COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Shkencat Politike (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i parë (Deridiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Viti akademik: 2022 / 2023
Titulli: I diplomuar në shkenca politike
SETK: 180 (3 vite) Akreditimi
Vendimi:

Programi i shkencave politike synon të njoftojë studentët me parimet themelore të politikës, organizimin dhe funksionimin e institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare, po ashtu edhe tautoriteteve politike, mendimit politik dhe pyetjeve teorike të qeverisjes. Përshkruan dhe identifikon degët e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor; bashkëveprimin e tyre në shtetin e së drejtës dhe demokracinë funksionale.


Qëllimet kryesore të programit janë:

 • Studentët të fitojnë njohuri teorike dhe të kuptojnë rëndësinë e proceseve politike nëpërmjet  qasjes politike krahasuese.
 • T’i aftësojë të marrin pjesë në nivele të ndryshme të sistemit qeveritar dhe jetës publike dhe si analistë politikë të japin pikëpamjet e tyre lidhur me problemet politike.
 • T’i përgatisë studentët për vlerësimin e tendencave politike në shoqërinë dhe shtetin, të vlerësojnë ndikimin e tyre në proceset evrointegruese në vend dhe rajon.
 • T’i aftësojë studentët për të indentifikuar nevojat e grupeve të interesit dhe institucioneve shtetërore në kuadër të procesit politikë.
 • Të mund të marrin iniciativë për identifikimin dhe adresimin e nevojave për mësim të institucioneve shtetërore dhe administratës publike. 

Studimet e Shkencave Politike mundësojnë plotësimin e nevojave arsimore në përkrahjen e studentëve në fillimin e karrierës së tyre profesionale në agjencitë qeveritare në nivel qendror dhe lokal, komunat, institucionet publike, partitë politike, organizatat jofitimprurëse, universitetet dhe ndërmarrjet.

Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Ka njohuri të parimeve themelore të politikës, organizimin dhe funskionimin e institucioneve shtetërore dhe ndërkombëtare dhe autoriteteve politike, mendimit politik dhe pyetjeve teorike për udhëheqjen.
 • Ka njohuri të degëve të pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor dhe të bashkëveprimit të tyre me sundimin e së drejtës dhe demokracisë funskionale.
 • Ka njohuri teorike dhe kuptim të rëndësisë së proceseve politike përmes qasjes krahasuese politike. 
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Ka mundësi të punojë në organizime politike të institucioneve qeveritare dhe ato joqeveritare si dhe të sigurojë analizë për proceset e ndryshme politike.
 • Mund të marrë pjesë në nivele të ndryshme të sistemit qeveritar dhe jetës publike, si analistë politik duke dhënë analiza profesionale në favor të zgjidhjes së problemeve politike.
 • Është në gjendje të realizojë një anketë publike dhe të implementojë metodologji përkatëse.
 • Është në gjendje të demonstrojë aftësinë për të lobuar, të posedojë dhe negociojë me më shumë aktorë me ndikim politik në shoqëri.
 • Mund të aplikojë njohuri teorike, të realizojë hulumtime për të zgjidhur fenomenet shoqërore dhe të zhvillojë karrierë në fushën akademike. 
Aftësitë për të vlerësuar
 • Ka aftësi për të menduar në mënyrë kritike dhe aktivisht të përfshihet në çështjet aktuale politike në nivel qendror dhe lokal.
 • Të bëjë dallimin e fenomeneve të ndryshme që lidhen me kulturën politike të një komuniteti.
 • Në mënyrë kritike krahason trendet politike në shoqëri dhe shtet dhe vlerësojnë ndikimin e tyre në proceset integruese të vendit. 
Aftësitë e komunikimit
 • Është në gjendje të marrë pjesë në debate politike, ndërmjetësim dhe negociata, duke siguruar analizë të argumentuar të diskursit politik.
 • Aftësi koherente për të shkruar ngjarje dhe fjalime politike.
 • Tregon aftësi për komunikim profesional me më shumë aktorë në frymën e ekipit dhe qasje gjithëpërfshirëse. 
Aftësitë e të mësuarit
 • Mund të definojë dhe vërtetojë rolin e politikës në shoqëri të bazuar në dije.
 • Mund të ndërmarrë iniciativë për identifikimin e interesave të grupeve dhe institucioneve shtetërore në kuadër të procesit politik.
 • Ka shkathtësi për të zbatuar të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe vetedukim në fushën e shkencave politike.  
 • Aftësi për të trajnuar qytetarët për sistemin politik dhe shoqërinë demokratike. 

Semestri 1

 • [6 SETK] Fillet e të drejtës
  Fillet e të drejtës përdor njohuritë, konceptet dhe kategoritë themelore nga disiplinat e tjera të së drejtës dhe ka për detyrë t’u japë atyre njohuri themelore, të përgjithshme dhe hyrëse lidhur me shtetin dhe të drejtën.
 • [6 SETK] Hyrje në shkencat politike
  Nëpërmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri për kategoritë themelore, konceptet dhe definicionet, të cilat do t’u ndihmojnë për të kuptuar, studiuar dhe në mënyrë kritike t’i qasen politikës dhe shoqërisë bashkëkohore. Mëtutje duhet të: * Të rrisin kulturën dhe vetëdijen e tyre politike me ndihmën e teksteve nga autorët klasikë dhe ata bashëkohorë si dhe analistëve politikë. * Të rrisin njohuritë dhe kapacitetet e tyre për të studiuar etikën politike evropiane. * Studentët të përsosin shkrimin e tyre, mendimin dhe shprehjen lidhur me politikën. Nëpërmes ligjëratave studentët duhet të marrin përgjigje në disa pyetje themelore, si për shembull: Çka është politika dhe pse ajo është aq e rëndësishme për jetën tonë dhe të shoqërisë? Si është zhvilluar njeriu si një entitet politik? Çka e karakterizon shoqërinë bashkëkohore demokratike? Cilat janë karakteristikat e shoqërisë së Maqedonisë si shoqëri politike? Çka është politika? A është ajo pjesë integrale e njeriut? Pse dhe si e mësojmë politikën?
 • [6 SETK] Parimet e sociologjisë
  Lënda “Parimet e sociologjisë“ ka për qëllim të përgatisë studentët me njohuri të përgjithshme rreth fenomeneve sociale si dhe me njohuri të veçanta dhe specifike rreth proceseve dhe fenomeneve shoqërore me të cilat ata përballen dhe do të përballen në të ardhmen si qytetarë dhe akademikë.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Angleze1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Shqipe/Maqedonase 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 2

 • [6 SETK] Mendimi bashkëkohor politik
  Lënda është dizajnuar në atë mënyrë që studentëve t’u sigurojë njohuri themelore dhe aftësi për mendimin bashkëkohor politik në botë dhe në vend. Kjo do të përfshijë mendimtarët bashkëkohorë dhe klasikë si që janë: Makijaveli, Xhon Lok, Raus, Nusbaum, Eduard Said, Amin Maluf etj. Traditat liberale, identitetet, shoqëria e lirë, feminizmi, multikulturalizmi janë konceptet kryesore të teorisë politike dhe praktikës shoqërore. Paradigmat e reja shoqërore, jeta politike në institucionet do të pëfshijnë edhe elemente filozofike, sociologjike madje edhe juridike dhe mbizotërimin normal të momentit politik. Kjo lëndë do t’u mundësojë studentëve të përceptojnë dhe të interpretojnë dukuritë politike dhe shoqërore, aktivisht të marrin pjesë në jetën politike dhe zhvillimin e mendimit politik bashkëkohor.
 • [6 SETK] Hyrje në politikën ekonomike
  Ekonomia politike shqyrton rolin e proceseve ekonomike në formësimin e shoqërisë dhe kulturës. Ekonomia politike e bën një analizë të përgjithshme politike, sociale, kulturore, ekologjike dhe përfshin bashkëveprimin e tyre me proceset ekonomike dhe zhvillimore. Pyetjet themelore që kjo lëndë përfshin janë: si ndikojnë institucionet politike në rritjen ekonomike dhe zhvillimin ekonomik. Si ndikojnë kushtet ekonomike në procesin e vendimmarrjes dhe te politikat.
 • [6 SETK] Psikologjia sociale
  Temat e diskutimit përfshijnë: përceptimin e personalitetit, marrëveshjet, formimin e mendimeve, vlerësimin dhe ndryshimet, paragjykimet, agresivitetin, të mësuarit social, dinamikën e grupit, psikologjinë sociale dhe aplikimin shoqëror, ligjor dhe organizativ.
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Angleze 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [3 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuha Shqipe/Maqedonase 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 2
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 3

 • [6 SETK] Bazat e statistikës
  Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri themelore të metodave parësore statistikore dhe zbatimin e tyre me qëllim që të ndjekin literaturën profesionale, që të mund në mënyrë koncize të paraqiten rezultatet dhe përfundimet e hulumtimit të bërë. Aspektet kryesore të studimit të kësaj lënde janë: përcaktimi i disiplinave, lidhja e të dhënave, analiza statistikore, zbatimi i metodave statistikore në fushën e shkencave humane, demonstrimi i të dhënave statistikore dhe lidhshmëria e statistikës me shkencat tjera.
 • [6 SETK] Metodat hulumtuese në shkencat politike
  Kjo lëndë u mundëson studentëve të njihen me metodat hulumtuese shkencore në sferat shoqërore dhe dukuritë politike. Studentët do të fitojnë njohuri nga aspekti teorik dhe praktik, për metodat kërkimore dhe shkencore dhe rëndësinë e tyre për shkencën, si dhe për individët në shoqëri. Përmbajtja e lëndës: hulumtime teorike dhe empirike; proporcionet e metodologjisë dhe teorisë së njohjes; njohuritë shkencore dhe struktura e tyre; roli dhe funksioni i projekteve kërkimore shkencore; monitorimi; pyetësori; klasifikimi; interpretimi i materialit të mbledhur fotografik etj.
 • [6 SETK] E drejta kushtetuese
  Studentët përfitojnë njohuri teorike dhe praktike nga e drejta kushtetuese si degë themelore e së drejtës, Kushtetuta si akti më i lartë juridik dhe politik i shtetit si dhe nga kushtetushmëria dhe ligjshmëria si parime bazë të shtetit juridik.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 3
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuga Angleze për qëllime specifike 1
  Lëndë gjuhësore
  • Gjuha shqipe për qëllime profesionale
  • Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
  • Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
  • Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
  • Gjuha gjermane (niveli 1-4)
  • Gjuha frënge
  Aftësitë e komunikimit
  • Të folurit publik
  • Studime ndërkulturore
  • Aftësitë e komunikimit
  Shkathtësi në TI
  • Excel i avancuar
  • Aftësitë të avancuara të TI-së
  • Njohuri të avancuara rreth Word-it dhe PowerPoint-it
  • Google Apps
  • Access-i i avancuar
  • Desktop publikimi
  • Web publikimi
  Tjera
  • Mbrojta e ambientit
  • Sportet, rekreacioni, kultura
  • Zhvillimi profesional i karrierës

Semestri 4

 • [6 SETK] Partitë politike dhe modelet zgjedhore
  Partitë politike janë subjekt themelor i jetës demokratike në çdo shoqëri bashkëkohore. Modelet zgjedhore janë komponent më i rëndësishëm i çdo sistemi politik, kështu që kjo lëndë ka rëndësi të veçantë për të fituar njohuri të cilat studentëve do t’u mundësojë të pajisen me informacione të duhura për funksionimin e shoqërisë pluraliste. Nëpërmjet të kësaj lënde studentët do të informohen më për së afërmi me thelbin e partive politike dhe me ndikimin e tyre në sistemet politike bashkëkohore, me marrëdhëniet në mes të partive politike dhe demokracisë bashkëkohore si dhe për shumë faktorë të tjerë të cilët e përcaktojnë jetën shoqëroro-politike bashkëkohore.
 • [6 SETK] Marrëdhëniet ndërkombëtare
  Kjo lëndë njofton studentët me komponentët teorikë në marrëdhëniet ndërkombëtare, idetë dhe debatet kryesore në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare e sidomos në konceptet themelore, aktorët në marrrëdhëniet ndërkombëtare, politikën e jashtme, fuqinë e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ligjëratat do të fokusohen në politikën ekonomike ndërkombëtare dhe politikën e mirëqenies globale, problemet ekzistuese dhe të ardhshme në sistemin ndërkombëtar duke përfshirë edhe konfliktet e armatosura, ekonominë, demografinë dhe mjedisin jetësor.
 • [6 SETK] Menaxhimi politik
  * Përvetësimi i njohurive themelore të termeve politike dhe menaxhment * Të njihen me mjetet themelore dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me dallimin e proceseve politike sipas kriteriumeve të ndryshme. * Përfitimi i njohurive adekuate për përgatitje të anketës dhe punës në terren. * Aplikimi i njohurive të fituara nga lëndët tjera dhe ndërtimi i një metodologjie të posaçme për përpunimin e eseve-punimeve seminarike. * Të analizohen proceset zgjedhore dhe mënyra e realizimit. * Të përgatitet fjalim politik dhe të simulohet një ngjarje politike. * Aftësi për pjesëmarrje aktive në debat të organizuar nga Unioni i studentëve. * Aftësi për të përgatitur dhe për të marrë pjesë në projekte hulumtuese si dhe prezantim të rezultateve të kërkimit shkencor. * Të përcaktojë mënyra të ndryshme në përdorimin e burimeve shkencore, të mësojë e të lexojë selektivisht dhe të analizojë proceset politike në mënyrë krahasuese.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore nga Gjuga Angleze për qëllime specifike 2/ ose Lëndë zgjedhore 4/1
  • Institucionet dhe politikat e UE-së
  • Etika në politikë
  • Hyrje në administrimin publik
  • Kultura politike
  • Hyrje në ekonomi
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4/2
  • Institucionet dhe politikat e UE-së
  • Etika në politikë
  • Hyrje në administrimin publik
  • Kultura politike
  • Hyrje në ekonomi

Semestri 5

 • [6 SETK] Financat Publike
  * Studentëve u sigurohet njohuri lidhur me financat publike, si një nga rolet kryesore të politikave makroekonomike dhe instrumenteve themelore për funksionimin e një ekonomie kombëtare si një tërësi dhe si një nënsistem i një sistemi ekonomik të vendit. * Njoftohen me njohuri për të mirat publike dhe shpenzimet, alokimin dhe rialokimin e të hyrave, aspektet krahasuese të financave publike në vendet e zhvilluara dhe atyre të tranzicionit, specifikat e sistemeve fiskale në Maqedoni, trendet dhe sfidat e tyre, decentralizimi fiskal etj. * Pajisen me njohuri profesionale lidhur me buxhetin dhe fondet jashtëbuxhetore si instrumente kryesore të politikës fiskale, të procedurave rreth përgatitjes, përpunimit, përmbledhjes, miratimit, krahasimit dhe kontrollit të buxhetit, si dhe teknikave të buxhetit si në nivel lokal ashtu edhe në nivel qendror. * Krijimi i një pasqyre të qartë për studentët lidhur me funksionimin e një sistemi fiskal të dhënë, duke u dhënë pikat e referimit për sa u përket teorive të ndyshme fiskale me të cilat do të mund realizojnë ndryshimet krahasuese dhe të gjejnë pikat e përbashkëta të funksionimit të këtyre sistemeve në vendet e ndryshme. * Njohja informative e studentëve me treguesit kryesorë të politikës fiskale në RM, krijimi i një baze reale e të dhënave në aspekt të trendeve fiskale afatgjata në RM duke stimuluar studentët të bëjnë punime seminarike dhe ese të pavarura në fushën fiskale.
 • [6 SETK] Hyrje në politikat publike
  Lënda ka për qëllim t’u mundësojë studentëve t’i kuptojnë më lehtë politikat publike, parimet për krijimin e tyre, udhëheqjen e një politike konkrete, analizën, implementimin, evaluimin dhe zhvillimin e tyre. Menaxhimi i politikave publike është një disiplinë për zgjidhjen e problemeve të cilat rezultojnë në njohuri nga metodologjitë dhe teoritë themelore të shkencave sociale, të profesioneve sociale dhe të filozofisë së politikave.
 • [6 SETK] E drejta ndërkombëtare publike
  Kjë lëndë është e dizajnuar që t’i njoftojë studentët me konceptet themelore dhe problemet e së drejtës ndërkombëtare dhe rregullimin ndërkombëtar juridik. Lënda siguron njohuri për natyrën, strukturën dhe funksionin e sistemit juridik ndërkombëtar, ndarjen e së drejtës ndërkombëtare, parimet bazë të së drejtës ndërkombëtare, aktorët në të drejtën ndërkombëtare, burimet e së drejtës ndërkombëtare, rregullimin e marrëdhënieve të shteteve, si dhe trajtimin e të drejtave të njeriut në nivel ndërkombëtar.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/1/1
  • Zgjidhja paqësore e konflikteve
  • Religjioni dhe politika
  • Mediat dhe marketingu politik
  • Sistemi politik i RM-së
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 5/2/1
  • Zgjidhja paqësore e konflikteve
  • Religjioni dhe politika
  • Mediat dhe marketingu politik
  • Sistemi politik i RM-së

Semestri 6

 • [6 SETK] Sistemet politike krahasuese
  Nocioni i politikës dhe sistemit politik, sistemet politike dhe disciplinat e tjera shkencore të ndërlidhura, aspekti historik i zhvillimit të sistemeve politike, sistemet politike në mendimin politik antik, sistemet politike në mendimin politik bashkëkohor, klasifikimi i sistemeve politike, sistemet politike dhe ideologjia politike, sistemet politike dhe demokracia, sistemet politike dhe shteti, sistemet politike dhe globalizimi, sistemet politike të shteteve perëndimore, sistemet politike të vendeve postkomuniste, sistemet politike të vendeve në zhvillim.
 • [6 SETK] Politika e marrëdhënieve ndërkombëtare ekonomike
  Ekonomia politike ndërkombëtare ka për qëllim ta studiojë marrëdhënien në mes sistemeve ndërkombëtare politike dhe ekonomike. Kjo lëndë bën analizë të përgjithshme të trendeve tregtare ndërkombëtare, rolin e politikës monetare, të menaxhimit politik dhe ndikimin e tyre në proceset ekonomike dhe zhvillim. Pyetjet bazë për të cilat kjo lëndë angazhohet është që të jape një qasje të qartë për atë pse disa shtete stagnojnë në zhvillimin e tyre dhe pse disa zhvillohen shumë më shpejt. Gjithashtu i kushton vëmendje angazhimit institucional dhe rëndësisë së tyre në zhvillimin e shoqërive.
 • [6 SETK] Globalizimi si fenomen i shoqërive bashkëkohore
  Objektivat e programit të lëndës: - Të kenë një kuptim të thellë konceptual për globalizimin si fenomen që rrafshon botën (Fridman); - Të kenë një vizion për veten dhe shoqërinë në kushtet e globalizimit; - Aftësi për të debatuar globalizimin në mënyrë inteligjente dhe në dimensione të ndryshme: ekonomik, politik, kulturor, socio-hapësinor; - Të aftë për të identifikuar sfondin e globalizimit dhe reflekset problematike (p.sh antiglobalizimin); - Të gatshëm për të krahasuar perspektiva të ndryshme të globalizimit dhe ndikimet e tij në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar; - Mundësi për të zhvilluar një studim të strukturuar të “produktit” ose (epi) fenomenit të globalizimit.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/1/1
  • Sistemet e vetëqeverisjes lokale
  • Shteti social dhe politika
  • Antropologjia politike
  • Rinia dhe politika
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 6/2/1
  • Sistemet e vetëqeverisjes lokale
  • Shteti social dhe politika
  • Antropologjia politike
  • Rinia dhe politika
Google+