COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Германски јазик и литература (2017/2018)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Академска година: 2022 / 2023
Титула: Професор по германски јазик и литература
ЕКТС: 180 (3 години) Aкредитација
ЕКТС: 240 (4 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Структурата на програмата содржи студии кои по природа се динамични, интегративни и интерактивни. Програмата е дизајнирана да понуди интегративен пристап на теми од областа на јазиците, културите и комуникациите, имплементирајќи го овој концепт преку наставната програма. Предметите кои се застапени во оваа програма претставуваат перспективи кои се базираат врз теорија која е тесно поврзана со практичната примена во светот на јазикот, културата, уметноста, образованието и комуницирањето.
Главницели се:
- Да ги подготви студентите за позицијата на лидери во образовните, културните, научните установи и организации во земјава и  насекаде низ светот.
- Да ги подготви студентите за градење кариера во областа на нивната професија во државниот, приватниот и невладиниот сектор.
- Да понуди низа модули кои ја опфаќаат основата на знаењата за приближување кон професиите кои помалку или повеќе се поврзани со сферата на образованието и културата.
- Да овозможи стекнување истражувачки способности и искуство зајазикот, литературата во јавните, приватните и  во други организации.
- Да го развивa концептот на критичко размислување на студенттите.
- Да овозможи студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на општествените, образовните, културните и научните организации.
- Да овозможи развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.

Програмата за додипломски студии им нуди на студентите длабоко разбирање и знаење од областа на образованието и  културата, а истовремено ориентирајќи ги во одредени области, кои ќе бидат специјализирани во последната година на студиите. На  студентите им се дадени можности за практична работа (internship), со  што ќе се оспособуваат да ги применат нивните стекнати знаења и вештини во дотичните области.
Составеноста на курикулумот има цел балансирана комбинација на основно знаење и специфични  професионални  вештини.  Првата  година  е  значајна  за  студентите,  бидејќи спојува цел спектар на интердисциплинарни предмети. Ова ќе биде од значителна корист за нивната професионална оформеност.
 

Дипломираните студенти ќе стекнат знаења, вештини и компетенции кои им овозможуваат да ги продолжат своите студии на вториот циклус, односно наMaster of Arts по германски јазик, литература и култура или да ја започнат својата кариера како наставници по германски јазик во основните и средните училишта или во приватните училишта. Покрај тоа, преку модулите од областа на лингвистиката, литературата, културата и дидактиката, студентите се подготвуваат да вршат и други активности во: јавната администрација, маркетингот, дипломатијата, јавните и приватните институции, при превод и толкување, зајакнување на македонско-германските односи, во областа на политиката, културата и културното посредување, понатаму да вршат активности во областа на новинарството и издавачките куќи, меѓународните претпријатија или во туризмот.

Знаење и разбирање

- Да има знаење и разбирање во областа на германските студии кој се базира врз нивното општо средно образование.
- Да стекнува добра јазична надлежност на германскиот јазик во однос на четирите јазични вештини (зборување, слушање, читање и пишување).
- Да има познавање и разбирање на културните прашања што имаат врска со земјите што зборуваат германски и може да анализира и да го цени критички германскиот јазик, литература, историја, општество и медиуми.
- Да знае и ги разбира различните периоди и големите автори на литературата на земјите што зборуваат германски.
-Да знае спектар на наставни стратегии и ресурси, вклучувајќи технолошки алатки за да го поттикне интересот и поддршката за учење на германскиот јазик како странски јазик.

Примена на знаењето и разбирањето

- Да се компетентни да ги применат своите методолошки вештини во нивните наставна професија во основните и средни училишта.
- Да се способни да ги применат своите знаења за официјален судски превод од германски на албански или македонски и обратно.
- Да го користат германскиот јазик соодветно во различни академски и социјални ситуации.
- Да конструираат и поддржуваат аргументи и да решаваат проблеми во нивното поле на германската лингвистика, литература, култура и методика. 

Способност за проценка

- Да можат да анализираат современи прашања и дебати врз основа на нивните јазични, културни и книжевни знаења.
- Да може да ја оценуваат соодветноста на наставните техники кои вмешуваат различни стилови на учење во училница каде се изучува германскиот јазик како странски јазик.
- Да оценуваат и анализираат различни литературни текстови водејќи сметка за јазикот, стилот, симболот и метафората. Да споредуваат и разликуваат литературни текстови низ различни времиња и народи.•       
- Да ги соберат и интерпретираат основните лингвистички податоци кои се однесуваат на германскиот јазик.

Комуникациски вештини

- Ефективно да комуницираат со студенти и ученици во амбиент на училница.
- Да произведуваат и организираат граматички точни изрази и реченици.
- Да комуницираат на германски во соодветно професионален вокабулар и за специфичната и за неспецифичната публика.
- Да дебатираат со информирано мислење за различни аспекти на германските културни трендови, мислители и историски настани. 

Вештини на учење

- Да има автономни вештини на учење и е само мотивиран за постигнување на професионалните цели преку независна употреба на автентични материјали.
- Систематски да развијат продуктивни и рецептивни вештини во контекст на германса студија.
- Да има способност да развија различни наставни техники и материјали во врска со нивните наставна ситуација.

Семестар 1

 • [CGL-102] [6 ЕКТС] Вовед во германска лингвистика
  Целта на воведниот предмет во лингвистиката е да понуди еден широк поглед на модерната германистичка лингвистика. Овој предмет треба да даде вовед во проблемите и областите на истражување на науката за јазикот, нејзините концепти, методи и резултатите како и на нејзините теории и развои. Во рамките на предметот ќе бидат опфатени следниве теми: јазик, комуникации и семиотика, фонетика и фонологија, графематика и ортографија, зборообразување и флексија, зборовни групи, синтакса; традиционални реченични анализи, зависност и валентност, семантика, прагматика и лингвистика на текстот.
 • [CGL-101] [6 ЕКТС] Современ германски јазик I
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво А2/1. Во овој курс, студентите ќе ги подобрат своитејазични вештини(читање, пишување, зборување, слушање). Покрај тоа, тие добиваат информации и впечатоци за германското говорно подрачје. Посебно значење се придава на разговорот, пишувањето, слушањето, читањето и граматиката, со штосо завршувањето на курсот студентите треба да покажат основни познавања во овие вештини. Практично студентите ги вежбаат изговорот и интонацијата на зборовите, основната граматика, структурирање на речениците и основните правила во правописот. Читаат едноставни текстови, дијалози, писма, раскази итн. Учење на нови зборови преку обработка на ситуации од секојдневниот живот.
 • [CGL-103] [6 ЕКТС] Вовед во студиите на германската литература
  Овој предмет има за цел да дава еден вовед во гермнаска книжевност, особено во епохите на германската книжевност и култура од средновековието до книжевноста на сегашното време како и во терминологија на книжевност во општо. Во рамките на оваа предавање ќе се обработуваат важни автори и дела на различни епохи, жанри и др. Се предвидува вовед и студија на германската книжевност во епохи почнувајќи од епохата на средновековието, хумаинизмот, Барок, Класика, Романтизам, експресионизам и книжевноста на 20 век.
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Mакедонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Англиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 2

 • [CGL-203] [6 ЕКТС] Современ германски јазик II
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво A2/2. Во рамките на предметот се совладуваат вештините: слушање, разбирање, читање, и зборување преку работењето со учебникот Schritte international 4 и 5. Конверзација на теми од секојдневието, дијалози, куси состави, текстови со празнини, фонетски вежби, вежби за разбирање на говорен текст итн.
 • [CGL-204] [6 ЕКТС] Фонетика и фонологија на германскиот јазик
  Целта на овој предмет е да нуди вовед во различните делови од фонетика и фонологија. Во преден план се физиолошките основи на говорното производство како и артикулационите и акустичните описи и класификацијата на гласовите (консонанти и вокали). Увид во проблемите на транскрипција како и истражувањата на прозодијата кои го заокружуваат материјалот. Во вториот дел се претставени различни описни пристапи на германската фонологија и се дискутира во нивниот досег. Вежбите за фонематика и коартикулација на германскиот јазик како и неговите варијации ја прикажуват нивната имплементација.
 • [CGL-201] [6 ЕКТС] Германската литература на 18. Век
  Овој предмет има за цел да даде увид во историјата на германската книжевност на 18 век. Се очекува од студентите запознавање на најпознатите автори и дела од овој период со намера да се сфати начинот на мислење и творење германкста книжевност во 18 век. Предметот треба да ги оспособи студентите да навлезат во мотивите за интерпретација и создавање на пишувани текстови. Со овој предмет студентите ќе ги запознаат европските движења и вредности на литертурата и социјалната состојба ширум Европа. Со овој предмет е предвидена анализа на следниве автори и теми од оваа епоха на германската книжевност: Gottsched, Lessing, Goethe, Schiller 1. Aufklärung во историјата на културата во Европа и во Германија. Sturm-und-Drang-Phase. Германската Класика.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик
  • [BENP-01] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 1
  • [BENP-02] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 2
  • [BENP-03] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 3
  • [BENP-04] Англиски јазик за општа и професионална комуникација 4
  • [BEN-05] Англиски јазик 5
  • [BEN-06] Англиски јазик 6
 • [3 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/македонски јазик
  • [MAPP1010] Македонски јазик за професионални цели 1
  • [MAPP1020] Македонски јазик за професионални цели 2
  • [BS018] Македонски јазик за почетници 1
  • [BS152] Македонски јазик за почетници 2
  • [BAM1010] Албански јазик за почетници 1
  • [BAM2010] Албански јазик за почетници 2

Семестар 3

 • [CGL-301] [6 ЕКТС] Современ германски јазик III
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво Б1/1. Во овој курс ќе се продлабочат претходните знаења и притоа ќе се придаде посебно значење на зборувањето и пишувањето. Пишувањето се вежба и применува преку зададени домашни задачи (есеи, презентации, покани, итн). Зборувањето се вежба на час (работа во група, презентации, реферати, игри, итн). Дополнително се работи на продлабочување на знаењата од граматиката.
 • [CGL-304] [6 ЕКТС] Морфологија на германскиот јазик
  Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со основните поими на германската морфологија. Во преден план на овој курс стојат пред се видовите на зборови (променливи и непроменливи). Во рамките на ова предавање се претставени и поблиску објаснети следните својства на германскиот стандарден јазик: Основни поими на морфологија (морфема,збор, флекција, класификација на видови на зборови), глагол, класификација на глаголите според морфолошки критериум, правилни и неправилни глаголи, класфикација на глаголите според синтаксички критериум, полни глаголи и помошни глаголи, класификација на глаголите според семантички критериум, инфинитивни форми на глаголот: инфинитив, партицип 1, партицип 2, време, употреба на временските форми, модални глаголи, пасив, функциите на актив и пасив, модус на глаголот: индикатив, коњунктив 1 и 2, императив, именките, придафките, заменките прилозите, сврзници, модални зборови, партикули итн.
 • [CGL-303] [6 ЕКТС] Германската литература на 19. Век
  Главна цел на овој предмет е увидот во историјата на германската книжевност на 19 век. Се очекува од студентите запознавање на најпознатите автори и дела од овој. период со намера да се сфати начинот на мислење и творење германкстат книжевност во 19 век. Предметот треба да ги оспособи студентите да навлезат во интерпретација на различни текстови од овој период и создавање на пишувани текстови. Со овој предмет студентите ќе ги запознаваат европските движење и вредности на литертура и социалната состојба ширум Европа. Со овој предмет се предвидено анализа на следните автори и теми на ова епоха на германската книжевност на пример поетиката на авторите од епохата на романтизмот и реализмот Kleist, Tieck, Schlegel, Novalis, Hoffmann, Grillparzer, Heine, Büchner, Keller, Fontane Grillparzer, Nestroy, Heine, Büchner, Keller, Fontane.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели 1
  • [LPCEN-01] Англиски јазик за јавна амдминистрација, политички науки и комуникација 1
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 4

 • [CGL-401] [6 ЕКТС] Современ германски јазик IV
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво B1/2. Во рамките на предметот ќе се совладуваат вештините: слушање, разбирање, читање, и зборување преку работењето со учебникот Schritte international 5. Конверзација на теми од секојдневието, дијалози, куси состави, поедноставни текстови од весници, текстови со празнини, фонетски вежби, вежби за разбирање на говорен текст итн. Истотака ке се обработуваат и комплексни граматички структури.
 • [CGL-404] [6 ЕКТС] Синтакса на германскиот јазик
  Целта од овој предмет се состои од запознавање на студентите со основните поими на германската синтаксата. Во преден план на оваа настава стои пред се структурата на германската реченица. Во рамките на оваа настава ќе бидат третирани следниве теми: основните поими на синтаксата; Што е реченица? Примери од анализата на составот на реченицата, видови на реченици, проста реченица, сложена реченица, поврзувани и додавани реченици, Angauesätze, Attributsätze, Wortstellung, Grammatische KongrUEnz und Satzfeld und Satzklammer, проблемите на теоријата за валентност, разликата помеѓу Ergänzungen и Angauen, модели на реченицата, валентност на придавки и именки, различни граматички модели. На крајот од семестарот студентите не само што треба да ги знаат најважните поими на граматичката валентност, туку и да ги применуваат, анализираат и контрастивно и правилно употребуваат.
 • [CGL-405] [6 ЕКТС] Германската литература на 20. Век (1900-1945)
  Цел на овој предмет е увидот во историјата на германската книжевност на 20 век/I. Се очекува од студентите запознавање на најпознатите автори и дела од овој. период со намера да се сфати начинот на мислење и творење германкстат книжевност во 20 век/. Предметот треба да ги оспособи студентите да навлезат во интерпретација на различни текстови од овој период и создавање на пишувани текстови. Со овој предмет студентите ќе ги запознаваат со книжевни дела и автори како и за литертурните жанри на германската книжевноста на 20 век/, како епоха на експресионизам, егзил и др.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет - Англиски јазик за специфични цели 2
  • [LPCEN-02] Англиски јазик за јавна амдминистрација, политички науки и комуникацијa 2

Семестар 5

 • [CGL-501] [6 ЕКТС] Современ германски јазик V
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво B2/1. Курсот е продолжение на германски јазик 4. Знаењето треба постепено да се прошири и тоа повеќе граматиката и конверзација. Конверзација и дискусија од читаниот материјал со актуелни теми е многу битен. На крајот на курсот студентите треба да се во можност да формулираат посложни реченици и да разбират посложени текстови. Јазичните способности треба и понатаму да се подобрат, посебно зборувањето. посложни и покомплексни реченици. За различните теми се правт различни вежби и се проширува речникот.
 • [CGL-504] [6 ЕКТС] Лексикологијата на германскиот јазик
  Целта на ова предавање е да ги запознае студентите со основите на германската лексикологија. Во фокусот на ова предавање пред се стојат основните концепти на лексикологијата, зборообразувањето, ономастиката, лексикографијата итн. Во рамките на овој предмет се опфатени темите: предмет, задачи и обележување на лексикологијата; позицијата на лексикологијата во системот на лингвистичките дисциплини; зборот како лингвистички знак; науката за зборообразувањето; композиција; деривација; наука за значењето на зборот; структурата на вокабуларот; развивањето на вокабуларот; ономатика; фразеологија и лексикографија.
 • [CGL-503] [6 ЕКТС] Методика на наставата по германски јазик како странски I
  Предметот има за цел на да дава преглед по методика на наставата по германски јазик и нејзините релации со сродните дисциплини. Преглед на методите во наставата по странски јазици: граматичко-преводна, директна, аудио-визуелна, аудио-лингвална, когнитивна метода и комуникативен приод со прагматско-функционалниот и интеркултурниот концепт. Алтернативни методи. Интеркултурна германистика. Фактори на наставата. Педагошки принципи. Методичко-дидактички принципи. Теории на учење. Стратегии на учење. Личност на наставникот. Социјални форми. Работни форми. Комуникативна компетенција и јазичните вештини: слушање со разбирање, говор, читање и пишување. Оценување. Тестови. Стандардизирани тестови. Заедничка европска референцијална рамка и Јазично портфолио.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките

Семестар 6

 • [CGL-601] [6 ЕКТС] Современ германски јазик VI
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво B2/2.Овој предмет е продолжување на предходниот курс Германски јазик 5. Се совладуваат вештините: слушање, разбирање, читање, и зборување преку работењето со учебникот Ziel Kursbuch B2/2 . Врз основа на актуалните и автентичните текстови, видео презентациите, студентите практично ке вежбаат диалози и монолози, соодветна спонтана реакција при дискусија итн. Истотака ке се вежбат и формите на одбивање, согласување и одговори при изразување на мислењето и предлози итн.
 • [CGL-603] [6 ЕКТС] Методика на наставата по германски јазик како странски II
  Предметот има за цел да дава еден преглед на методика на предавањето на германскиот како странски јазик: Типови на наставни часови, планирање, реализација и евалуација. Цели на часот. Тек на наставниот час. Избор, градација и презентација на материјалот. Граматичка прогресија. Избор и прогресија на теми и на лексиката. Помошни средства и медиуми во наставата. Во рамките на овој предмет се вклучени хоспитации од 10 часа на часовите по германски јазик во основните, средните училишта, гимназиите или други образовни институции. Секој студент во текот на овој семестар треба самостојно да одржи 3-4 модел-часови и еден практичен час (испит). Во овие часови треба да се имплементираат сите диференцирани и целосни теоретски и практични знаења што се усвоени во текот на претходните семестри.
 • [C2296] [6 ЕКТС] Дипломска работа
  Ова е активност поврзано со дипломската работа и професионален пројект. Од студентите се бара да напише проект, обично поврзан со дипломската работа, да се изработи структурата на проектот да се направи истражување и да го напишат извештајот.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките

240 ЕКТС (4 години)

Семестар 7

 • [CGL-701] [6 ЕКТС] Современ германски јазик VII
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво C1/1. Во рамките на овој курс се совладуваат вештините: слушање, разбирање, читање, и зборување преку работењето со учебникот Ziel Kursbuch C1/1 и со други матриали за таа ниво. Исто така ке се практицира и конверзација на различни теми, дијалози, состави, текстови од весници, вежби за разбирање на говорен текст, кратки реферати и комплексни граматички структури итн.
 • [CGL-702] [6 ЕКТС] Зборообразувањето на германскиот јазик
  Целта на овој предмет се состои од запознавање на студентите со основните поими на на германското зборообразување. Во преден план на оваа настава пред се ќе се третираат следниве теми:поим, предмет, задачи и методи. Зборообразувачки теории: Местото на зборообразувањето во граматиката Почетоците на зборообразувањето во германскиот јазик. Зборообразувачки единици, процеси и видови. Зборообразувачки обрасци на комплексните германски именки, глаголи, придавки и прилози наспрема албанските и македонските; активни и неактивни обрасци, лексиконски и текстуални зборови (оказионализми).
 • [CGL-703] [6 ЕКТС] Контрастивна граматика во германскиот и албанскиот/македонскиот јазик
  Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со најважните концепти на контрастивната анализа. Контрастивната лингвистика се занимава со сличностите и разликите помеѓу различни јазици (интерлингвална перспектива) и внатре во еден јазик (интралингвална перспектива; на пример: аспекти на германскиот јазик во Германија, Австрија и Швајцарија). Принципиелно можат да се појават различни јазични парови и карактеристики од сите области на јазичната структура (фонологија, морфологија, синтакса, прагматика, лексикон итн.). Предавањето дава еден преглед за различните фази и полиња за истражувањето на контрастивната лингвистика и ова ја поврзува со една критична рефлексија на нејзината улога во јазичната дидактика. Потоа за јазичните парови германски–албански и германски–македонски преку примери ќе се споредуваат најбитните фонолошки, морфолошки, синтактички и прагматични структури. Покрај тоа ќе се дискутира за користењето на стекнатите знаења за прашањата на општата лингвистика, теоријата на изучувањето на јазик и на дидактиката.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет
  • [EFE-107] Јавно говорење
  • [EFE-127] Дебата и презентациски вештини
  • [EFE-108] Меѓукултурни студии
  • [EFE-108] Комуникациски вештини
  • [EFE-110] Напреден Excel
  • [EFE-111] Напредни ИТ-вештини
  • [EFE-112] Напреден Ворд
  • [EFE-113] Гугл апс
  • [EFE-114] Напреден акцес
  • [EFE-115] Десктоп-публикации
  • [EFE-116] Веб-публикации
  • [EFE-129] Албански jазик и култура на пишување
  • [EFE-131] Албански јазик за специфични цели
  • [EFE-102] Aкадемско пишување на англиски јазик
  • [EFE-103] Академско пишување на македонски јазик
  • [EFE-104] Академско пишување на албански јазик
  • [EFE-105] Германски јазик (ниво 1 до 4)
  • [EFE-117] Заштита на животната средина
  • [EFE-121] Професионален рзавој на кариерата
  • [EFE-132] Човекови права и слободи

Семестар 8

 • [CGL-801] [6 ЕКТС] Современ германски јазик VIII
  Цел на овој предмет е совладување на јазичните компетенции на ниво C1/2. Се совладуваат вештините: слушање, разбирање, читање, и зборување преку работењето со учебникот Ziel Kursbuch C1/2 и различни материали за тоа ниво. Конверзација на различни теми, дијалози, состави, текстови од весници, вежби за разбирање на говорен текст, реферати и комплексни граматички структури и идиоми итн.
 • [EGL-601] [6 ЕКТС] Историја на германскиот јазик History of German Language
  Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со основните поими и текови на Индогерманскиот и Германскиот. Готскиот како репрезентант на германскиот прајазик. Прво померување на консонантите. Акцент. Вернеров закон. Вокали. Аблаут. Конјугација на глаголите. Поделба на именките. Флексија на придавките. Старовисоконемски. Одлики (второ померување на консонантите, хармонија на вокалите: примарен умлаут, премин на e во i;. премин на i во e и на u во o и др.). Обработка на Песната за Хилдебранд. Средновисоконемски. Одлики (слабеење на вокалите во ненагласен слог, секундарен умлаут, премин на sk во sch и др.). Обработка на Песната за Нибелунзите. Ранонововисоконемски. Одлики (дифтонги-зација, монофтонгизација, продолжување, скратување, лабијализација, делабијализација, спуштање, подигнување на вокалите итн.). Дејноста на Лутер.
 • [EGL-603] [6 ЕКТС] Tестирање и евалуација во германскиот како странски јазик
  Предметот има за цел да ги подготви студентите за основитенавреднување и тестирањевогерманскикакостранскијазик (DaF), соцеловаучење подоцна да се примени во работакаконаставник. Тестирањето и испитот по предметот Германски, како странски јазик (ДаФ) содржи пред се знаења за следниве прашања: Што е една грешка? Како функционира коригирањето на усните и писмените грешки? Што се градуирани тестови и испити за состојбата врз јазичните сознанија? Кои тестови постојат што се однесува на добро разбирање на слушањето, читањето, пишувањето и зборувањето? Има ли тестови за речникот, лексиката и за граматиката? Како се оценуваат пишувањето и зборувањето?
 • [E2714] [6 ЕКТС] Проект - Студија на случај
  Студентите ќе ги презентираат и дискутираат нивните проекти (дипломските трудови) од областа на лингвистиката, литературата, културата и методологијаta на наставата на германскиот како странски јазик.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGL-505] Вовед во методологија и техника на научното пишување
  • [EGL-503] Современа германска литература
  • [EGL-506] Изучување на германскиот како странски јазик
  • [EGL-401] Преведување од германски на албански/македонски
  • [EGL-605] Практикум
  • [CGL-602] Граматика и предавање на граматиката
  • [CGL-605] Преведување од албански/ албански на германски
  • [EGL-504] Швајцарска и австријска цивилизација
  • [EGL-403] Анализа на книжевните текстови
  • [CGL-403] Цивилизација на германското говорно подрачје
  • [EGL-405] Јазична политика во ЕУ
  • [EGL-302] Нова германска ортографија
  • [EGL-303] Креативно пишување
  • [EGL-602] Анализа на грешките
Google+