Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Shkenca Politike (2023-2024)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: PS-240
Viti akademik: 2024 / 2025
Titulli: I Diplomuar në Shkenca Politike
SETK: 240 (4 vitе) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Programi i shkencave politike synon të njoftojë studentët me parimet themelore të politikës, organizimin dhe funksionimin e institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare, po ashtu edhe të autoriteteve politike, mendimit politik dhe çështjeve teorike të qeverisjes. Në suazat e programit përshkruhen dhe identifikohen degët e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor; bashkëveprimi tyre në sundimin e së drejtës dhe demokracia funksionale.
Qëllimet kryesore të programit janë:

 • Studentët të fitojnë njohuri teorike dhe ta kuptojnë rëndësinë e proceseve politike nëpërmjet qasjes politike krahasuese.
 • T’i aftësojë të marrin pjesë në nivele të ndryshme të sistemit qeveritar dhe jetës publike dhe si analistë politikë të japin pikëpamjet e tyre lidhur me problemet politike.
 • T’i përgatisë studentët për vlerësimin e tendencave politike në shoqërinë dhe shtetin, ta vlerësojnë ndikimin e tyre në proceset evrointegruese në vend dhe rajon.
 • T’i aftësojë studentët për të indentifikuar nevojat e grupeve të interesit dhe të institucioneve shtetërore në kuadër të procesit politik.
 • Të mund të marrin iniciativë për identifikimin dhe adresimin e nevojave për mësim funksionimit të institucioneve shtetërore dhe administratës publike. 

Studimet e Shkencave politike mundësojnë plotësimin e nevojave arsimore në përkrahjen e studentëve në fillimin e karrierës së tyre profesionale në agjencitë qeveritare në nivel qendror dhe vendor, komunat, institucionet publike, partitë politike, organizatat jofitimprurëse, universitetet dhe ndërmarrjet.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Ka njohuri të parimeve themelore të politikës, organizimin dhe funksionimin e institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare dhe autoriteteve politike, mendimit politik dhe çështjeve teorike për udhëheqjen.
 • Ka njohuri të degëve të pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor dhe të bashkëveprimit të tyre me sundimin e së drejtës dhe demokracisë funksionale.
 • Ka njohuri teorike dhe kuptim të rëndësisë së proceseve politike përmes qasjes krahasuese politike.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Ka mundësi të punojë në organizime politike të institucioneve qeveritare dhe joqeveritare, si dhe të sigurojë analizë për proceset e ndryshme politike.
 • Mund të marrë pjesë në nivele të ndryshme të sistemit qeveritar dhe jetës publike, si analist politik duke dhënë analiza profesionale në favor të zgjidhjes së problemeve politike.
 • Është në gjendje të realizojë një anketë publike dhe të implementojë metodologji përkatëse.
 • Është në gjendje të demonstrojë aftësinë për të lobuar, të posedojë dhe negociojë me më shumë aktorë me ndikim politik në shoqëri.
 • Mund të aplikojë njohuri teorike, të realizojë hulumtime për të zgjidhur fenomenet shoqërore dhe të zhvillojë karrierë në fushën akademike. 
Aftësitë për të vlerësuar
 • Ka aftësi për të menduar në mënyrë kritike dhe aktivisht të përfshihet në çështjet aktuale politike në nivel qendror dhe vendor.
 • Të bëjë dallimin e fenomeneve të ndryshme që lidhen me kulturën politike të një komuniteti.
 • Në mënyrë kritike krahason trendet politike në shoqëri dhe shtet dhe vlerëson ndikimin e tyre në proceset integruese të vendit. 
Aftësitë e komunikimit
 • Është në gjendje të marrë pjesë në debate politike, ndërmjetësim dhe negociata, duke siguruar analizë të argumentuar të diskursit politik.
 • Posedon aftësi koherente për të shkruar ngjarje dhe fjalime politike.
 • Tregon aftësi për komunikim profesional me më shumë aktorë në frymën e ekipit dhe qasje gjithëpërfshirëse.
Aftësitë e të mësuarit
 • Mund ta definojë dhe ta vërtetojë rolin e politikës në shoqëri të bazuar në dije.
 • Mund të ndërmarrë iniciativë për identifikimin e interesave të grupeve dhe institucioneve shtetërore në kuadër të procesit politik.
 • Ka shkathtësi për të zbatuar të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetedukim në fushën e shkencave politike. 
 •  Aftësi për të trajnuar qytetarët për sistemin politik dhe shoqërinë demokratike.

Semestri 1

 • [CPS-1011] [6 SETK] Hyrje në Sociologji
  Lënda Hyrje në Sociologji studentëve u ofron duhet njohuri të përgjithshme për lëvizjet dhe ndryshimet shoqërore. Bëhet fjalë për një objekt që kryen përpunimin e disa lëvizjeve themelore sociale, duke filluar me ato të cilat të gjithë ne përballemi si qytetarë dhe akademikë. Studentët do të pajisen me një literaturë të plotë nga autorë vendas dhe të huaj e cila do t'u mundësojnë atyre të zgjerojnë dhe zhvillojnë njohuritë e tyre në fushat e temave që janë subjekt i analizave. Qëllimet specifike të kësaj lënde janë që studentët: -të kuptojnë konceptet dhe teoritë themelore sociologjike; -të kuptojnë kuadrin shkencor të sociologjisë; -të jenë në gjendje të njohin paradigmat themelore dhe drejtimet në sociologji; -të krijojnë mendime kritike rreth sociologjisë si një sistem dinamik; -të ndërtojnë një qëndrim personal dhe kritik ndaj ndërveprimeve shoqërore në nivelin mikro, si dhe lidhjen e tyre me strukturën makro sociale; -të njohin aspektet sociale dhe kulturore të socializimit; -të krijojnë mendime personale rreth globalizimit dhe zhvillimit teknik e teknologjik dhe ndikimit të tyre në shoqëritë bashkëkohore.
 • [C2308] [6 SETK] Shoqëria dhe politika
  Lënda është një hyrje në studimin e shoqërisë dhe politikës dhe do të synojë njohjen e studentëve me studimin e teorive të ndryshme politike rreth ndërveprimit të shoqërisë me politikën, zhvillimin e institucioneve, rolin e shoqërisë për zhvillimin e institucioneve, ndikimin e politikës mbi ndryshimet shoqërore, të drejtat e qytetarit në vendimmarrje, modelin pjesëmarrës në politikë dhe sfidat sociale në jehonën e zhvillimit teknologjik. Studentët do të zhvillojnë njohuri për teoritë politike të shoqërisë, politikës, sistemeve politike dhe do të jenë në gjendje të dallojnë veçori të rëndësishme.
 • [CPA-101] [6 SETK] Hyrje në administrimin publik
  Administrimi publik pëfraqëson një fushë me interes të veçantë për shkencën. Me lëndën Hyrje në administrimin publik studentët marrin njohuri mbi konceptet themelore të administrimit publik. Theks i veçantë do t’i kushtohet vlerësimit të administrimit publik si dhe reformave në këtë fushë në vendin tonë. Studentët do të kenë mundësi të njihen me këtë fushë dhe në mënyrë kritike të analizojnë zhvillimin dhe dukuritë në administrimin publik. Meqë kjo fushë është subjekt i ndryshimeve konstante, vëmendje e veçantë do t’u kushtohet teorive të reja si dhe teorive klasike të administrimit publik. Subjekti i hulumtimit përbëhet nga: termet dhe njohuritë themelore lidhur me parimet dhe institucionet e administrimit publik; roli dhe rëndësia e administrimit publik në shoqërinë e organizuar; gjeneza dhe zhvillimi historik i administrimit publik; struktura organizative e administrimit publik; funksionimi i institucioneve të administratës publike; nëpunësit civilë; kontrolli dhe pëgjegjësia e administrimit publik; komunikimi në administrimin publik; administrimi publik si shërbim për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të njeriut, etj.
 • [3 SETK] Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1010] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë Angleze 1
  • [E2533] Gjuhë Angleze 2
  • [E2534] Gjuhë Angleze 3
  • [E2535] Gjuhë Angleze 4
  • [E2536] Gjuhë Angleze 5
  • [ESS-01] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 1
  • [ESS-02] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 2
 • [6 SETK] Zgjedhore/Kompetencat digjitale
  • [E2610] Kapituj të zgjedhur nga shkathtësitë e TI
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Krijimi i ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i mediumeve digjitale
  • [E2609] Google aplikacione për edukim
  • [E2741] Bazat e harduerit dhe softuerit të TI
  • [E2742] Hyrje në sigurinë kibernetike

Semestri 2

 • [ECSS-03] [6 SETK] Bazat e Politikës Sociale
  Objektivat e programit të lëndës: Fitimi i njohurive të thella mbi bazën teorike dhe ideologjike të politikës sociale, zhvillimin historik të saj, aktorët që ofrojnë masa nga politika sociale, si dhe njohuri për politikat specifike në fushat: punësimi, pagat, sigurimet shoqërore, mbrojtja sociale, arsimi, etj.
 • [C2309] [6 SETK] Politikat publike dhe institucionet
  Objektivat e lëndës: Në fund të semestrit studentët duhet - të fitojnë njohuri për qasjet ndaj politikave publike, rolin e institucioneve, procesin e krijimit të politikave, termat dhe përkufizimet e politikës publike, si dhe aftësi për analizën e politikave publike dhe të menduarit kritik; - të mësojnë për sjelljet e aktorëve të politikave dhe mjedisin e tyre (mjedisi politik, politikëbërësit zyrtarë dhe jozyrtarë dhe nivelet e politikave); - të krahasojnë problemet relativisht të strukturuara, të strukturuara mesatare dhe të strukturuara dobët; - të kuptojë efektet e konteksteve kohore, historike dhe institucionale në saktësinë e parashikimit - përdorni analizën e argumenteve, tabelat, diagramet e ndikimit dhe vendimet e degëzimit për analizën e rasteve të politikave publike; - të dallojë format alternative të analizës së politikave; - të jetë në gjendje të përcaktojë dhe ilustrojë problemet e "politikës", agjendën dhe formulimet e politikave publike dhe të zhvillojë aftësi për zbatimin dhe zbatimin e politikës specifike.
 • [C2310] [6 SETK] Ekonomia politike
  Ekonomia Politike eksploron paradigmat kryesore të shkencave sociale për analizimin e marrëdhënieve midis shtetit, ekonomisë dhe shoqërisë. Kjo është një perspektivë e ndryshme nga ajo që do të mësoni në lëndën e ekonomisë. Do të mësoni se çfarë kanë për të thënë ekonomistët politikë për mënyrën se si politika dhe ekonomia janë të lidhura dhe se si njerëzit ndikohen nga kjo marrëdhënie. Do të kuptoni krizat financiare dhe ekonomike. Do të mësoni për shkaqet e krizave nga perspektiva ekonomike, politike dhe psikologjike.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë Angleze 1
  • [E2533] Gjuhë Angleze 2
  • [E2534] Gjuhë Angleze 3
  • [E2535] Gjuhë Angleze 4
  • [E2536] Gjuhë Angleze 5
  • [ESS-01] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 1
  • [ESS-02] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 2
 • [6 SETK] Zgjedhore/Kompetencat digjitale
  • [E2610] Kapituj të zgjedhur nga shkathtësitë e TI
  • [EMOA-01] Microsoft Office Access
  • [EMOE-02] Microsoft Office Excel
  • [EMOPP-03] Microsoft Office PowerPoint
  • [EMOW-04] Microsoft Office Word
  • [EWC-01] Krijimi i ueb-it
  • [EDMD-02] Dizajnimi i mediumeve digjitale
  • [E2609] Google aplikacione për edukim
  • [E2741] Bazat e harduerit dhe softuerit të TI
  • [E2742] Hyrje në sigurinë kibernetike
 • [3 SETK] Gjuhë shqipe/maqedonase
  • [BAM1010] Gjuhë shqipe për fillestarë 1
  • [BAM2010] Gjuhë shqipe për fillestarë 2
  • [BS018] Gjuhë maqedonase për fillestarë 1
  • [BS152] Gjuhë maqedonase për fillestarë 2
  • [MLIL-01] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 1
  • [MLIL-02] Gjuhë maqedonase niveli i mesëm 2
  • [MAPP1020] Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2

Semestri 3

 • [CPA103] [6 SETK] E drejta administrative dhe procedura administrative
  Lënda e studimit është parimet e organizimit, punës dhe efushëveprimit të organeve administrative, aktivitetet themelore që përbëjnë funksionin administrativ, aktet e organeve administrative dhe marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve dhe administratës. Objektivat e programit tëkësaj lënde janë t'i bëjnë studentët: - të përcaktojë dhe të kuptojë termat e administratës dhe funksionit administrativ; -të njohin dhe analizojnë rregulloret ligjore që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e administratës publike në RMV; - të shohin aktivitetet themelore të funksionit administrativ; -të bëjë dallimin ndërmjet llojeve të akteve të administratës dhe të tejkalojë hapat e para në krijimin e akteve të tilla; -të studiojnë llojet e mbikëqyrjes administrative; -të kuptojnë mekanizmat e kontrollit mbi administratën dhe përgjegjësinë e saj ndaj organeve të tjera shtetërore, por edhe për klientët e saj, përdoruesit e shërbimeve të saj; -të fitojnë aftësi dhe shkathtësi për punësim në të ardhmen në organet e administratës së Republikës së Maqedonisë, organizatat joqeveritare, institucionet dhe të gjitha institucionet në të cilat zgjidhen çështjet e natyrës juridike administrative.
 • [CPS-402] [6 SETK] Marrëdhëniet ndërkombëtare
  Përmes kësaj lënde studentët njihen me komponentët teorikë në marrëdhëniet ndërkombëtare, me idetë kyçe dhe debatet kryesore në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e sidomos me konceptet themelore, me aktorët në marrrëdhëniet ndërkombëtare, me politikën e jashtme, fuqinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ligjëratat gjithashtu do të fokusohen në politikën ekonomike ndërkombëtare dhe politikën e mirëqenies globale, problemet ekzistuese dhe të ardhshme në sistemin ndërkombëtar duke përfshirë edhe konfliktet e armatosura, ekonominë, demografinë dhe mjedisin jetësor.
 • [C2311] [6 SETK] Menaxhmenti në sektorin publik
  Studentët, do të mund të njihen me aspektet fundamentale të menaxhimit publik si një fushë shkencore dhe si profesion, si dhe të analizojnë aktivitetet e Qeverisë nga perspektiva e së drejtës, menaxheriale dhe politike.
 • [C2312] [6 SETK] Statistika për shkencat shoqërore
  Qëllimi kryesor i kësaj lënde është t'u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri themelore të metodave themelore statistikore dhe aplikimit të tyre për të ndjekur literaturën profesionale, në mënyrë që rezultatet dhe konkluzionet e hulumtimit të kryer të prezantohen në mënyrë koncize. Aspektet kryesore të studimit të kësaj lënde janë: përcaktimi i disiplinave, lidhja e të dhënave, analiza statistikore, aplikimi statistikor i metodave në fushën e shkencave humane, demonstrimi i të dhënave statistikore dhe paraqitja e marrëdhënieve ndërmjet statistikës dhe shkencave të tjera.
 • [C2069] [3 SETK] Komunikim verbal
  Objektivat e programit të lëndës: - Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit verbal. - Të jenë në gjendje të përfshihen aktivisht në një diskutim mbi një temë të veçantë. - Të zotërojnë teknikat për komunikim të suksesshëm. - Të shprehin mendimin e tyre kritik për tema të caktuara. - Të zbatojnë teknikat e adaptuara në karrierën e tyre profesionale.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë Angleze 1
  • [E2533] Gjuhë Angleze 2
  • [E2534] Gjuhë Angleze 3
  • [E2535] Gjuhë Angleze 4
  • [E2536] Gjuhë Angleze 5
  • [ESS-01] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 1
  • [ESS-02] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 2

Semestri 4

 • [C2070] [3 SETK] Komunikim me shkrim
  Objektivat e programit të lëndës: Për të fituar njohuri në lidhje me procesin e të shkruarit (fazat në krijimin e një teksti). - Të miratojë normat standarde të gjuhës. - Të arrihet një nivel akademik për shprehje me shkrim në shqip, maqedonisht ose anglisht, i cili do të zbatojë njohuritë e marra më parë të gjuhës standarde. - Të inkurajojë motivimin e studentëve për shprehje me shkrim pavarësisht nga llojet dhe format e tekstit. - Të miratojë kriteret e tekstualitetit, të cilat janë thelbësore për një tekst. - Përvetësimi i aftësive për kërkimin e materialeve (biblioteka dhe burimet online).
 • [C2313] [6 SETK] Sistemet politik
  Synim parësor i lëndës është t’i pajisë studentët me njohuri rreth funksionimit të sistemeve politike që hasen sot në mbarë botën, duke i përfshirë këtu jo vetëm sistemet politike që konsiderohen si demokratike. Lënda është strukturuar asisoj që të pajisen studentët me njohuri përkatëse teorike rreth teorive dhe koncepcioneve bazë mbi sistemet politike, duke i njoftuar ato njëkohësisht edhe me funksionimin praktik të më tepër sistemeve politike nga bota. Shikuar nga ky këndvështrim, si qëllime të veçanta të kësaj lënde mund të theksohen: -njoftimi i studentëve me sistemet politike nga këndvështrimi i nocionit, specifikave dhe zhvillimit historik të tyre. - pajisen e studentëve me njohuri themelore rreth teorive dhe koncepcioneve kryesore mbi sistemet politike -studentët të pajisen me njohuri mbi qasjet kyç ndaj klasifikimit të sistemeve politike. -aftësimi i tyre që t’i identifikojnë specifikat e sistemeve të veçanta politike.
 • [CPMPP-04] [6 SETK] Sistemi i nëpunësve administrativ në RMV
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi për të analizuar faktorët që ndikojnë në sjelljen e nëpunësve civilë, mekanizmat për të përmirësuar efektivitetin e shërbimit civil dhe llogaridhënien ndaj publikut.
 • [EPA-401] [6 SETK] Ekonomia sociale dhe e punës
  Kjo lëndë, tregu i punës, fokusohet në ekonominë e tregut të punës. Lënda mbulon përcaktimin e ofertës dhe kërkesës të tregut të punës, përcaktimin e pagave dhe diferencat e pagave, investimet në kapitalin njerëzor, punësimin dhe papunësinë. Qëllimi është që studentët të punojnë me raste studimore lidhur me tregjet e punës në vendet në tranzicion.
 • [CIR-06] [6 SETK] Integrimet evropiane
  Qëllimi i lëndës është të thellojë njohuritë e studentëve për integrimin evropian. Kursi trajton një sërë polemikash kyçe të lidhura me BE-në, që nga ditët e para të integrimit deri te krizat kohore, si dhe sfidat aktuale. Për të ndjekur siç duhet kursin, studentët duhet të kenë njohuri bazë të Bashkimit Evropian. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të fitojnë aftësi analitike, të kuptojnë dhe vlerësojnë objektivisht përzierjen komplekse të dukurive që përbëjnë integrimin dhe politikën evropiane. Qëllimi i lëndës është t'u mundësojë studentëve të analizojnë politikat e Bashkimit Evropian, të përshkruajnë karakteristikat e tyre kryesore.
 • [3 SETK] Gjuhë angleze
  • [E2532] Gjuhë Angleze 1
  • [E2533] Gjuhë Angleze 2
  • [E2534] Gjuhë Angleze 3
  • [E2535] Gjuhë Angleze 4
  • [E2536] Gjuhë Angleze 5
  • [ESS-01] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 1
  • [ESS-02] Anglishtja për Shkenca Shoqërore 2

Semestri 5

 • [C2314] [6 SETK] Qeverisja lokale
  Studentët duhet të fitojnë aftësi themelore madje edhe më të thella lidhur me organizimin dhe funksionimin e vetëqeverisjes vendore. Po ashtu duhet të njihen me marrëdhëniet e pushtetit vendore atij qendror dhe parimet bazë të vetëqeverisjes vendore në shtetet me vetëqeverisje vendore tradicionale, në shtetet e Evropës Juglindore dhe në Republikën e Maqedonisë se Veriut. Qëllimi i studimit të kësaj lënde është studentët të jenë të pëgatitur në nivelin e duhur që të mund të kryejnë detyrimet tërësisht dhe me pëgjegjësi.
 • [CPS-201] [6 SETK] Psikologjia sociale
  Temat e diskutimit përfshijnë: përceptimin e personalitetit, marrëveshjet, formimin e qëndrimeve, vlerësimin dhe ndryshimet, paragjykimet, agresivitetin, të mësuarit social, dinamikën grupore, psikologjinë sociale dhe aplikimin shoqëror, ligjor dhe organizativ.
 • [CPA-401] [6 SETK] Institucionet dhe politikat e BE-së
  Kjo lëndë ka për qëllim t’i njoftojë studentët me natyrën komplekse të fenomeneve që përbëjnë integrimin evropian, institucionet dhe politikat. Pjesa e parë e kësaj lënde mbulon zhvillimin e institucioneve, procesin e sjelljes së vendimeve dhe rolin e aktorëve kryesorë, ndërsa pjesa e dytë mbulon politikat e BE-së. Gjithashtu, kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me interpretimet kryesore teorike dhe zhvillimin e BE-së, si dhe të marrë në konsideratë sfidat aktuale dhe të ardhshme me të cilat përballet BE-ja në kuadër të institucioneve dhe politikave të saj.
 • [6 SETK] Zgjedhore nga njësi tjera
  • [CPA-101] Hyrje në administrimin publik
  • [CPA-201] Lidershipi Publik dhe Zhvillimi Organizativ
  • [CPA-302] Hyrje në politikat publike
  • [CLE-101] Fillet e së Drejtës
  • [ELE-708] Hyrje në kriminalistikë
  • [C2298] E drejta e punës
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [CCS-101] Hyrje në shkenca kompjuterike
  • [CCS-102] Teknologjitë e Internetit
  • [CCS-402] Probabiliteti dhe Statistika e Zbatuar
  • [ECS-500] E-tregtia
  • [CISM2021] Hyrje në sistemet e informacionit
  • [ECS3060] Etika profesionale e TI
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-105] Gjuhë gjermane 1-4
  • [EEL-613] Multikulturalizmi në Mësimdhënien e Gjuhës Angleze
  • [EFE-108] Studime Ndërkulturore
  • [E2539] Arsyetimi dhe Mendimi Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja
  • [ECM-602] Media dhe Shoqëria
  • [CBE-101] Hyrje në ekonomi dhe biznes
  • [CBE-103] Parimet e menaxhmentit
  • [EBEM-503] Komunikimi afarist
  • [EBE-408] Menaxhimi i Projekteve
  • [EBE-403] Plani i Biznesit
  • [EBE-409] Etika dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave
  • [EF999] Gjuhë frënge 1-2-3
  • [BSIL3010] Gjuhë italiane 1-2-3
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ECE-02] Gjuhë angleze për bashkëbisedim
  • [E2529] Shkathtësi komunikuese në kontekst profesional në anglisht
  • [E2530] Beletristike dhe Argëtim
  • [E2531] Letërsi Angleze dhe Filmi
  • [E2540] Gjuha Maqedonase për Terminologji Juridike dhe të BE
  • [E2739] Etika në institucionet publike
 • [6 SETK] Zgjedhore e përgjithshme (nga PS)
  • [E2740] Menaxhimi i ciklit të projekteve
  • [ELSP4070] Menaxhimi Social
  • [EM483] Evaluimi i politikave publike: modelet, teoritë dhe procedurat
  • [EPA-403] Nomoteknika

Semestri 6

 • [CMPA03] [6 SETK] Administrata publike krahasimtare
  Në këtë lëndë studentët do të fitojnë njohuri mbi karakteristikat e administratës publike në shtete të ndryshme. Qëllimi kryesor është të hulumtohen llojet dhe format e veprimit të institucioneve në vende të ndryshme. Me anë të kësaj lënde studentët do të njoftohen me funksionimin e sistemeve administrative në vende të ndryshme duke analizuar sistemet e ndryshme organizative. Për më tepër studentët do të njoftohen me strukturën organizative dhe funksionimin e institucioneve, komponentët ekzekutivë-administrativë si dhe format tjera të funksionimit të administratës. Këto dije dhe njohuri janë të rëndësishme në kontekst të globalizimit dhe proceseve të integrimit.
 • [CPMPP-05] [6 SETK] Buxhetimi dhe financat publike
  Pajisja e studentëve me njohuri për financat publike, si një nga shtyllat kyçe të politikave makroekonomike dhe instrument themelor i funksionimit të ekonomisë kombëtare në tërësi dhe si nënsistem i sistemit ekonomik të vendit. Pajisja e studentëve me njohuri për të mirat publike dhe kostot për sigurimin e tyre, efektet e jashtme, rishpërndarjen e të ardhurave sociale, shpërndarjen dhe rishpërndarjen e të ardhurave, sigurimet shoqërore dhe kostot për to, analiza kosto-përfitim, sistemi i të ardhurave sociale, sistemi tatimor dhe struktura e tyre, aspektet krahasuese të financave publike në vendet e zhvilluara dhe ato në tranzicion, specifikat e sistemit fiskal të Maqedonisë së Veriut, tendencat dhe sfidat e tij, decentralizimi fiskal, etj.
 • [CPA-6033] [6 SETK] Metodate kualitative dhe kuantitative në shkencat shoqërore
  Qëllimi i lëndës është që të fokusohet në dy qasje të përgjithshme për analizën e të dhënave, domethënë, në atë sasiore dhe cilësore. Sa i përket analizës sasiore, studenti përqendrohet në përdorimin e analizave statistikore në aspektin e analizës cilësore në të cilën përcaktohet si ato qasje që nuk përfshijnë qasjet sasiore - ose qasjet që nuk përdorin manipulimin numerik. Gjithashtu, student, do të analizojë dhe do të prezantojë rastet studimore, metodat e hulumtimit, qasjet kërkimore, zbatimin e dizajnit empirik, dhe analizën multivariate.
 • [6 SETK] Zgjedhore nga njësi tjera
  • [CPA-101] Hyrje në administrimin publik
  • [CPA-201] Lidershipi Publik dhe Zhvillimi Organizativ
  • [CPA-302] Hyrje në politikat publike
  • [CLE-101] Fillet e së Drejtës
  • [ELE-708] Hyrje në kriminalistikë
  • [C2298] E drejta e punës
  • [EFE-132] Liritë dhe të Drejtat e Njeriut
  • [CLE-203] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor
  • [EARTL-01] Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta
  • [ELE-408] Dhuna në Familje
  • [CCS-101] Hyrje në shkenca kompjuterike
  • [CCS-102] Teknologjitë e Internetit
  • [CCS-402] Probabiliteti dhe Statistika e Zbatuar
  • [ECS-500] E-tregtia
  • [CISM2021] Hyrje në sistemet e informacionit
  • [ECS3060] Etika profesionale e TI
  • [EFE-129] Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
  • [EFE-105] Gjuhë gjermane 1-4
  • [EEL-613] Multikulturalizmi në Mësimdhënien e Gjuhës Angleze
  • [EFE-108] Studime Ndërkulturore
  • [E2539] Arsyetimi dhe Mendimi Kritik
  • [EPRNM-02] Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja
  • [ECM-602] Media dhe Shoqëria
  • [CBE-101] Hyrje në ekonomi dhe biznes
  • [CBE-103] Parimet e menaxhmentit
  • [EBEM-503] Komunikimi afarist
  • [EBE-408] Menaxhimi i Projekteve
  • [EBE-403] Plani i Biznesit
  • [EBE-409] Etika dhe përgjegjësia shoqërore e korporatave
  • [EF999] Gjuhë frënge 1-2-3
  • [BSIL3010] Gjuhë italiane 1-2-3
  • [EFE-102] Të Shkruarit Akademik në Gjuhën Angleze
  • [EDOL-03] Arsimim Online dhe Digjital
  • [ECE-02] Gjuhë angleze për bashkëbisedim
  • [E2529] Shkathtësi komunikuese në kontekst profesional në anglisht
  • [E2530] Beletristike dhe Argëtim
  • [E2531] Letërsi Angleze dhe Filmi
  • [E2540] Gjuha Maqedonase për Terminologji Juridike dhe të BE
  • [E2739] Etika në institucionet publike
 • [6 SETK] Zgjedhore e përgjithshme (nga PS)
  • [E2740] Menaxhimi i ciklit të projekteve
  • [ELSP4070] Menaxhimi Social
  • [EM483] Evaluimi i politikave publike: modelet, teoritë dhe procedurat
  • [EPA-403] Nomoteknika

Semestri 7

 • [MCPS1015] [6 SETK] Politikat krahasimtare
  Studentët që përfundojnë me sukses këtë lëndë do të jenë në gjendje të: 1. Përcaktojnë dhe ilustrojnë aspektet krahasuese të sistemeve dhe regjimeve politike 2. të kuptojnë kontekstin e kulturës politike, të shtetit, të burokracisë 3. të identifikojë ngjashmëritë dhe dallimet e kombeve në drejtim të zhvillimit demokratik 4. zbatojnë mendimin kritik në analizën krahasuese 5. shpjegojnë konceptet, teoritë dhe qasjet kryesore në politikën krahasuese 6. zhvillojnë dhe demonstrojnë aftësi arsyetimi të bazuara në prova 7. të ndërtojnë aftësitë e shkrim-leximit informativ dhe të kuptuarit e komponentëve etikë në analizën krahasuese politike
 • [C2317] [6 SETK] Filozofia politike
  Në këtë lëndë, studentët duhet të jenë në gjendje të analizojnë, të dallojnë supozimet teorike të secilit mendim politik, të analizojnë në mënyrë kritike ndikimin në shoqëri dhe institucionet politike dhe sfidat e saj në jetën moderne. Pas përfundimit me sukses të lëndës, studentët pritet të jenë në gjendje të shtjellojnë tekste të mendimtarëve politikë me ndikim dhe veçoritë e tyre teorike në filozofinë politike bashkëkohore.
 • [C2318] [6 SETK] Shoqëria civile dhe grupet e interesit
  Lënda fokusohet në teoritë dhe hulumtimet mbi grupet e interest ne politik-bërje , me theks të veçantë në nivelin dhe kontekstin e ndikimiт të grupeve të interersit dhe metodave të ndikimit. Duke definuar sfondit e temave, kjo lëndë prek temën e shoqërisë civile dhe lëvizjeve shoqërore. Në pjesën e dytë lënda përqendrohet në format e ndryshme të grupeve të interesit siç janë: asociacionet e bazuara në anëtarësi individuale, odat ekonomike, sindikatat, organizatat profesionale, organizatat tregtare, organizatat e bazuara në elektorat et. Lënda, do t’iu ndihmojë studentëve të gjykojnë dhe mendojnë në mënyrë sistematike mbi lobimin e organizuar kolektiv dhe mbi kompleksitetin e sjelljes grupore kolektive dhe përfitimin e njohurive mbi teoritë e grupeve të interesit dhe ndikimin në politikat publike.
 • [6 SETK] Zgjedhore e përgjithshme (nga PS)
  • [E2740] Menaxhimi i ciklit të projekteve
  • [ELSP4070] Menaxhimi Social
  • [EM483] Evaluimi i politikave publike: modelet, teoritë dhe procedurat
  • [EPA-403] Nomoteknika
 • [6 SETK] Zgjedhore profesionale (nga drejtimi)
  • [MCDP1020] Institucionet ndërkombëtare
  • [MCDP2020] Bashkimi Evropian: institucionet, politikat dhe e drejta

Semestri 8

 • [C2319] [6 SETK] Gjeopolitika
  Në këtë lëndë studentët duhet të jenë në gjendje të shpjegojnë balancën e fuqisë në politikën botërore, të kontekstualizojnë rolin e vendndodhjes gjeografike në politikën globale, të mendojnë në mënyrë kritike për prioritetet e politikës së jashtme të shteteve në lidhje me problemet politike aktuale dhe të kaluara, dhe të përdorin analizat gjeopolitike duke u fokusuar në mosmarrëveshjet aktuale.
 • [CPS-801] [6 SETK] Analiza e opinionit publik
  Qëllimi i lëndës është që të përqëndrohet në dy metoda të përgjithshme të analizës së të dhënave, pra sasiore dhe cilësore. Në raport me metodën e analizës sasiore fokusohet në përdorimin e analizës statistikore në raport me analizën cilësore në të cilën përkufizohet si ato qasje në ato analiza në të cilat nuk janë përfshirë qasjet sasiore - ose qasjet të cilat nuk shfrytëzojnë manipulim numerik. Gjithashtu, kjo lëndë do t’i analizojë dhe përmes studimeve të rastit do t’i prezantojë metodat e hulumtimit, disa pjesë të hulumtimit shoqëror shkencor, qasjet për dizajn hulumtues, zbatimin e dizajnit empirik si analizë multivariabile.
 • [C2320] [6 SETK] Teoritë politike bashkëkohore
  Qëllimi i lëndës: Te arihen njohuri elementare per teoritë politike me te dalluara bashkohore dhe informata me te detajuara per to, studentet te jen te informuar per raportet e teorive politike përmes studimit te specifikave te teorive politike te caktuara.
 • [6 SETK] Zgjedhore e përgjithshme (nga PS)
  • [E2740] Menaxhimi i ciklit të projekteve
  • [ELSP4070] Menaxhimi Social
  • [EM483] Evaluimi i politikave publike: modelet, teoritë dhe procedurat
  • [EPA-403] Nomoteknika
 • [6 SETK] Zgjedhore profesionale (nga drejtimi)
  • [MCDP1020] Institucionet ndërkombëtare
  • [MCDP2020] Bashkimi Evropian: institucionet, politikat dhe e drejta
Google+