Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Јавна администрација (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по јавна администрација
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Преку студиската програма Јавна администрација студентите стекнуваатменаџерски, советодавни, политички, аналитички, правни знаења, вештини и компетенции, кои би биле применливи во владини и во невладини организации.

Студиите по јавна администрација овозможуваат исполнување на образовните потреби за поддршка на студентите да ја започнат својата професионална кариера во: државните и локалните владини агенции, општините, јавните институции, училишните администрации, непрофитабилни организации, универзитети и претпријатија.

Знаење и разбирање
 • Има напредни знаења за теориите во јавната администрација, истражувањето и практиката.
 • Има познавање и разбирање на компаративната јавна администрација на западните земји.
 • Има длабоки разбирања за организацијата и функционирањето на јавната администрација во земјите членки на ЕУ.
 
Примена на знаењето и разбирањето
 • Протолкува и дава критичко мислење во управната постапка.
 • Планира и дејствува ефикасно во управувањето на организациите за јавни служби.
 • Покажува способност за процена во областа на компаративната јавна администрација, земајќи ги предвид релевантните научни, социјални и етички аспекти и демонстрира свест за етичките аспекти во работата.
 • Ја распознава поврзаноста меѓу административните процеси и аналитичката дејност за потребите на креирање политики.
 
Способност за проценка
 • Протолкува и дава критичко мислење во управната постапка.
 • Планира и дејствува ефикасно во управувањето на организациите за јавни служби.
 • Покажува способност за процена во областа на компаративната јавна администрација, земајќи ги во предвид релевантните научни, социјални и етички аспекти и демонстрира свест за етичките аспекти во работата.
 • Ја распознава поврзаноста меѓу административните процеси и аналитичката дејност за потребите на креирање политики.
 
Комуникациски вештини
 • Учествува во јавни дебати и медиуми, користејќи вокабулар соодветен на професионално ниво.
 • Пишува, предлага и раководи со истражувачки проекти во областа на јавната администрација.
 • Ги користи модерните алатки за комуникација и нови теџнологии кога се работи со различни институции.  
 
Вештини на учење
 • Способен е да ги идентификува личните потреби за автономна студија и неа да ја реализира на атономен начин во областа на компаративната јавна админитрација.
 • Може да помогне во обука и развој на поединци за политички и административни позиции во јавниот сектор.
 • Покажува способност да ги разгледа моделите и да ги класифицирање на информациите, концептите и теориите во јавната политика и администрацијата.
 • Може да дизајнира нов начин на работа во македонската јавна администрација, користејќи ги компаративните предности.
 • Има способност за планирање и организирање на функционирањето на јавна администрација и институциите во согласност со современите демократски системи.
 

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Овој предмет е дизајниран за студенти кои се подготвуваат за изработка на магистерска теза. Главните цели на предметот е на студентите да им се нудат алатки за концептуализација на нивната теза во однос на изнаоѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци преку и квалитативна и квантитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на квантитативните методи и техники, како што се статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирање хипотези. Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаративни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање податоци работејќи со текст. Целта е анализирање на квалитативни податоци, финално ставање на сите теоретски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.
 • [6 ЕКТС] Компаративни политички системи
  Преку предметот Компаративни политички системи студентите стекнуваат знаења за најразвиените политички системи во современиот свет, се разбира без да се остават на страна политичките системи на земјите кои ја опкружуваат Република Македонија како и политичките системи на помалку развиените земји низ целиот свет. Овој предмет е дел од додипломските и постдипломските студии на најголемиот број факултети од областа на јавната администрација, правните факултети и факултетите по политички науки. Во текот на целиот предмет ќе се прават паралелизми и споредбени анализи меѓу функционирањето на институциите на политичките системи во земјите кои ќе се изучуваат, како меѓусебно така и со случајот на политичкиот систем на Република Македонија во правец на изнаоѓање добри практики со кои би се унапредил и политичкиот систем на Република Македонија.
 • [6 ЕКТС] Апликативна економија во јавниот сектор
  Економијата во целина влијае врз тоа колку ефикасно се грижиме за нашава планета, врз иднината која сакаме да бидеме дел од неа, врз ресурсите кои ги имаме на располагање, врз тоа до кој степен се грижиме за сиромашните и за богатите. Но треба да се потенцира дека економските принципи и концепции без разлика на нивото на развиеноста на економијата не се менуваат. Економија на јавниот сектор има за цел да ги дефинира економијата и улогата на државата во економијата, улогата на јавните институции во економијата. Има за цел да ја дефинира агрегатната понуда и агрегатната побарувачка, влијанието на фискалната и монетарната политика врз пазарите.
 • [6 ЕКТС] Споредбени аспекти на јавната администрација во земјите на ЕУ
  Предметот претставува вовед во компаративната јавна администрација. Целта на предметот е студентот да се запознае со структурата, однесувањето и со процесите на јавната администрација од компаративен аспект. Ќе се посвети посебно внимание на истражувањето на улогата на административните системи во однос на пошироките политички и демократски рамки во кои тие се воспоставени и функционираат. Вниманието ќе биде концентрирано и на изучување и на истражување на поединечни управни и политички системи, со фокус на системот на либералните демократии.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Методологија на наставата

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Квалитативна и квантитативна анализа
  Фокусот на предметот е на два општи приоди кон анализа на податоците - квантитативна и квалитативна. Во однос на квантитативна анализа предметот е фокусиран на употреба на статистичката анализа во однос на квалитативна анализа која се однесува на оние пристапи во кои не се вклучени квантитативните пристапи - или пристапи кои не користат нумеричка манипулација. Исто така, во рамките на овој предмет ќе се анализираат и преку студии на сучај ќе се презентираат методите на истражување, деловите на општественото научно истажување, приодите за истражувачки дизајн, спроведувањето емпириски дизајн како и мултиваријабилната анализа.
 • [6 ЕКТС] Јавен финансиски менаџмент
  Преку овој предмет на студентите им се претставуваат стандардите и практиките во финансиското работење на ГОи, методите на користење фондови и други соодветни техники за управување со одговорноста во финансиското работење на организации и и опфаќа преглед и анализа на техничките аспекти на сметководството и подготовката, како и толкување на финансиските извештаи. Концептот на ефикасноста во користењето на ресурсите ги претставува основите на принципите и процедурите и овозможува поставување рационална рамка за алокација на ресурсите. Предметот овозможува соодветна избалансираност меѓу теоријата и практиките, прелгед на различни студии на случај.
 • [6 ЕКТС] Управно право
  Основна цел на предметот е совладување на материјата за подобро и полесно да се разберат организацијата и функционирањето на управата од национален и од меѓународен аспект како и подобро запознавање со правните акти, видовите акти, како и со методологијата за креирање алатки и инструменти за контрола на администрацијата.
 • [6 ЕКТС] Европска унија: институции, политики и право
  Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со комплексноста и со развојот на европската интеграција, а со самото тоа и со развојот на: институциите (политички и правни), нивната природа и посебностите, легислативата и политиките. Воедно, основната цел е запознавање на студентите со главните теоретски толкувања на развојот на Европската унија и согледување на сегашните и можни идни предизвици со кои ЕУ се соочува, пред сè, во однос на нејзините институции, политики и право.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  • Реторика
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Методологија на наставата

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Контрола на администрацијата
  Основна цел на предметот Контрола на администрацијата ќе биде студентите да стекнат знаења за контролата и надзорот, субјектите на надзорот, видовите надзор, постапката за вршење надзор, внатрешната и надворешната контрола над органите на државната администрација, политичката контрола со сите правни инструменти за нејзино реализирање (пратенички прашање, интерпелација, доверба на влада, анкетни комисии, усвојување на буџетот како значаен инструмент на политичката и правната контрола, контрола од јавниот обвинител, Омбудсманот, општествената контрола, судката контрола преку постапките пред административните судови. Сите овие институции ќе се проучуваат компаративно.
 • [6 ЕКТС] Стратегиски менаџмент
  Преку овој модул студентите се бидат обучени да користат алатки, можности и рамки за спроведување ефективни стратегии кај организациите Различните теми вклучуваат концептуални рамки за разбирање на улогата на стратегиското лидерство, аналитички вештини за развој и оцена на стратегии и пристапи за работа со различни групи на интерес, како и методи за водење кон и постигнување на промени. Исто така, ова е мултидициплинарен предмет кој се однесува и на историското, политичкото, правното, етичкото и социјалното опкружување во кое функционираат ГОи. По правило, секоја ГО треба да има независен управен орган (собрание или, пак, управен одбор (УО), кој ја управува организацијата и ги носи стратегиските одлуки. Овој предмет се однесува и на улогата на менаџерот, односно извршниот директор (ИД) во организацијата, процесот на носење одлуки и раководење со персоналот, согласно со законските норми, како и согласно со мисијата и стратегиските цели на организацијата. Понатаму, предметот ја опфаќа врската меѓу УО и ИД и нивното влијание врз развојот на организацијата.
 • [6 ЕКТС] Анализа на јавни политики
  Во рамките на предметот се дефинира и се илустрира анализата на политиките и нејзината улога во креирањето и во трансформирањето на информациите релевантни за политиките. Не постои согласност за тоа како прецизно да се дефинира јавната политика. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со оваа поле и критички да ги анализираат развојот и појавите во областа на јавна политика. Анализа на јавните политики е дисциплина за решавање проблеми и притоа се користат сознанија од методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на политиките.
 • [6 ЕКТС] Евалуација на програми во јавниот сектор
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со техниките за анализа на ефективноста на организациите во јавниот сектор. Студентите ќе стекнат вештини за: формулирање на евалуционите прашања, селектирање на примерок, планирање и собирање на податоци, анализа на резултатите на евалуација, дизајнирање на буџет за евалвација, известување и комуницирање на резултатите на евалуацијата до разните засегнати страни, развој на компетенции за етичките и политичките прашања поврзани со евалуацијата.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Политички менаџмент
  • Лидерство и организациски развој
  • Политичка етика: национална, меѓународна и дипломатска
  • Глобализацијата како феномен во современото општество

Семестар 4

 • [30 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој модул им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Модулот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Модулот има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
Google+