Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Компаративна јавна администрација на Европската Унија (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по јавна администрација / Oбласт: Компаратива ЈА на ЕУ
ЕКТС: 60 (1 годинa) Aкредитација
Решение:

Преку програмата Компаративна јавна администрација на ЕУ при УЈИЕ, студентите ќе се стекнат со вештини, знаењa и компетенции потребни за нивен конструктивен придонес во општеството  преку нивните кариери како идни менаџери, советници, политички аналитичари во владини и непрофитабилни организации.

Едногодишната последипломска програма по јавна админстрација е дизајнирана со цел да ги подготви студентите во областите како што е менаџментот, консалтингот, политиката, анализата, правото, способности и вештини за да можат да се вработат во високите нивоа на јавниот и невладиниот сектор.

Знаење и разбирање
 • Има напредни знаења за теориите во јавната администрација, истражувањето и практиката.
 • Има познавање и разбирање на компаративната јавна администрација на западните земји.
 • Има длабоки разбирања за организацијата и функционирањето на јавната администрација во земјите членки на ЕУ .
Примена на знаењето и разбирањето
 • Протолкува и дава критичко мислење во управната постапка.
 • Планира и дејствува ефикасно во управувањето на организациите за јавни служби.
 • Покажува способност за проценка во областа на компаративната јавна администрација, земајќи ги во предвид релевантните научни, социјални и етички аспекти и демонстрира свест за етичките аспекти во работата.
 • Ја распознава поврзаноста помеѓу административните процеси и аналитичката дејност за потребите на креирање политики.
Способност за проценка
 • Оценува и расудува за различните практики во владините организации.
 • Расудува за проблемите кои постојат во државната администрација, како што се корупцијата, непотизмот и политичките влијанија.
 • Може да користи образложени аргументи за проценување на докази базирани врз компаративна студија во јавната политика и јавниот менаџмент.
 • Може да развие критичко размислување за компаративни аспекти на јавна администрација и ги оценува предностите и слабостите на административните системи одделно.
Комуникациски вештини
 • Учествува во јавни дебати и медиуми, користејќи речник соодветен на професионално ниво.
 • Пишува, предлага и раководи со истражувачки проекти во областа на јавната администрација.
 • Ги користи модерните алатки за комуникација и нови теџнологии кога се работи со различни институции. 
Вештини на учење
 • Е способен да ги идентификува личните потреби за автономна студија и истата да ја реализира на втономен наќин во област ана компаративната јавна админитрација.
 • Да помогне во обука и развој на поединци за политички и административни позиции во јавниот сектор.
 • Дакажува способност да ги разгледа моделите и класифицирање на информациите, концептите и теориите во јавната политика и администрацијата.
 • Може да диајнира нов начин на работа во македонската јавна администрација користејќи ги компаративните предности.
 • Има способност за планирање и организирање на функционирањето на јавна администрација и институциите во согласност со современите демократски системи.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Овој предмет е дизајниран за студентите кои се подготвуваат за изработка на магистерска теза. Главните цели на предметот е на студентите да им се нудат алатки за концептуализација на нивната теза во однос на изноаѓање на истражувачко прашање и создавање на методи за прибирање на податоци преку и квалитативна и квантитативна анализа. Предметот е фокусиран на проблемите на квантативните методи и техники, како што е статистичката анализа, текстови поврзани со теоријата и тестирање хипотези.Потоа од значење се и темите за дескриптивна и каузална инференција, лонгитудинални, компаратаивни истражувања и студија на случај. Напредни информации ќе се нудат за прибирање на податоци работејќи со текст. Целта е анализирање на квалитативни податоци, финално ставање на сите тероетски и практични дејствија во функција на дизајнирање и пишување на тезата.
 • [6 ЕКТС] Споредбени аспекти на иавната администрација во земјите на ЕУ
  Преку предметот Споредбени аспекти на администрацијата во ЕУ студентите ќе се здобијат со знаења за основните карактеристики на јавната администрација во земјите на ЕУ. Основна цел е да се истражуваат видовите како форми на дејствување на институциите на јавната администрација во разни општества со цел студентите да се здобијат со нови знаења и концепти за јавната администрација. Преку овој предмет, студентите ќе бидат запознати со значењето на јавната администрација во различни држави, преку запознавање со различните организациски административни системи на државите. Исто така, на студентите ќе им биде овозможено да ги разберат организациската структура и функционирањето на институциите извршно-административно, но и на другите форми и институциите на јавната администрација. Ова знаење за студентите е значајно особено во однос на глобализацијата и важноста на интеграцијата. Предметот на истражување се состои во: поими и основни знаења за принципите и институциите на јавната администрација; структури и функционирање на јавната администрација во разни држави, новиот јавен менаџмент, глобализацијата како и чекорите штоРепублика Македонија ги презема за зачленување во Европската унија.
 • [6 ЕКТС] Апликативна економија во јавниот сектор
  Економијата во целина влијае врз тоа колку ефикасно се грижиме за нашата планета, врз иднината која што сакаме да бидеме дел од неа, врз ресурсите кои што ги имаме на располагање, врз тоа до кој степен се грижиме за сиромашните и за богатите. Но треба исклучиво да се потенцира дека економските принципи и концепции без разлика на нивото на развиеноста на економијата не се менуваат. Економија на јавниот сектор има за цел да ја дефинира економијата и улогата на државата во економијата, улогата на јавните институции во економијата. Има за цел да ја дефинира агрегатната понуда и агрегатната побарувачка, влијанието на фискалната и монетарната политика врз пазарите.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Управно право
  • Анализа на јавни политики
  • Стратегиски менаџмент
  • Споредбени политички системи
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Управно право
  • Анализа на јавни политики
  • Стратегиски менаџмент
  • Споредбени политички системи

Семестар 2

 • [24 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
 • [6 ЕКТС] Слободно изборен предмет 1
  • Менаџмент на информатички системи
  • Јавно лидерство и организациски развој
  • Oдбрани поглавја од ИТ апликации за изработка на научен труд
  • Апликации за статистичка обработка на податоци
Google+