COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Европски студии (2013/2014)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по европски студии
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение:

Преку студиската програма по прв и втор циклус Европски студии студентите ќе бидатквалификуваниза самостојна и аналитичка работа во областа на европските прашања на национално ниво  и на ниво на Европскатаунија. Програмата оддвата циклуса интегрира неколку дисциплини на европски студии: политички науки (особено меѓународни односи и компаративна политика), економија, право, општествени науки (со посебен осврт наметодолошките вештини) и комуникација (нагласувајќи ја важноста на два странски јазици) со нивната примена во централните прашања на европската интеграција (ЕУ) и во пошироката изградбата на Европа. Програмите од прв и втор циклуссе поврзани, но тие може да се изучуваат и самостојно, бидејќи тие се концептуализирани како самостојни целини.

Преку додипломските  студии студентите се подготвуваат за магистерски студииво европски студии, а и    за вработување во институциите на ЕУ и на другите (европски) меѓународни организации, нанационално ниво, а  особено во министерствата за надворешни работи, министерствата за европски прашања, министерствата за економски и социјален развој. Какоможности за вработување се и институциите на регионално ниво (од општините и градовите), во невладини организации, медиуми и политички партиисоекспертиза во полето на процесите и политиките на ЕУ. 

Знаење и разбирање
 • Покажува основнознаење и разбирање за научното поле на проучување (или студирање), идентификувајќи методологии соодветни за решавање проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основа или можност за оригиналност во развивањето и/или во примената на автономни идеи во контекст на истражувањето.
 • Има способност за идентифукување на проширено и продлабочено знаење.
 • Покажува ниво на знаење и компетентност во едно или во повеќе специфични научни полиња.
 • Поседува знаење од една или од повеќе предметни области кои, во дадените научни полиња, се засноваат на најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле.
Примена на знаењето и разбирањето

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со одредена оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање.

Способност за проценка
 • Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето;
 • Способност за справување со прашања, систематски и креативно, за солидно проценување дури и при нецелосни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при примената на стекнатото знаење и процена;
 • Способност за идентификување и селекција на научни теории, методологии, алатки и општи вештини од предметните области и поставување нови анализи и решенија на научна основа.
Комуникациски вештини
 • Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со рационално поткрепување, како со стручни, така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено;
 • Преземање значителна одговорност зазаедничките резултати; водење и иницирање активности.
Вештини на учење
 • Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и способност за независно и самостојно делување при стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки;
 • Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален развој и  за усовршување.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Вовед во политички науки
  Преку овој предмет студентите се запознаваат со централните концепти и теориски идеи и методи на современата политичка наука, а потоа се применуваат врз моделите на политичко однесување, политички институции и на јавни политики. Во рамките на предметот се проучува самиот концепт на политика, власт, влада, системи и режими, држава и демократија, политички идеологии, политичка култура, идентитет и легитимација, партии и партиски системи, масовни медиуми и политичка комуникација, политички институции и јавни политики. На крајот на предметот студените треба да го рабираат концпетот на политика и политики, да ги објаснат моделите на институционален дизајн на држава, влада и демократија, критички да ја оценуваат нивната вгнезденост во културата, општеството и односот со медиумите, да ги разбираат процесите и дизајнот на донесување политички одлуки.
 • [6 ЕКТС] Вовед во политички системи
  Предметот опфаќа: вовед во политички системи, важност и класификација на политичките системи, местото, улогата и функционирањето на политичкиот систем на Социјалистичка Република Македонија во рамки на СФРЈ, политичката криза на СФРЈ и осамостојувањето на Република Македонија како независна држава, функционирањето, оформување на политичкиот систем на Република Македонија врз вредностите на политичкиот плурализам и либералната демократија, основните карактеристики на парламентарното уредување во Република Македонија, местото и улогата на Собранието на Република Македонија во политичкиот систем на Република Македонија, улогата на владата во политичкиот систем на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, судската власт во политичкиот систем на Република Македонија, локалната власт во политичкиот систем на Република Македонија, Партиите и партискиот систем, изборите и изборниот систем во Република Македонија, улогата и местото на интересните групи во политичкиот систем на Република Македонија, меѓуетничките односи, вооружениот конфликт и потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, функционирањето на политичкиот систем на Република Македонија по потпишувањето на Охридскиот рамковен договор, евроатланската перспектива на Република Македонија, политичкиот систем на Република Македонија и глобализацијата.
 • [9 ЕКТС] Вовед во ЕУ
  Предметот има за цел да анализира, - ЕУ како регионална меѓунарoдна владина организација и/или политички систем, со што е sui generis ентитет и улогата на меѓувладинa интеграција. - Преглед на експерименти и идеи на (Западен) европска соработка и интеграција по Втората светска војна и позицијата на ЕУ во овие процеси. - Историска перспектива: појавата и развојот на Европските заедници и ЕУ. Од првичната идеја до (секторски) продлабочување и (територијални) проширување. - Економска интеграција платформа (фази на економска интеграција). - Рамка на договорот: основните договори на Европските заедници и ЕУ, односите помеѓу нив, еволуцијата на правно лице. Институционална рамка: институционален развој на Европската заедница и ЕУ, нивните овластувања, улоги, структурата, организацијата и работењето. Улогата и важноста на другите релевантни актери во ЕУ. - Политичкиот процес: утврдувањето на агендата и формулација, донесување одлуки и спроведување на ЕУ средно закон. Правото на ЕУ: разновидноста на правните акти на ЕУ, нивната природа, контрола на спроведување, Судот на правдата на ЕУ. - Политиките на ЕУ: интерните политики (регулаторните / прераспределувањето), ЕУ надворешна акциона (ЕУ за надворешни односи и надворешна политика на ЕУ).
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - странски јазик 1
  • Напреден Англиски јазик и терминологија 1
  • Германски јазик 1

Семестар 2

 • [9 ЕКТС] Основи на меѓународните односи
  Предметот опфаќа: дефиниција за меѓународни односи како феномен, карактеристики на современата меѓународна заедница (IC), еволуцијата на современата (Вестфалскиот) IC, системот на рамнотежа на моќ со текот на времето, Лигата на нациите, средствата за мирно решавање спорови, Обединетите нации (начелата, целите, органите и колективната безбедност), крајот на Студената војна bipolarism (КЕБС, ОБСЕ), структура на ИЦ - три пристапи на разбирање на ИЦ; фактори и субјекти на меѓународните односи; надворешна политика на државите; меѓународни организации и други субјекти за меѓународни односи, процеси и односи во IC, важноста на меѓународните норми и еволуцијата на меѓународното право во контекст на борбата против тероризмот и во однос на безбедноста на луѓето, улогата и важноста на теоријата во меѓународните односи како наука и еволуцијата на вторите.
 • [6 ЕКТС] Економијата на европската интеграција
  Во рамките на предметот Економија на Европската унија се дава преглед на теориите, институциите, политиките и на емпириските анализи кои се потребни за да се разберат економските принципи на европската интеграција. Европската економија ги вклучува и микроекономските и макроекономските аспекти на економската интеграција (преференцијалната либерализација, големината на пазарот и ефектите на обемот, ефектите на растот и факторите за интеграцијата на пазарот), како и изборот на клучни политики на ЕУ.
 • [6 ЕКТС] Статистика
  Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со елементите на дескриптивната статистика која е насочена кон прибирање, обработка и прикажување на податоците, нивна квалитативна интерпретација, донесување заклучоци и формирање законитости за однесувањето на набљудуваните појави. Дополнително, ќе можат да ја користат статистиката како основа за донесување одлуки и како патоказ за откривање на врските меѓу податоците.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - странски јазик 2
  • Напреден Англиски јазик и терминологија 1
  • Германски јазик 1

Семестар 3

 • [9 ЕКТС] Вовед во правото на ЕУ
  Првиот дел на предметот се занимава со формалната јуриспруденција, во кои студентите ќе се запознаат со концептот на законот и државата, основните правни концепти, карактеристиките на современиот закон и односот меѓу правото и политиката. Вториот дел претставува посебна правна дисциплина, имено, Уставен, кривичен, облигационите односи, комерцијален, трудово, семејно и наследно право и правото на ЕУ и јавна администрација. Целта на третиот дел на курсот е да ги презентира основните правни области опфатени со правото на ЕУ, клучните правни инструменти на ЕУ и правните институции за спроведување на acquis во земјите-членки. Покрај тоа, целта е да се потенцира на постапката за усвојување на европското право, и анализа на постоечката улога, значење и достигнувањата на европското право во процесите на европската интеграција.
 • [6 ЕКТС] Политичка економија на ЕУ
  Овој предмет се однесува на структурата на моќта во меѓународните политички и економски односи со специфично внимание на оние кои се релевантни за процесот на европската интеграција. Целта е да се презентира и да се анализира интерактивниот однос меѓу политиката и стопанството во современата меѓународна заедница. Особено важност имаат економските фактори и улогата на индивидуалните субјекти во меѓународни односи (не само земји, но и мултинационални компании, владини и невладини организации).
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Европски институции
  • Европскaта социјалнa политикa
  • Вовед во меѓународното право
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - странски јазик 3
  • Напреден Англиски јазик и терминологија 2
  • Напреден Англиски јазик и терминологија 3
  • Германски јазик 2
  • Германски јазик 3
 • [3 ЕКТС] Стручен странски јазик 1
  • Германски јазик 1
  • Германски јазик 2
  • Албански јазик

Семестар 4

 • [9 ЕКТС] Креирање политики во ЕУ
  Во рамките на предметот ќе се дефинираат и ќе се илустрираат анализата на политиките и нејзината улога во креирањето на политики во ЕУ. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавна политика. Креирање и анализа на јавните политики е дисциплина за решавање проблеми која користи сознанија за методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.
 • [6 ЕКТС] Квантитативни методи во општествени науки
  Во рамките на предметот се разработуваат различните епистемолошки перспективи и методологии поврзани со различните пристапи. Во рамките на предметот е опфатена и работа со техники за академско пишување и како да се дизајнира и да се напише академски труд-есеј. Во предметот е вклучен преглед на основните методи во општествените науки (статистички методи, техники за интервјуирање, анализа на содржина и набљудување).
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 3
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Стручен странски јазик 2
  • Германски јазик 1
  • Германски јазик 2
  • Албански јазик
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - странски јазик 4
  • Напреден Англиски јазик и терминологија 2
  • Напреден Англиски јазик и терминологија 3
  • Германски јазик 2
  • Германски јазик 3

Семестар 5

 • [9 ЕКТС] Европска заштита на човековите права
  Во рамките на овој предмет се обработуваат прашањата за Европската заштита на човековите права во потесна и поширока смисла. Во потесна смисла, посебно внимание се посветува на меѓународните институции, како што се Советот на Европа, Европската унија и Организацијата за безбедност и соработка во Европа. Во поширока смисла, се анализира Европската заштита на човековите права која се однесува на една деценија долг процес на демократизација во Европа. Севкупната рамка на предметот се дополнува со студии на случај и со отворени прашања.
 • [9 ЕКТС] Пишување на семинар
  Целта на предметот е да ги подготви студентите за пишување на научни и стручни анализи особено есеи и семинарски трудови, да развие вештини за пребарување и идентификација на различни извори на научни истражувања, пишување и презентирање на научни трудови и формирање на научни текстови користејќи ги основните методи на општествените научни истражувања. Втората цел е да се развијат истражувачки вештини и аналитички способност да синтетизираат научни наоди. Трета цел е нивно оспособување за толкување и користење на примарни и секундарни извори, особено за Европски студии како научна област. Еден помал дел на курсот е посветен на вештините за усна комуникација.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Вовед во јавната администрација
  • Историја на европските вредности
  • Компаративни Европски политички системи
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 3
  • Вовед во јавната администрација
  • Историја на европските вредности
  • Компаративни Европски политички системи

Семестар 6

 • [6 ЕКТС] Надворешна акција на ЕУ
  Предметот првично ги запознава студентите со теоретски аспекти од надворешните односи како посебна областа на ЕУ со елементи на Заедничката надворешна и безбедносна политика('high politics') и поранешениот комесар за надворешни односи како надворешен политика за економија и равој и надворешните димензии на внатршните ЕУ политики (('low politics').). Двете феномена се објаснети со процедурите (процес на донесување на одлуки) и суштинските анализи (вертикално и хоризонтално области на надворешната политика-акција). Теоретска основа на предметот е социјалниот конструктивистички разбирање на ЕУ како глобален актер преку концепти на можност, способност и присуство. Користење на длабинска анализа на студии на случај предметот обезбедува сознанија за тоа како и под кои услови и во кои области на политики на ЕУ, активно може да спроведува својата политика или интереси со присуство во меѓународната заедница. Вертикални области на ЕУ се: надворешна трговија, развој, животна средина, енергетика, земјоделство, правда и внатрешните работи, ЕУ политиката за проширување, политика за добрососедството и меѓурегионална политика. Вертикалните области дават посебно внимание на односите на ЕУ со: Западен Балкан, Медитеранот и источно-европски земји, Црното Море, BRICs и САД.
 • [6 ЕКТС] Пишување на семинар-напреден
  Целта на предметот е да се подготват студентите за пишување научни и стручни анализи, а особено есеи и семинарски трудови, да се развијат вештини за пребарување и за идентификација на различни извори на научни истражувања, за пишување и презентирање научни трудови и за оформување научни текстови преку користење на основните методи на општествените научни истражувања. Втората цел е да се развијат истражувачки вештини и аналитички способност за да се синтетизираат научни наоди. Трета цел е нивно оспособување за толкување и користење на примарни и секундарни извори, особено за Европски студии како научна област. Еден помал дел на предметот е посветен на вештините за усна комуникација.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 4
  • Европски бизнис
  • Јавната администрација на ЕУ
  • Европска култура и идентитет
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5
  • Европски бизнис
  • Јавната администрација на ЕУ
  • Европска култура и идентитет
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6
  • Европски бизнис
  • Јавната администрација на ЕУ
  • Европска култура и идентитет
Google+