Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Punë dhe Politikë Sociale (2021/2022)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Kodi i programit: SWSP120
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër për punë dhe politikë sociale
SETK: 120 (2 vite) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimet e programit studimor janë:
- Përvetësimi i njohurive për punën sociale me individë, familje, grupe dhe komunitete lokale që janë në rrezik shoqëror ose përballen me probleme sociale.
- Përvetësimi i njohurive për tejkalimin e pabarazive shoqërore dhe kontributin ndaj grupeve sociale të ndjeshme. 
- Përvetësimi i njohurive për dhënie të shërbimeve pa diskriminim në bazë të racës, gjinisë, etnisë, përkatësisë religjioze, statusit ekonomik, moshës, etj.
- Përvetësimi i njohurive për krijimin e politikave sociale në fushat e mbrojtjes sociale, sigurimit social, punësimit, arsimimit, strehimit, etj. 

Programi studimor do të ketë kontribut të rëndësishëm në aftësimin e studentëve për të zhvilluar njohuri inovative, aftësi, shkathtësi dhe kompetenca nga fusha e punës sociale dhe politikës sociale. Si e tillë do të ketë kontribut të rëndësishëm në aftësimin e studentëve të ndërtojnë karrierë profesionale duke fituar kualifikime të arsimit të lartë në përputhje me nevojat e tregut të punës. Për këtë qëllim, ky program krijon kuadro të cilat do të menaxhojnë me shërbimet sociale, me shkathtësitë e duhura për dhënie të shërbimeve të përshtatura për ti përmbushur problemet bashkëkohore shoqërore të individëve dhe shoqërisë. Në përputhje me strategjitë dhe programet në nivel qendor dhe lokal, në drejtim të përforcimit të rolit të qendrave sociale dhe de- institucionalizimit, të diplomuarit nga ky program do tu përgjigjen nevojave për kapacitete njerëzore në këto struktura dhe sisteme. 

Njohuritë dhe të kuptuarit

Tregon aftësi dhe kupton fushën shkencore të studimit e cila rritet mbi arsimin e mëparshëm duke përfshirë edhe njohuritë nga fusha teorike, praktike, perspektivat konceptuale krahasuese dhe kritike në fushën e studimit të punës sociale dhe politikës sociale dhe sipas metodologjisë së duhur. Kuptimi i një fushe specifike dhe njohja e çështjeve aktuale në lidhje me hulumtimet shkencore dhe burimet e reja të njohurive në sferën sociale. Demonstron njohuri dhe kupton teori të ndryshme, metodologji në punën sociale dhe politikën sociale. 

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Mund të zbatojë njohurinë dhe kuptimin në mënyrë që tregon qasje profesionale në punën apo profesionin. Tregon kompetenca për identifikim, analizë dhe zgjidhje të problemeve me të cilat përballen individët, familjet, grupet, bashkësitë lokale dhe fenomenet e tjera në fushën sociale. Ka aftësi për të gjetur dhe vërtetuar argumentet në korniza të fushës së studimit.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësi të mbledhë, analizojë, vlerësojë dhe prezantojë informacionet, idetë, konceptet nga të dhënat relevante brenda kompetencave të sistemit për mbrotje sociale. Sjell vlerësim të duhur duke marrë parasysh aspektet personale, shoqërore, shkencore dhe praktike që duhet ti ketë punonjësi social. Aftësi për të vlerësuar çështje teorike dhe praktike, të jep sqarime për shkaqet dhe të zgjedhë zgjidhjen e duhur. 

Aftësitë e komunikimit

Aftësi të komunikojë dhe diskutojë me publikun profesional dhe jo professional për informata, ide, probleme dhe zgjidhje. Aftësi për pjesëmarrje të pavarur, me qasje profesionale në diskutime specifike shkencore dhe ndërdisiplinore. 

Aftësitë e të mësuarit

Merr iniciativën për të identifikuar nevojat për njohuri dhe mësim të mëtutjeshëm me një nivel të lartë të pavarësisë. 

Semestri 1

 • [CM139] [6 SETK] Etika e punës sociale
  Qëllimi i lëndës është që studenti: -Të ketë njohuri dhe ta kuptojë semantikën dhe konceptet e moralit e të etikës, standardet e sjelljes, arsyetimin moral dhe filozofinë morale. - Të zhvillojë qëndrim për pozitën e moralit në jetën profesionale. - Тë formojë qëndrime të qarta për të drejtat dhe detyrimet e të punësuarve në administratën publike dhe atë shtetërore. - Të ketë aftësi për t’u ballafaquar me situata problematike etike. - Ta ketë ndjenjën e karakterit të nevojshëm në profesionin e administratorit. - Të njihet me literaturën për etikën në sferën e administrimit publik. - Të ketë gatishmëri për të përdorur mjete të komunikimit dhe të respektojë standardet etike në punën në institucionet shtetërore dhe aktorëve publikë.
 • [CM140] [6 SETK] Puna sociale në sektorin e OJQ-ve
  Të fitojë njohuri shkencore dhe të thelluara të qasjeve më të rëndësishme për problemet e të rinjve në shoqëri dhe të studiojnë mënyrat me të cilat grupet e ndryshme të të rinjve marrin pjesë në jetën shoqërore, ndërtimin e nënkulturave specifike dhe stilet e jetës. Studentët njihen me politikën rinore të shtetit.
 • [CM141] [6 SETK] E drejta e punës dhe marrëdhëniet e punës
  E drejta e punës është një disiplinë e veçantë dhe e pavarur e së drejtës në sistemin ligjor. Subjekti themelor i studimit dhe rregullimit janë marrëdhëniet e punës në vetvete. Programi i lëndës e drejta e punës përbëhet nga dy pjesë: Pjesa e parë - Çështjet e përgjithshme dhe themelore të Ligjit të punës dhe Pjesa e dytë - Marrëdhëniet e punës. Pjesa e parë mbulon çështje të përgjithshme-teorike si: lënda, përkufizimi, kuptimi, vendi në sistemin ligjor, karakteristikat, lidhja me ligjin e punës me disiplina të tjera ligjore, zhvillimi, burimet vendore dhe ndërkombëtare. Përveç vërejtjeve hyrëse, në këtë seksion, vëmendje e konsiderueshme u është kushtuar marrëveshjeve kolektive dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO).
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [EM495] Puna sociale dhe mbrojtja shëndetësore
  • [EM496] Puna sociale në arsim
  • [EM498] Puna preventive dhe sociale
  • [EM499] Mbrojtja e fëmijëve
  • [EM500] Zgjidhja e konflikteve
  • [EM501] Ekonomia e politikës sociale
  • [EM502] Intervenimet emergjente në punën sociale
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [EM503] Puna sociale në organizimin e komunitetit
  • [EM504] Punë sociale me njerëz me nevoja të veçanta
  • [EM505] Varfëria dhe puna sociale
  • [EM506] Analiza dhe dizajnimi i pyetësorëve
  • [EFIN0104] Financat publike
  • [EM507] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EM508] Udhëheqja dhe të mësuarit

Semestri 2

 • [CM142] [6 SETK] Bazat e Këshillimit
  Qëllimi i kësaj lënde është të ofrojë studentëve një përvojë teorike dhe praktike për kryerjen e këshillimit dhe vlerësimit në punën sociale. Studentët duhet të jenë në gjendje të analizojnë dhe diskutojnë qasjet bashkëkohore të këshillimit dhe vlerësimit në punën sociale dhe zbatimin e tyre në punën sociale.
 • [CM143] [6 SETK] Puna e të rinjve në komunitet
  Përmes kësaj lënde ofrohet një perspektivë bashkëkohore socio-politike e politikës dhe rinisë si grupacioni më thelbësor i shoqërisë. Rinia e sotme, përveç që është temë e analizave të shumta shkencore, ajo në të vërtetë gjendet para sfidave të mëdha vendore dhe globale për karrierën dhe ekzistencën e saj. Të rinjtë janë pjesë përbërëse e një grupacioni ku janë lindur dhe jetojnë. Por, njëherësh ata janë pjesë përbërëse e një strukture të ndërlikuar të organizimit, e cila i ka problemet e veta sidomos me institucionet politike. Në suazat e lëndës, do të sublimohen të gjitha dilemat teorike dhe praktike në sferën e relacionit të gjeneratës rinore me jetën politike dhe institucionet e shoqërisë demokratike. Procesi i socializimit të gjeneratës së re, pjesëmarrja në jetën politike dhe publike. Frojdi këtë e quan super ego, ndërsa Herbert Mid komunikim me mjedisin. Do të përfshihen temat vijuese: procesi i liberalizmit dhe rinia, shëndetësia publike dhe dukuritë patologjike, siç janë: alkoolizmi, droga, prostitucioni, huliganizmi etj. Në bazë të faktit që rinia është ardhmëria e shoqërisë - a kemi ne participim adekuat politik? Temat, të cilat do të shtjellohen lidhen me problemet e adoleshentëve, bashkëpunimin me shoqërinë, aktivizimin, jetën politike të rinisë, grupet e të rinjve-bandat, lëvizjet rinore, ndryshimet shoqërore në shkollë, lagje, etj.
 • [CM144] [6 SETK] Planifikimi i zhvillimit social
  Studentët fitojnë njohuri për arritjet shkencore në fushën e zhvillimit social, rëndësinë dhe nevojën për dinamikën e zhvillimit shoqëror, format e tij, metodat dhe fushat e shprehjes, përpilimin, planifikimin dhe kompetencat.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [EM495] Puna sociale dhe mbrojtja shëndetësore
  • [EM496] Puna sociale në arsim
  • [EM498] Puna preventive dhe sociale
  • [EM499] Mbrojtja e fëmijëve
  • [EM500] Zgjidhja e konflikteve
  • [EM501] Ekonomia e politikës sociale
  • [EM502] Intervenimet emergjente në punën sociale
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [EM503] Puna sociale në organizimin e komunitetit
  • [EM504] Punë sociale me njerëz me nevoja të veçanta
  • [EM505] Varfëria dhe puna sociale
  • [EM506] Analiza dhe dizajnimi i pyetësorëve
  • [EFIN0104] Financat publike
  • [EM507] Strategjitë për kërkim të punës
  • [EM508] Udhëheqja dhe të mësuarit

Semestri 3

 • [MCDP1010] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe të kuptuarit e teorive të ndryshme shkencore dhe metodologjitë. Fillimisht studentëve do t’u shpjegohen konceptet themelore dhe përkufizimet teorike dhe mostrat e të gjitha metodave ekzistuese të hulumtimit, hipoteza të drejtpërdrejta dhe indirekte, variablat, vlefshmëria e rezultateve, BIAS-i dhe paragjykimet dhe cilësitë shkencore dhe metodologjitë sasiore të kërkimit dhe qasjet e tjera metodologjike. Për çdo kapitull studentët do të kryejnë edhe detyra praktike. Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: ta dinë dhe ta kuptojnë rëndësinë e koncepteve themelore shkencore; t’i mësojnë teknikat për hulumtim dhe kërkim efikas të informacionit dhe qasje efikase në informacione dhe literaturë relevante; t’i identifikojnë, t’i përshkruajnë dhe t’i formulojnë problemet shkencore; të bëjnë një zgjedhje të kujdesshme të qasjeve alternative kërkimore, të përshkruajnë me kujdes; të krahasojnë dhe të shpjegojnë avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme shkencore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kërkime sasiore dhe cilësore; t’i aplikojnë metodat themelore shkencore për të analizuar të dhënat sasiore dhe cilësore; të sigurojnë korniza teorike themelore mbi të cilat do të ndërtohen kërkimet; t’i shqyrtojnë ato dhe të bëjnë një vlerësim të publikimeve teknike dhe atyre shkencore.
 • [CM145] [6 SETK] Menaxhimi Social
  Lënda do ti trajtojë konceptet dhe mjetet që lidhen me menaxhimin e organizatave shoqërore, si dhe konceptin e ndikimit kolektiv. Gjithashtu, synon t'i ekspozojë studentët në një perspektivë menaxhimi që është një alternativë ndaj qasjeve tradicionale të menaxhimit të organizatave shoqërore; një qasje të qeverisjes shoqërore bazuar në një koncept të vetëm të një roli profesional.
 • [CM146] [6 SETK] Organizimi i administratës dhe shërbimeve sociale
  Studentët do t’i mësojnë njohuritë themelore për organizimin dhe funksionimin efektiv të punës së zyrës në organet shtetërore, autoritetet lokale dhe institucione dhe ndërmarrje të ndryshme. Qëllimi i studimit të kësaj lënde është që studentët të jenë të gatshëm në nivelin e kërkuar për të qenë në gjendje të përfundojnë plotësisht detyrat e tyre në mënyrë efektive dhe me përgjegjësi.
 • [CM147] [6 SETK] Politika sociale e Bashkimit evropian
  Të fitojë njohuri të thella të politikës së sovranitetit social të praktikuar nga Bashkimi Evropian (BE) dhe të fitojë aftësi për të aplikuar programet specifike sociale të BE-së në një kontekst kombëtar.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore e përgjithshme
  • [EM495] Puna sociale dhe mbrojtja shëndetësore
  • [EM496] Puna sociale në arsim
  • [EM498] Puna preventive dhe sociale
  • [EM499] Mbrojtja e fëmijëve
  • [EM500] Zgjidhja e konflikteve
  • [EM501] Ekonomia e politikës sociale
  • [EM502] Intervenimet emergjente në punën sociale

Semestri 4

 • [MCPA4010] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët të fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+