Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Финансии и сметководство (2012/2013)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Бизнис и економија
Академска година: 2023 / 2024
Титула: Магистер по економски науки / Насока: Финансии и сметководство
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение:

Целите на програматасе :

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развиток на современиот менаџмент;
 • Оспособување и изградување на менаџери од современ профил: претприемачи, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Образование на високо квалификувани и професионални менаџери со лидерски способности и желба за справување со предизвиците на новиот милениум;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век. 

По успешно завршување на програмата, студентите ќе можат:

 • Индивидуално и групно да работат на истражување на најсоодветните форми на исполнување на потребите на населението;
 • Да ги елаборираат, од научен и од професионален аспект, разликите и потребите на заедницата;
 • Активно да бидат вклучени во изградбата на макро и микро економската  политикита;
 • Да бидат информирании да придонесуваат во научните и во професионалните елаборати.
Знаење и разбирање
 • Пресметка на основните макроекономски агрегати и критичка анализа на постојните макроекономски политики.
 • Давање критички осврт на развојните политики и на нивната примена во националното стопанство.
Примена на знаењето и разбирањето

Можноста за дијагностицирање на реалните пазарни случувања, предвидување на тенденциите на тие случувања како и анализирање на ефектите на преземените мерки на економската политика врз пазарните движења.

Способност за проценка
 • Способни да бидат вклучени во позицијата на лидери во профитабилни и во непрофитабилни организации во земјава и насекаде низ светот.
 • Анализа на општите процеси на економскиот развој во светот и посебно процесите на транзиција, регионализација и на глобализација на светските економски текови.
Комуникациски вештини
 • Овозможување на развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои се потребни за вработување.
 • Овозможување на студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области на на бизнис и економија.
Вештини на учење
 • Развивање на концептот на критичко размислување на студентите.
 • Овозможување за стекнување истражувачки способности и искуство за претприемништвото, менаџментот, маркетингот и за финансиите во јавните, во приватните и  во непрофитабилните организации.

Семестар 1

 • [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Овој предмет се фокусира на еден широк спектар на методи на истражување кои може да се користат во рамки на сите општесвени науки. Се посветува внимание како на квантитативните така и на квалитативните методи на истражување. Овој предмет е наменет за поединци кои имаат потреба да спроведат општесвени истражувања како дел на нивните академски студии.
 • [6 ЕКТС] Напредна економија
  Предметот е составен од два дела и тоа: микроекономија и макроекономија. Во рамките на микроекономијата се изучува однесувањето на потрошувачот во услови на егзистенција на буџетско ограничување и неговата целна функција - максимизација на корисноста, како и однесувањето на претпријатието во различни пазарни структури и нивната целна функција - максимизација на профитот. Во микроекономијата се изучуваат и факторите на производство и нивните цени, како и улогата на државата во регулирањето на бизнисите и на домените на пазарниот неуспех. Макроекономијата го изучува функционирањето на економијата во целина. Во тој контекст вниманието е фокусирано на најзначајните макроекономски големини: бруто домашниот производ, инфлацијата, невработеноста, штедењето, инвестициите, девизниот курс и слично. Посебно внимание се обрнува на факторите кои ја нарушуваат макроекономската рамнотежа на кус и долг рок, како и на природата и карактерот на клучните макроекономски политики низ кои се настојува движењето на фактичкиот бруто домашен производ да се доближи, толку колку што тоа е возможно, до движењето на потенцијалниот бруто домашен производ.
 • [6 ЕКТС] Стратегиски менаџмент
  Намерата на наставата по предметот е да ги оспособи студентите да го разберат процесот на донесување одлуки, односно како идни менаџери, на ефективен начин да донесуваат добри деловни одлуки. Предметната материја овозможува, студентите да се доближат до основите на системскиот пристап, системската анализа, теоријата на информациите и теоријата на информационите системи, кои пошироко се истражуваат во наредните студиски години. Донесувањето одлуки е суштествен дел на менаџерската професија. Преку изведувањето на вежби со практични примери, студентите практицираат индивидуална и тимска работа. На тој начин се доближуваат до организационата реалност и се оспособуваат за правилно решавање на деловните проблеми.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 1
  • Применета статистика
  • Пари и банки
  • Финансиски пазари и институции
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
  • Реторика
  • Методологија на наставата
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Пазар на трудот

Семестар 2

 • [6 ЕКТС] Финансиско сметководство - меѓународни и национални сметководствени стандарди
  Овој предмет ги опфаќа следниве теми: меѓународните сметководствени стандарди, капиталот, постојаните средства и резерви, финансиските средства,обврзниците, хартиитеод вредност, побарувањата од купувачи, активните временски разграничувања, обврските спрема добавувачите, краткорочните и долгорочните резерви, пасивните временски разграничувања, залихите на материјали, производите, трговската стока, материјалните и нематеријалните трошоци, трошоците за плати и амортизација, утврдувањето на обврската за ддв и данокот на добивка, утврдувањето на финансискиот резултат.
 • [6 ЕКТС] Финансии на корпорации
  Предметот претставува можност студентите да ги продлабочат своите познавања од оваа област. При тоа, особено внимание им е посветено на следниве подрачја: извори на финансирање на фирмите, структура на капиталот, финансирање на тековното работење, финансирање на инвестициите, финансиска политика, финансиска анализа.
 • [6 ЕКТС] Меѓународни финансии
  Меѓународните финансии претставуваат научна дисциплина која е во постојана експанзија. Денешните финансиски пазари се во вистинска смисла глобални. Ниеден студент кој ги изучува еконо¬мијата и финансиите не може наполно да ги разбере современите движења во националните економии и светската економија без соод¬ветни знаења од меѓународните финансии. Темите кои ги обработува овој предмет - проблематиката на платно-билансните движења, детерминантите на девизните курсеви, факторите кои стојат зад меѓународните текови на капиталот, делов¬ната филозофија на мултинационалните компании и на меѓународните финансиски институции, итн. - одамна не се предмет на интересирање само на мали групи академски економисти или специјализирани професионалци. Знаењата од овој предмет претставуваат основа за оние студенти кои очекуваат да најдат работни места поврзани за меѓународните инвестиции, меѓународното банкарство и мултина¬ционалните деловни активности.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 2
  • Применета статистика
  • Пари и банки
  • Финансиски пазари и институции
 • [6 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
  • Реторика
  • Методологија на наставата
  • Мултилингвализам и мултикултурализам
  • Oдбрани напредени поглавја од ИТ - апликации за изработка на научен труд
  • Одбрани напредни поглавја од апликации за статистичка обработка на податоци
  • Професионална комуникација
  • Пазар на трудот

Семестар 3

 • [6 ЕКТС] Монетарна економија
  Предметот е ги вклучува основните монетарни концепти и политики, развојот на монетарната рамка, макроекономска и монетарна анализа и користење на регресиона анализа.Тој треба да им овозможи на студентите (концептуално и методолошки) да ги анализираат различните монетарни политики, врската помеѓу монетарните агрегати и макроекономските варијабли, како и улогата на различните монетарни и финансиски институции во процесот на понуда на пари.
 • [6 ЕКТС] Анализа на финансиски извештаи
  Овој предмет ги опфаќа следниве теми: основи на финансискa аанализа, видови финансиска анализа, аналитичка рамка за анализа нафинансиски извештаи, систем на финансиско известување, основни финансиски извештаи,сметководствена добивка и средства,анализа на паричните текови, финансиските показатели и финансиската анализа, интегрирана анализа,анализа на долгорочни средства, анализа н афинансиски обврски, анализа на финансиски извештаи, синтеза, анализа на структурата на капиталот.
 • [6 ЕКТС] Сметководство на трошоци и управувачко сметководство
  Овој предмет ги опфаќа следниве теми: пресметување на трошоците на производите и услугите, видови трошоци, пресметување и евидентирање на директните и индиректните трошоци, утврдување на трошоците на нарачана работа, утврдување на трошоците на производсвото, распределба на индиректните трошоци врз база на методот АБЦ, критична точка на рентабилност, мастер буџет, флексибилен буџет, капитално буџетирање, контрола на трошоците, центри на трошоци, центри на профит, Центри на инвестирање, донесување на деловни одлуки врз база на релевантни информации.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 3
  • Портфолио менаџмент и менаџмент на ризик
  • Ревизија
  • Теорија на игрa
  • Урбана економија
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет 4
  • Портфолио менаџмент и менаџмент на ризик
  • Ревизија
  • Теорија на игрa
  • Урбана економија

Семестар 4

 • [30 ЕКТС] Магистерски труд
  По положувањето испити, студентот може да ја започне постапката на поднесување, подготвување и јавната одбрана на магистарската тезата. Студентот избира ментор, со чии инструкции го подготвува барањето за магистерската тезата. Барањето мора да биде дозволено од наставно-научниот совет на Факултетот. По подговување на конечната верзија на магистерскиот труд, Наставно - научниот совет на Факултетот формира тричлена комисија, која го подготвува извештајот, со кој се прифаќа или се одбива магистерскиот труд. Позитивниот извештај се одобрува од Наставно - научниот совет и се утврдува датумот за јавна одбрана. По успешното завршување на одбраната студентот стекнува диплома - Магистер по економски науки / Насока: Финансии и сметководство.
Google+