as a Epochal Achievement of Freedom and Citizen Sovereignty"-"Уставот на САД како епокално достигнување на слободата и граѓанскиот суверенитет„. In Gëzim Sulejmani-URA MIQËSIE (Maqedoni-SHBA)-BRIDGES OF FRIENDSHIP (Macedonia-USA)-MOSTOVI NA PRIJATELSTVO (Makedonija-SAD), pp. 172-189. National Media, Tetovë-Tetova-Tetovo, 12 / 2009. ISBN 978-608-4579-03-8.

 • MOJANOSKI Cane & TODOROVSKA Violeta. "INSTITUTIONALIZED ABILITY AS A FACTOR IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION AND CRIME IN MACEDONIA"-(Citim nga publikimi im-(fq. 57)-Cited from my publication-pp. 57). In NBP, JOURNAL OF CRIMINALISTICS AND LAW-NBP, ŽURNAL ZA KRIMINALISTIKU I PRAVO, pp. 249. ACADEMY OF CRIMINALISTIC AND POLICE STUDIES, BELGRADE-KRIMINALISTIČKO-POLICISKA AKADEMIJA, BEOGRAD, Beograd-Belgrade, 2009. ISBN ISSN 0354-8872. (Download)

 • Ylber SELA. "The dinamics of reforms developement in Macedonia and its approach towards European Union"-EPOKA UNIVERSITY-CENTER FOR EUROPEAN STUDIES-(Citim nga publikimi im-(fq. 79)-Cited from my publication- pp. 79). In INTEGRATION OF THE WESTERN BALKANS INTO EURO-ATLANTIC STRUCTURES-FUTURE CHALLENGES, pp. 279. EPOKA UNIVERSITY, CENTER FOR EUROPEAN STUDIES , Rr. “Durresit”, Laprake, Tirana/Albania, 11 / 2008. ISBN 978-99956-681-3-6.

 • Jeton SHASIVARI. FJALORI JURIDIK ME SHPJEGIME SHQIP-MAQEDONISHT-LEGAL DICTIONARY WITH EXPLANATIONS ALBANIAN-MACEDONIAN-ПРАВЕН РЕЧНИК СО ОБЈАСНУВАЊА АЛБАНСКИ-МАКЕДОНСКИ. In Fjalor i termeve juridike me shpjegime shqip-maqedonisht, pp. 483. SEEU, Tetovë, Tetovë, 5 / 2008. ISBN 978-608-4503-01-9. (Download)

 • Jeton Shasivari.. “PAVARËSIA DHE MËVETËSIA E GJYQËSISË SI SHTYLLË BAZIKE E SUNDIMIT TË SË DREJTËS”-“The Independence of Judiciary as an Basic Pillar of Rule of Law”. In Shteti i së drejtës dhe reformat në administratën publike-Rasti Maqedoni, pp. 167-188. UEJL-SEEU-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Tetovo, 2008. ISBN 978-608-4503-10-1.

 • Jeton Shasivari. “NATYRA E FUNKSIONIT GJYQËSOR DHE PARIMI I NDARJES SË PUSHTETIT NË FUNKSION TË PAVARËSISË SË GJYQËSISË”-"The nature of judicial and the principle of separation of powers In function of judicial independence". In “Shteti i së drejtës dhe reformat në administratën publike-rasti Maqedoni”;, pp. 203-219. SEEU, Tetovë, Tetovë, 2008. ISBN 978-608-4503-10-1.

 • Jeton Shasivari. “KORRUPSIONI I PERSONAVE ZYRTARË SI KËRCËNIM SERIOZ PËR SHTETIN E SË DREJTËS NË RM”-"Corruption of officials as a serious threat on Rule of Law in R. of Macedonia. In Proceset e integrimit Euro-Atlantik dhe RM-ja-The processes of Euro-Atlantic integration and RM, pp. 197-216. SEEU, Tetovë, Tetovë, 2008. ISBN 978-608-4503-04-0. (Download)

 • Jeton Shasivari. "KORUPCIJATA NA OFICIJALNITE LICA KAKO SERIOZNA ZAKANA ZA PRAVNATA DRZAVA NA MAKEDONIJA"-"Corruption of officials as a serious threat on Rule of Law in R. of Macedonia". In KORUPCIJATA NA OFICIJALNITE LICA KAKO SERIOZNA ZAKANA ZA PRAVNATA DRZAVA NA MAKEDONIJA, pp. 1-18. FRIEDRICH EBERT STIFTUNG Office-Skopje, Shkup-Skopje, 2008. (Download)

 • OSCE ODIHR Legislative Paper – Law Drafting and Regulatory Management in the former Yugoslav Republic of Macedonia . LAW DRAFTING AND REGULATORY MANAGEMENT IN the former Yugoslav Republic of Macedonia: AN ASSESSMENT . OSCE /ODIHR, 11 / 2007. (Download)

 • Bistra Netkova, Abdulla Aliu, Asllan Bilalli, Zllat Milovanovic, Jeton Shasivari & Elena Bashevska. HUMAN RIGHTS AND DOMESTIC VIOLENCE with emphasis on Republic of Macedonia. In HUMAN RIGHTS AND DOMESTIC VIOLENCE with emphasis on Republic of Macedonia, pp. 125. SEEU, Tetovë, 11 / 2007. ISBN 978-9989-2705-7-4. (Download)

 • Jeton Shasivari. “KUSHTETUTA PËR EVROPËN DHE ARDHMËRIA E SAJ SFIDUESE”-“Constitution for Europe and its Challenging Future”. In Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 9, Shkup, Korrik 2007-Periodical for Social Sciences: “VIZIONE”, No. 9, July, 2007, Skopje;, pp. 32-41. Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 9, Shkup, Korrik 2007;, 7 / 2007. ISBN ISSN 1409-8962. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. “PAVARËSIA DHE MËVETËSIA E GJYQËSISË SI SHTYLLË BAZIKE E SUNDIMIT TË SË DREJTËS”-“The Independence of Judiciary as an Basic Pillar of Rule of Law” . In Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 7-8, Shkup, Maj 2007-Periodical for Social Sciences: “VIZIONE”, No. 7-8, January, 2007, Skopje;, pp. 107-122. Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 7-8, Shkup, Maj 2007;, Shkup-Skopje, 5 / 2007. ISBN ISSN 1409-8962. (Download)

 • Kurtesh Saliu. ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА ФЕДЕРАЛИЗМОТ-(Скрипта-Превод: Јетон Шасивари)-Theory and Practice of Federalism (Scripts-Translator: Jeton Shasivari)-Përkthim nga gjuha shqipe në gjuhën maqedonase të Tekstit universitar: E DREJTA KUSHTETUESE, Autor: Prof. dr. Kurtesh Saliu, Prishtinë, 2004, fq. 369-438-Translation from Albanian to Macedonian of University textbook: CONSTITUTIONAL LAW, Author: Prof. dr. Kurtesh Saliu, Pristina, 2004, pp. 369-438-Превод од Албански на Македонски јазик на Универзитетскиот учебник: УСТАВНО ПРАВО, Приштина, 2004, стр. 369-438.. Tetovë-Tetova-Тетово, 2 / 2007.

 • Jeton Shasivari. “FACTORS TO TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS-ESPECIALLY WOMEN”. In Trafficking in Human Beings-Legal aspects, pp. 153-161. SEEU, Tetovë, 12 / 2006. ISBN 9989-2211-3-8. (Download)

 • Jeton Shasivari. "Statusi i gjuhës shqipe në gjyqësinë e Maqedonisë në të kaluarën dhe sot"-“The Status of Albanian Language in the Judiciary of Republic of Macedonia in the past and in the present” . In Revista për shoqëri, shkencë dhe kulturë “UNIVERSITAS”, viti 5, nr. 8, Tetor, 2006-Periodical for Society, Science and Culture: “UNIVERSITAS”, Year 5, No. 8, October, 2006, Vienna –Austria;, pp. 117-129. “UNIVERSITAS”, Vjenë, Vienna, 10 / 2006. ISBN ISSN 1727-0138. (Download)

 • Jeton SHASIVARI. Reformat gjyqësore ndërmjet asaj që “parashihet” dhe asaj që “duhet” në lëmin e barazisë etnike në Republikën e Maqedonisë. In KONFERENCA-SUNDIMI I SË DREJTËS DHE REFORMAT NË PUSHTETIN GJYQËSOR DHE NË STRUKTURAT E SIGURISË. Fondacioni Friedrich Ebert; Shoq. e intelektualëve “Klubi Demokratik” dhe Fakulteti filozofik-Shkup, 4 / 2006. (Download)

 • Jeton Shasivari. Synthesis of a Long University Teaching Experience (A Review of the university textbook: Introduction to Law, 2004 by Prof. Dr Osman Ismaili). In SEEU REVIEW Volume 2 Number 2 , pp. 223-226. SEEU, Tetovo, 2 / 2006. (Download)

 • Jeton Shasivari. “NDRYSHIMET KUSHTETUESE TË VITIT 2001 NË BAZË TË MARRËVESHJES KORNIZË TË OHRIT LIDHUR ME PËRFAQËSIMIN PROPORCIONAL TË BASHKËSISË SHQIPTARE DHE GJUHËN ZYRTARE SHQIPE DHE PËRJETËSIMI I TYRE NDËRMJET ASAJ QË DUHET DHE ASAJ QË ËSHTË NË ORGANET E DREJTËSISË SË RM-së”-“The Constitutional Changes in 2001 Below Ohrid Framework Agreement in Reference to Proportional Representation of Albanian Community and Albanian Official Language, and Their Perpetuation (Application) between what is “Predicted” and what is “Needed” in the Judiciary of Republic of Macedonia”. In Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 5, Shkup, Nëntor, 2005-Periodical for Social Sciences: “VIZIONE”, No. 5, November, 2005, Skopje;, pp. 63-79. Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 5, Shkup, Nëntor, 2005;, Shkup-skopje, 11 / 2005. ISBN ISSN 1409-8962. (Download)

 • Jeton Shasivari. “KUSHTETUTA PËR RREGULLIMIN E ARDHSHËM SHTETËROR TË MAQEDONISË E VITIT 1880 DHE HIJA E SAJ AKTUALE JURIDIKE DHE POLITIKE”-“The Constitution for Next State Adjustment of Macedonia from 1880 and his Actual Legal and Political Umbrage”. In Revista për shoqëri, shkencë dhe kulturë “UNIVERSITAS”, viti 4, nr. 6-7, Tetor, 2005, Vjenë-Austri-Periodical for Society, Science and Culture: “UNIVERSITAS”, Year 4, No. 6-7, October, 2005, Vienna –Austria;, pp. 179-201. Revista për shoqëri, shkencë dhe kulturë “UNIVERSITAS”, viti 4, nr. 6-7, Tetor, 2005, Vjenë-Austri;, Vjenë, Vienna, 10 / 2005. ISBN ISSN 1727-0138.

 • Jeton Shasivari. “KORRUPSIONI SI DUKURI NEGATIVE, PATOLOGJIKE DHE SJELLJE JOHUMANE”-The Corruption as an Negative, Pathological and Inhuman Behavior Phenomena. In Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 4, Shkup, Mars, 2005-Periodical for Social Sciences: “VIZIONE”, No. 4, March, 2005, Skopje;, pp. 99-124. Revista e shkencave shoqërore “VIZIONE”, nr. 4, Shkup, Mars, 2005;, Shkup-Skopje, 3 / 2005. ISBN ISSN 1409-8962. (Download)

 • Jeton Shasivari. “KORRUPSIONI SI DUKURI SHOQËRORE PATOLOGJIKE”-“The Corruption as an Pathological Social Phenomena”. In ETIKA PUBLIKE-“Public Ethics”-University textbook with selected texts, Author: Ali Pajaziti, 2005, Skopje;, pp. 202-234. LOGOS A, Shkup-Skopje, 2005. ISBN 9989-58-171-1.

 • Akademik Esat STAVILECI. NOCIONE DHE PARIME TË ADMINISTRATËS PUBLIKE-NOTIONS AND PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION. In NOCIONE DHE PARIME TË ADMINISTRATËS PUBLIKE (Citim nga publikimi im-(fq.299-301)-Cited from my publication-(pp. 299-301), pp. 377. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës-Academy of Sciences and Arts of Kosova, Prishtinë, 2005. ISBN 978-9951-413-57-2. (Download)

 • Jeton Shasivari. “SINTEZË E NJË PUNE TË GJATË UNIVERSITARE”-(Vështrim mbi tekstin universitar: FILLET E SË DREJTËS të Prof. dr. Osman Ismaili). In Revista për çështje juridike dhe shoqërore “E DREJTA”, nr.1/ 2004, Prishtinë-Periodical of Law Faculty-Pristina: “E DREJTA-LAW”-Pristina, no.1/2004;, pp. 168-170. Revista për çështje juridike dhe shoqërore “E DREJTA”, nr.1/ 2004, Prishtinë;, Fakulteti juridik, Prishtinë, 2004. ISBN ISSN 0350-7890.

Përvoja e punës

 • Mar 2019 - Present : Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors
  Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors, Skopje
  Type of business or sector: Ligjërues: E Drejta Kushtetuese/Lecturer: Constitutional Law/Предавач: Уставно Право

 • Nov 2019 - Present : Profesor Ordinar-Редовен Професор-Full Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetova/Skopje, Maqedonia e Veriut-Северна Македонија-North Macedonia
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Jan 2020 - Jan 2021: Anëtar/Член/Member
  Ministria e Drejtësisë/Министерство за Правда/Ministry of Justice, Shkup/Скопје/Skopje
  Type of business or sector: Komisioni për provimin e jurisprudencës/Комисија за полагање на правосуден испит/Bar Exam Committee
  Main responsibilities: Ekzaminues në lëndën: Rregullimi kushtetues i RMV-së/Испитувач по предметот: Уставно уредување на РСМ/Examiner on the subject: Constitutional Regulation of the RNM

 • Mar 2020 - Mar 2020: Constitutional Legal Expert
  President of the Republic of North Macedonia, Skopje, North Macedonia
  Type of business or sector: Legal Expertise/Consultancy
  Main responsibilities: Constitutional legal aspects of declaring a State of Emergency due to COVID-19 and Constitutional legal aspects of postponing Parliamentary Elections scheduled for April 12

 • Dec 2015 - Dec 2019: Anëtar-Член-Member
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV, Shkup, RMV
  Type of business or sector: Këshilli për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Oct 2017 - Dec 2019: Zëvendës-Kryetar/Заменик-Претседател/Vice-President
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RM/Board/ОАЕВО, Shkup-Скопје-Skopje
  Type of business or sector: Akreditimi dhe evaluimi i arsimit të lartë/Accreditation and Evaluation of the Higher Education
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Nov 2014 - Nov 2019: Profesor Inordinar-Вонреден Професор-Associate Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Nov 2009 - Nov 2014: Docent-Assistant Professor-Доцент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Sep 2006 - Sep 2014: Prodekan-Vice-Dean-Продекан
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Administrim-Management-Menaxhment
  Main responsibilities: Prodekan për studime deridiplomike, pasdiplomike dhe çështje administrative-Vice-dean for undergraduate, postgraduate studies and administrative issues-Продекан за до и после дипломски студии

 • Nov 2006 - Nov 2009: Asistent-Assistant-Асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • Oct 2002 - Nov 2006: Asistent i ri-Junior Assistant-Помлад асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • 2001 - 2002: Praktikant në zyrë avokati-Improver in the Lawyer Office-Практикант во адвокатска канцеларија
  Avokat: Sabaudin R. Shasivari-Lawyer: Sabaudin R. Shasivari-Адвокат: Сабаудин Р. Шасивари, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Praktikant-Improver-Практикант
  Main responsibilities: Kryerja e punëve administrative dhe juridike teknike-Performing administrative and legal technical works-Вршење на административни и правно-технички работи

Google+