Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Водство и управување во образованието (2022/2023)

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
Код на програмата: N-MLCCML120C
Академска година: 2024 / 2025
Титула: Магистер по водство и управување во образованието
ЕКТС: 120 (2 години) Aкредитација
Решение: Решение за почеток со работа

Целта на  студиската програма по водство и управување во образованието е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на сознанијата, посебни и систематски знаења, за академското ниво на процесот на трансформација на образованието во опкружувањето и пошироко во регионов.

Кадар со нови знаења во образованието.

Способност да истражува во областа на образованието.

Да креира политики во образованието и во училиштата.

Способност за продуктивано менаџирање со образовните организации.

Знаење и разбирање
 • Разбирање на локалните, регионалните и на глобалните промени во образованието.
 • Студентите ќе бидат лидери во образовните иновации.
 • Студентите ќе бидат добро упатени во реформите на образовниот процес во РС Македонија и во регионот и ќе поседуваат вештини за имплементација на акционите планови и на програмите за реформи.
Примена на знаењето и разбирањето
 • Студентите ќе бидат во можност да ги советуваат владините и невладините политичари во однос на образованието како и да ги планираат локалните потреби и потреби на кадарот преку нивно адаптирање со економските ресурси на земјата, истовремено нагласувајќи ги вештините за стратешко управување и водство.
 • Студентите ќе можат да ги преземат водечките улоги во образовните институции (јавни и приватни) во Република Северна Македонија и пошироко.
Способност за проценка
 • Студентите ќе се соочат со ризикот и со предизвиците кои ги носи промената на традиционалното со модерното во образовниот систем.
 • Ќе бидат во можност да вршат процена на програмите, наставните планови, кадарот и на образовната политика.
Комуникациски вештини
 • Ќе поседуваат одлични комуникациски вештини.
 • Ќе поседуваат способност за користење на  технологијата во училниците и во администрацијата за нивно успешно функционирање во општествата и институциите базирани на знаење.
Вештини на учење
 • Ќе стекнат вештини за обезбедување водство во училиштата низ Република Северна Македонија и за имплементитрање на истражувањата во образовните институции.
 • Ќе стекнат вештини за управување со човечките, економските и со технолошките ресурси.
 • Ќе бидат обучени и компетентни за преземање одговорност и за унапредување на образованието. Преку обука, задолжителна за сите студенти, ќе можат ефикасно да дејствуваат во мултикултурната и во мултијазичната средина.

Семестар 1

 • [MCLM1030] [6 ЕКТС] Вовед во водството во образованието
  Предметот има богата содржина која се однесува на стиловите, квалитетот и на управувањето со училиштата. Главните теми се: - Стилови на учење; - Квалитет во училиштата; - Тимови и тимска работа; - Управување со промените во училиштата; - Теорија на организација; - Клима и култура; - Водство; - Дефинирање на средбите во училиштата.
 • [EMLM2010] [6 ЕКТС] Психологија на образованието
  Предметот, карактеристиките и задачите на педагошката психологија: - историски развој и создавање на дисциплината; - предметот на дисциплината; - карактеристики и задачи на дисциплината; - методите на педагошката психологија; - видови и теории на учењето; - трансфер на учењето и способност за учење; - мотивација и вреднување на учењето;
 • [MCML1040] [6 ЕКТС] Стратегиско планирање
  - Изработка на стратешки план за развој на училиштето; - Мисија на училиштето; - Визија за училиштето; - Подрачја на промени и приоритети; - Цели на училиштето; - Задачи и активности; - План за евалуација;
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [MCLM2020] Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • [ECLM1011] Истражување во училиште
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [EM609] Професионална комуникација
  • [MFE08] Методологија на наставата
  • [MFE10] Филозофија на општествените науки
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EMIC-201] Меѓукултурна комуникација
  • [EM546] Комуникација и образование
  • [EM547] Водство во образование
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [MCLM2020] Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • [ECLM1011] Истражување во училиште
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [EM609] Професионална комуникација
  • [MFE08] Методологија на наставата
  • [MFE10] Филозофија на општествените науки
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EMIC-201] Меѓукултурна комуникација
  • [EM546] Комуникација и образование
  • [EM547] Водство во образование

Семестар 2

 • [MCLM1020] [6 ЕКТС] Евалуација на образовните организации
  Преку овој предмет ќе се воведат теоретска и практична евалуација на организациите низ процес на рецензија на извештаи за организационата и курикуларната поставеност на образовните институции. Темите се однесуваат на сите аспекти на дизајнирање и имплементација на евалуацијата во образованието, оценките на евалуацијата, иструментите и пристапите.
 • [MCLM3030] [6 ЕКТС] Менаџирање со на човечки ресурси
  Предметот претставува вовед во елаборацијата на менаџирање со човечките ресурси и опфаќа повеќе аспекти: значење, важност на човечките ресурси; поим и концепт на ЧР; планирање на човечкиот потенцијал; регрутирање; темелни претпоставки на квалитетна професионална селекција; обуката како процес; следење на работната успешност; мотивација за работа; образување и развој во современите претпријатија; развиток и управување со кариера, со посебен осврт на специфичните теми на менаџментот на човечките ресурси; стресот и управувањето со стресот, мобинг, флуктуација и апсентизам.
 • [MCLM2030] [6 ЕКТС] Мултикултурно образование
  Целта на предметот е на студентите да им се овозможи стекнување систематски знаења од областа на мултикултурното образование, дисциплина што се занимава со проучување на однесувањето на личностите во работните организации: организирање на ниво на индивидуа, на ниво на група, како и на ниво на организацијата во целина од аспект на мултикултурното образование.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [MCLM2020] Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • [ECLM1011] Истражување во училиште
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [EM609] Професионална комуникација
  • [MFE08] Методологија на наставата
  • [MFE10] Филозофија на општествените науки
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EMIC-201] Меѓукултурна комуникација
  • [EM546] Комуникација и образование
  • [EM547] Водство во образование
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [MCLM2020] Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • [ECLM1011] Истражување во училиште
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [EM609] Професионална комуникација
  • [MFE08] Методологија на наставата
  • [MFE10] Филозофија на општествените науки
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EMIC-201] Меѓукултурна комуникација
  • [EM546] Комуникација и образование
  • [EM547] Водство во образование

Семестар 3

 • [EMLM3020] [6 ЕКТС] Социологија на образованието
  Целта на предметот е истражувањето и елаборацијата на општествените услови во кои функционираат образовните институции и во кои се образуваат новите генерации. Темите кои ќе бидат обработени се: научната литература и образованието, општеството и образованието, образованието и надминувањето на традиционалните бариери, образованието во дигиталните општества, идната работа, новите професии и училишта, искуството и улогата на училиштата како општествени институции, веројатноста за успех на младите генерации, идеолошката улога на образованието, актуелните училишта и нивната општествена улога во ЕУ и во САД.
 • [MCLM2010] [6 ЕКТС] Методологија на истражување
  Главните цели на предметот се на студентите да им се понудат алатки во однос на изноаѓање истражувачко прашање и создавање методи за прибирање податоци, за проучување и истражување во општетсвените науки. Селекцијата на прибраниот фактографски материјал, неговата анализа и научна интерпретација претставуваат значајна компонента на испитувањето на причинско-последичните односи. Предметот е фокусиран на проблемите на квантативните и квалитативните методи и техники на истражување.
 • [MCLM3010] [6 ЕКТС] Учење и осознавање во образованието
  Преку овој предмет се обработуваат клучните концепти кои се вклучени во донесувањето одлуки за обликот на наставната програма, за теориите на наставната програма и за практичните аспекти на планирање, имплементација, евалуација и на истражување. Покрај тоа, ќе се истражуваат стилови на учење и повеќекратни интелигенции и ќе се размислува за тоа како овие идеи можат да влијаат врз пристапот на предавањата на науката во образованието.
 • [MCLM3020] [6 ЕКТС] Квалитет во наставата
  Содржината на овој предмет е фокусирана во оспособување на студентите да ги водат училиштата, при создавање работна клима во училница за рационално, квалитетно и за прагматично образование. Впрочем, актуелното традиционално образование да преминува од учење за диплома во учење за знаење, вештини и компетенции за материјално производство.
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [MCLM2020] Информациски и комуникациски технологии во наставниот процес (ИКТ)
  • [ECLM1011] Истражување во училиште
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [EM609] Професионална комуникација
  • [MFE08] Методологија на наставата
  • [MFE10] Филозофија на општествените науки
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EMIC-201] Меѓукултурна комуникација
  • [EM546] Комуникација и образование
  • [EM547] Водство во образование

Семестар 4

 • [MCLM4010] [30 ЕКТС] Магистерски труд
  Овој модул им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Модулот е наменет да биде целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да пристапат кон истражување и пишување на тезата. Модулот има единствен повратен резултат - да им овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална ефективност. Сѐ што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.
Google+