COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Јетон Шасивари

Факултет : Правен
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Цело работно време
Лични податоци
E-mail : j.shasivari@seeu.edu.mk
Адреса : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë-Tetova-Tetovo
Телефон : 00 389 44 356 121
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C2 - Proficient
Bosnian
C2 - Proficient
Croatian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Bulgarian
A2 - Elementary
Turkish
A2 - Elementary

Образование

 • Jun 2006 - Jul 2009: Doktor i shkencave të drejtësisë-Doctor of science in Law-Доктор по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Evropës Jug-Lindore-South East European University-JIEU, , Tetovë-Tetova-Тетово
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Procesi i zgjedhjeve si element thelbor i demokracisë përfaqësuese me vështrim të posaçëm në RM-The Election process as a key element of Representative Democracy with special emphasis on RM-Изборниот процес како основен елемент на претставничката демократија со посебен осврт во РМ"

 • Oct 2003 - Mar 2006: Magjistër i shkencave juridike-Master of Law sciences-Магистер по правни науки
  Faculty: Juridik-Law-Правен
  Universiteti i Prishtinës-University of Pristina-Универзитет во Приштина, Prishtinë-Pristina-Приштина
  Specialty: E drejta kushtetuese dhe administrative-Constitutional and Administrative Law-Уставно-управно право
  Thesis: "Reformat kushtetuese në gjyqësinë e Republikës së Maqedonisë-Constitutional judicial reforms in R. of Macedonia-Уставните реформи во судството на РМ"

Публикации

 • Shasivari, Jeton; LEGAL ASPECTS AND RESULTS OF THE SEVENTH LOCAL ELECTIONS OF OCTOBER 2021 IN NORTH MACEDONIA-WEAKEST POLITICAL INVOLVEMENT OF THE VOTERS SO FAR, pp. 18-31. SEEU, Tetovo, 2022. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Sela; Zejneli; Saliu; GJUHA SHQIPE PARA DHE PAS MIRATIMIT TË LIGJIT TË PËRDORIMIT TË GJUHËVE TË VITIT 2019/АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК ПРЕД И ПО УСВОЈУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ОД 2019 ГОДИНА. Agjencia e Zbatimit të Gjuhës e RMV-së/Агенција за примена на јазикот на РСМ, Skopje, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; ТРИДЕЦЕНИСКА СТАТУС - КВО ПОЗИЦИЈА НА УСТАВНИОТ СУД. In ПРАВЕН ДИЈАЛОГ БР. 24, pp. 19-33. 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; NORTH MACEDONIA LOOKING FOR THE “BEST ELECTORAL GEOGRAPHY” FOR THE PARLIAMENTARY ELECTIONS-CONTROVERSIES AND PERSPECTIVES.. ADJURIS – International Academic Publisher, Bucharest, Paris, Calgary, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE FOUR MAIN CONSTITUTIONAL GAPS REGARDING THE PRESIDENTIAL VETO IN NORTH MACEDONIA AND THEIR FILLING IN THE LIGHT OF COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW. ADJURIS – International Academic Publisher., Bucharest, Paris, Calgary, 2021. (Link)

 • Morina, Visar; Muçaj, Florent; Nikaj, Entela; Shasivari, Jeton; Balaj, Luz; Vetëqeverisja lokale: shqyrtime teorike dhe krahasimore-Local Self-Government: Theoretical and comparative reviews. Konrad Adenauer Stiftung, Pristina, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; EARLY PARLIAMENTARY ELECTIONS OF JULY 15, 2020 IN NORTH MACEDONIA DURING COVID-19 - CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE LEGAL ASPECTS. SEEU, Skopje, 2021. (Link)

 • Shasivari, Jeton; E DREJTA KUSHTETUESE/CONSTITUTIONAL LAW. FURKAN-ISM, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; POTENTIAL VETTING OF JUDGES IN REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES. SEEU, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; FILLET E SË DREJTËS. LOGOS-A, Skopje, 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Nuhija, Bekim; Challenges of Constitutional Judicial Control of the delegated Legislative power during the COVID-19 Pandemic in the light of International standards: the case of North Macedonia. In Juridical Tribune, Volume 10, Issue 3, pp. 364-389. 2020. (Link)

 • Shasivari, Jeton; PREAMBULA SI PJESË E STRUKTURËS SË KUSHTETUTËS: DEKLARATË SIMBOLIKE APO ENERGJI JETËSORE E KUPTIMIT TË KUSHTETUTËS/THE PREAMBLE AS PART OF THE STRUCTURE OF THE CONSTITUTION: SYMBOLIC STATEMENT OR LIFEBLOOD ENERGY OF THE MEANING OF THE CONSTITUTION.. In KAMBOVSKI LIBER AMICORUM-Студија во чест на седумдесет години од животот на Академик Владо Камбовски, pp. 341-356. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; Restricted Judicial Activism of Constitutional Court of the Republic of North Macedonia Regarding Protection of Human Rights and Freedoms. In ACTA UNIVERSITATIS DANUBIUS, Vol. 15, no. 1/2019, 31 March, pp. 200-213. 2019. (Link)

 • Jeton, Shasivari; CHALLENGES AND PERSPECTIVES OF ADMINISTRATIVE JUDICIARY IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA. In Tribuna Juridica/Juridical Tribune, Volume 9, Special Issue, October 2019-Indexed in: Clarivate Analytics (ex: Web of Science); Ebsco, etc., pp. 60-76. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; PËRMBAJTJA, PËRBËRJA DHE ASPEKTET JURIDIKE KRAHASUESE TË KUSHTETUTËS SË MEDINËS TË VITIT 622. In International/Regional Scientific Journal "CENTRUM" , No. 12/2019, pp. 171-183. 2019. (Link)

 • Shasivari, Jeton; JUDICIAL PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE MISDEMEANOR DECISION ADOPTED BY MISDEMEANOR ORGAN IN REPUBLIC OF MACEDONIA-DILEMMAS AND CHALLENGES/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 213-220 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.028/. Vienna, Austria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE CONSTITUTION AND POLITICAL OPPOSITION IN REPUBLIC OF MACEDONIA-EXPECTATIONS AND DILEMMAS/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2018, www.sgemvienna.org, SGEM2018 Vienna ART Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-30-0 / ISSN 2367-5659, 19 - 21 March, 2018, Vol. 5, Issue 1.1; 325-332 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2018H/11/S02.042/. Vienna, Austria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECTS OF THE PARTY SYSTEM IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PERSPECTIVES/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2., DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 467-474. ISBN 978-619-7408-62-1/. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018)., pp. 467-474. STEF 92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; LEGAL AND PRACTICAL CHALLENGES OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN APPLYING THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE/5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018). (Conference Proceedings Volume 5 Modern Science Issue 1.2., DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.2, pp. 615-622, ISBN 978-619-7408-62-1/.. In SGEM 2018-5th International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 2 LAW-Day 1-26.08.2018), pp. 615-622. STEF 92 Technology Ltd, 51, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA: FICTION OR REALITY? pp. 1-21; (HIGHER EDUCATION, CORRUPTION AND WHISTLE BLOWERS-International Conference on Corruption in Higher Education held on September 11, 2018 at South East European University, Skopje, Macedonia, ISBN 978-608-65157-4-4). INSTITUTE FOR STRATEGIC RESEARCH AND EDUCATION/Miso Dokmanovic, 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; ASPEKTET KUSHTETUESE TË INTEGRIMIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË BASHKIMIN EVROPIAN-SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT/UDC: 341.171.071.51:342.4(497.7)/ . In The International Scientific Journal "CENTRUM". No. 10, ISSN: 1857-8640 (printed version) ISSN: 1857-9396 (electronic version), pp. 171-184. 2018. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA IN THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF FUNDAMENTAL CONSTITUTIONAL PRINCIPLES IN VIEW OF ITS JUDICIAL PRACTICE/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2017, www.sgemvienna.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-93-3 / ISSN 2367-5659, March 28-31, Vienna, Austria, Book1, Vol.1, 485-492 pp, DOI:10.5593/SGEMSOCIAL2017/HB11/S02.061/. In SGEM 2017 International Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS. Section 5. LAW-Day 2-29.03.2017 (Conference Proceedings Book 1 Modern Science Volume I) , pp. 485-492. Vienna, Austria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL ROLE IN THE CONSTITUTIONAL AND POLITICAL SYSTEM-DILEMMAS AND CHALLENGES/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 753-762 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.095/. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017(Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II), pp. 753-762. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN CONSTITUTIONAL NORMS AND REAL IMPLEMENTATION/4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, www.sgemsocial.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-14-0 / ISSN 2367-5659, 24 - 30 August, 2017, Book 1, Vol 2, 763-772 pp, DOI: 10.5593/sgemsocial2017/12/S02.096/. In 4th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2017-Section LAW-Day 4-27.08.2017 (Conference Proceedings Book 1 Modern Science-Volume II), pp. 763-772. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2017. (Link)

 • Shasivari, Jeton; JUDICIAL PROTECTION OF CITIZENS' RIGHTS WITHIN THE ADMINISTRATIVE DISPUTE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA-SITUATION AND PROSPECTS/3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-73-5 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 2 Vol. 2, 677-684 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.087/. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS. (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) , pp. 677-684. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2016. (Link)

 • Shasivari, Jeton; CONSTITUTIONAL ASPECTS OF THE JUDICIAL INDEPENDENCE IN REPUBLIC OF MACEDONIA BETWEEN DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA/3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-73-5 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 2 Vol. 2, 555-562 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B22/S05.072/. In SGEM 2016 3RD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS (Section 5. LAW-Day 5-28.08.2016). (Conference Proceedings Book 2 Volume II) , pp. 555-562. STEF 92 Technology Ltd, Sofia, Bulgaria, Albena, Bulgaria, 2016. (Link)

Работно искуство

 • Mar 2019 - Present : Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors
  Akademia për gjyqtarë dhe prokurorë publikë/Academy for Judges and Public Prosecutors, Skopje
  Type of business or sector: Ligjërues: E Drejta Kushtetuese/Lecturer: Constitutional Law/Предавач: Уставно Право

 • Nov 2019 - Present : Profesor Ordinar-Редовен Професор-Full Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetova/Skopje, Maqedonia e Veriut-Северна Македонија-North Macedonia
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Jan 2020 - Jan 2021: Anëtar/Член/Member
  Ministria e Drejtësisë/Министерство за Правда/Ministry of Justice, Shkup/Скопје/Skopje
  Type of business or sector: Komisioni për provimin e jurisprudencës/Комисија за полагање на правосуден испит/Bar Exam Committee
  Main responsibilities: Ekzaminues në lëndën: Rregullimi kushtetues i RMV-së/Испитувач по предметот: Уставно уредување на РСМ/Examiner on the subject: Constitutional Regulation of the RNM

 • Mar 2020 - Mar 2020: Constitutional Legal Expert
  President of the Republic of North Macedonia, Skopje, North Macedonia
  Type of business or sector: Legal Expertise/Consultancy
  Main responsibilities: Constitutional legal aspects of declaring a State of Emergency due to COVID-19 and Constitutional legal aspects of postponing Parliamentary Elections scheduled for April 12

 • Dec 2015 - Dec 2019: Anëtar-Член-Member
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV, Shkup, RMV
  Type of business or sector: Këshilli për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RMV
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Oct 2017 - Dec 2019: Zëvendës-Kryetar/Заменик-Претседател/Vice-President
  Bordi për akreditim dhe evaluim të arsimit të lartë në RM/Board/ОАЕВО, Shkup-Скопје-Skopje
  Type of business or sector: Akreditimi dhe evaluimi i arsimit të lartë/Accreditation and Evaluation of the Higher Education
  Main responsibilities: Akreditimi dhe Evaluimi i arsimit të lartë në RMV-Акредитација и Евалуација на високото образование во РСМ-Accreditation and Evaluation of the higher education in RNM

 • Nov 2014 - Nov 2019: Profesor Inordinar-Вонреден Професор-Associate Professor
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Nov 2009 - Nov 2014: Docent-Assistant Professor-Доцент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e ligjëratave në grupin e lëndëve të drejtimit kushtetues-administrativ-Performing lectures in the constitutional-administrative subjects-Одржување на предавања по уставно-управните предмети

 • Sep 2006 - Sep 2014: Prodekan-Vice-Dean-Продекан
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Administrim-Management-Menaxhment
  Main responsibilities: Prodekan për studime deridiplomike, pasdiplomike dhe çështje administrative-Vice-dean for undergraduate, postgraduate studies and administrative issues-Продекан за до и после дипломски студии

 • Nov 2006 - Nov 2009: Asistent-Assistant-Асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • Oct 2002 - Nov 2006: Asistent i ri-Junior Assistant-Помлад асистент
  Fakulteti juridik-UEJL-Law Faculty-SEEU-Правен факултет-УЈИЕ, Tetovë-Tetova-Тетово, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Edukim dhe hulumtim-Education and Research-Едукација и истражување
  Main responsibilities: Mbajtja e orëve praktike në lëndët e drejtimit kushtetues-administrativ-Performing practical hours in the constitutional-administrative subjects-Одрж. на практични часови по уставно-управните предмети

 • 2001 - 2002: Praktikant në zyrë avokati-Improver in the Lawyer Office-Практикант во адвокатска канцеларија
  Avokat: Sabaudin R. Shasivari-Lawyer: Sabaudin R. Shasivari-Адвокат: Сабаудин Р. Шасивари, Tetovë-Tetova-Тетово
  Type of business or sector: Praktikant-Improver-Практикант
  Main responsibilities: Kryerja e punëve administrative dhe juridike teknike-Performing administrative and legal technical works-Вршење на административни и правно-технички работи

Google+