COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Studime evropiane (2013/2014)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: I diplomuar për studime evropiane
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi:

Programi studimor studime evropiane  nga cikli i parë dhe cikli i dytë i studimeve  do t’i kualifikojë studentët për punë të pavarur dhe analitike profesionale në fushën e çështjeve evropiane në nivel kombëtar dhe në nivel të BE-se. Programi,  në të dy ciklet,  integron disa  disiplina të studimeve evropiane: shkenca politike (në veçanti marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat krahasimtare), ekonomi, drejtësi, shkenca shoqërore (me theks të veçantë në aftësitë metodologjike) dhe komunikim (duke theksuar rëndësinë e dy gjuhëve të huaja) me zbatimin e tyre në çështjet qendrore të integrimit evropian (BE) dhe të ndërtimit më të gjerë të Evropës. Të dy programet janë të ndërlidhura, por ato mund të studiohen edhe si të pavarur, sepse janë konceptuar si tërësi si  të mëvetësishme.

Studimet deridiplomike i përgatisin studentët për  studimet e magjistraturës në studime evropiane. Gjithashtu i përgatisin ata për punësim në institucionet e BE-së dhe në organizatat tjera ndërkombëtare (evropiane), në nivel kombëtar, në veçanti në ministritë e punëve të jashtme, në ministritë për çështjet evropiane, ministrinë për zhvillim ekonomik dhe social; mundësi të  punësimit janë gjithashtu edhe institucionet në nivel rajonal (nga komunat dhe qytetet), OJQ-të, mediat dhe partitë politike, ekspertiza në fushën e proceseve të BE-së dhe politikat. Gjithashtu, tregu i brendshëm i punës bën të diplomuarit adekuat për sektorin e biznesit brenda dhe jashtë BE-së

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Tregon njohuri themelore dhe të kuptuarit për fushën shkencore të hulumtimit (ose studimit), duke identifikuar metodologji përkatëse për zgjidhjen e problemeve, si në mënyrë sistematike ashtu edhe në mënyrë kreative, gjë që ofron një bazë ose një mundësi për origjinalitet në zhvillimin dhe/ ose aplikimin e ideve autonome ne kontekst të kërkimit;
 • Aftësi për identifikimin e njohurive të zgjeruara dhe të thelluara;
 • Tregon nivel njohurish dhe kompetencë në një apo më shumë fusha të veçanta shkencore;
 • Ka njohuri të një apo të më shumë lëmenj, të cilat, në fushat e caktuara shkencore, bazohen në hulumtimet me më renome  të hulumtimeve ndërkombëtare shkencore në këtë fushë shkencore.
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Aftësi për zgjidhje kritike, të pavarur dhe krijuese të problemeve me një origjinalitet të caktuar në mjedise të reja ose  dhe në kontekst multidisiplinar  lidhur me fushën e studimit.

Aftësitë për të vlerësuar
 • Aftësi sintetizimin dhe integrimin e  njohurisë;
 • Aftësi për t'u përballur me çështjet, sistematikisht dhe në mënyrë krijuese, për një vlerësim solid, madje edhe kur informacionet janë  jo të plota ose të kufizuara, por të cilat i përfshijnë përgjegjësitë personale, sociale dhe etike në zbatimin e njohurive të fituara dhe të vlerësimit;
 • Aftësi për identifikimin dhe përzgjedhjen e teorive shkencore, të metodologjive, mjeteve dhe shkathtësitë të përgjithshme nga fushëveprimi i lëndëve dhe inicimi i analizave dhe zgjidhjeve të reja në baza shkencore.
Aftësitë e komunikimit
 • Aftësi për këmbimin e konkluzioneve dhe propozimeve me argumentim dhe me mbështetje racionale të tyre, si me persona profesionistë ashtu edhe me joprofesionistë, qartazi dhe paluhatshëm;
 • Marrja e përgjegjësisë së konsiderueshme për rezultatet e përbashkëta; drejtimin dhe inicimin e aktiviteteve.
Aftësitë e të mësuarit
 • Aftësi për njohjen e nevojave personale për dituri te mëtejshme edhe aftësi për veprim të pavarur dhe të mëvetësishëm gjate fitimit te diturive dhe aftësive dhe shkathtësive të reja në korniza shoqërore;
 • Aftësi për marrjen e përgjegjësisë për zhvillim dhe përkryerje profesionale te mëtejshme 

Semestri 1

 • [6 SETK] Hyrje në shkencat politike
  Ky kurs i njofton studentët me konceptet qendrore dhe me idetë e metodat teorike të shkencës bashkëkohore politike dhe pastaj i zbaton në modelet e sjelljes politike, në institucionet politike, si dhe në politikat publike. Kursi studion konceptin e politikës, pushtetit, qeverisë,, sistemeve dhe regjimeve, shtetit dhe demokracisë, ideologjisë politike, kulturës politike, identitetit dhe identifikimit, partive dhe partive e sistemeve, masmediave dhe komunikimit politik, institucioneve politike dhe politikave publike. Në fund të lëndës studentët duhet ta kuptojnë konceptin e politikës dhe të politikave,,t’i shpjegojnë modelet e dizajnit institucional të shtetit, qeverisë dhe demokracisë, në mënyrë kritike ta vlerësojnë vendosjen dhe lëshimin rrënjë në kulturë dhe në raportet me mediat, t’i kuptojnë proceset dhe dizajnin politik të sjelljes së vendimeve.
 • [6 SETK] Hyrje në sistemet politike
  Hyrje në sistemin politik, rëndësia dhe klasifikimi i sistemeve politike, roli, vendi dhe funksionimi i sistemit politik të Republikës Socialiste të Maqedonisë në kuadër të RSFJ-së, kriza politike e RSFJ-së dhe mëvetësimi i Republikës së Maqedonisë, si një shtet i pavarur, funksionimi,, formimi i sistemit politik të Republikës së Maqedonia në vlerat e pluralizmit politik dhe të demokracisë liberale, tiparet themelore të rregullimit parlamentar në Republikën e Maqedonisë, vendi dhe roli i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në sistemin politik të Republikës, roli i qeverisë në sistemin politik të Republikës, Presidenti i Republikës së Maqedonisë, pushteti gjyqësor në sistemin politik të Republikës së Maqedonisë, pushteti lokal në sistemin politik të Republikës së Maqedonisë, partitë dhe sistemi partiak, zgjedhjet dhe sistemi elektoral në Republikën e Maqedonisë, roli dhe vendi i grupeve të interesit në sistemin politik të Republikës së Maqedonisë, marrëdhëniet ndëretnike, konflikti i armatosur dhe nënshkrimi i Marrëveshjes kornizë të Ohrit, funksionimi i sistemit politik të Republikës së Maqedonisë pas nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, perspektiva, evroatlantike e Republikës së Maqedonisë, sistemi politik i Republikës së Maqedonisë dhe globalizimi.
 • [9 SETK] Hyrje në BE
  BE-ja si një organizatë rajonale ndërkombëtare joqeveritare dhe / ose një sistem politik, me çka një entitet sui generis ; por edhe roli i integrimit ndërqeveritar. Pasqyrë e eksperimenteve dhe ideve të bashkëpunimit dhe integrimit evropian (Perëndimor) pas Luftës së Dytë botërore dhe vendosja e BE-së në këto procese. Perspektiva historike: Shfaqja dhe zhvillimi i komuniteteve evropiane dhe i BE-së. Nga ideja fillestare për thellim (sektoriale) dhe për zgjerim (territoriale). Platforma e integrimit ekonomik (fazat e integrimit ekonomik). Marrëveshja kornizë: marrëveshjet themelore të komuniteteve evropiane dhe të BE-së, marrëdhëniet ndërmjet tyre, rolet, struktura, organizimi dhe puna. Roli dhe rëndësia e subjekteve të tjera relevante në BE. Procesi politik: vendosja e agjendës dhe formulimi, sjellja e vendimeve dhe zbatimi ligjit në BE. Ligji BE: diversiteti i BE-së i akteve ligjore të saj, natyra e tyre, kontrolli i zbatimit, Gjykata e drejtësisë se BE-së. Politikat e BE: politikat interne (rregullatore / redistributive), veprimi i jashtëm i BE-së (BE për marrëdhëniet e jashtme dhe politikën e jashtme).
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - gjuhë e huaj 1
  • Gjuhë angleze e avancuar dhe terminologji 1
  • Gjuhë gjermane 1

Semestri 2

 • [9 SETK] Bazat e marrëdhënieve ndërkombëtare
  Përkufizimi i marrëdhënieve ndërkombëtare, si një fenomen, karakteristikat e bashkësisë ndërkombëtare (IC), evoluimi bashkëkohor (Westphalian) i IC, sistemit të baraspeshës së forcës me kalimin e kohës, Lidhja e Kombeve, mjetet për zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve, Kombet e Bashkuara (parimet, objektivat, dhe organet dhe siguria kolektive), në fund të Luftës së ftohtë bipolarism (KSBE, OSBE), Struktura e IC - tri qasjet e mirëkuptimit të IC, faktorët dhe subjektet e marrëdhënieve ndërkombëtare; politika e jashtme e shteteve; organizatat ndërkombëtare dhe subjektet tjera të marrëdhënieve ndërkombëtare, proceset dhe marrëdhëniet në IC, rëndësia e normave ndërkombëtare dhe evoluimi i së drejtës ndërkombëtare në dritën e luftës kundër terrorizmit dhe sigurisë njerëzore, roli dhe rëndësia e bërjes së kuptimit të teorisë në marrëdhënie ndërkombëtare, si shkencë dhe evolucioni i këtyre të fundit.
 • [6 SETK] Ekonomia e integrimit evropian
  Lënda siguron një pasqyrë të teorive, institucioneve, politikave,dhe anlizave empirike të cilat janë të nevojshme për të kuptuar parimet ekonomike të integrimit evropian. Ekonomia evropiane përfshin dy aspekte mikroekonomike dhe makroekonomike të integrimit ekonomik (liberalizimi preferencial, madhësia e tregut dhe efektet,e vëllimit, efektet e rritjes dhe faktorët e integrimit të tregut ), si dhe zgjedhja e politikave kyçe të BE.
 • [6 SETK] Statistikë
  Qëllimi i këtij kursi është që t’i njoftojë studentët me elementet e statistikave përshkruese të cilat janë drejtuar kah grumbullimi, përpunimi dhe shfaqja e të dhënave, interpretimi i tyre cilësor, sjellja e konkluzioneve dhe formimi i ligjshmërive për sjelljen e dukurive të vëzhguara. Në mënyrë plotësuese do të mund ta shfrytëzojnë statistikën si një bazë për sjelljen e vendimeve dhe si udhërrëfyes për zbulimin e lidhjeve midis të dhënave .
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore - gjuhë e huaj 2
  • Gjuhë angleze e avancuar dhe terminologji 1
  • Gjuhë gjermane 1

Semestri 3

 • [9 SETK] Hyrje në të drejtën e BE
  Pjesa e parë e kësaj lënde merret me forma të bazuara në jurisprudencë ku studentët do të njoftohen me konceptin e ligjit dhe të shtetit, me, konceptet themelore juridike, me karakteristikat e ligjit moderne dhe me marrëdhëniet në mes të drejtës dhe politikës. Pjesa e dytë paraqet një disiplinë të veçantë ligjore, me një fjalë,me disiplinën kushtetuese, me ato penale, realisht ka të bëjë me marrëdhëniet detyruese, me ato komerciale, me laboratorin, familjen dhe të drejtën e trashëgimisë dhe të drejtën e BE-së e të administratës publike. Qëllimi i pjesës së tretë të lëndës është të prezantojë fushat themelore ligjore që i përfshin e drejta e BE-së, instrumentet kryesore ligjore të BE-së dhe institucionet ligjore për të siguruar zbatimin e acquis-it në shtetet anëtare. Përveç kësaj, qëllimi është që të nxjerrë në pah procedurat për miratimin e drejtësisë evropiane, dhe analiza aktuale , rëndësia dhe procedura e miratimit të së drejtës së të drejtës evropiane në proceset e integrimit evropian.
 • [6 SETK] Ekonomia politike në BE
  Kursi merret me strukturën e forcës në marrëdhëniet ndërkombëtare politike dhe ekonomike me vëmendje të veçantë ndaj atyre që janë relevante për procesin e integrimit evropian. Qëllimi është të prezantohen dhe të analizohen marrëdhëniet interaktive midis politikës dhe ekonomisë në bashkësinë bashkëkohore ndërkombëtare, veçmas rëndësia e faktorëve ekonomikë dhe roli i subjekteve individuale në marrëdhëniet ndërkombëtare (jo vetëm vendet, por gjithnjë e më shumë kompani shumëkombëshe, organizata qeveritare dhe jo-qeveritare).
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Institucionet evropiane
  • Politika sociale evropiane
  • Hyrje në të drejtën ndërkombëtare
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - gjuhë e huaj 3
  • Gjuhë angleze e avancuar dhe terminologji 2
  • Gjuhë angleze e avancuar dhe terminologji 3
  • Gjuhë gjermane 2
  • Gjuhë gjermane 3
 • [3 SETK] Gjuhë e huaj profesionale 1
  • Gjuhë gjermane 1
  • Gjuhë gjermane 2
  • Gjuhë shqipe

Semestri 4

 • [9 SETK] Hartimi i politikave në BE
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve ta përkufizojnë dhe ta ilustrojnë analizën politikave dhe rolin e tyre në politikëbërjen e BE-së. Nuk ka ndonjë pajtim për mënyrën se si pikërisht të përkufizohet politika publike. Studentët do të kenë mundësi të njoftohen , me këtë fushë dhe ta analizojnë në mënyrë kritike zhvillimin, por dhe dukuritë në fushën e politikave publike. Krijimi dhe analiza e politikave publike është një disiplinë për zgjidhjen e problemeve që tërheq njohuri nga metodologjitë dhe teoritë themelore të shkencave shoqërore dhe të filozofisë së politikave.
 • [6 SETK] Metodat sasiore në shkencat shoqërore
  Kursi i përpunon perspektivat dhe metodologjitë e ndryshme epistemologjike lidhur me qasjet e ndryshme. Lënda, gjithashtu përfshin punën me teknikat e shkrimit akademik dhe mënyrën se si të hartohet dhe si të shkruhet një punim akademik. Në këtë lëndë Lënda përfshihet një pasqyrë e metodave themelore në shkencat shoqërore (metodat statistikore, teknikat e intervistimit, analiza e përmbajtjes dhe vëzhgimi).
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 3
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Gjuhë e huaj profesionale 2
  • Gjuhë gjermane 1
  • Gjuhë gjermane 2
  • Gjuhë shqipe
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore - gjuhë e huaj 4
  • Gjuhë angleze e avancuar dhe terminologji 2
  • Gjuhë angleze e avancuar dhe terminologji 3
  • Gjuhë gjermane 2
  • Gjuhë gjermane 3

Semestri 5

 • [9 SETK] Mbrojtja evropiane e të drejtave të njeriut
  Kursi trajton çështjet e mbrojtjes evropiane të të drejtave të njeriut në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë. Në kuptimin e ngushtë, kujdes i veçantë u kushtohet institucioneve ndërkombëtare siç është Këshilli i Evropës, Bashkimi Evropian dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Në një kuptim më të gjerë, do të analizojë mbrojtjen evropiane të të drejtave të njeriut qëka të bëjë me një proces të gjatë një decenie të demokratizimit në Evropë. Korniza e përgjithshme e lëndës plotësohet me studimet e rasteve dhe me çështje të hapura.
 • [9 SETK] Shkrimi i seminarit
  Qëllimi i lëndës është që studentët t’i përgatisë të shkruajnë analiza shkencore e profesionale sidomos ese dhe punime seminarike, studentët t’i zhvillojnë shkathtësitë për kërkimin dhe identifikimin e burimeve të ndryshme të hulumtimeve shkencore, të shkruajnë dhe të prezantojnë dokumente shkencore dhe të krijojnë tekste shkencore duke i shfrytëzuar metodat themelore të hulumtimeve shkencore shoqërore. Qëllimi i dytë është që të zhvillojë aftësitë kërkimore dhe aftësinë analitike për të sintetizuar gjetjet shkencore. Qëllimi i tretë është aftësimi i tyre të interpretojnë dhe të shfrytëzojnë burime primare dhe sekondare, sidomos për studime evropiane si një fushë shkencore. Një pjesë më e vogël e lëndës i kushtohet shkathtësisë së komunikimit gojor.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Hyrje në administrimin publik
  • Historia e vlerave evropiane
  • Sistemet politike krahasuese evropiane
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 3
  • Hyrje në administrimin publik
  • Historia e vlerave evropiane
  • Sistemet politike krahasuese evropiane

Semestri 6

 • [6 SETK] Veprimi i jashtëm i BE-së
  Lënda i njofton studentët me aspektet teorike të të kuptuarit të marrëdhënieve të jashtme të BE si një lëmi e veçantë e agjencisë së BE-së me elementet e Politikës së jashtme dhe të sigurisë së përbashkët ("politika e lartë ') dhe ish komisioner përmarrëdhënie të jashtme dhe marrësh[nie të jashtme ekonomike dhe zhvillon një politikën dhe dimensionet e policisë së brendshme ('politika ulët'). Të dy fenomenet janë shpjeguar nga analizat procedurale (politikë-vendime) dhe analiza qenësoremateriale (arena vertikale dhe horizontale të veprimit të jashtëm). Baza teorike e kursit është të kuptuarit social konstruktivist të BE-së si një aktor global përmes koncepteve dhe aftësive, mundësive dhe pranisë. Shfrytëzimi i studimeve në thellësi të rastit të kursit siguron njohuri se si dhe në çfarë kushtesh dhe në cilën BE politikë, BE-ja mund të kryejë në mënyrë aktive qëllimet e veta politike apo fitime nga prania në bashkësinë ndërkombëtare. Areans vertikale e veprimit të jashtëm të BE-së janë: tregtia e jashtme, zhvillimi, mjedisi, energjia, bujqësia, drejtësia, punët në shtëpi, politika e zgjerimit të BE-së, politikat e BE dhe interregjionalizmi. Arenat vertikaleu kushtojnë vëmendje të veçantë marrëdhënieve me BE: Ballkani Perëndimor, rajoni i Mesdheut dhe Lindje- vendet evropiane, Deti e Zi dhe SHBA.
 • [6 SETK] Shkrimi i seminarit – i avancuar
  Qëllimi i lëndës është që studentët të përgatiten për të shkruar analizë shkencore e profesionale e sidomos ese dhe punime seminarike, të zhvillojnë aftësitë për kërkimin dhe identifikimin e burimeve të ndryshme të kërkimit shkencor, shkrim dhe prezantim të dokumenteve shkencore dhe formim të teksteve shkencore duke përdorur metodat themelore të hulumtimeve shkencore shoqërore. Qëllimi i dytë është që të zhvillohen aftësitë kërkimore dhe aftësitë analitike për të sintetizuar gjetjet shkencore. Qëllimi i tretë është aftësimi i tyre që të interpretojnë dhe të shfrytëzojnë burime primare dhe sekondare, sidomos për studimet evropiane si një fushë shkencore. Një pjesë e vogël e lëndës është e përkushtuar në shkathtësitë e komunikimit gojor.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4
  • Biznesi evropian
  • Administrata publike е BE
  • Kultura dhe identiteti evropian
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5
  • Biznesi evropian
  • Administrata publike е BE
  • Kultura dhe identiteti evropian
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6
  • Biznesi evropian
  • Administrata publike е BE
  • Kultura dhe identiteti evropian
Google+