Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Jeton Shasivari

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : j.shasivari@seeu.edu.mk
Adresa : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë-Tetova-Tetovo
Telefoni : 00 389 44 356 121
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C2 - Proficient
Bosnian
C2 - Proficient
Croatian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Bulgarian
A2 - Elementary
Turkish
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Jun 2006 - Jul 2009: Doktor i shkencave të drejtësisë-Doctor of science in Law-Доктор по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Evropës Jug-Lindore-South East European University-JIEU, , Tetovë-Tetova-Тетово
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Procesi i zgjedhjeve si element thelbor i demokracisë përfaqësuese me vështrim të posaçëm në RM-The Election process as a key element of Representative Democracy with special emphasis on RM-Изборниот процес како основен елемент на претставничката демократија со посебен осврт во РМ"

 • Oct 2003 - Mar 2006: Magjistër i shkencave juridike-Master of Law sciences-Магистер по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Prishtinës-University of Pristina-Универзитет во Приштина, Prishtinë-Pristina-Приштина
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Reformat kushtetuese në gjyqësinë e Republikës së Maqedonisë-Constitutional judicial reforms in R. of Macedonia-Уставните реформи во судството на РМ"

Publikimet

 • Shasivari, Jeton; Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL NORMATIVE CONTROL OF INTERNATIONAL TREATIES IN NORTH MACEDONIA BETWEEN “DE CONSTITUTIO LATA” AND “DE CONSTITUTIO FERENDA”. SEEU, Tetovo, 2023. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Shasivari, Jeton; Presidential pardon power in North Macedonia controversies and dilemmas. In International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, pp. 1-10. 2023. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Shasivari, Jeton; The constitutional complaint in North Macedonia - an effective legal instrument with narrow effects. In International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, pp. 1-16. 2022. (Link)

 • Shasivari, Jeton; LEGAL ASPECTS AND RESULTS OF THE SEVENTH LOCAL ELECTIONS OF OCTOBER 2021 IN NORTH MACEDONIA-WEAKEST POLITICAL INVOLVEMENT OF THE VOTERS SO FAR, pp. 18-31. SEEU, Tetovo, 2022. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Shasivari, Jeton; Османи, Африм ; АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО - Правен техничар. Министерство за образование и наука на Република Северна Македонија, Скопје, 2022. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Sela; Zejneli; Saliu; GJUHA SHQIPE PARA DHE PAS MIRATIMIT TË LIGJIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE TË VITIT 2019/АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ПРЕД И ПО УСВОЈУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ОД 2019 ГОДИНА. Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së/Агенција за примена на јазикот на РСМ, Skopje, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; ТРИДЕЦЕНИСКА СТАТУС - КВО ПОЗИЦИЈА НА УСТАВНИОТ СУД. In ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 24, pp. 19-33. 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; NORTH MACEDONIA LOOKING FOR THE “BEST ELECTORAL GEOGRAPHY” FOR THE PARLIAMENTARY ELECTIONS-CONTROVERSIES AND PERSPECTIVES.. ADJURIS – International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE FOUR MAIN CONSTITUTIONAL GAPS REGARDING THE PRESIDENTIAL VETO IN NORTH MACEDONIA AND THEIR FILLING IN THE LIGHT OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW. ADJURIS – International Academic Publisher., Bucharest, Paris, Calgary, 2021. (Link)

 • Morina, Visar; Muçaj, Florent; Nikaj, Entela; Shasivari, Jeton; Balaj, Luz; Vetëqeverisja lokale: shqyrtime teorike dhe krahasimore-Local Self-Government: Theoretical and comparative reviews. Konrad Adenauer Stiftung, Pristina, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS OF JULY 15, 2020 IN NORTH MACEDONIA DURING COVID-19 - CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECTS. SEEU, Skopje, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; E DREJTA KUSHTETUESE/CONSTITUTIONAL LAW. FURKAN-ISM, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; POTENTIAL VETTING OF JUDGES IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES. SEEU, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; FILLET E SË DREJTËS. LOGOS-A, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Nuhija, Bekim; Challenges of Constitutional Judicial Control of the delegated Legislative power during the COVID-19 Pandemic in the light of International standards: the case of North Macedonia. In Juridical Tribune, Volume 10, Issue 3, pp. 364-389. 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; PREAMBULA SI PJESË E STRUKTURËS SË KUSHTETUTËS: DEKLARATË SIMBOLIKE APO ENERGJI JETËSORE E KUPTIMIT TË KUSHTETUTËS/THE PREAMBLE AS PART OF THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTION: SYMBOLIC STATEMENT OR LIFEBLOOD ENERGY OF THE MEANING OF THE CONSTITUTION.. In KAMBOVSKI LIBER AMICORUM-Студија во чест на седумдесет години од животот на Академик Владо Камбовски, pp. 341-356. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Restricted Judicial Activism of Constitutional Court of the Republic of North Macedonia Regarding Protection of Human Rights and Freedoms. In ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol. 15, no. 1/2019, 31 March, pp. 200-213. 2019. (Link)

 • Jeton, Shasivari; CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF ADMINISTRATIVE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. In Tribuna Juridica/Juridical Tribune, Volume 9, Special Issue, October 2019-Indexed in: Clarivate Analytics (ex: Web of Science); Ebsco, etc., pp. 60-76. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; PËRMBAJTJA, PËRBËRJA DHE ASPEKTET JURIDIKE KRAHASUESE TË KUSHTETUTËS SË MEDINËS TË VITIT 622. In International/Regional Scientific Journal "CENTRUM" , No. 12/2019, pp. 171-183. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; JUDICIAL PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE MISDEMEANOR DECISION ADOPTED BY MISDEMEANOR ORGAN IN REPUBLIC OF MACEDONIA-DILEMMAS AND CHALLENGES/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 213-220 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.028/. Vienna, Austria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE CONSTITUTION AND POLITICAL OPPOSITION IN REPUBLIC OF MACEDONIA-EXPECTATIONS AND DILEMMAS/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 325-332 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.042/. Vienna, Austria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE PARTY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2., DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 467-474. ISBN 978-619-7408-62-1/. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018)., pp. 467-474. STEF 92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN APPLYING THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2., DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 615-622, ISBN 978-619-7408-62-1/.. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018), pp. 615-622. STEF 92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: FICTION OR REALITY? pp. 1-21; (HIGHER EDUCATION, CORRUPTION AND WHISTLE BLOWERS-International Conference on Corruption in Higher Education held on September 11, 2018 at South East European University, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-65157-4-4). INSTITUTE FOR STRATEGIC RESEARCH AND EDUCATION/Miso Dokmanovic, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; ASPEKTET KUSHTETUESE TË INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË BASHKIMIN EVROPIAN-SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT/UDC: 341.171.071.51:342.4(497.7)/ . In The International Scientific Journal "CENTRUM". No. 10, ISSN: 1857-8640 (printed version) ISSN: 1857-9396 (electronic version), pp. 171-184. 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN VIEW OF ITS JUDICIAL PRACTICE/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, www.sgemvienna.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-93-3 / ISSN 2367-5659, March 28-31, Vienna, Austria, Book1, Vol.1, 485-492 pp, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S02.061/. In SGEM 2017 International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 5. LAW-Day 2-29.03.2017 (Conference Proceedings Book 1 Modern Science Volume I) , pp. 485-492. Vienna, Austria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL ROLE IN THE CONSTITUTIONAL AND POLITICAL SYSTEM-DILEMMAS AND CHALLENGES/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 753-762 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.095/. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II), pp. 753-762. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL IMPLEMENTATION/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 763-772 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.096/. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017 (Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II), pp. 763-772. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE DISPUTE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PROSPECTS/3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-73-5 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 2 Vol. 2, 677-684 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.087/. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS. (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) , pp. 677-684. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2016. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE JUDICIAL INDEPENDENCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA/3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-73-5 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 2 Vol. 2, 555-562 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.072/. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) , pp. 555-562. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2016. (Link)

Përvoja e punës

 • Nov 2022 - Present : Member of Doctoral School Council
  South East European University, Tetovo, North Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Mar 2019 - Present : Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors
  Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors, Skopje
  Type of business or sector: Ligjërues: E Drejta Kushtetuese/Lecturer: Constitutional Law/Предавач: Уставно Право

 • Nov 2019 - Present : Profesor Ordinar-Редовен Професор-Full Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetova/Skopje, Maqedonia e Veriut-Северна Македонија-North Macedonia
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Jan 2020 - Jan 2021: Anëtar/Член/Member
  Ministria e Drejtësisë/Министерство за Правда/Ministry of Justice, Shkup/Скопје/Skopje
  Type of business or sector: Komisioni për provimin e jurisprudencës/Комисија за полагање на правосуден испит/Bar Exam Committee
  Main responsibilities: Ekzaminues në lëndën: Rregullimi kushtetues i RMV-së/Испитувач по предметот: Уставно уредување на РСМ/Examiner on the subject: Constitutional Regulation of the RNM

 • Mar 2020 - Mar 2020: Constitutional Legal Expert
  President of the Republic of North Macedonia, Skopje, North Macedonia
  Type of business or sector: Legal Expertise/Consultancy
  Main responsibilities: Constitutional legal aspects of declaring a State of Emergency due to COVID-19 and Constitutional legal aspects of postponing Parliamentary Elections scheduled for April 12

 • Dec 2015 - Dec 2019: Anëtar-Член-Member
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV, Shkup, RMV
  Type of business or sector: Këshilli për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Oct 2017 - Dec 2019: Zëvendës-Kryetar/Заменик-Претседател/Vice-President
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RM/Board/ОАЕВО, Shkup-Скопје-Skopje
  Type of business or sector: Akreditimi dhe evaluimi i arsimit të lartë/Accreditation and Evaluation of the Higher Education
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Nov 2014 - Nov 2019: Profesor Inordinar-Вонреден Професор-Associate Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Nov 2009 - Nov 2014: Docent-Assistant Professor-Доцент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Sep 2006 - Sep 2014: Prodekan-Vice-Dean-Продекан
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Administrim-Management-Menaxhment
  Main responsibilities: Prodekan për studime deridiplomike, pasdiplomike dhe çështje administrative-Vice-dean for undergraduate, postgraduate studies and administrative issues-Продекан за до и после дипломски студии

 • Nov 2006 - Nov 2009: Asistent-Assistant-Асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • Oct 2002 - Nov 2006: Asistent i ri-Junior Assistant-Помлад асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • 2001 - 2002: Praktikant në zyrë avokati-Improver in the Lawyer Office-Практикант во адвокатска канцеларија
  Avokat: Sabaudin R. Shasivari-Lawyer: Sabaudin R. Shasivari-Адвокат: Сабаудин Р. Шасивари, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Praktikant-Improver-Практикант
  Main responsibilities: Kryerja e punëve administrative dhe juridike teknike-Performing administrative and legal technical works-Вршење на административни и правно-технички работи

Google+