Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Financa dhe Kontabilitet (2012/2013)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: Financa dhe kontabilitet
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi:
Qëllimet e programit janë:
 • Ngritja e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimi i menaxhmentit bashkëkohor;
 • Aftësimi dhe ndërtimi i menaxherëve të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm;
 • Arsimimi i menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionistë me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
 • Krijimi i menaxherëve me pikëpamje të reja dhe me mënyra, po ashtu të reja, të të menduarit, zhvillimi i aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimi i sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21.
 
Pas përfundimit me sukses të programit, studentët do të mund:
 • Të punojnë në mënyrë individuale dhe në grupe në hulumtimin e formave më përkatëse për plotësimin e nevojave të popullatës,
 • T’i elaborojnë dallimet dhe nevojat e bashkësisë, nga aspekti shkencor dhe profesional.
 • Të marrin pjesë aktive në ndërtimin e politikës makroekonomike dhe mikroekonomike.
 • Të informohen dhe të kontribuojnë në elaboratet shkencore dhe profesionale.
Njohuritë dhe të kuptuarit
 • Llogaritja e agregatëve themelorë makroekonomikë dhe analiza kritike e politikave aktuale makroekonomike.
 • Dhënia e mendimit kritik për politikat zhvillimore dhe aplikimi i tyre në ekonominë kombëtare.
 
Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit
 • Aftësi për të diagnostifikuar zhvillimet aktuale të tregut, parashikimi i tendencave të këtyre zhvillimeve dhe analiza e efekteve dhe e masave të politikës ekonomike mbi lëvizjet e tregut.
Aftësitë për të vlerësuar
 • Të jenë në gjendje të përfshihen në pozita udhëheqëse në organizatat fitimprurëse dhe jofitimprurëse në vend dhe nëpër botë.
 • Analiza e proceseve të përgjithshme të zhvillimit ekonomik në botë dhe veçanërisht në proceset e tranzicionit, rajonalizimit dhe globalizimit të trendeve botërore ekonomike.
 
Aftësitë e komunikimit
 • Mundësia e zhvillimit të aftësive personale, komunikimit, hulumtimit dhe fitimi i aftësive të tjera të rëndësishme të cilat janë të nevojshme për punësim.
 • Mundësia që studentët të angazhohen në mënyrë aktive në ligjërata dhe të kryejnë hulumtime të pavarura në të gjitha fushat e biznesit dhe ekonomisë.
 
Aftësitë e të mësuarit
 • Zhvillimi i konceptit i të të menduarit kritik të studentëve.
 • Mundësia e përvetësimit të aftësive hulumtuese dhe përvojës për menaxhim, marketing dhe financa publike, në organizatat private dhe jofitimprurëse.
 

Semestri 1

 • [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Kjo lëndë fokusohet në një spektër të gjerë të metodave të studimit, të cilat mund të shfrytëzohen në kuadër të të gjitha shkencave shoqërore. Vëmendje u kushtohet metodave sasiore, po ashtu edhe cilësore të studimit. Kjo lëndë u dedikohet atyre të cilëve kanë nevojë për zbatimin e hulumtimeve shoqërore, si pjesë e studimeve të tyre akademike.
 • [6 SETK] Ekonomia e avancuar
  Kjo lëndë përbëhet prej dy pjesëve: mikroekonomisë dhe makroekonomisë. Në kuadër të mikroekonomisë studiohet sjellja e konsumatorit në kuadër të ekzistimit të buxhetit të kufizuar dhe funksionimit të tij të plotë – maksimalizimi i shfrytëzueshmërisë, sjellja e ndërmarrjes në strukturat e ndryshme tregtare dhe roli dhe funksioni i tyre – maksimalizimi i profitit. Në mikroekonomi studiohen edhe faktorët dhe çmimet e tyre dhe roli i shtetit në rregullimin e bizneseve dhe të segmenteve të pasuksesshme të tregut. Makroekonomia e studion funksionimin e ekonomisë në tërësi. Në këtë kontekst vëmendja është fokusuar në madhësitë më të rëndësishme makroekonomike: në prodhimin bruto të vendit, në inflacion, papunësi, kursim, investime, kursin devizor e kështu me radhë. Vëmendje e posaçme u kushtohet faktorëve të cilët e prishin baraspeshën makroekonomike në periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe natyrës e karakterit të politikave të rëndësishme makroekonomike, nëpër të cilat tentohet që prodhimi bruto faktik i vendit të afrohet aq sa është e mundshme me lëvizjen e prodhimit bruto potencial të vendit.
 • [6 SETK] Menaxhmenti strategjik
  Qëllimi i mësimit të kësaj lënde është t’i aftësojë studentët ta kuptojnë procesin e sjelljes së vendimeve, përkatësisht si menaxherë të ardhshëm, në mënyrë efektive të sjellin vendime të mira afariste. Kjo materie mësimore mundëson që studentët të afrohen me qasjen themelore sistematike, analizën sistematike, teorinë e informacionit dhe teorinë e sistemit të informacionit, të cilat gjerësisht studiohen në vitet e ardhshme studimore. Sjellja e vendimeve është pjesë qenësore e profesionit të menaxherit. Gjatë realizimit të ushtrimeve, studentët praktikojnë punë individuale dhe ekipore. Në këtë mënyrë i afrohen organizimit real dhe aftësimit të zgjidhjes së dejtë të problemeve afariste.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 1
  • Statistika Aplikative
  • Paraја dhe bankat
  • Tregjet dhe institucionet financiare
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 1
  • Retorika
  • Metodologjia e mësimdhënies
  • Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • Komunikimi profesional
  • Tregu i punës

Semestri 2

 • [6 SETK] Kontabiliteti financiar - standardet ndërkombëtare dhe vendore të kontabilitetit
  Lënda përfshin: standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, kapitalin, mjetet dhe rezervat e vazhdueshme, mjetet financiare, detyrimet, letrat me vlerë, kërkesat e blerësve, përkufizimet aktive kohore, detyrimet ndaj furnizuesve, rezervat afatshkurtra dhe afatgjata, përkufizimet pasive kohore, shpenzimet materiale dhe jomateriale, shpenzimet e rrogave dhe amortizimin, caktimin e detyrimeve të TVSH-së dhe tatimit të fitimit, caktimin e rezultatit financiar.
 • [6 SETK] Financat e korporatave
  Lënda paraqet mundësi që studentët t’i thellojnë njohuritë e tyre nga kjo sferë. Me këtë rast, vëmendje e veçantë duhet t’u kushtohet këtyre sferave: burimeve të financimit të firmave, strukturës së kapitalit, financimit të punës rrjedhëse, financimit të investimeve, politikës financiare, analizës financiare.
 • [6 SETK] Financat ndërkombëtare
  Financat ndërkombëtare paraqesin një disiplinë shkencore, e cila është në ekspansion të vazhdueshëm. Tregjet e sotme financiare në kuptimin e vërtetë të fjalës janë globale. Asnjë student, i cili e mëson ekonominë dhe financat, nuk mund t’i kuptojë plotësisht lëvizjet e vërteta në ekonomitë nacionale dhe në ekonominë botërore pa njohuri përkatëse nga financat ndërkombëtare. Temat, të cilat i përpunon kjo lëndë – problematika e qarkullimit të bilancit pagesor, determinimet e kurseve devizore, faktorët të cilët qëndrojnë pas rrjedhave ndërkombëtare të kapitalit, filozofia afariste e kompanive multinacionale dhe institucioneve financiare ndërkombëtare e kështu me radhë, - ende nuk janë objekt interesimi vetëm i një grupi të vogël të ekonomistëve akademikë ose profesionistë të specializuar. Njohuritë e fituara nga kjo lëndë paraqesin bazë për ata studentë, të cilët presin të gjejnë vende pune të lidhura me investime ndërkombëtare, bankarinë ndërkombëtare dhe aktivitetet afariste multinacionale.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 2
  • Statistika Aplikative
  • Paraја dhe bankat
  • Tregjet dhe institucionet financiare
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë 2
  • Retorika
  • Metodologjia e mësimdhënies
  • Multilingualizmi dhe multikulturalizmi
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet e TI për përpilimin e një punimi shkencor
  • Kapituj të zgjedhur të avancuar nga aplikacionet për përpunimin statistikor të të dhënave
  • Komunikimi profesional
  • Tregu i punës

Semestri 3

 • [6 SETK] Еkonomia monetare
  Lënda përfshin konceptet dhe politikat themelore monetare, zhvillimin e kornizës monetare, analizës makroekonomike dhe monetare dhe shfrytëzimin e analizës regresive, por edhe tregjet dhe institucionet financiare. Ky kurs duhet t’u ndihmojë studentëve (në aspektin konceptual dhe metodologjik) t’i analizojnë politikat e ndryshme monetare, lidhjen midis agregateve monetare dhe viriabileve makroekonomike, si dhe rolin e institucioneve të ndryshme monetare dhe financiare në procesin e ofertës së parasë.
 • [6 SETK] Analiza e raporteve financiare
  Lënda përfshin temat në vijim: bazat e analizës financiare, llojet e analizave financiare, kornizën e raporteve financiare, sistemin e raporteve financiare, raportet themelore financiare, fitimi kontabël dhe mjetet, analizat e rrjedhës së parasë, bazat e koeficientit dhe analizën financiare, analizën e mjeteve afatgjate, analizën e integruar, analizën e raporteve financiare, sintezat, analizën e strukturës së kapitalit.
 • [6 SETK] Kontabiliteti i kostos dhe kontabiliteti menaxhimit
  Lënda përfshin temat në vijim: llogaritja e shpenzimeve të prodhimeve dhe shërbimeve, llojet e shpenzimeve, llogaritja dhe evidentimi i shpenzimeve të drejtpërdrejta dhe indirekte, caktimi i shpenzimeve për punën e porositur (JOC), caktimi i shpenzimeve të prodhimit (PC), shpërndarja e shpenzimeve indirekte në bazë të metodës ABC, pika kritike e rentabilitetit (CVPA), Absorbtion Costing, Variable Costing, master buxheti, buxhet fleksibil, buxhetimi kapital, kontrolli i kostos-shpenzimeve, qendrat e shpenzimeve, qendrat e profitit, qendrat e investimeve, sjellja e vendimeve afariste në bazë të informacioneve relevante.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 3
  • Menaxhimi i portfolios dhe menaxhimi i riskut
  • Revizioni
  • Teoria e lojës
  • Ekonomia urbane
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore 4
  • Menaxhimi i portfolios dhe menaxhimi i riskut
  • Revizioni
  • Teoria e lojës
  • Ekonomia urbane

Semestri 4

 • [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Pas dhënies së provimeve, studenti mund të fillojë me procedurën e paraqitjes, punimit dhe mbrojtjes publike të temës së magjistraturës. Studenti zgjedh mentorin, me udhëzimin e të cilit e përgatit aplikimin e tezës së magjistraturës. Aplikimi patjetër duhet të lejohet nga Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit. Pas punimit të versionit final të tezës së magjistraturës, Këshilli mësimor-shkencor formon komision tre anëtarësh, i cili përgatit raport, me çka pranohet ose refuzohet teza e magjistraturës. Raporti pozitiv miratohet nga Këshilli mësimor-shkencor dhe caktohet dita e mbrojtjes publike. Pas kryerjes me sukses të mbrojtjes studenti pajiset me diplomë – Magjistër i shkencave ekonomike / Drejtimi: financë dhe kontabilitet.
Google+