Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Маркетинг (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по економски науки / Насока: Маркетинг
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Целите на програматасе :

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развиток на современиот менаџмент;
 • Оспособување и изградување на менаџери од современ профил: претприемачи, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Образование на високо квалификувани и професионални менаџери со лидерски способности и желба за справување со предизвиците на новиот милениум;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век. 

Дипломата по маркетингот е многу важна бидејќи маркетингот е дел од секој вид на бизнис и организација. Студентите по маркетинг имаат многу опции во односите со јавноста или рекламирање, тие може да станат бренд менаџер, да вршаат истражување на пазарот, или дури и одат во меѓународните маркетинг, ако склонети.Овие студенти може да станат успешни вопродажбенитепозиции, и како што растат вештини, плататаќе расте експоненцијално.

Знаење и разбирање
 • Пресметка на основните макроекономски агрегати и критичка анализа на постојните макроекономски политики.
 • Давање критички осврт на развојните политики и на нивната примена во националното стопанство.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Можноста за дијагностицирање на реалните пазарни случувања, предвидување на тенденциите на тие случувања како и анализирање на ефектите на преземените мерки на економската политика врз пазарните движења.
Способност за проценка
 • Способни да бидат вклучени во позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и насекаде низ светот.
 • Анализа на општите процеси на економскиот развој во светот и посебно процесите на транзиција, регионализација и на глобализација на светските економски текови.
Комуникациски вештини
 • Овозможување на развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.
 • Овозможување на студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на на бизнис и економија.
Вештини на учење
 • Развивање на концептот на критичко размислување на студентите.
 • Овозможување за стекнување истражувачки способности и искуство за претприемништвото, менаџментот, маркетингот и за финансиите во јавните, во приватните и  во непрофитабилните организации.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Квантитативни и квалитативни методи на истражување и нивната примена во студиите по економија и бизнис, истражувања и нивна анализа, студии на случај, регресивна анализа, користење статички софтвер како SPSS и Mikrofiti.
 • [6 ЕКТС] Напредна економија
  Предметот е составен од два дела и тоа: микроекономија и макроекономија. Во рамките на микроекономијата се изучува однесувањето на потрошувачот во услови на егзистенција на буџетско ограничување и неговата целна функција - максимизација на корисноста, како и однесувањето на претпријатието во различни пазарни структури и нивната целна функција - максимизација на профитот. Во микроекономијата се изучуваат и факторите на производство и нивните цени, како и улогата на државата во регулирањето на бизнисите и на домените на пазарниот неуспех. Макроекономијата го изучува функционирањето на економијата во целина. Во тој контекст вниманието е фокусирано на најзначајните макроекономски големини: бруто домашниот производ, инфлацијата, невработеноста, штедењето, инвестициите, девизниот курс и слично. Посебно внимание се обрнува на факторите кои ја нарушуваат макроекономската рамнотежа на кус и долг рок, како и на природата и карактерот на клучните макроекономски политики низ кои се настојува движењето на фактичкиот бруто домашен производ да се доближи, толку колку што тоа е возможно, до движењето на потенцијалниот бруто домашен производ.
 • [6 ЕКТС] Стратегиски менаџмент
  Целта на предметот е да ги оспособи студентите да го разберат процесот на донесување одлуки, односно како идни менаџери, на ефективен начин да донесуваат добри деловни одлуки. Предметната материја овозможува, студентите да се доближат до основите на системскиот пристап, системската анализа, теоријата на информациите и теоријата на информационите системи, кои пошироко се истражуваат во наредните студиски години. Донесувањето одлуки е суштествен дел на менаџерската професија. Преку изведувањето на вежби со практични примери, студентите практицираат индивидуална и тимска работа. На тој начин се доближуваат до организационата реалност и се оспособуваат за правилно решавање на деловните проблеми.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Применета статистика
  • Промоција
  • Менаџмент на вкупен квалитет
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Методологија на наставата
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Пазар на трудот

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Истражување на пазарот
  Испитување на потребите од маркетинг информации и ресурси вклучува собирање и проширување на примарните и секундарните податоци, дефинирање на проблем, дизајн на истражувањето, пробни техники, собирање и анализа на податоци,општ преглед на методи за мерење на реакциите на клиентите за карактеристиките на проектот, ефективноста на рекламирањето и други промотивни девизи.
 • [6 ЕКТС] Маркетинг менаџмент
  Целта на предметот е студентите да се стекнат со знаења од областа на управувањето со активностите на маркетингот, маркетинг-околината и нејзиното влијание врз работењето на претпријатијата, елаборирање на политиката на производот, цените, дистрибуцијата и промоцијата, како и донесувањето на одлуките кои менаџерите ги носат во однос на овие политики. Исто така се елаборираат стратегиите кои ги применуваат менаџерите, како и последиците од тие стратегии, маркетинг-планирањето, маркетинг-тактиките и маркетинг-контролата.
 • [6 ЕКТС] Однесување на потрошувачите
  Однесувањето на потрошувачите е напреден предмет кој се фокусира на разбирањето и управувањето на односот потрошувач-маркетер. Предметот ги разгледува концептите и теориите на социјалните науки и ги употребува за да ги разбере потрошувачите и развие, оцени и имплементира ефективните маркетинг стратегии. Материјалот кој ќе биде покриен вклучува учење за потрошувачите, перцепција и меморија, мотивација, убедување и однесување, потрошувачко одлучување, задоволство, реферабилни групи и потрошувачко однесување, потрошувачко однесување на домаќинствата, приходна и социјална класа, возрасна суб-култура, културата и потрошувачкото однесување, етика и социјална одговорност во потрошувачкото однесување.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Применета статистика
  • Промоција
  • Менаџмент на вкупен квалитет
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  • Реторика
  • Методологија на наставата
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Пазар на трудот

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Maркетинг на услуги
  Цел на предметот е да се презентираат теоретски и апликативни аспекти на маркетингот на услугите, како: дефинициите на маркетингот на услугите, карактеристиките кои влијаат врз услугите, маркетинг стратегиите за услужните компании упатени на подобрување на квалитетот на услугите, и др.
 • [6 ЕКТС] Меѓународен маркетинг
  Меѓународниот маркетинг е една од најмладите научни дисциплини на деловната економија која од специфичен агол ги набљудува и анализира меѓународните маркетинг активности на претпријатијето. Во рамките на овој предмет се изучуваат многубројните феномени и процеси кои се денес присутни во светската економија и кои укажуваат дека традиционалните пристапи полека,но сигурно заземаат местото во историјата. На нивно место се раѓа свет, кој е економски меѓузависен и кој не признава никакви политички граници кои се нарекуваат држави. Со изучување на материјата се доаѓа до сознание дека сите клучни економски параметри мора да бидат насочени во насока во која се развива меѓународната економија и светскиот пазар. Стекнатите знаења и нивната примена во практиката ќе нè доближат до успешните претпријатија и успешните земји, кои знаат што сакаат од сопствените ресурси и сопствените економии, во контекст насветскиот пазар.
 • [6 ЕКТС] Систем на дистрибуција и продажба
  Детерминирање на современиот систем на дистрибуцијата како инструмент на маркетингот, носители и организационитеформи надистрибуцијата, односитемеѓу учесниците во процесот на дистрибуција, факторитекои влијаат на развојот на дистрибуцијата, регулирањетона системот на дистрибуција, продажба, методите и современиот начин на продажба. презентирање на елементите на пазарот и неговите институции од аспект на неговото влијание врз вршењето на прометот,избор на соодветна локација како фактор во вршењето на прометните активности,големопродажбата и малопродажбата со сите значајни аспекти на вршењето на нивните активности,прашањата поврзани со трошоците, провизиите- рабатот и формирањето на малопродажната цена, формулирањето и водењето трговска политика, практично осознавање на техниките на трговското работење.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 3
  • Дизајн и управување со производ
  • Теориа на игра
  • Корпоративно управување
  • Извозни стратегии и политика на конкурентост
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 4
  • Дизајн и управување со производ
  • Теориа на игра
  • Корпоративно управување
  • Извозни стратегии и политика на конкурентост

Семестар 4

 • [30 ЕКТС] Магистерски труд
  По положувањето испити, студентот може да ја започне постапката на поднесување, подготвување и јавната одбрана на магистарсккиот труд. Студентот избира ментор, со чии инструкции го подготвува барањето за магистерската тезата. Барањето мора да биде дозволено од наставно-научниот совет на Факултетот. По подговување на конечната верзија на магистерскиот труд, Наставно - научниот совет на Факултетот формира тричлена комисија, која го подготвува извештајот, со кој се прифаќа или се одбива магистерскиот труд. Позитивниот извештај се одобрува од Наставно - научниот совет и се утврдува датумот за јавна одбрана. По успешното завршување на одбраната студентот стекнува диплома - Магистер по економски науки / Насока: Маркетинг.
Google+