Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Programi:

Ekonomia e gjelbër dhe zhvillimi i qëndrueshëm (2021/2022)

Cikli i studimeve: Cikli i dytë (Pasdiplomike)
Fakulteti: Biznesi dhe Ekonomia
Kodi i programit: GES-60
Viti akademik: 2023 / 2024
Titulli: Magjistër në shkencat ekonomike - Drejtimi: Ekonomia e gjelbërt dhe zhvillimi i qëndrueshëm
SETK: 60 (1 vit) Akreditimi
Vendimi: Vendimi për fillim me punë

Qëllimi i Ekonomisë së Gjelbër është të krijojë një ekonomi të qëndrueshme që përdor burimet natyrore në mënyrë efikase dhe ka më pak ndikim në mjedis, duke zhvilluar modele të reja, të qëndrueshme të prodhimit dhe konsumit për të siguruar prosperitet dhe një cilësi të lartë të jetës për brezat e ardhshëm. Kërcënimet në rritje të qëndrueshmërisë po i bëjnë qeveritë dhe bizneset të eksplorojnë elemente të ndryshme të ekonomisë së gjelbër, përfshirë energjinë e rinovueshme dhe teknologjinë e gjelbër. Kalimi në një ekonomi të gjelbër përfshin një kalim në prodhimin dhe konsumin e gjelbër; zvogëlimi i shterimit të burimeve natyrore dhe degradimi i ekosistemeve të shkaktuara nga aktiviteti ekonomik dhe rritja e furnizimit me energji "të pastër", me karbon të ulët duke kontribuar në zbutjen e ndryshimit të klimës.

Energjia, ekonomia dhe mjedisi si një koncept kompleks shprehen në të gjitha nivelet politike, menaxheriale dhe sipërmarrëse. Ky koncept lidhet me qëllimet e Traktatit të Gjelbër të Bashkimit Evropian dhe ka një qëllim të qartë - Evropa klimatike neutrale dhe më elastike deri në vitin 2050. Për të arritur këtë qëllim, është propozuar një Ligj Evropian për Klimën, i cili ligjërisht kërkon veprime nga të gjithë sektorët ekonomikë.

 • Dekarbonizimi i sektorit të energjisë dhe siguri
 • Ndërtim me efikasitet energjetik i ndërtesave të reja dhe rindërtim tëi ndërtesave ekzistuese
 • Industri inovative (mobilizimi i industrisë për ekonominë rrethore)
 • Transport i mençur
 • Mjedis i pastër dhe jo toksik

Vetë Marrëveshja e Gjelbër kërkon drejtimin dhe koherencën e politikave evropiane drejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe të ashtuquajturit financim të gjelbër. Kjo, në kushtet tona, nga aspekti i zvogëlimit të ndryshimit të klimës, do të nënkuptojë prioritizimin e politikave për të cilat tashmë ka vlerësime shkencore që përveç atyre ekonomike kanë efekte pozitive në mjedis dhe ndryshimet klimatike ose, përveç kësaj, kanë potencialin për të krijuar vende të gjelbërta pune. Përmes analizës së politikave dhe masave që çojnë në uljen e karbonit dhe klimës në një rritje më të qëndrueshme dhe zhvillim të qëndrueshëm, jepen udhëzime për përparësinë e flukseve të ardhshme financiare nga burime të ndryshme - buxheti, investimet private dhe të huaja, etj. Programi do të krijojë staf që do të ndihmojë në zbatimin e kornizës së investimeve të Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, nënshkruar në Nëntor 2020 si pjesë e Procesit të Berlinit.

Me anë të programit do të krijohen kuadro të cilët do të ndihmojnë në zbatimin e kornizës së investimeve të Agjendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor, nënshkruar në Nëntor 2020 si pjesë e Procesit të Berlinit. Me Strategjinë Evropa 2020, si paketa e energjisë dhe klimës 2030 dhe qëllimet afatgjata të neutralitetit të klimës deri në vitin 2050, Komisioni Evropian ka vendosur drejtimin e Bashkimit Evropian dhe ka theksuar rritjen inteligjente, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Programi i përgjithshëm i zhvillimit bazohet kryesisht në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, domethënë, në ekonominë e gjelbër, e cila pritet të krijojë vende pune dhe të ulë varfërinë, përmes menaxhimit të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm të burimeve natyrore. Disa nga qëllimet e përcaktuara janë: rritja e përqindjes së energjisë së rinovueshme në konsumin përfundimtar të energjisë me 20%, rritja e efikasitetit të energjisë me 20%, etj. Sipas Komisionit Evropian, masa shtesë për të rritur produktivitetin e burimeve të përdorura me 30%, deri në vitin 2030 mund të rrisin PBB-në me 1%, e cila do të krijonte 2 milion vende pune shtesë. Sipas kësaj, të diplomuarit do të kenë mundësi punësimi në sektorët e energjisë, ekonomisë dhe mjedisit, instituteve kërkimore përkatëse, organeve publike dhe në kompani dhe organizata të përfshira në aktivitete për inovacion në energji, ekonomi dhe mjedis jetësor.

Njohuritë dhe të kuptuarit

Të fitojnë një themel të fortë për konceptet, teorinë dhe praktikën e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe të kuptojnë konceptet dhe kuptimet e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm; Aftësi për të zhvilluar dhe zbatuar ide origjinale dhe krijuese për të siguruar përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë dhe menaxhimit të energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm; Aftësi për të aplikuar njohuri dhe kuptuar dhe për të demonstruar aftësi dhe kompetenca të përparuara për: sistemin e analizës së energjisë, teknologjinë e energjisë së rinovueshme, teknologjitë e përparuara të pastra, prodhimin dhe konsumin e qëndrueshëm, menaxhimin e energjisë dhe përmirësimin e efikasitetit të energjisë, etj; Të mësojnë aftësitë e nevojshme analitike dhe praktike për të punuar në fushën e zhvillimit lokal, rajonal dhe kombëtar.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

Aftësi për të zgjidhur në mënyrë kritike, të pavarur dhe krijuese problemet e origjinalitetit në mjedise të reja ose të panjohura pa përvojën e mëparshme të industrisë;

Planifikim, menaxhim dhe vlerësim të kërkimit të pavarur në fushën e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm dhe analizës së tyre, si dhe zbatimi të mjeteve të përshtatshme për testim, simulim dhe zbatim;

Kreativitet dhe origjinalitet në interpretimin e njohurive nga shkenca për të zgjidhur problemet që lidhen me qëllimet e menaxhimit të energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Të integrojnë kuptimin e tregut, shtetit dhe shoqërisë civile dhe të kuptojnë se si pozicionohen ata në teorinë dhe praktikën e energjisë, ekonomisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.

Aftësitë për të vlerësuar

Aftësia për të integruar dhe sintetizuar në mënyrë krijuese njohuritë nga fusha të shumta të energjisë, ekonomisë dhe mjedisit dhe proceseve dhe sistemeve të administrimit, duke përdorur mjetet e TI të dizajnuara dhe të krijuara për një qëllim specifik, por gjithashtu për të krijuar procese arsimore duke përdorur mjete dhe teknika kompjuterike;

Aftësi për t'u marrë me çështje komplekse që lidhen me procese të caktuara.

Aftësi për të identifikuar rastet e përshtatshme të specializuara dhe aftësi për të vlerësuar rastet kur mungojnë informacione ose të dhëna të plota të bazuara në parimet dhe përgjegjësitë personale, sociale dhe etike në lidhje me zbatimin e njohurive dhe të kuptuarit.

Aftësitë e komunikimit

Aftësi për të shkëmbyer konkluzione dhe propozime me argumentimin e tyre dhe mbështetjen racionale, si me ekspertë dhe jo-ekspertë, në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje.

Marrja e përgjegjësisë së konsiderueshme për rezultatet e përbashkëta; bartje dhe inicim të aktiviteteve.

Aftësi për të nxjerrë në mënyrë të qartë dhe pa mëdyshje konkluzione, rezultate, studime dhe njohuri profesionale me aftësinë për të rregulluar stilin dhe formën e shprehjes.

Kompetenca për kërkime kritike, të pavarura dhe të arsyetuara në mënyrë krijuese, vlerësim të metodologjive dhe propozim dhe mbrojtje të hipotezave të reja.

Aftësi për të filluar, udhëhequr dhe marrë përgjegjësi për individët dhe grupet në rastet kur kompetencat e biznesit dhe kompetencat e TI janë thelbësore.

Aftësi për të paraqitur rezultate nga studime të ndryshme, për të transmetuar planet e biznesit tek grupet e punës dhe palët e interesit.

Aftësitë e të mësuarit

Aftësi për të identifikuar nevojat individuale dhe udhëzimet për arsimimin e mëtejshëm individual dhe autonom dhe zbatimin e tij, në mënyrë të pavarur dhe autonom në fushat e zakonshme të informacionit dhe fushën e sigurimit të cilësisë;

Aftësi për të marrë përgjegjësi për kërkime të mëtejshme në fusha të specializuara brenda ekonomisë moderne, siç janë: energjia, ekonomia dhe mjedisi.

Aftësi për të marrë përgjegjësi për zhvillimin dhe trajnimin e mëtejshëm profesional.

Semestri 1

 • [CMBA01] [6 SETK] Metodologjia e hulumtimit
  Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri dhe të kuptuarit e teorive të ndryshme shkencore dhe metodologjitë. Fillimisht studentëve do t’u shpjegohen konceptet themelore dhe përkufizimet teorike dhe mostrat e të gjitha metodave ekzistuese të hulumtimit, hipoteza të drejtpërdrejta dhe indirekte, variablat, vlefshmëria e rezultateve, BIAS-i dhe paragjykimet dhe cilësive shkencore dhe metodologjitë sasiore të kërkimit dhe qasjet e tjera metodologjike. Për çdo kapitull studentët do të kryejnë edhe detyra praktike. Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: ta dinë dhe ta kuptojnë rëndësinë e koncepteve themelore shkencore; t’i mësojnë teknikat për hulumtim dhe kërkim efikas të informacionit dhe qasje efikase në informacione dhe literaturë relevante; t’i identifikojnë, t’i përshkruajnë dhe t’i formulojnë problemet shkencore; të bëjnë një zgjedhje të kujdesshme të qasjeve alternative kërkimore, të përshkruajnë me kujdes; të krahasojnë dhe të shpjegojnë avantazhet dhe disavantazhet e metodave të ndryshme shkencore për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave në kërkime sasiore dhe cilësore; t’i aplikojnë metodat themelore shkencore për të analizuar të dhënat sasiore dhe cilësore; të sigurojnë korniza teorike themelore mbi të cilat do të ndërtohen kërkimet; t’i shqyrtojnë ato dhe të bëjnë një vlerësim të publikimeve teknike dhe atyre shkencore.
 • [CMBA19] [6 SETK] Menaxhimi i projekteve
  Qëllimi lëndës që studentët të inkuadrohen në botën e projekteve moderne dhe t’i ballafaqojë ata me mundësitë dhe sfidat e jetës reale ekonomike në krijimin e projekteve të përshtatshme për nevojat reale. Qëllimet specifike të lëndës janë: si të përcaktohet një projekt i caktuar (duke përdorur disa faza) dhe të theksohet roli i rëndësishëm i menaxherit të projektit (të kuptohen nevoja, fusha e veprimit, aktivitetet për implementim, kompleksiteti i dizajnit modern, etj.). Studentët duhet të trajnohen se si të aplikojnë mjete dhe teknika moderne të menaxhmentit modern të projektimit me rastin e transformimit të nevojës ose të idesë krijuese në një projekt real e të dokumentuar i cili do të bëjë të jenë më inventivë për vete dhe më kompetitivë në tregun konkurrues të punës.
 • [CM150] [6 SETK] Financimi i energjisë dhe institucionet
  Objektivat e programit mësimor: - Studentët të fitojnë njohuri në lidhje me burimet kryesore të financimit të energjisë dhe institucioneve të energjisë; - Studentët të marrin njohuri të zbatuara në lidhje me llojet e financimit - nga burime publike, të përziera, si dhe burime të tjera të financimit për projekte dhe projekte energjetike; - Studentët të fitojnë njohuri rreth modeleve të financimit të energjisë dhe projekteve të energjisë; - Të jenë në gjendje të analizojnë kushtet për financim, si dhe arsyetimin financiar të projekteve dhe institucioneve energjetike; - Të jenë në gjendje të hartojnë dhe identifikojnë burimet alternative të financimit për projektet e energjisë; - Të jenë në gjendje të përgatitin një vlerësim të rrezikut financiar të projekteve të energjisë si dhe të shmangin ose minimizojnë rrezikun e mundshëm në financimin e projekteve, institucioneve dhe projekteve të energjisë.
 • [CM151] [6 SETK] Mjedisi jetësor, ndryshimet klimatikedhe zhvillimi i qëndrueshëm - Mjetet për vlerësimin e qëndrueshmërisë
  Qëllimi i lëndës është t'u japë studentëve një kuptim të thellë të rreziqeve me të cilat përballet mjedisi, ndryshimi i klimës dhe zhvillimi i qëndrueshëm, nga pikëpamja fizike dhe politike. Ligjëratat do të përfshijnë rreziqet fizike, kimike dhe biologjike që lidhen me katastrofat natyrore. Studentëve do t'u ofrohet informacion i hollësishëm mbi natyrën fizike, kimike dhe biologjike të rreziqeve natyrore duke përdorur një sërë studimesh rasti dhe sfondi teorik. Për më tepër, moduli synon të prezantojë mjetet e përdorura në industri dhe qeveri për bërjen e politikave (p.sh. modelimi numerik). Përmes hulumtimeve praktike dhe në terren, ai do të zbatojë njohuritë teorike të mësuara gjatë leksioneve në praktikë dhe do të tregojë vendimet e vështira të nevojshme në zbatimin e politikës për zbutjen e rreziqeve.
 • [6 SETK] Lëndë zgjedhore profesionale
  • [E2602] Burimet energjetike dhe sistemet elektroenergjetike
  • [E2603] Dekarbonizimi
  • [E2588] Analitika e të dhënave financiare
  • [E2605] Ndryshimet klimatike
  • [E2606] Biznesi i qëndrueshëm dhe financat
  • [E2591] Biznesi digjital
  • [E2607] Smart ndërtesat dhe komponetat e ndërtimit
  • [E2608] Shëndeti i mjedisit jetësor

Semestri 2

 • [BE-THESIS-120] [30 SETK] Punimi i magjistraturës
  Ky modul u mundëson studentëve që të transferojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre për kërkime dhe për të bërë detyrën më të ndërlikuar - punimin e magjistraturës. Moduli synon të jetë plotësisht praktik dhe studentët t’i fitojnë njohuritë e nevojshme, por edhe aftësitë dhe shkathtësitë që t'i qasen shkrimit të punimit. Moduli ka një rezultat kthyes - t'u mundësojë studentëve ta shkruajnë punimin e magjistraturës me vështirësi minimale dhe me një efikasitet maksimal. Lënda ka për qëllim përmirësimin e teknikave të hulumtimit dhe stilin e shkrimit të punimit, duke mbajtur llogari për ndalesën e shërbimit me mjete të palejuara, siç janë: plagjiatura dhe cenimi i të drejtave të autorit, që janë të ndaluara me Statutin e UEJL-së.
Google+