Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Политички науки (2023-2024)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: PS-240
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Дипломиран по политички науки
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целта на програмата Политички науки е студентите да се запознаат со основните принципи на политиката, организацијата и на функционирањето на државните и на меѓународните институции, како и со политичките власти, политичката мисла и со теоретските прашања за управувањето. Во рамките на програмата се опишуваат и се идентификуваат гранките на законодавната, на извршната и на судската власт; нивната интеракција во владеењето на правото и на функционалната демократија.

Главните цели на програмата се студентите:

 • Да стекнат теоретски знаења и разбирања за важноста на политичките процеси преку компаративниот политички пристап.
 • Да се оспособат да учествуваат во различни нивоа на владиниот систем и јавниот живот и како политички аналитичари да бидат во можност да дадат свои видувања за политичките проблеми.
 • Да се подготват студентите за вреднување на политичките тенденции во општествово и државава, да го проценат нивното влијание врз евроинтеграциските процеси во државава и регионов.
 •  Да се оспособат за идентификување на потребите на интересите на групи и државни институции во рамките на политичкиот процес.
 • Да можат да преземат иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација. 

Преку студиите за Политички науки се овозможува исполнување на образовните потреби за поддршка на студентите за започнување на нивната професионална кариера во државните и во локалните владини агенции, општините, јавните институции, политичките партии, непрофитабилните организации, универзитетите и претпријатијата.

Знаење и разбирање
 • Има познавање за основните принципи на политиката, организацијата и функционирањето на државните и на меѓународните институции и политичките власти, политичката мисла и теоретски прашања за управувањето.
 • Има познавање на гранките на законодавната, извршната и судската власт и за нивната интеракција во владеењето на правото и функционалната демократија.
 • Има теоретски знаења и разбирање за важноста на политичките процеси преку компаративниот политички пристап.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Во можност е да работи во политичкото организирање на владини и невладини институции и да обезбеди анализа за различните политички процеси.
 • Може да учествува во различни нивоа на владиниот систем и јавниот живот, како политички аналитичар преку давање професионални анализи во полза на решавањето на политичките проблеми.
 • Во состојба е да спроведе јавна анкета и да имплементира соодветна методологија.
 • Во можност е да лобира, да посредува и да преговара со повеќе актери со политичко влијание во општеството.
 • Може да применува теоретски знаења, да извршуваистражувања за решавање на општествените појави и да развивакариера во академската област.
Способност за проценка
 • Има способност да размислува критички и активно да се вклучува во тековните политички прашања на централно и на локално ниво.
 • Ги разликува различните феномени поврзани со политичката култура на одредена заедница.
 • Критички споредува политички тенденции во општествово и државава и го цени нивното влијание врз евроинтеграциските процеси во земјава.
Комуникациски вештини
 • Во состојба е да учествува во политичка дебата, посредување и преговори, обезбедувајќи аргументирана анализа за политичкиот дискурс.
 • Поседува кохерентна способност за пишување за политички настани и за пишување политички говори.
 • Покажува способност за професионална комуникација со повеќемина во тимска атмосфера и преку инклузивен пристап.
Вештини на учење
 • Може да ја дефинира и да ja утврди улогата на политиката за општество базирано на знаења.
 • Може да преземе иницијатива за идентификувањe нa групите на интерес и на држaвните институции во рамките на политичкиот процес.
 • Има вештини да спроведе доживотно учење и самоедукација во областа на политички науки.
 • Способен е да ги обучува граѓаните за политичкиот систем и за демократското општество.

Семестар 1

 • [CPS-1011] [6 ЕКТС] Вовед во социологија
  Преку предметот „Вовед во социологија“ студентите треба да стекнат општи познавања околу општествените движења и промени. Станува збор за предмет во кој се обработуваат некои основни општествени движења, почнувајќи од оние со кои сите ние се соочуваме како граѓани и академски работници. На студентите им се става на располагање цел спектар на литература од домашни и од странски автори со што ќе се овозможи проширување и развој на нивните знаења од областа на темите кои се предмет на анализа. Како посебни цели на овој предмет може да се истакнат: -Студентите да ги разберат основните социолошки концепции и теории. -Студентите да ја разберат научната рамка на социологијата. -Студентите да се оспособат да ги распознаат основните парадигми и правци во социологијата. -Студентите да создадат критички став околу социологијата како динамичен систем. -Студентите да изградат личен и критички став кон општествените интеракции на микро ниво како и за нивната поврзаност со општествената макроструктура. -Студентите да ги распознаат социјалните и културолошките аспекти на социјализацијата. -Студентите да изградат лично мислење околу глобализацијата и техничко-технолошкиот развој и нивното влијание врз современите општества.
 • [C2308] [6 ЕКТС] Општество и политика
  Овој предмет е вовед во изучувањето на општеството и политиката и ќе има за цел студентите да се запознаат со изучувањето на различните политички теории за интеракцијата на општеството со политиката, развојот на институциите, улогата на општеството за развој на институциите, влијанието на политиката на општествените промени, правата на граѓанинот во носењето одлуки, партиципативниот модел во политиката и општествените предизвици во ерата на технолошкиот развој. Студентите ќе развијат знаења за политичките теории за општество, политиката, политичките системи и ќе можат да ги разликуваат значајните карактеристики.
 • [CPA-101] [6 ЕКТС] Вовед во јавна администрација
  Јавната администрација претставува област која е од посебен интерес за науката. Со предметот Вовед во јавната администрација студентите ќе стекнат знаења за основните концепти на јавната администрација. Посебен акцент ќе биде ставен врз евалуацијата на јавната администрација, како и врз реформите во оваа област во нашава земја. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа област и критички да ги анализираат развојот и појавите на јавната администрација. Бидејќи оваа област е предмет на постојани промени, посебно внимание ќе се посвети на новите теории, како и на класичните теории на јавната администрација. Предметот на истражување се: поими и основни знаења за принципите и за институциите на јавната администрација; улогата и значењето на јавната администрација во организираното општество; генезата и историскиот развој на јавната администрација; организациската структура на јавната администрација; функционирањето на институциите на јавната администрација; државните службеници; контролатa и одговорноста на ЈА, комуникациите во ЈА, јавната администрација како служба за одбрана и за реализација на човековите права итн.
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2534] Англиски јазик 3
  • [E2535] Англиски јазик 4
  • [E2536] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2
 • [6 ЕКТС] Изборен/Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација
  • [E2741] Основи на ИТ-хардвер и софтвер
  • [E2742] Вовед во сајбер безбедност

Семестар 2

 • [ECSS-03] [6 ЕКТС] Основи на социјална политика
  Цели на предметната програма: Студентите да добијат продлабочени сознанија за теоретската и идеолошката основа на социјалната политика, нејзиниот историски развој, актерите кои обезбедуваат мерки од социјална политика, како и знаења за специфичните политики во домените: вработување, плати, социјално осигурување, социјална заштита, образование и сл.
 • [C2309] [6 ЕКТС] Јавни политики и институции
  Цели на предметот: На крајот на семестарот студентите треба: -Да се здобијат со знаења за приоди кон јавна политика, улогата на институциите, процесот на креирање политики, поими и дефиниции на јавна политика, како и вештини за анализа на јавни политики и критичко размислување; -Да се запознаат за однесувањата на чинителите на политиките и нивното опкружување (политичко опкружување, официјални и неофицијални креатори на политика и нивоа на политиката); -Да ги споредат релативно добро структурираните, средно структурираните и лошо структурираните проблеми; -Да ги разберат ефектите на временските, на историските и на институционалните контексти врз прецизноста на прогнозирање; -Да искористи анализа на аргументите, табели, дијаграми на влијание и разгранување на одлуките за анализа на случај од јавната политика; -Да ги оддели алтернативните форми на анализата на политиките -Да бидат во можност да дефинираат и илустрираат проблемите на политиката, агендата, и формулациите на јавната политика и да развиваат вештини за имплементација и резултат на конкретната политика.
 • [C2310] [6 ЕКТС] Политичка економија
  Политичката економија ги истражува главните парадигми на општествените науки за анализа на односите меѓу државата, економијата и општеството. Ова е поинаква перспектива од она што ќе го научите во рамките на предметот економија. Ќе дознаете што имаат да кажат политичките економисти за тоа како политиката и економијата се поврзани и како луѓето се засегнати од овој однос. Ќе стекнете разбирање за финансиските и економските кризи. Ќе научите за причините за кризите од економски, политички и психолошки аспекти.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2534] Англиски јазик 3
  • [E2535] Англиски јазик 4
  • [E2536] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2
 • [6 ЕКТС] Изборен/Дигитални компетенции
  • [E2610] Избрани поглавја од ИТ вештини
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Креирање веб-страници
  • [EDMD-02] Дизајн на дигитални медиуми
  • [E2609] Гугл апликации за едукација
  • [E2741] Основи на ИТ-хардвер и софтвер
  • [E2742] Вовед во сајбер безбедност
 • [3 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [MLIL-01] Македонски јазик средно ниво 1
  • [MLIL-02] Македонски јазик средно ниво 2
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2

Семестар 3

 • [CPA103] [6 ЕКТС] Управно право и постапка
  Предмет на изучување се: принципите на организација, работа и делокруг на административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на административните органи и односот меѓу граѓаните и администрацијата. Целите на предметната програма се состојат во тоа студентите: -Да ги дефинираат и ги разберат поимите администрација и административна функција. -Да ја препознаат и да ја анализираат правната регулатива со која се уредуваат организацијата и функционирањето на јавната администрација во РСМ. -Да ги согледаат основните дејности на административната функција. -Да направат разграничување меѓу видовите акти на администрацијата и да ги совладаат првите чекори на создавање такви акти. -Да ги изучат видовите административен надзор. -Да ги спознаат механизмите на контрола над администрацијата и нејзината одговорност пред другите државни органи, но и пред своите клиенти - корисници на нејзините услуги. -Да стекнат способности и вештини за идно вработување во органите на администрацијата на РСМ, невладините организации, установи и сите институции во кои се решаваат предмети од административно-правна природа.
 • [CPS-402] [6 ЕКТС] Меѓународни односи
  Преку овој предмет студентите се запознаваат со теоретските компоненти во меѓународните односи, клучните идеи и дебати во областа на меѓународните односи, а особено со основните концепти, актерите во меѓународните односи, надворешната политика, моќта во меѓународните односи. Предавањата, исто така, ќе бидат фокусирани на меѓународната политичка економија и политиката на глобална благосостојба, постојните и идните проблеми во меѓународниот систем, вклучувајќи ги и вооружените конфликти, економијата, демографијата и животната средина.
 • [C2311] [6 ЕКТС] Менаџмент во јавниот сектор
  Студентите ќе можат да ги препознаваат фундаменталните аспекти на јавниот менаџмент како научна област и како професија и ќе можат да направат анализа на активностите на владата од правна, менаџерска и од политичка перспектива.
 • [C2312] [6 ЕКТС] Статистика за оштествени науки
  Главна цел на овој предмет е да се овозможи студентите да стекнат основни знаења за основните статистички методи и за нивна примена со цел следење на професионалната литература, за да можат концизно да се изнесат резултатите и заклучоците од извршените истражувања. Главни аспекти на изучувањето на овој предмет се: одредување на дисциплините, поврзување на податоците, статистичка анализа, статистичка примена на методи на полето на хуманитарните науки, демонстрирање на статистичките податоци и претставување на односот меѓу статистиката и другите науки.
 • [C2069] [3 ЕКТС] Усна комуникација
  Цели на предметот се студентите: - Да развиваат вештини за вербална комуникација. - Да се во можност да се вклучат активно во дискусија за одредена тема. - Да ги совладаат техниките за успешна комуникација. - Да го изразуваат своето критичко мислење за одредени теми. - Да ги применуваат усвоените техники во својата професионална кариера.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2534] Англиски јазик 3
  • [E2535] Англиски јазик 4
  • [E2536] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2

Семестар 4

 • [C2070] [3 ЕКТС] Писмена комуникација
  Цели на предметот се студентите: -Да стекнат сознанија за процесот на пишувањето (фази при креирање текст). -Да ги усвојат стандардните јазични норми. -Да постигнат академско ниво за писмено изразување на албански, на македонски или на англиски јазик со што ќе се применуваат претходно стекнатите знаења за стандардниот јазик. -Да се поттикне мотивацијата на студентите за писмено изразување независно од видовите и формите на текстот. -Да ги усвојат критериумите на текстуалноста, кои се клучни за еден текст. -Да стекнат вештини за пребарување материјали (библиотечни и онлајн-ресурси).
 • [C2313] [6 ЕКТС] Политички системи
  Основна цел на предметот е студентите да стекнат знаења околу функционирањето на политичките системи кои се среќаваат денес ширум светот, опфаќајќи ги тука не само оние политички системи кои се сметаат како демократски, знаења за основните теории и концепции за политичките системи, но истовремено и да се запознаат и со практичното функционирање на повеќе политички системи во светски рамки. Од овој аспект гледано, како основни посебни цели на овој предмет може да се наведат следниве: -Студентите да се запознаат со политичките системи од аспект на нивниот поим, специфичности и историски развој. -Студентите да стекнат основни знаења околу главните теории и концепции за политичките системи. -Студентите да се запознаат со основните пристапи кон класификација на политичките системи. -Студентите да се оспособат да ги распознаат спецификите на одделни политички системи.
 • [CPMPP-04] [6 ЕКТС] Систем на административни службеници на РСМ
  Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења и вештини за да ги анализираат факторите кои влијаат врз поведението на државните службеници и за механизмите за подобрување на ефективноста на државната служба и отчетноста кон јавноста.
 • [EPA-401] [6 ЕКТС] Социјална и трудова економија
  Економија на трудот се фокусира на економијата на пазарот на трудот. Опфаќа определување на понудата и побарувачката на пазарот на трудот, определување на плати и разлики во платите, инвестиции во човечки капитал, вработување и невработеност. Целта е да се работи со студии на случај на пазарот на трудот во земјите во транзиција.
 • [CIR-06] [6 ЕКТС] Европски интеграции
  Целта на предметот е да се продлабочат знаењата на студентите за европската интеграција. Во рамките на предметот се упатуваат низа клучни контроверзии поврзани со ЕУ, од раните денови на интеграцијата до временските кризи, како и тековните предизвици. За правилно следење на предметот, студентите мора да поседуваат основни познавања од Европската Унија. Основната цел на овој предмет е студентите да стекнат аналитички вештини, да ја разберат и објективно да ја оценат сложената комбинација на појави што ја сочинуваат европската интеграција и политиката. Целта на предметот е да им овозможи на студентите да ги анализираат политиките на Европската Унија и да ги опишат нивните главни карактеристики.
 • [3 ЕКТС] Англиски јазик
  • [E2532] Англиски јазик 1
  • [E2533] Англиски јазик 2
  • [E2534] Англиски јазик 3
  • [E2535] Англиски јазик 4
  • [E2536] Англиски јазик 5
  • [ESS-01] Англиски јазик за општествени науки 1
  • [ESS-02] Англиски јазик за општествени науки 2

Семестар 5

 • [C2314] [6 ЕКТС] Локална управа
  Студентите треба да стекнат и основни знаења, но и поспецијализирани знаења во врска со организирањето и со функционирањето на локалната самоуправа. Исто така треба да стекнат и сознанија за односот на локалната и централната власт и за основните принципи на локалната самоуправа во државите со традиционална локална самоуправа, во државите на Југоисточна Европа и во Република Северна Македонија. Цел на изучување на овој предмет е да се подготват студентите на потребното ниво за да можат да ги извршуваат своите обврски целосно и одговорно.
 • [CPS-201] [6 ЕКТС] Социјална психологија
  Темите за дискусија вклучуваат: перцепција на личноста, согласување, формирање ставови, оценување и промена, предрасуди, агресивност, социјално учење, групна динамика, социјалната психологија и општеството и правна и организациска апликација.
 • [CPA-401] [6 ЕКТС] Институции и политики на ЕУ
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со комплексната природа на феномените кои ја сочинуваат европската интеграција, европските институции и политиките. Првиот дел од овој предмет го покрива развојот на институциите, процесот на донесување одлуки и на улогата на главните актери, додека во вториот дел се обработуваат политиките на ЕУ. Исто така, преку овој предмет студентите стекнуваат сознанија за главните теоретски интерпретации и за развојот на ЕУ. Притоа ги согледуваат сегашните и идните предизвици со кои се соочува ЕУ во однос на нејзините институции и политики.
 • [6 ЕКТС] Изборен од друга единица
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [CLE-101] Вовед во право
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [C2298] Трудово право
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
  • [E2739] Етика во јавни институции
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2740] Управување на проектен циклус
  • [ELSP4070] Социјален менаџмент
  • [EM483] Евалуација на јавни политики: теории, модели и процеси
  • [EPA-403] Номотехника

Семестар 6

 • [CMPA03] [6 ЕКТС] Компаративнa јавнa aдминистрација
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаења за основните карактеристики на јавната администрација во разни држави. Основна цел е да се истражуваат видовите како форми на дејствување на институциите на јавната администрација во разни општества, со цел студентите да стекнат нови знаења. Преку овој предмет, студентите ќе се запознаат со значењето на јавната администрација во различни држави, преку запознавање со различните организациски административни системи на државите. Исто така, на студентите ќе им биде овозможено да ги разберат организациската структура и функционирањето на институциите извршно-административно, но и на другите форми и институции на јавната администрација. Ова знаење за студентите е значајно особено во однос на глобализацијата и на важноста на интеграцијата.
 • [CPMPP-05] [6 ЕКТС] Буџетирање и јавни финансии
  Опремување на студентите со знаење за јавните добра и трошоци за нивното обезбедување, екстерни ефекти, прераспределба на социјалниот доход, распределба и прераспределба на приходите, социјалното осигурување и трошоците за нив, анализа на трошоци и придобивки, систем на социјални приходи, систем на даноци и нивната структура, компаративни аспекти на јавните финансии во развиените земји и во оние во транзиција, спецификите на фискалниот систем на Северна Македонија, неговите трендови и предизвици, фискалната децентрализација, итн.
 • [CPA-6033] [6 ЕКТС] Квалитативни и квантитативни методи во општествените науки
  Во рамките на предметот се опфатени два општи приоди кон анализа на податоците, имено квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативна анализа се фокусира на употреба на статистичката анализа, а во квалитативна анализа се дефинираат оние пристапи во кои не се вклучени квантитативните пристапи - или пристапи кои не користат нумеричка манипулација. Ќе направат анализи и преку студии на случај ќе се презентираат методите на истражување, деловите на општественото научно истражување, приодите за истражувачки дизајн, спроведување емпириски дизајн како и мултиваријабилна анализа.
 • [6 ЕКТС] Изборен од друга единица
  • [CPA-101] Вовед во јавна администрација
  • [CPA-201] Јавно лидерство и организациски развој
  • [CPA-302] Вовед во јавни политики
  • [CLE-101] Вовед во право
  • [ELE-708] Вовед во криминалистика
  • [C2298] Трудово право
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
  • [CLE-203] Правно пишување и образложување
  • [EARTL-01] Потпомогната репродуктивна технологија и право
  • [ELE-408] Семејно насилство
  • [CCS-101] Вовед во компјутерски науки
  • [CCS-102] Интернет технологии
  • [CCS-402] Применета веројатност и статистика
  • [ECS-500] Е-трговија
  • [CISM2021] Вовед во информациски системи
  • [ECS3060] Професионална ИТ-етика
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-105] Германски јазик 1-4
  • [EEL-613] Мултикултурализмот во наставата по англиски
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [E2539] Критичко резонирање и размислување
  • [EPRNM-02] Односи со јавност и нови медиуми
  • [ECM-602] Медиуми и општество
  • [CBE-101] Вовед во економија и бизнис
  • [CBE-103] Принципи на менаџмент
  • [EBEM-503] Деловно комуницирање
  • [EBE-408] Менаџмент на проект
  • [EBE-403] Бизнис-план
  • [EBE-409] Корпоративна општествена одговорност и етика
  • [EF999] Француски јазик 1-2-3
  • [BSIL3010] Италијански јазик 1-2-3
  • [EFE-102] Академско пишување на англиски јазик
  • [EDOL-03] Дигитална и он-лајн писменост
  • [ECE-02] Разговорен англиски јазик
  • [E2529] Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски
  • [E2530] Белетристика и забава
  • [E2531] Англиска литература и филм
  • [E2540] Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
  • [E2739] Етика во јавни институции
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2740] Управување на проектен циклус
  • [ELSP4070] Социјален менаџмент
  • [EM483] Евалуација на јавни политики: теории, модели и процеси
  • [EPA-403] Номотехника

Семестар 7

 • [MCPS1015] [6 ЕКТС] Компаративни политики
  Студентите кои успешно ќе го завршат овој предмет ќе можат да: 1.Ги дефинираат и илустрираат компаративните аспекти на политичките системи и режими. 2.Го разберат контекстот на политичка култура, држава, бирократија. 3.Ги идентификуваат сличностите и разликите на нациите во однос на демократскиот развој. 4.Применат критичко размислување во компаративна анализа. 5.Ги објаснат клучните концепти, теории и пристапи во компаративната политика. 6.Развијат и демонстрираат вештини за расудување засновани на докази. 7.Изградат вештини за информациска писменост и разбирање на етичките компоненти во компаративната политичка анализа.
 • [C2317] [6 ЕКТС] Политичка филозофија
  Во рамките на овој предмет студентите треба да можат да ги анализираат, разликуваат теоретските претпоставки на секоја политичка мисла, критички да го анализираат влијанието врз општеството и политичките институции и неговите предизвици во современиот живот. По успешното завршување на предметот се очекува студентите да бидат способни да елаборираат текстови на влијателни политички мислители како и нивните теоретски карактеристики во современата политичка филозофија.
 • [C2318] [6 ЕКТС] Граѓанско општество и интересовни групи
  Овој предмет се фокусира на запознавање со теориите за групите од интерес во процесот на јавните политики со посебен осврт на нивото и контекстот на групите од интерес и методите на влијание. Во рамките на опсегот на предметот на анализа, истиот го покрива концептот на граѓанско општество и општествените движења. Во вториот дел предметот се осврнува на разните форми на групите од интерес како што се: здруженија засновани врз индивидуално членство, економски комори, синдикати, професионални асоцијации, трговски организации, организации засновани на електорат. Овој предмет ќе им помогне на студентите да резонираат врз основа систематска анализа за организираното колективно лобирање како и за комплексноста колективното и групно однесување како и здобивање на знаења за теориите на групите на интерес и влијанието врз јавните политики.
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2740] Управување на проектен циклус
  • [ELSP4070] Социјален менаџмент
  • [EM483] Евалуација на јавни политики: теории, модели и процеси
  • [EPA-403] Номотехника
 • [6 ЕКТС] Изборен стручен предмет (од насоката)
  • [MCDP1020] Меѓународни институции
  • [MCDP2020] Европска унија: институции, политики и права

Семестар 8

 • [C2319] [6 ЕКТС] Геополитика
  Во рамките овој предмет студентите треба да бидат способни да објаснат рамнотежа на моќта во светската политика, да ја контекстуализираат улогата на географската локација во глобалната политика, да размислуваат критички за приоритетите на надворешната политика на државите во однос на постоечките и политичките проблеми од минатото и да користат анализа со геополитички размислувања при фокусирање на актуелните спорови.
 • [CPS-801] [6 ЕКТС] Анализа на јавното мислење
  Целта на предметот фокусирање на два општи приода кон анализа на податоците, имено квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативна анализа се фокусира на употреба на статистичката анализа додека во однос на квалитативната анализа ќе се фокусира на разбирање кои методи да се користат кога не се користи статистичко-нумеричка анализа. Во рамките на овој предмет ќе се анализира и преку студии на случај ќе се презентираат методите на истражување, деловите на општественото научно истражување, приодите за истражувачки дизајн, спроведување емпириски дизајн како и мултиваријабилна анализа.
 • [C2320] [6 ЕКТС] Современи политички тепории
  Цели на предметот: Да се постигне општо разбирање на поистакнатите современи политички теории и подетална информираност за нив, и студентите да бидат информирани за односите меѓу различните теории преку проучување на спецификите на одделните политички теории.
 • [6 ЕКТС] Општ изборен (од СП)
  • [E2740] Управување на проектен циклус
  • [ELSP4070] Социјален менаџмент
  • [EM483] Евалуација на јавни политики: теории, модели и процеси
  • [EPA-403] Номотехника
 • [6 ЕКТС] Изборен стручен предмет (од насоката)
  • [MCDP1020] Меѓународни институции
  • [MCDP2020] Европска унија: институции, политики и права
Google+