COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Политички науки (2012/2013)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Дипломиран по политички науки
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
Решение:

Целта на програмата Политички науки е да се запознаат студентите со основните принципи на политиката, организацијата и на функционирањето на државните и меѓународните институции, како и со политичките власти, политичката мисла и со теоретските прашања за управувањето. Во рамките на програмата се опишуваат и се идентификуваат гранките на законодавната, извршната и на судската власт; нивната интеракција во владеењето на правото и на функционалната демократија.

Главните цели на програмата се:

 • Студентите да стекнат теоретски знаења и разбирања за важноста на политичките процеси преку компаративниот политички пристап.
 • Да се оспособат студентите да учествуваат во различни нивоа на владиниот систем и јавниот живот и како политички аналитичари да бидат во можност да дадат свои видувања за политичките проблеми.
 • Да се подготват студентите за вреднување на политичките тенденции во општествово и државава,  да го проценат нивното влијание врз евроинтеграциските процеси во државава и регионов.
 • Да се оспособат студентите за идентификување на потребите на интересите на групи и државни институции во рамките на политичкиот процес.
 • Да можат да преземат иницијатива за идентификување и за адресирање на потребите за учење за државните институции и јавната администрација. 

Преку студиите Политички науки се овозможува исполнување на образовните потреби за поддршка на студентите за започнување на нивната професионална кариера во државните и локалните владини агенции, општините, јавните институции, политичките партии, непрофитабилни организации, универзитети и претпријатија. 

Знаење и разбирање
 • Има познавање за базичните принципите на политиката, организацијата и функционирањето на државните и меѓународните институции и политичките власти, политичката мисла и теоретски прашања за управувањето.
 • Има познавање на гранките на законодавната, извршната и судската власт и за нивната интеракција во владеењето на правото и функционалната демократија.
 • Има теоретски знаења  и разбирање на важноста на политичките процеси преку компаративниот политички пристап.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Во можност е да работи во политичкото организирање на владини и невладини институции и да обезбеди анализа за различните политички процеси.
 • Може да учествува во различни нивоа на владиниот систем и јавниот живот, како политички аналитичар преку давање професионални анализи во полза на решавањето на политичките проблеми.
 • Во состојба е да спроведе јавна анкета и да имплементира соодветната методологија.
 • Во можност е да покажува способност да лобира, да посредува и да преговара со повеќе актери со политичко влијание во општеството.
 • Може да применува теоретски знаења, да изврши истражувања за решавање на општествените појави и да развие кариера во академската област.
Способност за проценка
 • Има способност да размислува критички и активно да се вклучува во тековните политички прашања на централно и на локално ниво.
 • Ги разликува различните феномени поврзани со политичката култура на одредена заедница.
 • Критички споредува политички тенденции во општествово и државава и го цени нивното влијание врз евроинтеграциските процеси во земјава.
Комуникациски вештини
 • Во состојба е да учествува во политичка дебата, посредување и преговори, обезбедувајќи аргументирана анализа за политичкиот дискурс.
 • Поседува кохерентна способност за пишување за политички настани и за пишување политички говори.
 • Покажува способност за професионална комуникација со повеќемина во тимска атмосфера и преку инклузивен пристап.
Вештини на учење
 • Може да дефинира и да ja утврди улогата на политиката за општество базирано на знаења.
 • Може да преземе иницијатива за идентификувањe нa интереснитe на групи и држaвни институции во рамките на политичкиот процес.
 • Има вештини да спроведе доживотно учење и самоедукација во областа на политички науки.
 • Способен е да ги обучува граѓаните за политичкиот систем и за демократското општество.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Вовед во право
  Во рамките на предметот Вовед во право се користат знаењето, основните поими и категории од другите правни дисциплини и целта на предметот е да се дадат основни, општи и воведни правни знаења на појавите: држава и право.
 • [6 ЕКТС] Вовед во политички науки
  Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаења за основните категории, концепти и дефиниции, кои ќе им помогнат да ги разберат, да ги проучуваат и критички да им пријдат на современата политика и на современото општество. Притоа треба: - Да ги подобрат својата политичка култура и својата свест со помош на текстовите од класичните и современите автори и политички аналитичари. - Да ги зголемат своето знаење и својот капацитет за проучување на европската етичка политика. - Студентите да ги усовршат своето пишување, размислување и изразување во врска со политиката. Преку наставата студентите треба да добијат неколку одговори на следниве базични прашања: Што е политика и зошто таа е многу значајна за нашите животи и за општеството? Како се развивал човекот како политичко суштество? Што го карактеризира модерното демократско општество? Кои се карактеристиките на македонското општество како политичко општество? Што е политика? Дали тоа е составен дел на човекот? Зошто и како ја изучуваме политиката?
 • [6 ЕКТС] Принципи на социлогијата
  Предметот Принципи на социологија има за цел студентите да стекнат општи знаења за општествените феномени како и посебни и специфични знаења за општествените текови и феномени со кои тие се соочуваат и ќе се соочуваат во иднина како граѓани и академици.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Албански јазик 1/Македонски јазик 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Современа политичка мисла
  Предметот е дизајниран на тој начин што на студентите ќе им обезбедат фундаментални знаења и вештини за современата политичка мисла во светот и кај нас. Во рамките на овој предмет се опфатени современи политички и класични мислители како што се - Макиjавели, Џон Лок, Мил, Раус, Нусбаум, Едвард Саид, Амин Малуф и др. Либералната традиција,идентитетите,слободното општество,феминизмот,мулиткултурализмот се главните концепти за политичката теорија и општествена практика.Ќе бидат опфатени и новите општествени парадигми,политичкиот живот во институциите,филозофски,социолошки, па и правни елементи Притоа ќе доминира политичкиот аспект. Овој предмет ќе овозможи студентите да ги перцепираат и да ги интерепретираат политичките и општествените појави, активно да учествуваат во политичкиот живот и во развојот на современата политичка мисла.
 • [6 ЕКТС] Вовед во политичка економија
  Во рамките на предметот Политичка економија се проучува улогата на економските процеси во обликувањето на општеството и на културата. Притоа се прави севкупна анализа на политичкиот, општествениот, културниот, еколошкиот живот и се поврзува нивната интеракција со економските процеси и развивања. Основните прашања кои се разгледуваат во рамките на овој предмет се следниве: Како политичките институции влијаат врз економскиот раст и развој. Како економските услови влијаат врз процесот на донесување одлуки и политики.
 • [6 ЕКТС] Социјална психологија
  Темите за дискусија вклучуваат: перцепција на личноста, согласување, формирање ставови, оценување и промена,предрасуди, агресивност, социјално учење, групна динамика, социјалната психологија и општеството и правна и организациска апликација.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет Албански јазик 2/Македонски јазик 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Основи на статистика
  Целта не предметот е студентите да ги разберат основите на статистичката анализа и да се оспособат да ги користат основните статистички методи при решавањето на бизнис-проблемите. Со аплицирање на статистичката методологија студентите успешно ќе ги спознаваат, ќе ги откриваат и ќе ги експлицираат законитостите и односите меѓу економските појави и феномени. Меѓу нив,посебно внимание заслужуваат следниве: дескриптивна анализа, случајна променлива и распореди на веројатноста,статистички примерок, статистичко оценување,тестирање статистички хипотези,анализа на варијанса, Хи-квадрат тест, проста праволиниска регресија и корелација,повеќекратна праволиниска регресија и корелација,индексни бројки и анализа на временски серии.
 • [6 ЕКТС] Истражувачки методи во политичките науки
  Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со научноистражувачките методи во општествените сфери и политичките појави. Студентите ќе стекнат знаења за теоретскиот и практичниот аспект, за методите на научните истражувања и нивното значење за науката,како и за индивидуите во општеството. Содржината на предметот се состои од теоретски и емпириски истражувања, а ќе бидат опфатени следниве теми: пропорциите на методиката и теоријата на осознавање; научните знаења и нивната структура; улогата и функцијата на научноистражувачките проекти; мониторинг; прашалник; класификација; интерпретација на собраниот фотографски материјал итн.
 • [6 ЕКТС] Уставно право
  Во рамките на овој предмет студентите ќе стекнат теоретски и практични знаења за уставното право како основна гранка на правото, за Уставот како највисок правен и политички акт на државата и за уставноста и законитоста како основни начела на правната држава.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 3
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик за специфични цели 1
  Јазични предмети
  • Албански јазик за професионални цели
  • Академско пишување на англиски јазик
  • Академско пишување на македонски јазик
  • Академско пишување на албански јазик
  • Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • Француски јазик
  Комуникациски вештини
  • Јавно говорење
  • Меѓукултурни студии
  • Комуникациски вештини
  Вештини по ИТ
  • Напреден Excel
  • Напредни ИТ вештини
  • Напредни познавања за Word и PowerPoint
  • Гугл Апс (Google Apps)
  • Напреден Access
  • Десктоп-публикации
  • Веб-публикации
  Разно
  • Заштита на животната средина
  • Спорт, рекреација и култура
  • Професионален рзавој на кариерата

Семестар 4

 • [6 ЕКТС] Политички партии и изборни модели
  Целта на предметот Политички партии и изборни модели e студентите да стекнат општи теоретски и организациски знаења за политичките партии и за изборните модели кои се користат во светот и во Република Македонија. Содржината на предметот ги опфаќа следниве теми: општи знаења за настанокот на политичките партии во светот, квалификација на политичките партии, политичките системи, организација на политичките партии, изборните модели, финансирањето на политичките партии и др.
 • [6 ЕКТС] Меѓународни односи
  Преку овој предмет студентите се запознаваат со теоретските компоненти во меѓународните односи, клучните идеи и дебати во областа на меѓународните односи, а особено со основните концепти, актерите во меѓународните односи, надворешната политика, моќта во меѓународните односи. Предавањата исто така ќе бидат фокусирани на меѓународната политичка економија и политиката на глобална благосостојба, постојните и идните проблеми во меѓународниот систем, вклучувајќи ги и вооружените конфликти, економијата,демографијата и животната средина.
 • [6 ЕКТС] Политички менаџмент
  Во рамките на овој предмет студентот треба: * Да стекне основни знаења за поимот политика и менаџмент. * Да се запознае со основните алатките и активностите во врска со разликување на политичките процеси според различни критериуми. * Да стекне соодветни знаења за подготовка на анкета и за теренско работење. * Да ги применува стекнатите знаења од другите предмети, како на пример за методологијата за изработка на есеи -семинарска работа. * Да ги анализира изборните процеси и начинот на изведување. * Да подготви политички говор и да се симулира појава на политички настан. * Да покажува способност за активна учество во дебати организирани од студентската унија. * Да покажува способност да се подготви и да учествува во истражувачки проекти, како и да презентира резултати од научнистражувачката дејност. * Да одреди различни начини за употреба на научните извори, да научи да чита селективно и компаративно да ги анализира политичките процеси.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет Англиски јазик за специфични цели 2/ Изборен предмет 4/1
  • Институции и политики на ЕУ
  • Етика во политиката
  • Вовед во јавна администрација
  • Политичка култура
  • Вовед во економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 4/2
  • Институции и политики на ЕУ
  • Етика во политиката
  • Вовед во јавна администрација
  • Политичка култура
  • Вовед во економија

Семестар 5

 • [6 ЕКТС] Јавни финансии
  * Студентите да стекнат знаење за јавните финансии, како еден од главните полуги на макроекономските политики и фундаментални инструменти за функционирањето на една национална економија ако една целина и како потсистем на еден економски систем на земјата * Запознавање со знаење за јавните добра и расходите за нивно обезбедување, екстерналиите, распределбата на општествените приходи, алокација и реалокација на приходите, споредбените аспекти на јавните финансии во развиените земјии оние во транзиција, спецификите на фискалните системи на Македонија, трендовите и предизвиците на истите, фискалната децентрализација итн. * Запознавање со професионално знаење во врска со буџетот и вонбуџетските фондови како главни инструменти на фискалната политика, процедурите околу подготовка, изработка, составување, одобрување , спроведување и контрола на буџетот, како и техниките на буџетот како на локално така и на централно ниво. * Креирање на јасна слика на студентите за функционирањето на еден фискален систем давајќи им точки на реферирање од аспект на различните фискални теории со кои ќе можат да извршат компаративна разлика и да ги најдат заедничките точки на функционирање на овие системи во различните земји. * Информативно запознавање на студентите со главните индикатори на фискалната политика во РМ, креирање на реална база на податоци во поглед на долгорочните фискални трендови на РМ стимулирајќи ги студентите да работат независни семинарски работи и есеи од областа на фискалната област.
 • [6 ЕКТС] Вовед во јавна политика
  Целта на предметот е да им се овозможи на студентите полесно да ја разберат и да ја совладаат јавната политика, нејзините принципи за создавање, водењето конкретна политика, нејзината анализа, имплементација, евалуација и нејзиното развивање. Менаџментот на јавни политики е дисциплина за решавање проблеми во чии рамки се користат сознанија од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките. Воедно предметот ќе се занимава и со различни дефиниции на анализата на политиките. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со ова поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавната политика.
 • [6 ЕКТС] Меѓународно јавно право
  Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со базичните концепти и проблеми на меѓународното право и на меѓународниот правен поредок. Во рамките на предметот ќе бидат обработени природата, структурата и функцијата на меѓународниот правен систем, поделбата на меѓународното право, основните принципи на меѓународното право, актерите во меѓународното право, изворите на меѓународното право, регулирањето на односите на државите, како и третирањето на правата на човекот на меѓународно ниво.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/1/1
  • Мирно решавање спорови
  • Религија и политика
  • Медиуми и политички маркетинг
  • Политички систем на РМ
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 5/2/1
  • Мирно решавање спорови
  • Религија и политика
  • Медиуми и политички маркетинг
  • Политички систем на РМ

Семестар 6

 • [6 ЕКТС] Компаративни политички системи
  Во рамките на овој предмет студентите ќе стекнат знаења за: поимот за политика и политички систем, политичките системи и другите сродни научни дисциплини, историскиот аспект на развојот на политичките системи, политичките системи во античката мисла, политичките системи во современата политичка мисла, класификацијата на политичките системи, политичките системи и политичките идеологии, политичките систем и демократијата, политичките систем и државата, политичките системи и глобализацијата, политичките системи на западните држави, политичките системи на посткомунистичките земји, политичките системи на земјите во развој.
 • [6 ЕКТС] Политиката на меѓународни економски односи
  Целта на предметот меѓународна политичка економија е да се проучува односот помеѓу меѓународните политички и економски системи. Во рамките на овој предмет се прави севкупна анализа на: меѓународните трговски трендови, улогата на монетарната политика, политичкиот менаџмент и нивното влијание врз економските процеси и развивање. Основните прашања за кои овој предмет се залага е да се даде јасен пристап за тоа зошто некои држави стагнираат во својот развој и зошто некои се развиваат многу побрзо. Исто така, се обрнува внимание на институционалната ангажираност и нивната важност во развојот на општествата.
 • [6 ЕКТС] Глобализација како феномен во современите општества
  Цели на предметната програма: - Ќе имаат подлабоко концептуалното разбирање на глобализацијата како феномен кој го изедначува светот (Фридман); - Ќе имаат визија за себеси и за општеството во услови на глобализација. - Ќе бидат способни да дебатираат на интелигентен начин за глобализацијата во различни димензии: економска, политичка, културна и социо-просторна; - Ќе бидат способни да ги идентификуваат позадината на глобализацијата и проблематичните рефелексии (на пр. антиглобализација); - Ќе бидат подготвени да ги споредуваат различните перспективи на глобализацијата како и нејзините влијанија (национално, регионално и меѓународно); - Ќе бидат во можност да развијат структурирана студија на „производ“ или (епи)феномен на глобализацијата.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/1/1
  • Системи на локална самоуправа
  • Социјална држава и политика
  • Политичка антропологија
  • Младината и политиката
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 6/2/1
  • Системи на локална самоуправа
  • Социјална држава и политика
  • Политичка антропологија
  • Младината и политиката
Google+