Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Бизнис администрација - MBA (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по бизнис администрација
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Програмата на УЈИЕ, МБА, е замислена како елитна програма за МБА која е предвидена за луѓето со искуство во регионов, кои бараат подобра квалификација и подобра кариера. Еден типичен студент на МБА програмата би требало да има доволно работно искуство и солидна додипломска квалификација во полето на бизнис администрацијата или економијата. Бидејќи програмата е главно насочена и кон студентите од странство и од земјава, програмата ќе се предава целосно на англиски јазик.  Всушност, главните компоненти на програмата МБА ќе бидат:

 • Основните надлежности: студентите ќе стекнат знаење што ќе ги прави надлежни во своите работни места (квантитативна анализа, табеларни пресметки, моделирање, финансиски менаџмент, стратегиски менаџмент, управување со проекти, операции за управување, информациски системи за управување итн.);
 • Искуствено учење: Capstone или магистерска теза, студиски натпреварувања, теренски патувања итн);

Студентите кои ќе ја завршат оваа програма, примарно се очекува да бидат менаџери или да работат во консалтинг-компаниите. 

Знаење и разбирање

Студентите кои ќе ги завршат студиите на оваа програма ќе демонстрираат добро разбирање на интерните процеси и операции на бизнисите, од малите бизниси, па сѐ до мултинационалните компании. Тие ќе можат да ги разбираат односите помеѓу организацијата и нејзините екстерни пазари и економската околина. Уште повеќе, студентите ќе разбираат како менаџерските одлуки влијаат врз стејкхолдерите во компанијата и надвор од неа.  

Примена на знаењето и разбирањето

Студентите кои ќе дипломираат на програмата МБА ќе бидат во можност да ги интегрираат бизнис-алатките и техниките, што произлегува од широкото знаење на главните функции (сметководство, економија, финансии, информациони системи, маркетинг, менаџмент на операции и стратегии) за да решаваат комплексни бизнис-проблеми и да донесат добри бизнис-одлуки.

Способност за проценка

Студентите кои ќе дипломираат од оваа програма ќе бидат во состојба да прават процени врз основа на длабокото познавање на аналитичките алатки кои се користат во модерниот бизнис и критичкото мислење, гледајќи на проблемите од различни перспективи.

Комуникациски вештини

Студентите кои ќе дипломираат на програмата МБА ќе  демонстрираат микросоцијални вештини и лидерство, круцијални за долговечен успех во кариерата. Овие вештини рефлектираат ефективно самооценување, комуникација и колаборација внатре организацијата. 

Вештини на учење

Студентите кои ќе дипломираат на програмата МБА ќе бидат во состојба да мислат и да ги артикулираат на критичен начин етичните и правните рефлексии, важни за уметноста на менаџирањето и водењето на една корпорација.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Бизнис аналитика
  Терминот бизнис аналитика се употребува за група аналитички и квантитативни методи за методолошко проучување на податоците на организацијата и за употреба на заклучоците за поддршка при донесување одлуки. Во рамките на овој предмет се дава вовед за основните алатки кои се користат во бизнис аналитиката. Исто така, во рамките на овој предмет се проучуваат и техниките за оптимизација кои овозможуваат наоѓање оптимални решенија за комплексни бизнис-проблеми. Приодот на овој предмет е целосно практичен и базиран на практични примери. Целта на овој предмет е студентите да стекнат солидно знаење на алатките за квантитативна бизнис-аналитика и како овие алатки се употребуваат во табуларен софтвер.
 • [6 ЕКТС] Маркетинг стратегии
  Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со стратегиите кои компаниите ги употребуваат за постигнување стратегиска конкурентност. Во рамките на овој предмет студентите ќе добијат и искуство во областа на стратегии за развој на продукти, ефективна комуникација преку употреба на иновации, како и ориентација кон пазарот. По завршувањето на овој предмет студентите ќе имаат подобро разбирање како маркетиншките алатки кои се употребуваат за постигнување на стратегиски цели.
 • [6 ЕКТС] Сметководство
  Целта на предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на суштината на сметководство. Предметот Принципи на сметководство се однесува на основите на сметководство. Тој ги запознава студентите со подрачјето на сметководство и ги покрива следниве подрачја: општо за сметководството, книговодството, финансиските извештаи, пресметување на трошоците на производи и услуги, центри на трошоци, видови трошоци, пресметување и книговодство на директните и индиректните трошоци, анализа на трошоците-количините-профитот, критичка точка на рентабилност, вкупни и варијабилни трошоци, мастер буџет, флексибилен буџет, контрола на трошоци, центри на трошоци, центри на профит и инвестициони центри, вреднување на деловните информации врз основа на расположливите информации (релевантни трошоци и релевантни приходи.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Критичко размислување и етика
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Методологија на наставата
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Финансии
  Преку овој предмет студентите ќе ги стекнат потребните вештини и знаења во сферата на финансии. Во рамките на овој предмет се опфатени основните вештини што се употребуваат во модерните организации кои се поврзани со: временска вредност на парите, вреднување инвестиции, вреднување хартии од вредност и финансиско планирање. По завршување на овој предмет, студентите ќе бидат подготвени да прават вреднување на инвестиции, хартии од вредност, како и финансиско планирање.Вреднувањето е вештина која е потребна за сите менаџери во сите дисциплини. Секој менаџер треба да ги разбира вредносните импликации на бизнис-одлуките кои тој ги донесува. Затоа, секој студент ќе биде мотивиран не само да креира одлуки кои додаваат вредност (што е и цел на оваа програма), туку и да знаат колку вредност креираат нивните одлуки (специфична цел на финансиите).
 • [6 ЕКТС] Економија
  Основната цел на овој предмет е студентите да ги разбират главните економски концепти и теории кои се користат во анализата на економските прашања. Овој предмет е наменет за да се оспособат студентите да прават економска анализа со основните принципи, концепти и техники. На крајот на овој предмет студентите треба да бидат способни да „размислуваат како економист". Овој предмет обезбедува преглед на принципите на микроекономија и макроекономија, со фокус на применети менаџерски одлуки во глобален амбиент. После завршување на овој предмет студентите треба да се во состојба активно да учествуваат во дебатите за економски прашања.
 • [6 ЕКТС] Оперативен менаџмент
  Проучувањето на наставната материја по овој предметот им овозможува на студентите да се запознаат со сложената проблематика на управување со производството и услугите сфатено како процес на планирање и организирање на производството и услугите, но и како контрола на функционирањето на производството и услугите како систем, за да се остварат целите на производството и услугите на најефективен и на најефикасен начин. Во тие рамки, особено внимание се посветува на следниве аспекти на оперативниот менаџмент: производството и услугите како систем, планирање на системот на производството и услуги, дизајн на производот и услугите, квалитет на производот и услугите, производствена и услужната програма, локација, капацитет, производствена опрема, фабрички згради, планирање на фабричкиот простор, производствени и услужните процеси, планирање и следење на производството во време, контрола на резервите, системот на складирање и внатрешен транспорт, одржување на опремата и градежните објекти и обезбедување на производството со енергија, контрола на трошоците и организациона структура на производството.
 • [6 ЕКТС] Менаџмент на информациони системи
  Преку овој предмет се дава опширен вовед за информационите системи (MIS) и се проучува улогата на информатичките системи во поддршка на широк спектар на организациски функции. Ќе се анализира употребата на информатичките системи во поддршка на административно работење, донесување одлуки, како и целокупните стратешки иницијативи и корпоративни филозофии. Предметот е наменет за студенти од програмата МБА а не за технички специјалисти. Со тоа ќе се обезбеди менаџерска перспектива во користење, дизајн и во евалуација на информациски системи.
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  • Реторика
  • Методологија на наставата
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација

Семестар 3

 • [7 ЕКТС] Изборен предмет 3/1
  • Информациски технологии
  • Корпоративна архитектура
  • Стратешка конкурентна анализа
  • Управување со интелектуална сопственост во глобално опкружување
  • Управување со ризик во големите компании
  • Управување со синџирот на набавки
 • [7 ЕКТС] Изборен предмет 3/2
  • Информациски технологии
  • Корпоративна архитектура
  • Стратешка конкурентна анализа
  • Управување со интелектуална сопственост во глобално опкружување
  • Управување со ризик во големите компании
  • Управување со синџирот на набавки
 • [7 ЕКТС] Изборен предмет 3/3
  • Информациски технологии
  • Корпоративна архитектура
  • Стратешка конкурентна анализа
  • Управување со интелектуална сопственост во глобално опкружување
  • Управување со ризик во големите компании
  • Управување со синџирот на набавки
 • [7 ЕКТС] Изборен предмет 3/4
  • Информациски технологии
  • Корпоративна архитектура
  • Стратешка конкурентна анализа
  • Управување со интелектуална сопственост во глобално опкружување
  • Управување со ризик во големите компании
  • Управување со синџирот на набавки

Семестар 4

 • [30 ЕКТС] Магистерски труд
  По положувањето испити, студентот може да ја започне постапката на поднесување, подготвување и за јавна одбрана на магистерската тезата. Студентот избира ментор, со чии инструкции го подготвува барањето за магистерската тезата. Барањето мора да биде дозволено од наставно-научниот совет на факултетот. По подготвување на конечната верзија на магистерскиот труд, наставно-научниот совет на факултетот формира тричлена комисија, која го подготвува извештајот, со кој се прифаќа или се одбива магистерскиот труд. Позитивниот извештај се одобрува од наставно-научниот совет и се утврдува датумот за јавна одбрана. По успешното завршување на одбраната студентот стекнува диплома - Магистер по бизнис администрација (MBA).
Google+