" /> ">

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Уште една меѓународна публикација на проф. д-р Абдулменаф Беџети на Универзитетот Бамберг-Германија

      "Мерки  за борба против кризата во  Република Македонија и нивните  ефекти - Дали се тие доволни?" (“Anti-Crisis Measures in Republic of Macedonia and their effects - Are they Sufficient?”), е најновата научна публикација на проректорот на ЈИЕУ, проф. д-р Абдулменаф Беџети, објавена во меѓународното списание на Универзитетот Бамберг, Германија (BERG Working Paper Series on Government and Growth of University Bamberg-Germany. Working Paper No.70, March 2010.)

     Ова истражување има за цел да ги испита околностите, економските циклуси  и економскиот потенцијал на Република  Македонија, секогаш опфаќајќи ги во себе и компаративните аспекти  со другите земји во регионов и пошироко, со еден методолошки приод од општа кон посебна насока и со оптимизација  на одлучувачки модел во фискалните политики, осврнувајќи се на нивото на економскиот потенцијал на РМ.

      Публикацијата на проф. Беџети е од особено значење и за влијанието на истражувањата врз одликите на владата во пресрет на антикризните пакети - четврти по ред. Осврнувајќи се на постигнатите ефекти, односно неуспесите од претходните антикризни мерки, преку една емпириска и теоретско - научна анализа  на одлучувачките институции им се сугерира во следните економски политики  одлуките  да ги базираат  врз научни истражувања и анализи, а не на нерационални и спонтани очекувања.

      Токму тука е и фундаменталната улога  и функција на истражувањата во овие области, за кои и ЈИЕУ има конкретно влијание во општеството.

Симно го документот во pdf формат 

Google+