Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Marketing (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: Marketing
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi:

Qëllimet e programit janë:
-    Ngritja e nivelit të administrimit e të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
-    Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
-    Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionistë me aftësi lideri dhe me dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
-    Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe mënyra të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimi i sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët do të mund:
-    Të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe në hulumtimin e formave më përkatëse për plotësimin e nevojave të popullatës,
-    T’i elaborojnë dallimet dhe nevojat e bashkësisë, nga aspekti shkencor dhe profesional.
-    Të marrin pjesë aktive në ndërtimin e politikës makroekonomike dhe mikroekonomike.
-    Të informohen dhe të kontribuojnë në elaboratet shkencore dhe profesionale.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Njohuritë dhe të kuptuarit
-    Llogaritja e agregatëve themelorë makroekonomikë dhe analiza kritike e politikave aktuale makroekonomike.
-    Dhënia e mendimit kritik për politikat zhvillimore dhe për aplikimin e tyre në ekonominë kombëtare.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

-    Aftësi për të diagnostifikuar zhvillimet aktuale të tregut, për parashikim të tendencave të këtyre zhvillimeve dhe analiza e efekteve e masave të politikës ekonomike mbi lëvizjet e tregut.
 

Aftësitë për të vlerësuar

-    Të jenë në gjendje të përfshihen në pozita udhëheqëse në organizatat fitimprurëse dhe jofitimprurëse në vend dhe nëpër botë.
-    Analiza e proceseve të përgjithshme të zhvillimit ekonomik në botë dhe veçanërisht në proceset e tranzicionit, rajonalizimit dhe globalizimit të trendeve botërore ekonomike.
 

Aftësitë e komunikimit

-    Mundësia e zhvillimit të aftësive personale, komunikimit, hulumtimit dhe e aftësive të tjera të rëndësishme të cilat janë të nevojshme për punësim.
-    Mundësia që studentët në mënyrë aktive të angazhohen në ligjërata dhe të kryejnë hulumtime të pavarura në të gjitha fushat e biznesit dhe ekonomisë.

Aftësitë e të mësuarit

-    Zhvillimi i konceptit i të menduarit kritik të studentëve.
-    Mundësia e përvetësimit të aftësive hulumtuese dhe përvojës për menaxhim, marketing dhe financa publike, në organizatat private dhe jofitimprurëse.

Semestri 1

 • [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Kjo lëndë fokusohet në një spektër të gjerë të metodave të studimit, të cilat mund të shfrytëzohen në kuadër të të gjitha shkencave shoqërore. Vëmendje u kushtohet metodave sasiore, po ashtu edhe cilësore të studimit. Kjo lëndë u dedikohet atyre të cilëve kanë nevojë për zbatimin e hulumtimeve shoqërore, si pjesë e studimeve të tyre akademike.
 • [6 SETK] Ekonomia e avancuar
  Kjo lëndë përbëhet prej dy pjesëve: mikroekonomisë dhe makroekonomisë. Në kuadër të mikroekonomisë studiohet sjellja e konsumatorit në kuadër të ekzistimit të buxhetit të kufizuar dhe funksionimit të tij të plotë – maksimalizimi i shfrytëzueshmërisë, si dhe sjellja e ndërmarrjes në strukturat e ndryshme tregtare dhe roli e funksioni i tyre – maksimalizimi i profitit. Në mikroekonomi studiohen edhe faktorët dhe çmimet e tyre, si dhe roli i shtetit në rregullimin e bizneseve e të segmenteve të pasuksesshme të tregut. Makroekonomia e studion funksionimin e ekonomisë në tërësi. Në këtë kontekst vëmendja është fokusuar në madhësitë më të rëndësishme makroekonomike: prodhimin bruto të vendit, inflacionin, papunësinë, kursimin, investimet, kursin devizor e kështu me radhë. Vëmendje e posaçme u kushtohet faktorëve të cilët e prishin baraspeshën makroekonomike në periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë, si dhe natyrën dhe karakterin e politikave të rëndësishme makroekonomike, nëpër të cilat tentohet që prodhimi bruto faktik i vendit të afrohet aq sa është e mundshme me lëvizjen e prodhimit bruto potencial të vendit.
 • [6 SETK] Menaxhmenti strategjik
  The course objective is to train the students to understand the decision-making process, that is as future managers, how to effectively make good business decisions. The course content enables the students to approach the Basics of the System Approach, System Analysis, Information Theory, Information System Theory, which are researched more widely in the following academic years. Decision making is an essential part of the managerial profession. Through performing tutorials with practical examples, students practice individual and team work. By doing so they are approaching the organizational reality and are becoming equipped for proper solving of the business problems
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Statistika aplikative
  • Promocioni
  • Menaxhimi i cilësisë së tërësishme
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  • Retorika
  • Metodologjia e mësimdhënies
  • Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • Komunikimi profesional
  • Tregu i punës

Semestri 2

 • [6 SETK] Kërkimet e tregut
  Studimi i nevojave të informacioneve të marketingut dhe të burimeve përfshin grumbullimin dhe zgjerimin e të dhënave primare dhe sekondare. Këtu përfshihet edhe përkufizimi i problemit, dizajni i studimit, teknikat provuese, grumbullimi dhe analiza e të dhënave, por edhe pasqyra e përgjithshme e metodave për matjen e reagimeve të klientëve, për karakteristikat e projektit, efektivitetin e reklamimit dhe devizat tjera promovuese.
 • [6 SETK] Menaxhimi i marketingut
  Qëllimi i lëndës është që studentët t’i pajisë me dijе në lidhje me udhëheqjen e aktiviteteve të marketingut, rrethin e marketingut dhe me rëndësinë që ka ky rreth në punën e organizatave. Përveç kësaj përmes kësaj lënde studentët mësojnë të elaborojnë politikën e produktit, të çmimeve, ditribuimin, promovimin dhe vendimmarrjen, të cilën e bëjnë menaxherët në lidhje me këto politika. Gjithashtu, elaborohen strategjitë, të cilat i shfrytëzojnë menaxherët, por edhe pasojat nga ato strategji, planifikim – marketingu, marketing – taktikat dhe marketing – kontrollet.
 • [6 SETK] Sjellja konsumatore
  Sjellja konsumatore është një lëndë e avancuar që fokusohet në të kuptuarit dhe menaxhimin e marrëdhënies konsumatorë – marketer. Lënda shqyrton konceptet dhe teoritë e shkencave shoqërore dhe përdoret për të kuptuar konsumatorët sdhe për të zhvilluar, për të vlerësuar dhe për të zbatuar strategjitë efektive të marketingut. Materiali do të përfshijë të mësuarit mbi konsumatorin, perceptimin, kujtesën, motivimin, besimin dhe sjelljen, vendimmarrjen në konsum, kënaqësinë, grupet referabile dhe sjelljet konsumatore, sjelljen konsumatore të familjeve, shtresën sociale dhe me të ardhura, sub-kulturën adulte, kulturën dhe sjelljen konsumatore, etikën dhe përgjegjësinë sociale në sjelljen konsumatore.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Statistika aplikative
  • Promocioni
  • Menaxhimi i cilësisë së tërësishme
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 2
  • Retorika
  • Metodologjia e mësimdhënies
  • Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • Komunikimi profesional
  • Tregu i punës

Semestri 3

 • [6 SETK] Marketingu i shërbimeve
  Qëllimi i lëndës është të prezantohen aspektet teorike dhe aplikative të marketingut, si p.sh definicionet, e marketingut të shërbimeve, karakteristikat të cilat ndikojnë në shërbime, strategjitë e marketingut për kompanitë shërbyese të orientuara në përmirësimin e kualitetit të shërbimeve etj.
 • [6 SETK] Marketingu ndërkombëtar
  Marketingu ndërkombëtar është një ndër disiplinat më të reja shkencore të ekonomisë afariste, e cila nga këndi specifik i vëzhgon dhe i analizon aktivitetet ndërkombëtare të marketingut të ndërmarrjes. Në kuadër të kësaj lënde studiohen fenomenet dhe proceset e shumta, të cilat sot janë të pranishme në ekonominë botërore dhe të cilat vënë në pah se qasjet tradicionale ngadalë, por me hapa të sigurt zënë vend në histori. Në vendin e tyre lind bota, e cila ekonomikisht është në ndërvarësi dhe e cila nuk njeh kurrfarë kufijsh politikë, të cilët me një fjalë quhen shtete. Me mësimin e materies fitohen njohuri se të gjithë parametrat ekonomikë patjetër duhet të orientohen në drejtimin, në të cilin zhvillohet ekonomia ndërkombëtare dhe tregu botëror. Njohuritë e fituara nga marketingu ndërkombëtar dhe zbatimi i tyre në praktikë do të na afrojnë me ndërmarrjet e suksesshme dhe vendet e suksesshme, të cilat dinë se ç’duan nga burimet e veta dhe ekonomitë e veta në kontekst me tregun botëror.
 • [6 SETK] Sistemi i distribuimit dhe shitjet
  Në këtë lëndë fokusohen: determinimi i sistemit bashkëkohor të shpërndarjes si instrument i marketingut, bartësit dhe format organizuese në shpërndarje, marrëdhëniet midis pjesëmarrësve në shpërndarje, faktorët të cilët ndikojnë në zhvillimin e shpërndarjes, rregullimi i sistemit të shpërndarjes, pastaj shitja, metodat dhe mënyrat bashkëkohore të shitjes. Gjithashtu, në fokus janë edhe prezantimi i elementeve të tregut dhe institucionet e tij nga aspekti i ndikimit të tyre në realizimin e qarkullimit, por edhe zgjedhja e lokacionit përkatës si faktor i realizimit të aktiviteteve të qarkullimit. Me rëndësi të dorës së parë janë shitja me shumicë dhe shitja me pakicë me të gjitha aspektet e rëndësishme të realizimit të aktiviteteve të tyre, pastaj çështjet lidhur me harxhimet, marzhat – rabatin dhe formimin e çmimit të shitjes me pakicë; formulimi dhe zhvillimi i politikës tregtare; njohja praktike e teknikave të punës tregtare: puna furnizuese, depozituese, puna transportuese e të tjera.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 3
  • Dizajni dhe menaxhimi i produktit
  • Teoria e lojës
  • Menaxhimi i korporatave
  • Strategjitë e eksportit dhe politika e konkurrencës
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4
  • Dizajni dhe menaxhimi i produktit
  • Teoria e lojës
  • Menaxhimi i korporatave
  • Strategjitë e eksportit dhe politika e konkurrencës

Semestri 4

 • [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor-shkencor i fakultetit. Pas punimit të versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me çka pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimoro-shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes studenti pajiset me diplomë – Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: marketing.
Google+