Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Студии за безбедност (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Правен
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по студии за безбедност
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Целта на последипломската програма по Студии за безбедност е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на областа на овие студии со цел професионално оспособување за базичните професии кои се поврзани со областа како и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и концепциите на безбедносните системи како и за нивната состојба и перспектива во регионов и во светот.

Дипломата на Правниот факултет е призната од Адвокатската комора и од Нотарска комора на РМ. Професионалните адвокатски и нотарски титули бараат формална регистрација во овие комори. Дипломата од Правниот факултет на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно до правосудните органи: судство и јавно обвинителство. Правниот факултет има склучено спогодба за соработка со Академијата за обука на судии и јавни обвинители. На студентите чија амбиција е да се занимаваат со научна работа, Правниот факултет при УЈИЕ, им овозможува продолжување на студиите од трет циклус (докторски студии).  Студентите на оваа програма, исто така, стручно се оспособуваат и за сите професии од областа на националната и меѓународната безбедност, со посебен акцент во вршење на професиите во органите на безбедносниот систем во земјава.

Знаење и разбирање
 • Има напредни теоретски знаења и практично разбирање на националниот систем за безбедност и репродуцира знаење за цели и стандарди за безбедност.
 • Има познавање и увид на конкретни мерки и превентивни и репресивни акции на безбедност во контекст на управувањето со кризни ситуации и приоритети во областа на безбедноста.
 • Поседува детални податоци за разбирање и прифаќање на основните принципи на професионалната етика во областа на безбедноста.
 • Има специфично значење на технологии и методологии на истражување во областа на безбедноста. 
Примена на знаењето и разбирањето
 • Идентификува и спроведува политики, процедури и правила за безбедност во областа.
 • Идентификува и анализира најкомплицирани прашања во областа на безбедноста, кои учествуваат активно во сите фази на имплементацијата на политики, процедури и одлуки во областа на безбедност и во воспоставување стандарди за безбедност во организации и институции од областа.
 • Толкува и расправа за современите прашања во врска со комплексни ризици, предизвици и закани за безбедноста.
 • Формулира планови, извештаи и стратегиски документи од областа на управувањето со кризи ситуации и користи техники и механизми за контрола на безбедносни стандарди.
 • Го применува знаењето стекнато преку процесот на истражување на решавање комплексни и практични безбедносни прашања.
Способност за проценка
 • Донесува одлуки за решавање на најсложените случаи, преку истражување на креирањето практични политики, процедури и одлуки во областа на безбедноста.
 • Оценува и разликува стандарди за безбедност на организациите и институциите во областа на безбедноста.
 • Поседува напредно критичко размислување, со примена на методот на анализа и споредба.
Комуникациски вештини
 • Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на безбедноста.
 • Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
 • Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во научната работа.
Вештини на учење
 • Развива правилник за истражувачка работа кој се употребува во неговата професија.
 • Развива практика на продолжено учење ангажирајќи се при тренирање лица кои работат во државните институции за спречување на криминалот.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Студентите ќе бидат оспособени: * Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. * Критички и креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во нивните одговори. * Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на научното истражување и да се во можност да ги критизираат. * Да го проучуваат преку напреден пристап односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. * Да ги применат вештините и знаењето кои ги стекнале преку своите тези.
 • [6 ЕКТС] Криминологија
  Стекнување напредни знаење за предметот на проучување на криминологијата и на главните криминолошки институции, современите проблеми и тенденции како и проучување на влијанието на разните фактори врз извршувањето на кривичните дела, криминолошките испитувања поврзани со сторителот и со жртвата на кривичното дело како и идентификување и анализирање на современите криминолошки прашања.
 • [6 ЕКТС] Кривично материјално право
  Основа за изведување на наставата по овој предмет се програмите на предметите Кривично право - општ дел и кривично право - посебен дел. При изведувањето на наставата по овој предмет, наместо традиционалниот метод екс катедра, активно се применува и методот на студија на случај како и клиничкиот метод.
 • [6 ЕКТС] Транснационален криминал и меѓународен тероризам
  Предметот се однесува на основните поими за транснационалниот криминал и на меѓународниот тероризам и облиците преку кои тие се манифестираат, нивниот меѓусебен однос, како и начините за справувањето со нив во рамките на меѓународната политичка сцена, но и од аспект на меѓународното и домашното кривично право. Притоа, студентите активно се вклучени во утврдувањето на одделните инструменти на политичка моќ кои се користат на меѓународен план за справувањето со транснационалниот криминал и со меѓународниот тероризам.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Методологија на наставата

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Општа криминалистика
  Специјализација во оваа област е потребна посебно за тие кадри кои ќе работат во органите на правосудство – судови, јавни обвинителства и судска полиција. Криминалистиката како своја основа ги има кривичното законодавство, кривичното процесно законодавство и подзаконските прописи кои произлегуваат од нивното применување. Секое законско битие на кривичното дело вклучува утврдување на целината на фактите и околностите кои се релевантни за сестрано и правично решавање на кривичниот случај.
 • [6 ЕКТС] Кривично процесно право
  Целта на предметот е студентите да стекнат солидни теоретски и практични сознанија за кривично-процесните одредби и институти со кои законски се регулира дејноста на процесните органи и на другите учесници во кривичната постапка како и да се оспособат за нивна практична примена.
 • [6 ЕКТС] Организиран криминал
  Организираниот криминалитет како нова дисциплина ги проучува формите, причините и мерките за спречување и за сузбивање на криминалитетот од сите видови и области. Особено значење се придава на теориите за oрганизиран криминалитет, криминалните организации како и облиците на манифестација.
 • [6 ЕКТС] Полицијата и човековите права
  Во рамките на овој предмет ќе се обработува следново: систематизирање на материјата од областа на човековите права (меѓународни документи, национална легислатива); анализа на специфичната улога што ја има полицијата во демократското општество во смисла на почитување и заштита на човековите права и слободи; систематизирање на поимите и знаењата за полицијата, како и интегрирање на знаењата од другите науки, коишто се однесуваат на полициската организација и дејност, за полесно совладување на другите правни, полициски, безбедносни, криминолошки и криминалистички науки.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  • Реторика
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ-апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Методологија на наставата

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Виктимологија
  Проблематиката на жртвата, процесот на виктимизација, зголемувањето на бројот на луѓето кои се подложни на виктимизација, надоместот на штета и превенцијата на виктимитетот се главните теми на овој предмет, бидејќи виктимизацијата и заштитата на жртвите се голема преокупација на современото општество.
 • [6 ЕКТС] Полициско право
  Во рамките на предметот полициското право се проучуваат: државјанството, надзорот и заштитата на државната граница, работите на општа безбедност на лицата и имотот, полициските работи, патните исправи, странците, функциите на полицијата, начелата за вршење на полициските овластувања, јавните собири, организацијата и функционирањето на полицијата во РМ, организацијата и надлежноста на МВР, државните граници, странците и правото на азил, како и приватната заштита. Во овој предмет низ систематизиран и интердисциплиниран пристап се изучуваат напредните теоретски и практични аспекти на примената на полициското право, тактиката и современите методи во примена на полициските овластувања за остварување ефикасна и ефективна полициска функција во современото општество, како и контрола врз полицијата.
 • [6 ЕКТС] Криминалистичка техника и тактика
  Специјализација во оваа област е потребна посебно за тие кадри кои ќе работат во органите на правосудство – судови, јавни обвинителства и судска полиција. Криминалистиката како своја основа ги има кривичното законодавство, кривичното процесно законодавство и подзаконските прописи кои произлегуваат од нивното применување. Секое законско битие на кривичното дело вклучува утврдување на целината на фактите и околностите кои се релевантни за сестрано и правично решавање на кривичниот случај.
 • [6 ЕКТС] Криминалистичка психологија
  Оваа дисциплина има помошен карактер за другите кривично-правни науки со цел психолошко вреднување и оценување на вистината и лагата во судското постапување кон обвинетите, сведоците и кон другите лица во кривично-судската постапка, преку психолошка оцена на нивните искази и дејствија.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Компјутерски криминалитет
  • Етика во криминалистика
  • Криминалистичка медицина

Семестар 4

 • [30 ЕКТС] Магистерски труд (изборен)
  Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
Google+